Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

19 Haziran 2010 Cumartesi

Selefiler ve Tasavvufçuların Görüşleri Kitabına Reddiye

Ali Hoşafçı'nın: Selefiler ve Tasavvufçular'ın Görüşleri Kitabına Reddiye
Hazırlayan: Ebu Sa'd el-Almanî
Takdim ve Gözden Geçirme: Ebu Muaz Seyfullah Erdoğmuş
Link: Selefiler ve Tasavvufçuların Görüşleri Kitabına Reddiye

12 Haziran 2010 Cumartesi

İbn Teymiyye'nin Mezhep Hakkındaki Görüşü

Şeyhulislam İbn Teymiyye Rahimehullah’ın Mezhep Taklidi Hakkında İki Fetvası


Tercüme: Ebu Muaz

11 Haziran 2010 Cuma

Yalancı Şahit Olmaktan Sakın!

Yalancı Şahit Olmaktan Sakın!


Ebu Muaz Seyfullah Erdoğmuş

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)