Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

29 Kasım 2017 Çarşamba

Lut Kavminin Hasletleri Hakkındaki Rivayetlerin Durumu


Lut kavminin hasletleri olarak sayılan bazı özellikler hadis olarak dillerde dolaşmaktadır. Ancak bu konuda gelenlerin geneli uydurma ve çok zayıf rivayetlerdir. Bunların en meşhurlarından birisi şu uydurma hadistir:

İbn Abbas radıyallahu anhuma’dan: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki:

عشرَة من أَخْلَاق قوم لوط الْحَذف فِي النادي ومضغ العلك والسواك على ظهر الطَّرِيق والصفير بالحمام والجلاهق والعمامة الَّتِي لَا يتحلى بهَا والسكينية والتطريف بالحنا وَحل أزرار الأقنية وَالْمَشْي فِي الْأَسْوَاق والأفخاذ بادية

“Şu on haslet Lut kavminin ahlakındandır: Toplantılarda fiske (taş) atmak, sakız çiğnemek, yolun ortasında misvaklanmak ve ıslık çalmak, güvercin beslemek ve onlarla oynamak, sapanla taş atmak, ibadet niyeti olmadan sarık sarmak, saçları salmak, parmaklara kına yakmak, elbiselerin düğmelerini çözmek ve çarşılarda baldırı çıplak gezmek.”

Deylemi (4081) Suyuti Camiu’l-Kebir (1/574) Kenzu’l-Ummal (44058) Ramuzu’l-Ehadis (3918)

İbn Hacer, Garaibu’l-Multekita’da (el yazma no: 2119) İsnadını; Ahmed b. Nasr – Ebu Talib es-Sabbah yoluyla; İsmail b. Ebi Ziyad eş-Şami – Cuveybir – Dahhak – İbn Abbas radiyallahu anhuma şeklinde zikretmiştir. İsmail b. Ebi Ziyad eş-Şamî yalancıdır. Cuveybir metruktur. Dahhak İbn Abbas radiyallahu anhuma’ya yetişmemiştir.

Suyuti Cem’ul-Cevami’de isnadında üç yalancı bulunduğunu söylemiş, el-Ezheri’de el-Mudavi’de (4/451) “Uydurma olduğunda şüphe yoktur” demiştir.

El-Elbani ed-Daife’de (1233) bunu ve metninde; def çalmak, ipek elbise giymek gibi hasletlerin de sayıldığı diğer benzer rivayetleri zikrederek uydurma olduğunu açıklamıştır.

Sigara İçerken Besmele Çekilir mi?

Şuuraltında sigaranın zararlı, haram veya mekruh olduğu düşüncesi yer etmiş bazı kimseler, sigara içerken besmele çekmek ve içtikten sonra Allah’a hamd etmek konusunu öne sürerek bunun mümkün olmadığını iddia ediyorlar. Sigaranın mubahlardan ve Allah’ın nimetlerinden olduğuna dair açıklamalar daha önce geçmiştir. Bundan dolayı şüphe olarak öne sürülen bu tereddüte bir mahal yoktur. Yine de tereddüt edenler için şu rivayeti aktarmakla yetinelim:
Kays b. Ebi Hazım rahimehullah dedi ki: “Halid b. el-Velid radiyallahu anh şöyle dedi:
لَقَدِ انْدَقَّتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ فَلَمْ يَبْقَ فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ، وَأُتِيَ بِالسُّمِّ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: السُّمُّ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، فَشَرِبَهُ
“Mu’te günü elimde dokuz kılıç parçalandı. Elimde yalnızca Yemen işi bir kalkan kalmıştı.” Ona zehir getirilince:
“Bu nedir?” dedi.
“Zehirdir” dediler. Bunun üzerine Halid radiyallahu anh “Bismillah” dedi ve onu içti.” Diğer rivayette: “Zehir ona bir zarar vermedi” ziyadesi vardır.[1]
"Her zarar veren şeyin haram olduğu"nu iddia eden sonraki kelamcı fakihlerin aksine, Seyfullah Halid b. el-Velid radıyallahu anh, aslen zararlı ve öldürücü olan zehiri besmele çekerek içmiştir! Şu halde insan sağlığına pek çok faydaları olan ve dinde haramlığına ya da mekruhluğuna hiçbir delil bulunmayan sigarayı içerken besmele çekmeye kim, neden karşı çıkar? 


