Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

20 Kasım 2016 Pazar

Kadın, Kocasının Dedesinin Yanında Yüzünü Açabilir mi?


İbn Katan el-Fasi, İhkamu’n-Nazar’da (s.240-241) şöyle demiştir: “Mesele: Kocanın babası, kadının ziynetini gösterebileceği kimseler arasında zikredilmiştir. Ancak kocanın dedesi ve yukarıya doğru dedelerine aynı şekilde ziynetini göstermesi caiz midir?

Bu ihtimalli bir konudur. Bana göre zahir olan bunun men olunmasıdır. Çünkü kadına cilbabını başının üzerinden indirmesi emredilmis ve ayette zikredilenler dışında kalan kimselere açması yasaklanmıştır. Kocanın dedesi ise ayette geçmemektedir. El-Eb (baba) kelimesi hakikatte doğrudan kocanın babası hakkında kullanılmaktadır. Yukarıdakiler (dedeler) hakkında kullanımı mecazdır.  Lafzın aynı anda hem hakiki manasında hem de mecazi anlamında yorumlanması uygun değildir. Bundan dolayı ayetteki “baba” kelimesinin yalnızca doğrudan kocanın babası hakkında kullanılmış olması gerekir.

Kafire Kadınla Zina Etmek de Haramdır


Soru: “Şayet kendi ülkesinde aykırı bir durum olarak görülmüyorsa kafire olan, dinsiz yabancı kadınlarla yatmak zina sayılır mı? Ben müslüman kadınla yatmanın zina olduğunu biliyorum. Zira Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Her müslümanın malı, ırzı ve kanı diğer müslümana haramdır” buyurmuştur. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem doğruyu söyleyendir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem dinsiz olan kafire kadını zikretmemiştir. Vereceğiniz cevap için çok teşekkür ederim, Allah size hayırlı karşılık versin.”
Halid b. Huseyn b. Abdirrahman’ın cevabı (Tarih: 16 Şevval 1424/10 Aralık 2003):
Bize helali helal kılan ve ona teşvik eden, haramı da haram kılan, ondan da sakındıran Allah’a hamd olsun. Salat ve selam; insanlara hayrı öğreten, beşerin hidayete götürücüsü, aydınlatıcı bir kandil olan, ümmetine göstermedik bir hayır ve sakındırmadık bir şey bırakmayan nebimiz Muhammed’e olsun. Allah ona, âline ve bütün ashabına salat etsin. Bundan sonra:
Öncelikle güvenin ve “Bugün İslam” adlı site yoluyla ulaşmandan dolayı sana teşekkür ederim. Bu siteden yazışmaya devam etmeni temenni ediyor, Allah Azze ve Celle’den sana dünya ve ahiretinde fayda verecek hususları burada buldurmasını diliyorum.
Ey kardeşim! Soruna defalarca baktım ve senin büyük bir şüphe içinde olduğunu anladım. Sen kafir bir kadınla, özellikle de bunu aykırı görmeyen küfür ülkelerinde zina etmenin haram olmadığına inanıyorsun!  
Değerli kardeşim, ben sana derim ki; Allah’ı inkar edip yüz çeviren, Allah’ın dışında şeytanı kendisine velî edinen – ki bundan Allah’a sığınırız – kimselerin küfürden sonra bunu günah saymamaları yadırganacak değildir.
Zina çirkin bir suçtur. Helak edici büyük bir günahtır. Irz ve şerefe karşı haddi aşmaktır. Selim akıllar bunu kabul etmez, din de bunu mubah görmez. Hiçbir din, hiçbir zevk-i selim ve şerefli istikamet sahibi bunu onaylamaz. Erkeklerde ve kadınlarda bulunan hak gayret bu çirkinliği reddeder. Hem tabiat, hem zevk hem de din bundan uzaklaştırır. Böyle bir şeye ancak bozuk erkek veya bozuk kadın, facir erkek veya facire kadın meyledip razı olur. Bu yüzden rabbimiz şöyle buyurmuştur:

19 Kasım 2016 Cumartesi

Köylerde ve Mahallelerde Cuma Namazı Kılmanın Hükmü


Köylerde ve Mahallelerde Cuma Namazı Kılmanın Hükmü


El-Elbani rahimehullah ed-Daife (no:917)’de dedi ki:
لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع
Büyük şehir dışında Cuma da yoktur, teşrik tekbirleri de yoktur” şeklindeki hadisin bildiğim kadarıyla merfu bir aslı yoktur.
Ancak Ebu Yusuf, Kitabu’l-Asar’da (no:296) “Ebu Hanife kendisine Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’den şöyle buyurduğunun ulaştığını iddia etti…” diyerek bu sözü merfuan zikretmiştir. Bu bir yanılgıdır. Ebu Yusuf bu yanılgıya; “Ebu Hanife iddia etti ki…” sözüyle işaret etmiştir. Bununla beraber o bir imamdır. Ancak isnadı mu’daldir. (Yani isnadında peşpeşe birden fazla ravi eksiktir.)
Nitekim zikrettiğimiz hususa Hafız ez-Zeylai, Nasbu’r-Raye’de (2/159) “Merfuan garibdir. Bunu ancak Ali radiyallahu anh’den mevkuf olarak bulduk” diyerek işaret etmiştir.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)