Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi27 Mayıs 2015 Çarşamba

Abd b. Humeyd - el-Muntehab Tercümesinin ve diğer 9 Kitabın Zayıfları


10 Kitabın Zayıfları (indirmek için bu linke sağ tıklayıp farklı kaydet'i seçin)
1-Sunenu Ebi Davud
2-Sunenu'n-Nesai
3-Sunenu't-Tirmizi
4-Sunenu İbn Mâce
5-Sunenu'd-Darimi
6-Muvatta
7-Edebu'l-Mufred - Buhari
8-el-Munteka - İbn Carud
9-Mu'cemu's-Sagir - Taberani
10-el-Muntehab - Abd b. Humeyd
 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)