[1] Buhârî ve Muslim’in şartlarına göre sahih. Ahmed, Fadailu’s-Sahabe (1481-82, 1478) Taberânî (4/105-106) Ebû Ya'lâ (13/141) İbn Ebî Şeybe (6/548) İbn Sa’d (5/40) Ebu Nuaym Delailu’n-Nubuvve (358) Ebu Nuaym Tıbbu’n-Nebevi (569) İbn Asakir Tarihu Dimeşk (16/252) İbnu’l-Adim Bugyetu’t-Taleb (7/3152)

9 Kasım 2017 Perşembe

Delil İle Göz Boyama Arasında…

Kendilerinin veya başkalarının yaptıklarına, niyetlerinin iyi oluşunu delil gösteren çoktur. Derler ki: “Niyetlerimiz iyidir ve biz sadece iyilik istedik.”
Bunu söyleyen kişinin liderinin veya cemaatinin daveti tartışıldığı zaman: “Onun niyetinden şüphe mi ediyorsun? O, iyi niyetlidir ve sadece iyilik yapmayı istiyor” derler.
Bu kimseler şu hususları göremiyorlar:
1- Niyetin yeri kalptir ve Allah’tan başkası onu bilmez.
2- Niyetin iyi olduğunu anlasak bile bize kitap ve sünnette, iyi niyet sahiplerine değil, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e, hakkında delil bulunan şeye uymamız emredilmiştir! Kitap ve sünnette iyi niyet delil değildir.
3- Kişinin iyi niyeti veya iyiliğe olan arzusu ve çabası; dosdoğru oluncaya kadar onun hakka olan ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Allah Azze ve Celle, “Sahip olduğun kanaate göre” değil, “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” (Hud 112) buyurmuştur!
Her kim rabbinin huzuruna çıkacağını umuyorsa salih amel işlesin ve rabbine kullukta hiç kimseyi ortak koşmasın.” (Kehf 110)
Salih amel; kitap, sünnet ve selefin uygulamasından delil bulunan şeydir. Kendince uygun gördüğün veya başkasının seni salih olduğuna ikna ettiği şey değildir!
De ki: Size ameller bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? İyi işler yaptıklarını zannettikleri halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir.” (Kehf 103-104)
Bu ayette kişinin iyi niyetine rağmen yolunu doğru seçmediği zaman zarar edeceğine işaret edilmektedir.
Açık delil: yanlışla doğrunun ve hak ile haksızlığın ayırt edilmesine yarayan delildir.
Göz boyama ise; serap gibi hayalî olan bir şeyin, bakanın gözünde delil gibi gösterilmesidir.
Susayan kişi onu su sanır. Nihayet yanına geldiğinde bir şey olmadığını görür” (Nur 39)
Delil ile göz boyama arasında birçoklarının kavrayamadığı ince bir derece vardır. Bu da birçoğunun ayırt edemeyip delil haline getirdikleri; onunla helali haram kıldıkları ve suçsuzları ithamda kullandıkları ALAMETLERdir!
Şayet alamet delil olsaydı, Yusuf aleyhi's-selâm’ın haşa elbisesi yırtıldığı gerekçesiyle zinâkar olması gerekirdi! Aişe radiyallahu anha’nın tenhada bir adamla kalması karinesiyle zina etmiş olması gerekirdi! İşte münafıkların suçsuz insanları varsayımdan hareketle itham etmeleri böyledir! O halde onlardan olmaktan sakınmak gerekir.
Zamanımız insanlarının delillerinin büyük bir kısmı alamet ve varsayımlardır. Göz boyamanın kaynağı; re’y, güzel bulma (istihsan), maslahat, kıyas, hizipçilik, nefsin arzusu ve şeytanın adımlarıdır. Delil ise rabbinden vahyedilendir!
Rabbinizden size indirilene uyun; O'nun dışındakileri dostlar edinip de onlara uymayın. Zaten ne kadar da az öğüt alıyorsunuz” (A’raf 3)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)