Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi4 Ocak 2015 Pazar

Namazın Terkinin Küfür Oluşundaki İcma Hakkında Şüphenin Giderilmesi


Mürcie’ye uyum gösteren bazı gevşek kimselerin namazın terkinin küfür olmadığını ispat için yayınladıkları bazı risalelerde, Bişr b. El-Mufaddal’ın Said b. Iyas el-Cerîrî’den rivayetinin zayıf sayılmaya çalışıldığı ile ilgili soru sorulması üzerine, bu şüpheye şu cevabı vermem gerekli oldu:
 İbn Hibban dedi ki: “Said b. Iyas el-Cerirî vefatından üç sene önce ihtilata uğradı fakat ihtilatı fahiş olmamıştır. Bu yüzden onu es-Sikat’ta zikrediyorum”
Abdullah b. Ahmed dedi ki: “Babam dedi ki: İbn Uleyye’ye “el-Ceriri ihtilata uğradı mı?” dedim. Dedi ki: “Hayır, sadece yaşlandı ve hassaslaştı.”
El-İclî dedi ki: “Basralı’dır. Sikadır. Ömrünün sonlarında ihtilata uğradı. İhtilatından sonra rivayet edenler; Yezid b. Harun, İbnu’l-Mubarek, İbn Ebi Adiy, gibi küçükler (etbau’t-tabiinin küçükleri) ihtilatından sonra rivayet etmişlerdir. Ondan sahih olarak rivayet edenlerden; Hammad b. Seleme, es-Sevri, Şu’be, İbn Uleyye ve Abdula’la O’ndan işitmesi en sahih olanlardır. Bunlar ihtilatından sekiz sene önce rivayet etmişlerdir.”
Ebu Ubeyd el-Acurri de: “Ceriri’den en çok rivayet eden İsmail b. Uleyye’dir. Eyyub’a (es-Sahtiyani) yetişen herkesin Ceriri’den işitmesi ceyyiddir” demiştir.
Ceriri 144 yılında vefat etmiştir.
Derim ki: Bişr b. Mufaddal etbaut’tabiin’in orta tabakasındandır. Buhari ve Muslim; Bişr b. El-Mufaddal’In el-Ceriri’den rivayetiyle hüccet getirmiştir. Bkz.: Buhari, No: 2654, 6273, 6919 Muslim no: 913
Şeyh el-Elbani, Bişr – Ceriri yoluyla gelen rivayetlere sahih demiştir. Bkz.: Ebû Dâvûd no: 1195 Tirmizî 1901, 2301, 2622, 3019
Tirmizi’nin 2622 no’lu rivayeti namazın terkinin küfür olduğunda sahabenin icma ettiğine dair mevzubahis olan rivayettir. İbn Hacer de Tahricu’l-Keşşaf’ta (1/204) bu rivayetin Buhari ve Muslim’in şartlarına göre sahih olduğunu ikrar etmiştir.
Şuayb el-Arnaut da Ebû Dâvûd’un 1195 no’lu hadisi hakkında: “İsnadı sahih. Çünkü Bişr b. Mufaddal Said b. İyas el-Ceriri’den ihtilatından önce işitmiştir” demiştir. Bu aynı zamanda Muslim’in 913 nolu rivayetidir.
Nitekim Burhanuddin el-Halebi’nin el-İgtibat kitabına ta’lik düşen Alauddin Ali Rida, Buhari ve Muslim’in rivayet etmiş olmalarını, Bişr’in el-Ceriri’den ihtilatından önce işitmiş olmasının delili olarak zikretmiştir. (s.127 no:39)
Allah en iyi bilendir.
Ebu Muaz.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)