Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir. Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Sahihu Muslim no: 867)
Allah'ım! Bize, günahla aramıza engel olacak kadar korkundan hisse ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taatini nasib eyle. Dünya musibetlerini hafifletecek yakîn ver. Allah'ım! Bizi yaşattığın müddetçe kulaklarımızdan ve gözlerimizden faydalandır; ölümümüze kadar da onları devamlı kıl. Bize zulmedenlerden öcümüzü sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bizi dinimiz konusunda musibete uğratma. Dünyayı en büyük endişemiz ve gayemiz kılma. Bize acımayanları üzerimize musallat etme!" (Allahumme âmîn) Tirmizi (3502) Şeyh Elbani "Hasen" demiştir Sahihu't-Tirmizi (2783)

Başlıkları görmek için resme tıklayın

Ders Programı

Salı Günleri İnegöl - Ehl-i Hadis Mescid'inde

Saat:19:30 Tevhid ve Akide Dersleri

Pazar Günleri Yenice - Ehl-i Hadis Mescid'inde:

Saat: 18:00 Kıraat ve Hadis Usulü Dersleri

Saat: 19:30 Akide ve Menhec Dersleri


İnegöl Ehl-i Hadis Mescid ve Medresesi yardımlarınız için posta çeki hesabı: Erhan Özbek- 10971235

