Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Kitaplarım

Çalışmalarım
 1. 10 Dakikada Ne Yapabilirsin? /Abdulmelik el-Kasım'dan tercüme - polen yayınları
 2. 30 Adımda Çocuk Terbiyesi/Salim b. Madi'den tercüme
 3. Abdulkadir el-Geylânî Hayatı ve Menkıbeleri /Te'lif - Mercan Kitap
 4. Ahir Zamanda Salih Amellerin Muhafazasına Dair Tembihler/Te'lif
 5. Ahlak/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme- Hadis Yayınları
 6. Akidemiz ve Davetimiz/Şeyh Mukbil b. Hadi/Tercüme ve Şerh
 7. Akidetu'l-Geylaniyye/Te'lif - Mercan Kitap
 8. Akidetu'l-Vasitiye Şerhi/İbn Useymin'den tercüme - Hadis Yayınları
 9. Akidetu't-Tahaviyye Üzerine Selefî Uyarılar - Abdulhamid el-Hacuri'den tercüme
 10. Alimlerin Ahlakı/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları
 11. Alimlerin İhtilafları ve Bunlara Karşı Konumumuz/İbn Useymin'den Tercüme
 12. Alimlerin ve Davetçilerin Videoya Kayıt Fitnesi/Ebu Zer el-Kalmunî'den tercüme
 13. Allah İçin Sevmek ve Allah İçin Buğzetmek/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme-Hadis yayınları
 14. Allah'ın Dostları Olan Selefîlerin Özellikleri/Te'lif
 15. Allah'ın Güzel İsimleri ve Yüce Sıfatları/Te'lif
 16. Allah'ın İndirdiğinden Başkasıyla Hükmetmek /Bunder b. Nayif el-Uteybî'den terceme-Hadis yayınları
 17. Allah'ın Sevdiği ve Buğzettiği Şeyler (Adnan Tarşa'dan terceme)
 18. Allah'tan Bir Nur ve Kitab-ı Mübin (Sünnetin Vahiy Oluşu-Te'lif) (Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi kitabı içinde yayınlandı)
 19. Allah'tan Başkasına Secde Teklifi ve Cehaletin Mazeret Olması - Te'lif (Tekfir Sapması içinde yayınlandı)
 20. Altın Kaideler Şerhi (te'lif) Darussunne Mescidi tarafından basıldı.
 21. Amellerin Kabulünü Engelleyen Haller /Te'lif
 22. Ashabu'l-Uhdud Kıssasından İbretler /Te'lif
 23. Asr-ı Saadet'ten Hane-i Seadete/Deha Yayınları Ankara 2002/Te'lif
 24. Avustralya Fetvaları / el-Elbânî'den Tercüme- Hadis Yayınları
 25. Ayakta Ayakkabı Giymenin Hükmü /Te'lif
 26. Beşaretu's-Subut Fi Ref'il-Yedeyni Li's-Sucud-Secdelerde El Kaldırma Hadisleri/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 27. Bid'at Ehlinin Ardında Namaz Kılmanın Hükmü/Te'lif
 28. Bid'atçi Akrabalarla Alakayı Kesmek (Te'lif)
 29. Bid'atleri Tanıma Kılavuzu (Te'lif)
 30. Bir Günde 1000 Sünnet/Halid el-Huseynan'dan Tercüme- Guraba Yayınları
 31. Birliği Sağlayan Bazı Unsurlar/Te'lif
 32. Birleşik Arap Emirlikleri Fetvaları- Şeyh Elbani'den Tercüme- Hadis Yayınları
 33. Bizden Olmayanlar / Daru's-Sunne Mescidi - Te'lif
 34. Cehri Zikrin Hükmü (Suyuti'den terceme, tahkik ve tenkid)
 35. Cemaât Kavramı/Te'lif 
 36. Cuma Namazını Terk Edenin Kalbinin Mühürlenmesi /Te'lif
