Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi20 Ekim 2009 Salı

Dahhâk b. Kays (radıyallahu anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Nebi (sallallahu aleyhi ve selem) şöyle buyurur:
"Amelleriniz konusunda Allah için ihlaslı olunuz (yalnız Allah rızası için amel ediniz) Muhakkak ki Allah, kendisine halis kılınmayan ameli kabul etmez."
(Dârekutnî, es-Sünen, 1/51; Beyhakî, Şuabü’l-İman, 5/336; Ziya el-Makdisî, el-Ehâdîsü’l-Muhtâre, 8/90)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)