Adres: Osmanbey Cd. Sanayi sk. İnegöl

Kitaplarım

Çalışmalarım
 1. 10 Dakikada Ne Yapabilirsin? /Abdulmelik el-Kasım'dan tercüme - polen yayınları
 2. 30 Adımda Çocuk Terbiyesi/Salim b. Madi'den tercüme
 3. Abdulkadir el-Geylânî Hayatı ve Menkıbeleri /Te'lif - Mercan Kitap
 4. Ahir Zamanda Salih Amellerin Muhafazasına Dair Tembihler/Te'lif
 5. Ahlak/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme- Hadis Yayınları
 6. Akidetu'l-Geylaniyye/Te'lif - Mercan Kitap
 7. Akidetu'l-Vasitiye Şerhi/İbn Useymin'den tercüme
 8. Alimlerin Ahlakı/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları
 9. Alimlerin İhtilafları ve Bunlara Karşı Konumumuz/İbn Useymin'den Tercüme
 10. Alimlerin ve Davetçilerin Videoya Kayıt Fitnesi/Ebu Zer el-Kalmunî'den tercüme
 11. Allah İçin Sevmek ve Allah İçin Buğzetmek/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme-Hadis yayınları
 12. Allah'ın İndirdiğinden Başkasıyla Hükmetmek /Bunder b. Nayif el-Uteybî'den terceme-Hadis yayınları
 13. Allah'ın Sevdiği ve Buğzettiği Şeyler (Adnan Tarşa'dan terceme)
 14. Allah'tan Bir Nur ve Kitab-ı Mübin (Sünnetin Vahiy Oluşu-Te'lif)
 15. Altın Kaideler Şerhi (te'lif)
 16. Ashabu'l-Uhdud Kıssasından İbretler
 17. Asr-ı Saadet'ten Hane-i Seadete/Deha Yayınları Ankara 2002/Te'lif
 18. Avustralya Fetvaları / el-Elbânî'den Tercüme
 19. Beşaretu's-Subut Fi Ref'il-Yedeyni Li's-Sucud-Secdelerde El Kaldırma Hadisleri/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 20. Bidat Ehlinin Ardında Namaz Kılmanın Hükmü/Telif
 21. Bidatleri Tanıma Kılavuzu (te'lif)
 22. Bir Günde 1000 Sünnet/Halid el-Huseynan'dan Tercüme- Guraba Yayınları
 23. Birliği Sağlayan Bazı Unsurlar/Te'lif
 24. Bizden Olmayanlar / Daru's-Sunne Dersanesi - Te'lif
 25. Cehri Zikrin Hükmü (Suyuti'den terceme, tahkik ve tenkid)
 26. Cemaât Kavramı/Te'lif
 27. Cünüp veya Hayızlı Kimselerin Kur'ân Okuması Hakkında Bir Tahkik - Te'lif
 28. Daifu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 29. Daifu Edebi'l-Mufred/Elbani
 30. Daifu Mu'cemi's-Sagir Li't-Taberani/telif
 31. Daifu Suneni Ebi Davud/Elbani
 32. Daifu Suneni İbn Mace/Elbani
 33. Daifu Suneni'd-Darimi/telif
 34. Daifu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif
 35. Daifu'l-Munteka Li İbn Carud/telif
 36. Daifu'l-Muvatta/te'lif
 37. Deylemi'nin Müsnedinden Faydalar/Seçme, tercüme, tahric ve şerh
 38. Değişmede Selefi Yolun Özellikleri/Selim b. Iyd el-Hilali ve Elbani'den terceme- Hadis Yayınları
 39. Dilin Edeplerinden/Te'lif
 40. Dört Kaide - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme
 41. Dünya ve Kubbesi/Modern Hurafelere Reddiye- Darussunne Dersanesi
 42. Ebu Nuaym'ın rivayet ettiği 40 Hadiste Sohbet Adabı (Te'lif)
 43. Ehli Hadis'in Menhecine Göre Fıkhi Kaideler (Te'lif)
 44. Ehli Hadisin Tarihi/Ahmed ed-Dihlevî'den Tercüme ve ta'lik
 45. Ehli Sünnete Göre Oniki İmam (Te'lif)
 46. Ehl-i Sünnetin İman ve Tevhid Akidesi/Te'lif - Darus-sunne Dersanesi
 47. Ehli Sünnetin Esasları/Ahmed b. Hanbel'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 48. el-Akidetu Ehli'l-İslam/İbnu'l-Haddad'dan terceme
