Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Öne Çıkan Yayın

Selefî Davet İle Tekfirci İşid Arasındaki Açık Farklar

Selefî Davet İle Tekfirci İşid Arasındaki Açık Farklar * Makale sahibi isminin yayınlanmasını istememiştir. Tercüme Eden: Ebu Muaz el...

Kitaplarım

Çalışmalarım
 1. 10 Dakikada Ne Yapabilirsin? /Abdulmelik el-Kasım'dan tercüme - polen yayınları
 2. 30 Adımda Çocuk Terbiyesi/Salim b. Madi'den tercüme
 3. Abdulkadir el-Geylânî Hayatı ve Menkıbeleri /Te'lif - Mercan Kitap
 4. Ahir Zamanda Salih Amellerin Muhafazasına Dair Tembihler/Te'lif
 5. Ahlak/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme- Hadis Yayınları
 6. Akidetu'l-Geylaniyye/Te'lif - Mercan Kitap
 7. Akidetu'l-Vasitiye Şerhi/İbn Useymin'den tercüme - Hadis Yayınları
 8. Alimlerin Ahlakı/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları
 9. Alimlerin İhtilafları ve Bunlara Karşı Konumumuz/İbn Useymin'den Tercüme
 10. Alimlerin ve Davetçilerin Videoya Kayıt Fitnesi/Ebu Zer el-Kalmunî'den tercüme
 11. Allah İçin Sevmek ve Allah İçin Buğzetmek/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme-Hadis yayınları
 12. Allah'ın Dostları Olan Selefîlerin Özellikleri/Te'lif
 13. Allah'ın İndirdiğinden Başkasıyla Hükmetmek /Bunder b. Nayif el-Uteybî'den terceme-Hadis yayınları
 14. Allah'ın Sevdiği ve Buğzettiği Şeyler (Adnan Tarşa'dan terceme)
 15. Allah'tan Bir Nur ve Kitab-ı Mübin (Sünnetin Vahiy Oluşu-Te'lif) (Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi kitabı içinde yayınlandı)
 16. Allah'tan Başkasına Secde Teklifi ve Cehaletin Mazeret Olması - Te'lif (Tekfir Sapması içinde yayınlandı)
 17. Altın Kaideler Şerhi (te'lif)
 18. Ashabu'l-Uhdud Kıssasından İbretler /Te'lif
 19. Asr-ı Saadet'ten Hane-i Seadete/Deha Yayınları Ankara 2002/Te'lif
 20. Avustralya Fetvaları / el-Elbânî'den Tercüme- Hadis Yayınları
 21. Ayakta Ayakkabı Giymenin Hükmü /Te'lif
 22. Beşaretu's-Subut Fi Ref'il-Yedeyni Li's-Sucud-Secdelerde El Kaldırma Hadisleri/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 23. Bid'at Ehlinin Ardında Namaz Kılmanın Hükmü/Te'lif
 24. Bid'atçi Akrabalarla Alakayı Kesmek (Te'lif)
 25. Bid'atleri Tanıma Kılavuzu (Te'lif)
 26. Bir Günde 1000 Sünnet/Halid el-Huseynan'dan Tercüme- Guraba Yayınları
 27. Birliği Sağlayan Bazı Unsurlar/Te'lif
 28. Birleşik Arap Emirlikleri Fetvaları- Şeyh Elbani'den Tercüme- Hadis Yayınları
 29. Bizden Olmayanlar / Daru's-Sunne Mescidi - Te'lif
 30. Cehri Zikrin Hükmü (Suyuti'den terceme, tahkik ve tenkid)
 31. Cemaât Kavramı/Te'lif
 32. Cünüp veya Hayızlı Kimselerin Kur'ân Okuması Hakkında Bir Tahkik - Te'lif
 33. Çağın Yeni Putları / Te'lif
 34. Daifu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 35. Daifu Edebi'l-Mufred/Elbani
 36. Daifu Mu'cemi's-Sagir Li't-Taberani/telif
 37. Daifu Suneni Ebi Davud/Elbani
 38. Daifu Suneni İbn Mace/Elbani
 39. Daifu Suneni'd-Darimi/telif
 40. Daifu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif
 41. Daifu'l-Munteka Li İbn Carud/telif
 42. Daifu'l-Muvatta/te'lif
 43. Demokratik Seçimlere Katılmanın Hükmü /Abdurrahman el-Hacuri'den Tercüme
 44. Deylemi'nin Müsnedinden Faydalar/Seçme, tercüme, tahric ve şerh
 45. Değişmede Selefi Yolun Özellikleri/Selim b. Iyd el-Hilali ve Elbani'den terceme- Hadis Yayınları
 46. Dilin Edeplerinden/Te'lif
 47. Dört Kaide - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme (Muhtasar Sahih Akide içinde yayınlandı)
 48. Düğün ve Bayramlar Dışında Def Çalmanın Hükmü/ Te'lif
 49. Dünya ve Kubbesi/Modern Hurafelere Reddiye- Darussunne Dersanesi