 37. Cünüp veya Hayızlı Kimselerin Kur'ân Okuması Hakkında Bir Tahkik - Te'lif
 38. Çağın Yeni Putları / Te'lif
 39. Daifu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 40. Daifu Edebi'l-Mufred/Elbani
 41. Daifu Mu'cemi's-Sagir Li't-Taberani/telif
 42. Daifu Suneni Ebi Davud/Elbani
 43. Daifu Suneni İbn Mace/Elbani
 44. Daifu Suneni'd-Darimi/telif
 45. Daifu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif
 46. Daifu'l-Munteka Li İbn Carud/telif
 47. Daifu'l-Muvatta/te'lif
 48. Davet ve Menhec / Te'lif
 49. Demokratik Seçimlere Katılmanın Hükmü /Abdurrahman el-Hacuri'den Tercüme
 50. Deylemi'nin Müsnedinden Faydalar/Seçme, tercüme, tahric ve şerh
 51. Değişmede Selefi Yolun Özellikleri/Selim b. Iyd el-Hilali ve Elbani'den terceme- Hadis Yayınları
 52. Dilin Edeplerinden/Te'lif
 53. Dört Kaide - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme (Muhtasar Sahih Akide içinde yayınlandı)
 54. Düğün ve Bayramlar Dışında Def Çalmanın Hükmü/ Te'lif
 55. Dünya ve Kubbesi/Modern Hurafelere Reddiye- Darussunne Dersanesi
 56. Ebu Hanife Hakkında Sahih Gerçekler (Te'lif)
 57. Ebu Nuaym'ın rivayet ettiği 40 Hadiste Sohbet Adabı (Te'lif)
 58. Ehli Hadis'in Menhecine Göre Fıkhi Kaideler (Te'lif)
 59. Ehli Hadisin Tarihi/Ahmed ed-Dihlevî'den Tercüme ve ta'lik- Ey İnsanlar Yayınları
 60. Ehli Sünnete Göre Oniki İmam (Te'lif)
 61. Ehl-i Sünnetin İman ve Tevhid Akidesi/Te'lif - Darus-sunne Dersanesi
 62. Ehli Sünnetin Esasları/Ahmed b. Hanbel'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 63. el-Akidetu Ehli'l-İslam/İbnu'l-Haddad'dan terceme
 64. el-Albâniyyât- Elbani'nin Fetvaları /Te'lif
 65. el-Cevabu'l-Hatem/Suyuti'den Terceme ve tahric
 66. el-Emru bi'l-İttiba ve'n-Nehyu Ani'l-İbtida/Suyuti'den terceme ve tahkik
 67. el-İbane - Sahabenin Dindeki Yeri/guraba yy.
 68. el-İsabe'den Seçkin Sahabeler/İhtisar ve tercüme- Sağlam Yayınları
 69. el-Lum'a Fi Ecvibeti's-Seb'a - İmam Suyuti'den Tercüme - Mercan kitap (Kainatın Sırları kitabıyla beraber Mercan Kitap tarafından yayınlandı)
 70. el-Kavlu'l-Mufid/İbn Useymin'den terceme
 71. el-Minha Fi's-Subha/Suyuti'den terceme ve tahkik
 72. ez-Zecru Bi'l-Hecr (Alakayı Keserek Sakındırma) İmam Suyuti'den tercüme
 73. Evvabin Namazı Duha Namazıdır/Te'lif
 74. Fecr-i Sadık Vakti Meselesi/ Ebu Muaz Âl-u Tahir'den tercüme
 75. Fetvaya Cüretten Sakındırma / el-Elbânî'den tercüme
 76. el-Fevâid Fi Dirasati'l-Esanîd (Ayrıntılarıyla İsnad İnceleme İlmi - İkinci Seviye Hadisi Usûlü Dersleri) / Te'lif
 77. Fitnelerde Basiret/Muhammed İsmail Mukaddem'den Tercüme
 78. Genç Sahabeler/Heyet- tercüme - Polen yayınları