 49. el-Cevabu'l-Hatem/Suyuti'den Terceme ve tahric
 50. el-Emru bi'l-İttiba ve'n-Nehyu Ani'l-İbtida/Suyuti'den terceme ve tahkik
 51. el-İbane - Sahabenin Dindeki Yeri/guraba yy.
 52. el-İsabe'den Seçkin Sahabeler/İhtisar ve tercüme- Sağlam Yayınları
 53. el-Lum'a Fi Ecvibeti's-Seb'a - İmam Suyuti'den Tercüme - Mercan kitap
 54. el-Kavlu'l-Mufid/İbn Useymin'den terceme
 55. Evvabin Namazı Duha Namazıdır/Te'lif
 56. Fecr-i Sadık Vakti Meselesi/ Ebu Muaz Âl-u Tahir'den tercüme
 57. Fetvaya Cüretten Sakındırma / el-Elbânî'den tercüme
 58. el-Fevâid Fi Usûli'l-Hadis (Ayrıntılarıyla İsnad İnceleme İlmi - İkinci Seviye Hadisi Usûlü Dersleri) / Te'lif
 59. Fitnelerde Basiret/Muhammed İsmail Mukaddem'den Tercüme
 60. Genç Sahabeler/Heyet- tercüme - Polen yayınları
 61. Günahların Dökülüşü/Selim b. Îd el-Hilâlî'den tercüme - Hadis yayınevi
 62. Güncel Havariç Fikrine Selefin Sabit Akidesinden Cevaplar/Te'lif
 63. Hanefî Mezhebi Nasıl Yozlaştı? (İçtihad ve Taklid) /Muhammed Bahit el-Muti'î'nin İbn Kemal Paşa'ya reddiyesinden tercüme- Ey İnsanlar Yayınları
 64. Hanımlara Fetvalar/İbn Teymiyye'den tercüme- Beka Yayınları
 65. Hanımlar İçin 1000 Fetva/Halid el-Huseynan'dan tercüme- Polen Yayınları
 66. Hasaisu'l-Mustafa Beyne'l-Guluv ve'l-Cefa/Sadık b. Muhammed b. İbrahim - tashih
 67. Hayâ Sigortası: İç ve Dış Cephe Tesettürü/Darussunne Dersanesi
 68. Hayatu'l-Enbiya/Beyhaki'den terceme ve tahric
 69. Hazarda Namazların Mutlak Cem'i/te'lif
 70. Hevaya Tabi Olmanın Belirtileri/Tercüme
 71. Hısnu'l-Muslim Tercüme ve Tahrici
 72. Hicret ve Cihad Ahkâmı/Te'lif
 73. Huşu İle Namaz/Şeyh Salih Alu'ş-Şeyh'ten tercüme -Beka yayınları
 74. İbadet Tevhidinin Delilleri - Bulûgu's-Seâde /Salah el-Budeyr'den Tercüme
 75. İbn Teymiyye Külliyatı 9.Cild (Hadis Bölümü) tercüme- Tevhid-Beka Yayınları
 76. İ'malu'l-Fikr/Suyuti'den Terceme ve tahric
 77. İman Esasları - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme
 78. İmanın Hakikati (te'lif)
 79. İnbau'l-Ezkiya Bi-Hayati'l-Enbiya - Suyuti'den tercüme ve tahric - Mercan kitap
 80. İsa Aleyhisselam'ın Nuzulü/ M.Halil Herras'tan Terceme-Guraba Yayınları
 81. İskender Evrenosoğluna Reddiye/te'lif - Darussunne Dersanesi
 82. İslam Davetçisinin Kılavuzu/te'lif
 83. İslam'ı Yeniden Yorumlama Bidati/Terceme-Hadis yayınları
 84. İtikaf Hükümlerinde Orta Yol/Ali el-Halebi (Ebu Umer ile beraber terceme)
 85. İttiba Tevhidi / Te'lif
 86. Kabirlerde Kuran Okumak (Te'lif)
 87. Kadının Mahremsiz Yolculuğunun Haramlığı / Te'lif
 88. Kadınlar İçin Fetvalar/ Guraba yy.
 89. Kadınların Edepleri /İbn Habib es-Sülemi'den ihtisar ve terceme- Deha yayınları Ankara 2002
 90. Kadınların Edepleri/İbn Habib es-Sulemî (tam metin terceme ve tahkiki)- Ey İnsanlar Yayınları
 91. Kağıt Oyunları Oynamanın Hükmü/Meşhur Hasen Selman'dan Terceme
 92. Kainatın Sırları - İmam Suyuti'den tercüme ve tahkik - Mercan Kitap
 93. Keyfiyyetu'l-Yedeyn Fi'l-Ka'deti Beyne's-Secdeteyn (İki Secde Arasındaki Oturuşta Ellerin Durumu)/Te'lif
 94. Kırk Hadiste İslam Şahsiyeti - Ali Hasen Ali Halebi'den Terceme
 95. Kıskançlık/Te'lif
 96. Kıyamet Alametleri/Muhammed b. Osman'dan tercüme- Polen Yayınları
 97. Kıyas ve Taklide Reddiye/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 98. KIZMA!/Ahmed Abdurrahman'dan tercüme- Polen Yayınları
 99. Kitabu'l-Cami/Kayravani'den Terceme
 100. Kitabu's-Sıfat/Darekutni'den tercüme
 101. Kolay Ezberlemek İçin Kısa Hadisler /Te'lif ve Tahric
 102. Kolaylaştırılmış Hadis Usulü Dersleri/Te'lif
 103. Kolaylaştırılmış İslam Akidesi /Şeyh Abdullah Cibrin'den Terceme-Hadis Yayınları
 104. Kuran Hafızlarının Edepleri/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları
 105. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Hac, Umre ve Kurban/Te'lif
 106. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Oruç Hükümleri/Te'lif
 107. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Taharet ve Namaz/Te'lif
 108. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Zekat Hükümleri/Te'lif
 109. Kur'ân ve Sünnet Işığında Muamelât/Te'lif
 110. Kur'ân ve Sünnet Işığında Nikah ve Talak/Te'lif
 111. Kur'an ve Sünnet Işığında Sahih İlmihal/Te'lif - Kitap Dünyası ve Ey İnsanlar Yayınları
 112. Kur'ân-ı Kerîm'in Tecvidi /Te'lif
 113. Kur'ân-ı Kerim Meâli ve Sahih rivayetlerle muhtasar tefsiri/Te'lif
 114. Kuveyt Fetvaları /el-Elbanî'den Tercüme
 115. Laktu'l-Mercan/Suyuti'den terceme ve tahric-Mercan Kitap
 116. Menhec Fetvaları / el-Elbânî'den Tercüme
 117. Mesih Deccal ve Ye'cüc ile Me'cüc/Mecdi eş-Şehavî'den terceme ve tahric
 118. Muhaddis Sufiler / Ebu Sa'd el-Malini'den tercüme, tahric ve ta'lik- İnsan Yayınları
 119. Muhammedun Rasulullah/ Muhammed Hıdır Huseyn'den Tercüme
 120. Muhtasar Sahih İlmihal/Te'lif - Mercan Kitap
 121. Musannef/Said b. Mansur'dan terceme
 122. Musnedu'l-Geylani (Abdulkadir Geylani'nin Rivayet Ettiği Hadisler)/Te'lif- Mercan Kitap
 123. Musnedu'ş-Şafii Bitertibi's-Sindî/Tercüme ve tahkik
 124. Münafıkların 50 Alameti/Hasen el-Arumi'den tercüme- Polen Yayınları
 125. Müslümanın Hayatında İbadetlerin Etkileri/Abdulmuhsin b. Hamd Abbad el-Bedr'den tercüme
 126. Nafile Namazlar/Ömer b. Sâlim Bazmul'dan tercüme - Polen yayınları
 127. Namazda Ellerin Bağlanması /Te'lif
 128. Namazda Sola Selamda "ve berakatuh" ziyadesi /te'lif
 129. Namazdaki Hatalar Muhtasarı/Meşhur b. Hasen'den Tercüme
 130. Nasuh Tevbesi/Guraba yy.
 131. Neden Suretlere Karşıyız?/Resim ve Videoların Haramlığı Te'lif
 132. Nefis Tezkiyesi/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme- Hadis yayınları
 133. Niçin Namaz Kılıyoruz/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme- Polen Yayınları
 134. Niçin Sakal Bırakıyoruz?/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme - Ey İnsanlar Yayınları
 135. Niyetin Önemi/Aliyul Kari- Ebu Umer ile birlikte terceme
 136. Niçin?/Ebu Nuceyd el-Mekkî'den tercüme
 137. Niçin Selef Yolunu Tercih Ediyorum?/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis Yayınları
 138. Oruç Tutmanın Lezzeti/Tercüme
 139. Oruçla İlgili Tıbbî Konular/Dr.Ahmed b. Muhammed b. Halil'den tercüme- Hadis Yayınevi
 140. Ölüm Sekeratı ve Şiddeti/Salahuddin Mahmud'dan tercüme, ta'lik- Polen Yayınları
 141. Önce Tevhid Ey İslam Davetçileri!/Elbani'den terceme
 142. Patlatma Eylemleri ve Suikast Saldırıları Fitnesi/Ebu'l-Hasen es-Suleymani'den terceme
 143. Peçe Farzdır / Te'lif
 144. Peşin ve Vadeli Fiyat Farkı Hakkında Araştırma/Te'lif
 145. Rafıziler Hakkındaki Hadislerin Tahrici
 146. Riyazu's-Salihin'deki Tartışmalı Rivayetler/Telif
 147. Rububiyet Tevhidi/Te'lif
 148. Rüyanın Hüccet Değeri/Muhammed Ahmed İsmail Mukaddem'den terceme
 149. (Muhtasar) Sahih Akide
 150. Sahih Haberlerde Cin ve Şeytan/Te'lif
 151. Sahihu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 152. Sahihu Lakti'l-Mercan Li's-Suyuti / Te'lif
 153. Sahihu Siyrati'n-Nebeviye/Elbani'den Terceme
 154. Sahihu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif - Mercan Kitap
 155. Sapmanın Temelleri/Te'lif
 156. Seferîlikte Namaz Hükümleri/Telif
 157. Selcu'l-Fuad Fi Lebsi's-Sevad/Suyuti'den terceme
 158. Selefin Menheci Hakkında Gizlenen Hakikatler/Te'lif
 159. Selefîliğin Esasları-İzahu'l-Mahacce/Faysal b. Casim el-Kazzar'dan Tercüme-Hadis Yayınları
 160. Senin Dilinden Senin Dinin Ey Şia!/tercüme- Yedi İklim Kitabevi&Sadakat Yayınevi
 161. Sevban Hadisinden Latif Faydalar/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis yayınları
 162. Sigaranın Hükmü (Te'lif)
 163. Sorumsuzluk ve Saptırmalar Arasında Gençlik /Ebu Enes el-Benkani'den terceme
 164. Susmanın ve Konuşmanın Edepleri/İbn Ebid-Dunya'dan terceme, tahric ve ihtisar
 165. Suyuti'den Fetvalar
 166. Sünnet Anlayışı mı, Sünnet'e Yabancılık mı?/Te'lif- Darussunne Dersanesi
 167. Şerhu Hadisi Erbain/Acurri'den terceme ve hadislerin tahrici
 168. Şerhu's-Sudur (Kabir Hayatı) Tahkik ve Tercümesi/Suyuti'den tercüme ve hadislerinin tahrici
 169. Şeyh Elbani'den Dersler (Te'lif)
 170. Şeyh Elbani'nin Menhec Hakkında Fetvaları /Tercüme
 171. Tasavvuf Hakkında Fetvalar (te'lif)
 172. Tehzibu Camii Beyani'l-İlm Tercemesi
 173. Tehzibu Şerafi'l-Ashabi'l-Hadis Tercemesi
 174. Tekfir Fitnesi /Elbani'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 175. Tenviru'l-Halek Fi İmkani Ru'yeti'n-Nebi ve'l-Melek/ İmam Suyuti'den Tercüme ve tahkik- Mercan kitap
 176. Tesbih Namazının Hükmü/Telif
 177. Tesettürde Ölçüler (Te'lif)
 178. Tevhid ve Tevessül (Te'lif)
 179. Tevazû/Selim b. îd el-Hilalî'den tercüme-Hadis yayınevi
 180. Toplumu Islah Edici Etkenler /Şeyh İbn Baz'dan tercüme
 181. Usulu's-Sunne Şerhi / Te'lif, İmam Ahmed'in Usulu's-Sunne Şerhi
 182. Yalancı Şahitlik/Te'lif
 183. Yeminler ve Adaklar- Guraba yayınları
 184. Yeni Müslümanlara Karşı Muamele / Abdullah b. İbrahim el-Liheydan'dan tercüme
 185. Zadu'l-Gurabai'l-Mübeşşirin (Kırk hadis şerhi - te'lif)
 186. Zahidlerin Edepleri/Ebu Said el-A'rabi (tercüme ve tahric)- İnsan yayınları
 187. Zakirlerin Edepleri (Te'lif)
 188. Zehirli Ok (Kadınların Erkeklere Bakmasının Hükmü) / Te'lif
 189. Zevzekliğin Alemi Yok! (Kevserî Hayranlarına Reddiye)
 
 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente vahdeke la şerîke leke estağfiruke ve etûbu ileyk" (İbn Bişrân Emâlî, 291, Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)

Cevâmiu'l-Kelîm Programı