 50. Ebu Hanife Hakkında Sahih Gerçekler (Te'lif)
 51. Ebu Nuaym'ın rivayet ettiği 40 Hadiste Sohbet Adabı (Te'lif)
 52. Ehli Hadis'in Menhecine Göre Fıkhi Kaideler (Te'lif)
 53. Ehli Hadisin Tarihi/Ahmed ed-Dihlevî'den Tercüme ve ta'lik- Ey İnsanlar Yayınları
 54. Ehli Sünnete Göre Oniki İmam (Te'lif)
 55. Ehl-i Sünnetin İman ve Tevhid Akidesi/Te'lif - Darus-sunne Dersanesi
 56. Ehli Sünnetin Esasları/Ahmed b. Hanbel'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 57. el-Akidetu Ehli'l-İslam/İbnu'l-Haddad'dan terceme
 58. el-Cevabu'l-Hatem/Suyuti'den Terceme ve tahric
 59. el-Emru bi'l-İttiba ve'n-Nehyu Ani'l-İbtida/Suyuti'den terceme ve tahkik
 60. el-İbane - Sahabenin Dindeki Yeri/guraba yy.
 61. el-İsabe'den Seçkin Sahabeler/İhtisar ve tercüme- Sağlam Yayınları
 62. el-Lum'a Fi Ecvibeti's-Seb'a - İmam Suyuti'den Tercüme - Mercan kitap (Kainatın Sırları kitabıyla beraber Mercan Kitap tarafından yayınlandı)
 63. el-Kavlu'l-Mufid/İbn Useymin'den terceme
 64. Evvabin Namazı Duha Namazıdır/Te'lif
 65. Fecr-i Sadık Vakti Meselesi/ Ebu Muaz Âl-u Tahir'den tercüme
 66. Fetvaya Cüretten Sakındırma / el-Elbânî'den tercüme
 67. el-Fevâid Fi Usûli'l-Hadis (Ayrıntılarıyla İsnad İnceleme İlmi - İkinci Seviye Hadisi Usûlü Dersleri) / Te'lif
 68. Fitnelerde Basiret/Muhammed İsmail Mukaddem'den Tercüme
 69. Genç Sahabeler/Heyet- tercüme - Polen yayınları
 70. Günahların Dökülüşü/Selim b. Îd el-Hilâlî'den tercüme - Hadis yayınevi
 71. Güncel Havariç Fikrine Selefin Sabit Akidesinden Cevaplar/Te'lif (Tekfir Sapması kitabı içinde yayınlandı)
 72. Hanefî Mezhebi Nasıl Yozlaştı? (İçtihad ve Taklid) /Muhammed Bahit el-Muti'î'nin İbn Kemal Paşa'ya reddiyesinden tercüme- Ey İnsanlar Yayınları
 73. Hanımlara Fetvalar/İbn Teymiyye'den tercüme- Beka Yayınları
 74. Hanımlar İçin 1000 Fetva/Halid el-Huseynan'dan tercüme- Polen Yayınları
 75. Hasaisu'l-Mustafa Beyne'l-Guluv ve'l-Cefa/Sadık b. Muhammed b. İbrahim - tashih
 76. Hayâ Sigortası: İç ve Dış Cephe Tesettürü/Darussunne Dersanesi
 77. Hayatu'l-Enbiya Ba'de Mematihim/Beyhaki'den terceme ve tahric
 78. Hazarda Namazların Mutlak Cem'i/te'lif (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde)
 79. Hevaya Tabi Olmanın Belirtileri/Tercüme
 80. Hısnu'l-Muslim- Said el-Kahtani/ Tercüme ve Tahrici - Hadis yayınları 
 81. Hicret ve Cihad Ahkâmı/Te'lif
 82. Huşu İle Namaz/Şeyh Salih Alu'ş-Şeyh'ten tercüme -Beka yayınları
 83. İbadet Tevhidinin Delilleri - Bulûgu's-Seâde /Salah el-Budeyr'den Tercüme
 84. İbn Teymiyye Külliyatı 9.Cild (Hadis Bölümü) tercüme- Tevhid-Beka Yayınları
 85. İftar Vakti Hakkında Tahkik /Ebu Muaz Tahir Alu Raid'den Tercüme
 86. İ'malu'l-Fikr/Suyuti'den Terceme ve tahric
 87. İmam es-Secezî'den Menhecî Uyarılar /Te'lif
 88. İman Esasları - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme
 89. İmanın Hakikati (te'lif)
 90. İnbau'l-Ezkiya Bi-Hayati'l-Enbiya - Suyuti'den tercüme ve tahric - Mercan kitap
 91. İsa Aleyhisselam'ın Nuzulü/ M.Halil Herras'tan Terceme-Guraba Yayınları
 92. İskender Evrenosoğluna Reddiye/te'lif - Darussunne Dersanesi
 93. İslam Davetçisinin Kılavuzu/te'lif
 94. İslam'ı Yeniden Yorumlama Bid'ati/Terceme-Hadis yayınları
 95. İşçi ve İşveren Hukuku/Te'lif 
 96. İtikaf Hükümlerinde Orta Yol/Ali el-Halebi
 97. İttiba Tevhidi / Te'lif  (Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi kitabı içinde yayınlandı)
 98. Kabirlerde Kuran Okumak (Te'lif)
 99. Kadının Mahremsiz Yolculuğunun Haramlığı / Te'lif (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 100. Kadınlar İçin Fetvalar/ Guraba yy.
