Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

3 Ekim 2020 Cumartesi

Hastalığın Bulaştığına İnanmak Rasulü Yalanlamaktır!

 

Tahavî, Şerhu Meani’l-Asar’da (4/307 no:7051-52) hasen bir isnad ile Ali b. Ebi Talib radiyallahu anh’den rivayet ediyor: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

لَا يُعْدِي سَقِيمٌ صَحِيحًا

Hasta olan sağlıklı olana hastalık bulaştırmaz.”

İbn Mes’ud radiyallahu anh’den: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا

Hiçbir şey bir şeye hastalık bulaştırmaz.”

Tirmizî (2143) Ahmed (1/440) İbn Ebî Şeybe Musned (339) Ebû Ya'lâ (9/112) İbn Tahman Meşyeha (85) el-Elbani Es-Sahiha (1152)

Ebu Hureyre radiyallahu anh’den: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا

Hiçbir şey bir şeye hastalık bulaştırmaz.

Taberânî Mu’cemu’l-Evsat (7/33) Ahmed (2/327) Firyabi el-Kader (214) Ebu’ş-Şeyh Tabakat (1133) Şuayb el-Arnaut sahih demiştir.


Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)