 79. Günahların Dökülüşü/Selim b. Îd el-Hilâlî'den tercüme - Hadis yayınevi
 80. Güncel Havariç Fikrine Selefin Sabit Akidesinden Cevaplar/Te'lif (Tekfir Sapması kitabı içinde yayınlandı)
 81. el-Hakîk Fi Usuli't-Tahkik (Hadis Usulü 4. Seviye Dersleri) /Te'lif
 82. Hanefî Mezhebi Nasıl Yozlaştı? (İçtihad ve Taklid) /Muhammed Bahit el-Muti'î'nin İbn Kemal Paşa'ya reddiyesinden tercüme- Ey İnsanlar Yayınları
 83. Hanımlara Fetvalar/İbn Teymiyye'den tercüme- Beka Yayınları
 84. Hanımlar İçin 1000 Fetva/Halid el-Huseynan'dan tercüme- Polen Yayınları
 85. Hasaisu'l-Mustafa Beyne'l-Guluv ve'l-Cefa/Sadık b. Muhammed b. İbrahim - tashih
 86. Hayâ Sigortası: İç ve Dış Cephe Tesettürü/Darussunne Dersanesi
 87. Hayatu'l-Enbiya Ba'de Mematihim/Beyhaki'den terceme ve tahric
 88. Hazarda Namazların Mutlak Cem'i/te'lif (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde)
 89. Hevaya Tabi Olmanın Belirtileri/Tercüme
 90. Hısnu'l-Muslim- Said el-Kahtani/ Tercüme ve Tahrici - Hadis yayınları 
 91. Hicret ve Cihad Ahkâmı/Te'lif
 92. Huşu İle Namaz/Şeyh Salih Alu'ş-Şeyh'ten tercüme -Beka yayınları
 93. İbadet Tevhidinin Delilleri - Bulûgu's-Seâde /Salah el-Budeyr'den Tercüme
 94. İbn Teymiyye Külliyatı 9.Cild (Hadis Bölümü) tercüme- Tevhid-Beka Yayınları
 95. İçkiye Devam Edenin Öldürülmesi /Te'lif
 96. İftar Vakti Hakkında Tahkik /Ebu Muaz Tahir Alu Raid'den Tercüme
 97. İftar, Sahur ve Namaz Vakitleri Hakkında Uyarılar/ Te'lif
 98. İhlâl veya İhmâl Edilen İslam Hakları/Te'lif
 99. İhtilafın Kısımları ve Muhaliflere Muamele Şekli - Abdulhamid el-Hacuri'den terceme
 100. İhvânu'l-Muslimîn ve Cihad Anlayışının Tahrifi /Te'lif
 101. İlmin Afet ve Engelleri /Te'lif
 102. İ'malu'l-Fikr/Suyuti'den Terceme ve tahric
 103. İmam es-Secezî'den Menhecî Uyarılar /Te'lif
 104. İman Esasları - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme
 105. İmanın Hakikati (te'lif)
 106. İnbau'l-Ezkiya Bi-Hayati'l-Enbiya - Suyuti'den tercüme ve tahric - Mercan kitap
 107. İsa Aleyhisselam'ın Nuzulü/ M.Halil Herras'tan Terceme-Guraba Yayınları
 108. İskender Evrenosoğluna Reddiye/te'lif - Darussunne Dersanesi
 109. İslam Davetçisinin Kılavuzu/te'lif
 110. İslam'da Münafıklara Muamele Şekli/Te'lif
 111. İslam'ı Yeniden Yorumlama Bid'ati/Terceme-Hadis yayınları
 112. İşçi ve İşveren Hukuku/Te'lif 
 113. İtikaf Hükümlerinde Orta Yol/Ali el-Halebi
 114. İttiba Tevhidi / Te'lif  (Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi kitabı içinde yayınlandı)
 115. Kabirlerde Kuran Okumak (Te'lif)
 116. Kadının Mahremsiz Yolculuğunun Haramlığı / Te'lif (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 117. Kadınlar İçin Fetvalar/ Guraba yy.
 118. Kadınların Edepleri /İbn Habib es-Sülemi'den ihtisar ve terceme- Deha yayınları Ankara 2002
 119. Kadınların Edepleri/İbn Habib es-Sulemî (tam metin terceme ve tahkiki)- Ey İnsanlar Yayınları
 120. Kağıt Oyunları Oynamanın Hükmü/Meşhur Hasen Selman'dan Terceme
 121. Kainatın Sırları - (Esraru'l-Kevn) İmam Suyuti'den tercüme ve tahkik - Mercan Kitap
 122. Keyfiyyetu'l-Yedeyn Fi'l-Ka'deti Beyne's-Secdeteyn (İki Secde Arasındaki Oturuşta Ellerin Durumu)/Te'lif  (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde yayınlandı)
 123. Kırk Hadiste İslam Şahsiyeti - Ali Hasen Ali Halebi'den Terceme (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 124. Kıskançlık/Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 125. Kıyamet Alametleri/Muhammed b. Osman'dan tercüme- Polen Yayınları
 126. Kıyas ve Taklide Reddiye/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 127. KIZMA!/Ahmed Abdurrahman'dan tercüme- Polen Yayınları
 128. Kitabu'l-Cami/Kayravani'den Terceme
 129. Kitabu's-Sıfat/Darekutni'den tercüme
 130. Kolay Ezberlemek İçin Kısa Hadisler /Te'lif ve Tahric
 131. Kolaylaştırılmış Hadis Usulü Dersleri/Te'lif
 132. Kolaylaştırılmış İslam Akidesi /Şeyh Abdullah Cibrin'den Terceme-Hadis Yayınları
 133. Köylerde Yaşamanın ve Hicretten Sonra Bedevileşmenin Hükmü /Te'lif
 134. Kuran Hafızlarının Edepleri/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları (Alimlerin Ahlakı kitabı içinde yayınlandı)
 135. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Hac, Umre ve Kurban/Te'lif
 136. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Oruç Hükümleri/Te'lif
 137. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Abdest ve Namaz Ahkamı/Te'lif - Dâru's-Sunne Mescidi
 138. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Zekat Hükümleri/Te'lif
 139. Kur'ân ve Sünnet Işığında Muamelât/Te'lif
 140. Kur'ân ve Sünnet Işığında Nikah ve Talak/Te'lif
 141. Kur'an ve Sünnet Işığında Sahih İlmihal/Te'lif - Kitap Dünyası (1.Baskı) Ey İnsanlar Yayınları (2. ve 3. Baskılar) Dâru's-Sunne Mescidi (4.Baskı)
 142. Kur'ân-ı Kerîm'in Tecvidi /Te'lif (Sahih Meal ile birlikte Daru's-Sunne Mescidi yayınladı)
 143. Kur'an'ın İndirilmesiyle Hüccet İkame Oldu Şüphesi /Te'lif
 144. Kuveyt Fetvaları /el-Elbanî'den Tercüme
 145. Laktu'l-Mercan- Cinler Alemi/Suyuti'den terceme ve tahric-(Mercan Kitap yayınladı)
 146. Maslahat ve Nas arasındaki İlişki- Te'lif
 147. Mehmet Çelik ve Diğer İlahiyatçılara Reddiye
 148. Kıyametin Üç Büyük Alâmeti (Mesih Deccal ve Ye'cüc ile Me'cüc) Mecdi eş-Şihavî'den terceme ve tahric (Darussunne Mescidi Yayınladı) 
 149. Meşhur Muhaddisler ve İsnadlarım /Te'lif 
 150. Mezhep Mutaassıplarının Naslara Yaptıkları Tahrifler/Te'lif
 151. Muasır Tekfircilerin Fikrî Kargaşalarına Cevaplar - Te'lif
 152. Muhaddis Sufiler / Ebu Sa'd el-Malini'den tercüme, tahric ve ta'lik- İnsan Yayınları 
 153. Muhaliflere Muamele Şekli - Te'lif
 154. Muhammedun Rasulullah/ Muhammed Hıdır Huseyn'den Tercüme
 155. Muhtaç Olduğumuz "Adamlık" /Te'lif
 156. (Muhtasar) Sahih Akide- Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı) 
 157. Muhtasar Sahih İlmihal/Te'lif - Mercan Kitap
 158. el-Muktarah Fi'l-Mustalah (Hadis Usulü 1. Seviye Dersleri) /Te'lif
 159. Musannef/Said b. Mansur'dan terceme
 160. Musibetlerin Sebepleri ve Kurtuluş Yolu/ Te'lif
 161. Musnedu'l-Geylani (Abdulkadir Geylani'nin Rivayet Ettiği Hadisler)/Te'lif- Mercan Kitap
 162. Musnedu'ş-Şafii Bitertibi's-Sindî/Tercüme ve tahkik- Sağlam Yayınları
 163. el-Mustefâd Fi'l-İlel ve'r-Ricali'l-İsnad (Hadis Usulü 3. Seviye dersleri) /Te'lif
 164. Münafıkların 50 Alameti/Hasen el-Arumi'den tercüme- Polen Yayınları
 165. Müslümanın Hayatında İbadetlerin Etkileri/Abdulmuhsin b. Hamd Abbad el-Bedr'den tercüme
 166. Müslümanın Tarih Kültürü/Te'lif 
 167. Nafile Namazlar/Ömer b. Sâlim Bazmul'dan tercüme - Polen yayınları
 168. Namazda Ellerin Bağlanması /Te'lif (Abdest ve Namaz Ahkamı Kitabı İçinde Basıldı - Daru's-Sunne Mescidi)
 169. Namazda Sola Selamda "ve berakatuh" ziyadesi /te'lif  (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde yayınlandı)
 170. Namazdaki Hatalar Muhtasarı/Meşhur b. Hasen'den Tercüme 
 171. Namazın Hidayetleri / Muhammed b. Abdilvehhab'dan Tercüme
 172. Nasuh Tevbesi/Komisyon/Tercüme-Guraba yy.
 173. Nebzetu'n-Nazar Fi İlmi'l-Hadis Ale'l-İhtisar/ Te'lif-Arapça
 174. Neden Suretlere Karşıyız?/Resim ve Videoların Haramlığı Te'lif
 175. Nefis Tezkiyesi/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme- Hadis yayınları
 176. Niçin Namaz Kılıyoruz/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme- Polen Yayınları
 177. Niçin Sakal Bırakıyoruz?/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme - Ey İnsanlar Yayınları
 178. Nikah Talebinde Kadına Bakma Sınırı /Te'lif
 179. Niyetin Önemi/Aliyul Kari- terceme
 180. Niçin?/Ebu Nuceyd el-Mekkî'den tercüme (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 181. Niçin Selef Yolunu Tercih Ediyorum?/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis Yayınları
 182. Oruç Tutmanın Lezzeti/Tercüme
 183. Oruçla İlgili Tıbbî Konular/Dr.Ahmed b. Muhammed b. Halil'den tercüme- Hadis Yayınevi
 184. Ölüm Sekeratı ve Şiddeti/Salahuddin Mahmud'dan tercüme, ta'lik- Polen Yayınları
 185. Önce Tevhid Ey İslam Davetçileri!/Elbani'den terceme 
 186. Örtünmenin Faziletleri, Açılmanın Kötülükleri /Te'lif
 187. Patlatma Eylemleri ve Suikast Saldırıları Fitnesi/Ebu'l-Hasen es-Suleymani'den terceme - Hadis yayınları
 188. Peçe Farzdır / Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 189. Peşin ve Vadeli Fiyat Farkı Hakkında Araştırma/Te'lif
 190. Rafıziler Hakkındaki Hadislerin Tahrici
 191. Riyazu's-Salihin'deki Tartışmalı Rivayetler/Telif
 192. Rububiyet Tevhidi/Te'lif
 193. Rüyanın Hüccet Değeri/Muhammed Ahmed İsmail Mukaddem'den terceme- Hadis Yayınları
 194. Sahih Arapça (Sarf ve Nahiv) /Te'lif
 195. Sahih Haberlerde Cin ve Şeytan/Te'lif
 196. Sahih İlim /Te'lif
 197. Sahih İtikad Hadisleri el-Caddetu'l-Beydâ 4 Cilt/ Te'lif  (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 198. Sahih Menhec / Te'lif
 199. Sahih Nebevî Tıp /Te'lif (Mercan Kitap Yayınladı)
 200. Sahihu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 201. Sahih Tefsîr (8 cilt) - Te'lif (Darussunne Mescidi Yayınladı) 
 202. Sahih Tesettür - Te'lif (Darussune Mescidi Yayınladı) 
 203. Sahîh Meâl/Te'lif (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 204. Sahih Hadisler Kulliyâtı - Te'lif
 205. Sahih Hadisle Amel Etmenin Zorunluluğu /Te'lif
 206. Sahihu'l-Ahadisi'l-Kudsiyye/Sahih Kudsî Hadis Külliyatı/Te'lif (Mercan Kitap yayınladı)
 207. Sahihu Lakti'l-Mercan Li's-Suyuti / Te'lif
 208. Sahihu Siyrati'n-Nebeviye/Elbani'den Terceme
 209. Sahihu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif - (Mercan Kitap "Kabir Hayatı" adıyla yayınladı)
 210. Salih Selefin Bid'at ve Bid'atçilerden Sakındırma Menheci /Te'lif
 211. Haktan Sapmanın Temelleri/Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı)
 212. Seferîlikte Namaz Hükümleri/Telif (Abdest ve Namaz Ahkamı kitabı içinde yayınlandı)
 213. Selcu'l-Fuad Fi Lebsi's-Sevad/Suyuti'den terceme
 214. Selefin Menheci Hakkında Gizlenen Hakikatler/Te'lif
 215. Selefîliğin Esasları-İzahu'l-Mahacce/Faysal b. Casim el-Kazzar'dan Tercüme-Hadis Yayınları
 216. Senin Dilinden Senin Dinin Ey Şia!/tercüme- Yedi İklim Kitabevi&Sadakat Yayınevi
 217. Sevban Hadisinden Latif Faydalar/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis yayınları
 218. Sigaranın Hükmü (Te'lif)
 219. Sorumsuzluk ve Saptırmalar Arasında Gençlik /Ebu Enes el-Benkani'den terceme
 220. Susmanın ve Konuşmanın Edepleri/İbn Ebid-Dunya'dan terceme, tahric ve ihtisar
 221. Suyuti'den Fetvalar
 222. Sünnet Anlayışı mı, Sünnet'e Yabancılık mı? (Fethullah Gülen'e Reddiye) /Te'lif- Darussunne Dersanesi
 223. Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi (Darussunne Mescidi yayınladı)
 224. Şerhu Hadisi Erbain/Acurri'den terceme ve hadislerin tahrici
 225. Şerhu's-Sudur (Kabir Hayatı) Tahkik ve Tercümesi/Suyuti'den tercüme ve hadislerinin tahrici
 226. Şerhu's-Sunne - el-Berbeharî /Tercüme
 227. Şeyh Elbani'den Dersler (Te'lif)
 228. Şeyh Elbani'nin Menhec Hakkında Fetvaları /Tercüme- Hadis Yayınları 
 229. Şeytanın Hizbi Olan Sünnet İnkârcılarının Şüphelerine Cevaplar /Te'lif
 230. Şimdi de Sıra Haremlik/Selamlığı İptal Etmeye mi Geldi? /Te'lif 
 231. Tasavvufun Hakikati (te'lif) Daru's-Sunne Mescidi 
 232. Tehzibu Camii Beyani'l-İlm Tercemesi
 233. Tehzibu Şerafi'l-Ashabi'l-Hadis Tercemesi
 234. Tekfir Fitnesi /Elbani'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 235. Tekfir ve Nifak Kavramları - Abdullah Kadiri Ehdel'den Tercüme
 236. Tekfir Sapması / Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı) 
 237. Tenviru'l-Halek Fi İmkani Ru'yeti'n-Nebi ve'l-Melek/ İmam Suyuti'den Tercüme ve tahkik- Mercan kitap (Kainatın Sırları Kitabı içinde yayınlandı)
 238. Tesbih Namazının Hükmü/Telif
 239. Tesettürde Ölçüler (Te'lif) (Sahih Tesettür Kitabı içinde yayınlandı)
 240. Tevhid ve Tevessül (Te'lif)
 241. Tevazû/Selim b. îd el-Hilalî'den tercüme-Hadis yayınevi
 242. Toplumu Islah Edici Etkenler /Şeyh İbn Baz'dan tercüme
 243. Usulu's-Sunne Şerhi / Te'lif, İmam Ahmed'in Usulu's-Sunne Şerhi
 244. el-Velâ ve'l-Berâ /Te'lif
 245. Vikayetu'l-İnsan/Vahîd Abdüsselam Bâlî'den Tercüme
 246. Yâkutetu'l-Mesânid 3 Cilt (Buhari ve Muslim Ricaliyle Hadisler) /Te'lif
 247. Yalancı Şahitlik/Te'lif
 248. Yeminler ve Adaklar- Amr Abdulmun'im Selim'den Terceme/Guraba yayınları
 249. Yeni Müslümanlara Karşı Muamele / Abdullah b. İbrahim el-Liheydan'dan tercüme- Hadis Yayınları
 250. Zadu'l-Gurabai'l-Mübeşşirin (Kırk hadis şerhi - te'lif)
 251. Zahidlerin Edepleri/Ebu Said el-A'rabi (tercüme ve tahric)- İnsan yayınları (Alimlerin Ahlakı kitabı içinde yayınlandı)
 252. Zakirlerin Edepleri (Te'lif)
 253. Zeberced 3 cilt (Buhari ve Muslim'in şartlarına göre hadisler) /Te'lif
 254. Zehirli Ok (Kadınların Erkeklere Bakmasının Hükmü) / Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 255. Zevzekliğin Alemi Yok! (Kevserî Hayranlarına Reddiye)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)