 101. Kadınların Edepleri /İbn Habib es-Sülemi'den ihtisar ve terceme- Deha yayınları Ankara 2002
 102. Kadınların Edepleri/İbn Habib es-Sulemî (tam metin terceme ve tahkiki)- Ey İnsanlar Yayınları
 103. Kağıt Oyunları Oynamanın Hükmü/Meşhur Hasen Selman'dan Terceme
 104. Kainatın Sırları - (Esraru'l-Kevn) İmam Suyuti'den tercüme ve tahkik - Mercan Kitap
 105. Keyfiyyetu'l-Yedeyn Fi'l-Ka'deti Beyne's-Secdeteyn (İki Secde Arasındaki Oturuşta Ellerin Durumu)/Te'lif  (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde yayınlandı)
 106. Kırk Hadiste İslam Şahsiyeti - Ali Hasen Ali Halebi'den Terceme (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 107. Kıskançlık/Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 108. Kıyamet Alametleri/Muhammed b. Osman'dan tercüme- Polen Yayınları
 109. Kıyas ve Taklide Reddiye/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 110. KIZMA!/Ahmed Abdurrahman'dan tercüme- Polen Yayınları
 111. Kitabu'l-Cami/Kayravani'den Terceme
 112. Kitabu's-Sıfat/Darekutni'den tercüme
 113. Kolay Ezberlemek İçin Kısa Hadisler /Te'lif ve Tahric
 114. Kolaylaştırılmış Hadis Usulü Dersleri/Te'lif
 115. Kolaylaştırılmış İslam Akidesi /Şeyh Abdullah Cibrin'den Terceme-Hadis Yayınları
 116. Kuran Hafızlarının Edepleri/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları (Alimlerin Ahlakı kitabı içinde yayınlandı)
 117. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Hac, Umre ve Kurban/Te'lif
 118. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Oruç Hükümleri/Te'lif
 119. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Abdest ve Namaz Ahkamı/Te'lif - Dâru's-Sunne Mescidi
 120. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Zekat Hükümleri/Te'lif
 121. Kur'ân ve Sünnet Işığında Muamelât/Te'lif
 122. Kur'ân ve Sünnet Işığında Nikah ve Talak/Te'lif
 123. Kur'an ve Sünnet Işığında Sahih İlmihal/Te'lif - Kitap Dünyası (1.Baskı) Ey İnsanlar Yayınları (2. ve 3. Baskılar) Dâru's-Sunne Mescidi (4.Baskı)
 124. Kur'ân-ı Kerîm'in Tecvidi /Te'lif (Sahih Meal ile birlikte Daru's-Sunne Mescidi yayınladı)
 125. Kur'an'ın İndirilmesiyle Hüccet İkame Oldu Şüphesi /Te'lif
 126. Kuveyt Fetvaları /el-Elbanî'den Tercüme
 127. Laktu'l-Mercan- Cinler Alemi/Suyuti'den terceme ve tahric-(Mercan Kitap yayınladı)
 128. Maslahat ve Nas arasındaki İlişki- Te'lif
 129. Mesih Deccal ve Ye'cüc ile Me'cüc/Mecdi eş-Şehavî'den terceme ve tahric
 130. Mezhep Mutaassıplarının Naslara Yaptıkları Tahrifler/Te'lif
 131. Muasır Tekfircilerin Fikrî Kargaşalarına Cevaplar - Te'lif
 132. Muhaddis Sufiler / Ebu Sa'd el-Malini'den tercüme, tahric ve ta'lik- İnsan Yayınları
 133. Muhammedun Rasulullah/ Muhammed Hıdır Huseyn'den Tercüme
 134. (Muhtasar) Sahih Akide- Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı) 
 135. Muhtasar Sahih İlmihal/Te'lif - Mercan Kitap
 136. Musannef/Said b. Mansur'dan terceme
 137. Musnedu'l-Geylani (Abdulkadir Geylani'nin Rivayet Ettiği Hadisler)/Te'lif- Mercan Kitap
