Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

9 Ekim 2014 Perşembe

Her Dilenciye Sadaka Verilir mi?

Husayn b. Abdirrahman'dan: "İbn Abbas radıyallahu anhuma otururken bir dilenci gelerek bir şeyler istedi. İbn Abbas: "Ey isteyici! Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına ve Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'in de Allah'ın rasulü olduğuna şahitlik ediyor musun?" dedi. Adam: "Evet" dedi. İbn Abbas: "Beş vakit namaz kılıyor ve ramazan orucunu tutuyor musun?" dedi. Adam: "Evet" dedi. İbn Abbas: "O halde sana ihsanda bulunmamız bize vaciptir" dedi. Sonra üzerindeki elbiseyi çıkarıp adama giydirdi, sonra da: "Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim dedi: "Kim bir Müslümana bir elbise giydirirse, o elbiseden, giydirdiği kimsenin üzerinde bir parça kalıncaya kadar Allah'ın korumasında olur."
Hasen. Hakim (4/217) Haraitî, Mekarimu'l-Ahlak (608) Tirmizi (2484) Taberani (12/97) İbn Ebi Hatim İlel (1995) Buhari Tarihu'l-Kebir (9/3) Ebu Hatim: "Sahih" demiştir.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)