Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi9 Ekim 2014 Perşembe

Her Dilenciye Sadaka Verilir mi?

Husayn b. Abdirrahman'dan: "İbn Abbas radıyallahu anhuma otururken bir dilenci gelerek bir şeyler istedi. İbn Abbas: "Ey isteyici! Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına ve Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'in de Allah'ın rasulü olduğuna şahitlik ediyor musun?" dedi. Adam: "Evet" dedi. İbn Abbas: "Beş vakit namaz kılıyor ve ramazan orucunu tutuyor musun?" dedi. Adam: "Evet" dedi. İbn Abbas: "O halde sana ihsanda bulunmamız bize vaciptir" dedi. Sonra üzerindeki elbiseyi çıkarıp adama giydirdi, sonra da: "Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim dedi: "Kim bir Müslümana bir elbise giydirirse, o elbiseden, giydirdiği kimsenin üzerinde bir parça kalıncaya kadar Allah'ın korumasında olur."
Hasen. Hakim (4/217) Haraitî, Mekarimu'l-Ahlak (608) Tirmizi (2484) Taberani (12/97) İbn Ebi Hatim İlel (1995) Buhari Tarihu'l-Kebir (9/3) Ebu Hatim: "Sahih" demiştir.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)