 138. Musnedu'ş-Şafii Bitertibi's-Sindî/Tercüme ve tahkik- Sağlam Yayınları
 139. Münafıkların 50 Alameti/Hasen el-Arumi'den tercüme- Polen Yayınları
 140. Müslümanın Hayatında İbadetlerin Etkileri/Abdulmuhsin b. Hamd Abbad el-Bedr'den tercüme
 141. Nafile Namazlar/Ömer b. Sâlim Bazmul'dan tercüme - Polen yayınları
 142. Namazda Ellerin Bağlanması /Te'lif (Abdest ve Namaz Ahkamı Kitabı İçinde Basıldı - Daru's-Sunne Mescidi)
 143. Namazda Sola Selamda "ve berakatuh" ziyadesi /te'lif  (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde yayınlandı)
 144. Namazdaki Hatalar Muhtasarı/Meşhur b. Hasen'den Tercüme
 145. Nasuh Tevbesi/Komisyon/Tercüme-Guraba yy.
 146. Neden Suretlere Karşıyız?/Resim ve Videoların Haramlığı Te'lif
 147. Nefis Tezkiyesi/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme- Hadis yayınları
 148. Niçin Namaz Kılıyoruz/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme- Polen Yayınları
 149. Niçin Sakal Bırakıyoruz?/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme - Ey İnsanlar Yayınları
 150. Niyetin Önemi/Aliyul Kari- terceme
 151. Niçin?/Ebu Nuceyd el-Mekkî'den tercüme
 152. Niçin Selef Yolunu Tercih Ediyorum?/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis Yayınları
 153. Oruç Tutmanın Lezzeti/Tercüme
 154. Oruçla İlgili Tıbbî Konular/Dr.Ahmed b. Muhammed b. Halil'den tercüme- Hadis Yayınevi
 155. Ölüm Sekeratı ve Şiddeti/Salahuddin Mahmud'dan tercüme, ta'lik- Polen Yayınları
 156. Önce Tevhid Ey İslam Davetçileri!/Elbani'den terceme
 157. Patlatma Eylemleri ve Suikast Saldırıları Fitnesi/Ebu'l-Hasen es-Suleymani'den terceme - Hadis yayınları
 158. Peçe Farzdır / Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 159. Peşin ve Vadeli Fiyat Farkı Hakkında Araştırma/Te'lif
 160. Rafıziler Hakkındaki Hadislerin Tahrici
 161. Riyazu's-Salihin'deki Tartışmalı Rivayetler/Telif
 162. Rububiyet Tevhidi/Te'lif
 163. Rüyanın Hüccet Değeri/Muhammed Ahmed İsmail Mukaddem'den terceme- Hadis Yayınları
 164. Sahih Haberlerde Cin ve Şeytan/Te'lif
 165. Sahih Menhec / Te'lif
 166. Sahihu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 167. Sahih Tefsîr (8 cilt) - Te'lif (Darussunne Mescidi Yayınladı) 
 168. Sahih Tesettür - Te'lif (Darussune Mescidi Yayınladı) 
 169. Sahîh Meâl/Te'lif (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 170. Sahih Hadisler Kulliyâtı - Te'lif
 171. Sahihu'l-Ahadisi'l-Kudsiyye/Sahih Kudsî Hadis Külliyatı/Te'lif (Mercan Kitap yayınladı)
 172. Sahihu Lakti'l-Mercan Li's-Suyuti / Te'lif
 173. Sahihu Siyrati'n-Nebeviye/Elbani'den Terceme
 174. Sahihu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif - (Mercan Kitap "Kabir Hayatı" adıyla yayınladı)
 175. Salih Selefin Bid'at ve Bid'atçilerden Sakındırma Menheci /Te'lif
 176. Haktan Sapmanın Temelleri/Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı)
 177. Seferîlikte Namaz Hükümleri/Telif (Abdest ve Namaz Ahkamı kitabı içinde yayınlandı)
 178. Selcu'l-Fuad Fi Lebsi's-Sevad/Suyuti'den terceme
 179. