Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

4 Kasım 2020 Çarşamba

Mürtetleşen Hocalardan Sonra Cuma Namazları

 

selamun aleyküm
hocam cuma namazının yasaklanmasından sonra imam müftü ve diğer tüm ricalin  
mürted olduğuna hükettiniz.  Pekala şimdiden sonra sözde hastalık vs  
bittikten sonra da camiye cumaya gitmeyecek miyiz  onlardan beri olacaksak   
ülkenin farklı yerlerinde görüşlerinize tabi olan müslümanlar cumadan  
gerimi kalacaklar. Bu konuyu açıklığa kavuştururmusunuz?
Mustafa Akar
Cevap:

Aleykum selam ve rahmetullah

Öncelikle akide ve menhec noktasında bir düzeltme yapmalıyım. “görüşlerinize tabi olan müslümanlar” diyorsunuz, dinde hiçbir beşerin, ne benim ne de başka alim ve imamların görüşüne uyulamaz. Dinde yalnızca vahye tabi olmak esastır. Alimlerin görüşlerine gelince, vahye isabet edeni de vardır, hata edeni ve açıkça muhalefet edeni de vardır. Bu sebeple öncelikli olarak vahyin delilleri ve bu deliller üzerinde selefin menheci esas alınmalı, sonrakilerin görüşleri vahye ve selefin menhecine arz edilmelidir. Selef derken sahabe, tabiin ve tebau’t-tabiini kastediyoruz, başkasını değil!

Namazları yasaklayan ve böyle bir yasağı onaylayan herkesin mürtet olacağı hükmü ise haşa benim hükmüm değil, nasların açıkça ifade ettiği ve bütün müslümanların icma ettiği bir hükümdür. Bu konuda iki müslüman dahi ihtilaf etmez. Bu konudaki icma ile ilgili nakilleri daha önce sitede aktarmıştım.

Diyanet imamlarına gelince, onların geneli zaten Hanefi, Maturidi, Sufi, hatta Cehmî sapıklarından idiler ve arkalarında namaz zaten caiz değildi. Deccal, pandemi düzmecesini pazarladığında tagutlar cemaatle namazı yasaklayarak küfrü ilan ettiler ve bu imamların da istifa etmeyenleri bu küfre ortak oldular. 

Mürtetler haline geldikleri için arkalarında namaz sadece haram değil, bu sefer geçersiz hale geldi. Zaten hali hazırda kıldıklarını iddia ettikleri namaz da namaz değildir! Mesafeli ve ağızlar örtülü şekilde namaz geçersizdir. Bu namazların geçersizliği yalnızca imamların mürtet olmalarından dolayı değil, namazın vasfının da ortadan kalkmış olması sebebiyledir. Şayet iblisin emri olan maske ve mesafe despotluğundan vazgeçerler de, cemaatle namazın şartlarına uygun şekilde kılınmasına başlayacak olurlarsa, imamların mürtet olmaları sebebiyle – bü küfürden tevbe ettiklerini alenen izhar etmedikleri sürece - namazlar yine geçersiz olacaktır.  

Bu sebeple müslümanların vakit ve Cuma namazlarını cemaatle kılmak için küfrî sistemlerin organlarından bağımsız çözümler bulmaları gerekmektedir.  Bu sadece Türkiye için değil, müslümanların yaşadığı, namazın yasaklandığı, deccalin tedbir adı altında takdim ettiği dine tabi olan bütün ülkelerde söz konusu bir durumdur. Pandemi yalanına uyum göstererek uyduruk namazlara fetva veren Ezher uleması, Suud müftüleri gibi birçok şeyhler de mürtet olmuşlardır. Aslen küfür olmayan sebeplerden (Maide 44 gibi) yöneticileri tekfir eden Haricî köpekleri  dahi bevah küfür olan namazların yasaklanması fiilinden dolayı tekfir etmemekte, hatta bazıları maske takmakta ve mesafeli namaz kılmaktadır. Heva ve duygularıyla hareket eden sapıkların hâl-i pür melâli budur!

Meselenin benim hükmetmemle alakası yoktur. Bir kimse onların mürtet olduklarını kabul etmiyorsa hevasını vahyin naslarına ve selefin menhecine tâbi kılmadığı için bunu kabullenemiyor demektir ve şahsıma çamur atmakla nefsini tatmin peşindedir!  Lakin beni istedikleri kadar iftiralarla, karalamalarla safdışı bırakmaya kalksınlar, Allah dinini kıyamet gününe kadar koruyacaktır ve vahyin nasları dimdik karşılarında duracak ve bertaraf edemeyeceklerdir.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)