Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

10 Mart 2015 Salı

Allah'ın Dostları ve Büyük Günahlar


Umeyr b. Katade el-Leysî radıyallahu anh’den: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle buyurdu: “Dikkat edin! Allah’ın dostları;
* kendilerine farz kılınmış olan beş vakit namazı kılan,
* üzerinde bir hak görerek Ramazan orucunu tutan ve karşılığını Allah’tan bekleyen,
* malının zekâtını veren ve karşılığını Allah’tan uman,
* Allah’ın yasakladığı büyük günahlardan kaçınan kimselerdir.”
Birisi: “Ey Allah’ın rasulü! Büyük günahlar nelerdir?” dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
Onlar şu dokuzudur:
* Allah’a ortak koşmak,
* mümin bir canı haksız yere öldürmek,
* hücum gününde savaştan firar etmek,
* yetimin malını yemek,
* faiz yemek,
* iffetli bir kadına iftira etmek,
* sihir yapmak,
* Müslüman anne babaya isyankarlık etmek,
* ölülerinizin ve dirilerinizin kıblesi olan Beytu’l-Haram’ı(n hürmetini) helal saymak.
Bir kimse bu büyük günahları işlemez ve namazı kılar, zekatı verirse, mutlaka kapıları altın işlemeli olan bir evde Nebî sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olur.”
Hadis hasendir. Hakim (1/128, 4/288) Beyhaki (3/408) Taberânî (17/47) Tahavi Müşkil (898) Ebu Nuaym Marife (5261) el-Elbani İrva (690)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)