Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Öne Çıkan Yayın

Ehl-i Sünnet Selefîlerin Ayrıcalıklı Alâmetleri

Sünnet Ehlinin Bazı Alametleri Şeyh Abdulhamid el-Hacurî Hafazahullah Tercüme: Ebu Muaz Rivayetlere tabi olan sünnet ehli selefîle...

Kitaplarım

Çalışmalarım
 1. 10 Dakikada Ne Yapabilirsin? /Abdulmelik el-Kasım'dan tercüme - polen yayınları
 2. 30 Adımda Çocuk Terbiyesi/Salim b. Madi'den tercüme
 3. Abdulkadir el-Geylânî Hayatı ve Menkıbeleri /Te'lif - Mercan Kitap
 4. Ahir Zamanda Salih Amellerin Muhafazasına Dair Tembihler/Te'lif
 5. Ahlak/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme- Hadis Yayınları
 6. Akidetu'l-Geylaniyye/Te'lif - Mercan Kitap
 7. Akidetu'l-Vasitiye Şerhi/İbn Useymin'den tercüme
 8. Alimlerin Ahlakı/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları
 9. Alimlerin İhtilafları ve Bunlara Karşı Konumumuz/İbn Useymin'den Tercüme
 10. Alimlerin ve Davetçilerin Videoya Kayıt Fitnesi/Ebu Zer el-Kalmunî'den tercüme
 11. Allah İçin Sevmek ve Allah İçin Buğzetmek/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme-Hadis yayınları
 12. Allah'ın İndirdiğinden Başkasıyla Hükmetmek /Bunder b. Nayif el-Uteybî'den terceme-Hadis yayınları
 13. Allah'ın Sevdiği ve Buğzettiği Şeyler (Adnan Tarşa'dan terceme)
 14. Allah'tan Bir Nur ve Kitab-ı Mübin (Sünnetin Vahiy Oluşu-Te'lif)
 15. Allah'tan Başkasına Secde Teklifi ve Cehaletin Mazeret Olması - Te'lif
 16. Altın Kaideler Şerhi (te'lif)
 17. Ashabu'l-Uhdud Kıssasından İbretler
 18. Asr-ı Saadet'ten Hane-i Seadete/Deha Yayınları Ankara 2002/Te'lif
 19. Avustralya Fetvaları / el-Elbânî'den Tercüme- Hadis Yayınları
 20. Ayakta Ayakkabı Giymenin Hükmü
 21. Beşaretu's-Subut Fi Ref'il-Yedeyni Li's-Sucud-Secdelerde El Kaldırma Hadisleri/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 22. Bidat Ehlinin Ardında Namaz Kılmanın Hükmü/Telif
 23. Bidatleri Tanıma Kılavuzu (te'lif)
 24. Bir Günde 1000 Sünnet/Halid el-Huseynan'dan Tercüme- Guraba Yayınları
 25. Birliği Sağlayan Bazı Unsurlar/Te'lif
 26. Birleşik Arap Emirlikleri Fetvaları- Şeyh Elbani'den Tercüme- Hadis Yayınları
 27. Bizden Olmayanlar / Daru's-Sunne Mescidi - Te'lif
 28. Cehri Zikrin Hükmü (Suyuti'den terceme, tahkik ve tenkid)
 29. Cemaât Kavramı/Te'lif
 30. Cünüp veya Hayızlı Kimselerin Kur'ân Okuması Hakkında Bir Tahkik - Te'lif
 31. Daifu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 32. Daifu Edebi'l-Mufred/Elbani
 33. Daifu Mu'cemi's-Sagir Li't-Taberani/telif
 34. Daifu Suneni Ebi Davud/Elbani
 35. Daifu Suneni İbn Mace/Elbani
 36. Daifu Suneni'd-Darimi/telif
 37. Daifu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif
 38. Daifu'l-Munteka Li İbn Carud/telif
 39. Daifu'l-Muvatta/te'lif
 40. Demokratik Seçimlere Katılmanın Hükmü /Abdurrahman el-Hacuri'den Tercüme
 41. Deylemi'nin Müsnedinden Faydalar/Seçme, tercüme, tahric ve şerh
 42. Değişmede Selefi Yolun Özellikleri/Selim b. Iyd el-Hilali ve Elbani'den terceme- Hadis Yayınları
 43. Dilin Edeplerinden/Te'lif
 44. Dört Kaide - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme
 45. Düğün ve Bayramlar Dışında Def Çalmanın Hükmü/ Te'lif
 46. Dünya ve Kubbesi/Modern Hurafelere Reddiye- Darussunne Dersanesi
 47. Ebu Nuaym'ın rivayet ettiği 40 Hadiste Sohbet Adabı (Te'lif)
 48. Ehli Hadis'in Menhecine Göre Fıkhi Kaideler (Te'lif)
 49. Ehli Hadisin Tarihi/Ahmed ed-Dihlevî'den Tercüme ve ta'lik- Ey İnsanlar Yayınları
 50. Ehli Sünnete Göre Oniki İmam (Te'lif)
 51. Ehl-i Sünnetin İman ve Tevhid Akidesi/Te'lif - Darus-sunne Dersanesi
 52. Ehli Sünnetin Esasları/Ahmed b. Hanbel'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 53. el-Akidetu Ehli'l-İslam/İbnu'l-Haddad'dan terceme
 54. el-Cevabu'l-Hatem/Suyuti'den Terceme ve tahric
 55. el-Emru bi'l-İttiba ve'n-Nehyu Ani'l-İbtida/Suyuti'den terceme ve tahkik
 56. el-İbane - Sahabenin Dindeki Yeri/guraba yy.
 57. el-İsabe'den Seçkin Sahabeler/İhtisar ve tercüme- Sağlam Yayınları
 58. el-Lum'a Fi Ecvibeti's-Seb'a - İmam Suyuti'den Tercüme - Mercan kitap
 59. el-Kavlu'l-Mufid/İbn Useymin'den terceme
 60. Evvabin Namazı Duha Namazıdır/Te'lif
 61. Fecr-i Sadık Vakti Meselesi/ Ebu Muaz Âl-u Tahir'den tercüme
 62. Fetvaya Cüretten Sakındırma / el-Elbânî'den tercüme
 63. el-Fevâid Fi Usûli'l-Hadis (Ayrıntılarıyla İsnad İnceleme İlmi - İkinci Seviye Hadisi Usûlü Dersleri) / Te'lif
 64. Fitnelerde Basiret/Muhammed İsmail Mukaddem'den Tercüme
 65. Genç Sahabeler/Heyet- tercüme - Polen yayınları
 66. Günahların Dökülüşü/Selim b. Îd el-Hilâlî'den tercüme - Hadis yayınevi
 67. Güncel Havariç Fikrine Selefin Sabit Akidesinden Cevaplar/Te'lif
 68. Hanefî Mezhebi Nasıl Yozlaştı? (İçtihad ve Taklid) /Muhammed Bahit el-Muti'î'nin İbn Kemal Paşa'ya reddiyesinden tercüme- Ey İnsanlar Yayınları
 69. Hanımlara Fetvalar/İbn Teymiyye'den tercüme- Beka Yayınları
 70. Hanımlar İçin 1000 Fetva/Halid el-Huseynan'dan tercüme- Polen Yayınları
 71. Hasaisu'l-Mustafa Beyne'l-Guluv ve'l-Cefa/Sadık b. Muhammed b. İbrahim - tashih
 72. Hayâ Sigortası: İç ve Dış Cephe Tesettürü/Darussunne Dersanesi
 73. Hayatu'l-Enbiya/Beyhaki'den terceme ve tahric
 74. Hazarda Namazların Mutlak Cem'i/te'lif
 75. Hevaya Tabi Olmanın Belirtileri/Tercüme
 76. Hısnu'l-Muslim Tercüme ve Tahrici
 77. Hicret ve Cihad Ahkâmı/Te'lif
 78. Huşu İle Namaz/Şeyh Salih Alu'ş-Şeyh'ten tercüme -Beka yayınları
 79. İbadet Tevhidinin Delilleri - Bulûgu's-Seâde /Salah el-Budeyr'den Tercüme
 80. İbn Teymiyye Külliyatı 9.Cild (Hadis Bölümü) tercüme- Tevhid-Beka Yayınları
 81. İftar Vakti Hakkında Tahkik /Ebu Muaz Tahir Alu Raid'den Tercüme
 82. İ'malu'l-Fikr/Suyuti'den Terceme ve tahric
 83. İmam es-Secezî'den Menhecî Uyarılar /Te'lif
 84. İman Esasları - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme
 85. İmanın Hakikati (te'lif)
 86. İnbau'l-Ezkiya Bi-Hayati'l-Enbiya - Suyuti'den tercüme ve tahric - Mercan kitap
 87. İsa Aleyhisselam'ın Nuzulü/ M.Halil Herras'tan Terceme-Guraba Yayınları
 88. İskender Evrenosoğluna Reddiye/te'lif - Darussunne Dersanesi
 89. İslam Davetçisinin Kılavuzu/te'lif
 90. İslam'ı Yeniden Yorumlama Bidati/Terceme-Hadis yayınları
 91. İşçi ve İşveren Hukuku/Te'lif 
 92. İtikaf Hükümlerinde Orta Yol/Ali el-Halebi
 93. İttiba Tevhidi / Te'lif
 94. Kabirlerde Kuran Okumak (Te'lif)
 95. Kadının Mahremsiz Yolculuğunun Haramlığı / Te'lif
 96. Kadınlar İçin Fetvalar/ Guraba yy.
 97. Kadınların Edepleri /İbn Habib es-Sülemi'den ihtisar ve terceme- Deha yayınları Ankara 2002
 98. Kadınların Edepleri/İbn Habib es-Sulemî (tam metin terceme ve tahkiki)- Ey İnsanlar Yayınları
 99. Kağıt Oyunları Oynamanın Hükmü/Meşhur Hasen Selman'dan Terceme
 100. Kainatın Sırları - İmam Suyuti'den tercüme ve tahkik - Mercan Kitap
 101. Keyfiyyetu'l-Yedeyn Fi'l-Ka'deti Beyne's-Secdeteyn (İki Secde Arasındaki Oturuşta Ellerin Durumu)/Te'lif
 102. Kırk Hadiste İslam Şahsiyeti - Ali Hasen Ali Halebi'den Terceme (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 103. Kıskançlık/Te'lif
 104. Kıyamet Alametleri/Muhammed b. Osman'dan tercüme- Polen Yayınları
 105. Kıyas ve Taklide Reddiye/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 106. KIZMA!/Ahmed Abdurrahman'dan tercüme- Polen Yayınları
 107. Kitabu'l-Cami/Kayravani'den Terceme
 108. Kitabu's-Sıfat/Darekutni'den tercüme
 109. Kolay Ezberlemek İçin Kısa Hadisler /Te'lif ve Tahric
 110. Kolaylaştırılmış Hadis Usulü Dersleri/Te'lif
 111. Kolaylaştırılmış İslam Akidesi /Şeyh Abdullah Cibrin'den Terceme-Hadis Yayınları
 112. Kuran Hafızlarının Edepleri/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları
 113. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Hac, Umre ve Kurban/Te'lif
 114. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Oruç Hükümleri/Te'lif
 115. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Abdest ve Namaz Ahkamı/Te'lif - Dâru's-Sunne Mescidi
 116. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Zekat Hükümleri/Te'lif
 117. Kur'ân ve Sünnet Işığında Muamelât/Te'lif
 118. Kur'ân ve Sünnet Işığında Nikah ve Talak/Te'lif
 119. Kur'an ve Sünnet Işığında Sahih İlmihal/Te'lif - Kitap Dünyası (1.Baskı) Ey İnsanlar Yayınları (2. ve 3. Baskılar) Dâru's-Sunne Mescidi (4.Baskı)
 120. Kur'ân-ı Kerîm'in Tecvidi /Te'lif
 121. Kuveyt Fetvaları /el-Elbanî'den Tercüme
 122. Laktu'l-Mercan/Suyuti'den terceme ve tahric-(Mercan Kitap yayınladı)
 123. Maslahat ve Nas arasındaki İlişki- Te'lif
 124. Mesih Deccal ve Ye'cüc ile Me'cüc/Mecdi eş-Şehavî'den terceme ve tahric
 125. Muasır Tekfircilerin Fikrî Kargaşalarına Cevaplar - Te'lif
 126. Muhaddis Sufiler / Ebu Sa'd el-Malini'den tercüme, tahric ve ta'lik- İnsan Yayınları
 127. Muhammedun Rasulullah/ Muhammed Hıdır Huseyn'den Tercüme
 128. (Muhtasar) Sahih Akide- Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı) 
 129. Muhtasar Sahih İlmihal/Te'lif - Mercan Kitap
 130. Musannef/Said b. Mansur'dan terceme
 131. Musnedu'l-Geylani (Abdulkadir Geylani'nin Rivayet Ettiği Hadisler)/Te'lif- Mercan Kitap
 132. Musnedu'ş-Şafii Bitertibi's-Sindî/Tercüme ve tahkik- Sağlam Yayınları
 133. Münafıkların 50 Alameti/Hasen el-Arumi'den tercüme- Polen Yayınları
 134. Müslümanın Hayatında İbadetlerin Etkileri/Abdulmuhsin b. Hamd Abbad el-Bedr'den tercüme
 135. Nafile Namazlar/Ömer b. Sâlim Bazmul'dan tercüme - Polen yayınları
 136. Namazda Ellerin Bağlanması /Te'lif (Abdest ve Namaz Ahkamı Kitabı İçinde Basıldı - Daru's-Sunne Mescidi)
 137. Namazda Sola Selamda "ve berakatuh" ziyadesi /te'lif
 138. Namazdaki Hatalar Muhtasarı/Meşhur b. Hasen'den Tercüme
 139. Nasuh Tevbesi/Komisyon/Tercüme-Guraba yy.
 140. Neden Suretlere Karşıyız?/Resim ve Videoların Haramlığı Te'lif
 141. Nefis Tezkiyesi/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme- Hadis yayınları
 142. Niçin Namaz Kılıyoruz/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme- Polen Yayınları
 143. Niçin Sakal Bırakıyoruz?/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme - Ey İnsanlar Yayınları
 144. Niyetin Önemi/Aliyul Kari- terceme
 145. Niçin?/Ebu Nuceyd el-Mekkî'den tercüme
 146. Niçin Selef Yolunu Tercih Ediyorum?/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis Yayınları
 147. Oruç Tutmanın Lezzeti/Tercüme
 148. Oruçla İlgili Tıbbî Konular/Dr.Ahmed b. Muhammed b. Halil'den tercüme- Hadis Yayınevi
 149. Ölüm Sekeratı ve Şiddeti/Salahuddin Mahmud'dan tercüme, ta'lik- Polen Yayınları
 150. Önce Tevhid Ey İslam Davetçileri!/Elbani'den terceme
 151. Patlatma Eylemleri ve Suikast Saldırıları Fitnesi/Ebu'l-Hasen es-Suleymani'den terceme - Hadis yayınları
 152. Peçe Farzdır / Te'lif
 153. Peşin ve Vadeli Fiyat Farkı Hakkında Araştırma/Te'lif
 154. Rafıziler Hakkındaki Hadislerin Tahrici
 155. Riyazu's-Salihin'deki Tartışmalı Rivayetler/Telif
 156. Rububiyet Tevhidi/Te'lif
 157. Rüyanın Hüccet Değeri/Muhammed Ahmed İsmail Mukaddem'den terceme- Hadis Yayınları
 158. Sahih Haberlerde Cin ve Şeytan/Te'lif
 159. Sahihu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 160. Sahih Tefsîr (8 cilt) - Te'lif (İlk 3 Cildi yayınlandı) 
 161. Sahih Tesettür - Te'lif (Darussune Mescidi Yayınladı) 
 162. Sahîh Meâl/Te'lif
 163. Sahih Hadisler Kulliyâtı - Te'lif
 164. Sahihayn Kulliyatı (Buhari ve Muslim'in Şartlarına Göre Sahih Hadisler) - Te'lif
 165. Sahihu'l-Ahadisi'l-Kudsiyye/Sahih Kudsî Hadis Külliyatı/Te'lif (Mercan Kitap yayınladı)
 166. Sahihu Lakti'l-Mercan Li's-Suyuti / Te'lif
 167. Sahihu Siyrati'n-Nebeviye/Elbani'den Terceme
 168. Sahihu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif - (Mercan Kitap yayınladı)
 169. Salih Selefin Bid'at ve Bid'atçilerden Sakındırma Menheci /Te'lif
 170. Haktan Sapmanın Temelleri/Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı)
 171. Seferîlikte Namaz Hükümleri/Telif
 172. Selcu'l-Fuad Fi Lebsi's-Sevad/Suyuti'den terceme
 173. Selefin Menheci Hakkında Gizlenen Hakikatler/Te'lif
 174. Selefîliğin Esasları-İzahu'l-Mahacce/Faysal b. Casim el-Kazzar'dan Tercüme-Hadis Yayınları
 175. Senin Dilinden Senin Dinin Ey Şia!/tercüme- Yedi İklim Kitabevi&Sadakat Yayınevi
 176. Sevban Hadisinden Latif Faydalar/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis yayınları
 177. Sigaranın Hükmü (Te'lif)
 178. Sorumsuzluk ve Saptırmalar Arasında Gençlik /Ebu Enes el-Benkani'den terceme
 179. Susmanın ve Konuşmanın Edepleri/İbn Ebid-Dunya'dan terceme, tahric ve ihtisar
 180. Suyuti'den Fetvalar
 181. Sünnet Anlayışı mı, Sünnet'e Yabancılık mı?/Te'lif- Darussunne Dersanesi
 182. Şerhu Hadisi Erbain/Acurri'den terceme ve hadislerin tahrici
 183. Şerhu's-Sudur (Kabir Hayatı) Tahkik ve Tercümesi/Suyuti'den tercüme ve hadislerinin tahrici- Ey İnsanlar Yay.
 184. Şeyh Elbani'den Dersler (Te'lif)
 185. Şeyh Elbani'nin Menhec Hakkında Fetvaları /Tercüme- Hadis Yayınları
 186. Tasavvufun Hakikati (te'lif) Daru's-Sunne Mescidi 
 187. Tehzibu Camii Beyani'l-İlm Tercemesi
 188. Tehzibu Şerafi'l-Ashabi'l-Hadis Tercemesi
 189. Tekfir Fitnesi /Elbani'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 190. Tekfir ve Nifak Kavramları - Abdullah Kadiri Ehdel'den Tercüme
 191. Tekfir Sapması / Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı) 
 192. Tenviru'l-Halek Fi İmkani Ru'yeti'n-Nebi ve'l-Melek/ İmam Suyuti'den Tercüme ve tahkik- Mercan kitap
 193. Tesbih Namazının Hükmü/Telif
 194. Tesettürde Ölçüler (Te'lif)
 195. Tevhid ve Tevessül (Te'lif)
 196. Tevazû/Selim b. îd el-Hilalî'den tercüme-Hadis yayınevi
 197. Toplumu Islah Edici Etkenler /Şeyh İbn Baz'dan tercüme
 198. Usulu's-Sunne Şerhi / Te'lif, İmam Ahmed'in Usulu's-Sunne Şerhi
 199. Vikayetu'l-İnsan/Vahîd Abdüsselam Bâlî'den Tercüme
 200. Yalancı Şahitlik/Te'lif
 201. Yeminler ve Adaklar- Amr Abdulmun'im Selim'den Terceme/Guraba yayınları
 202. Yeni Müslümanlara Karşı Muamele / Abdullah b. İbrahim el-Liheydan'dan tercüme- Hadis Yayınları
 203. Zadu'l-Gurabai'l-Mübeşşirin (Kırk hadis şerhi - te'lif)
 204. Zahidlerin Edepleri/Ebu Said el-A'rabi (tercüme ve tahric)- İnsan yayınları
 205. Zakirlerin Edepleri (Te'lif)
 206. Zehirli Ok (Kadınların Erkeklere Bakmasının Hükmü) / Te'lif
 207. Zevzekliğin Alemi Yok! (Kevserî Hayranlarına Reddiye)
 
 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente vahdeke la şerîke leke estağfiruke ve etûbu ileyk" (İbn Bişrân Emâlî, 291, Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)

Cevâmiu'l-Kelîm Programı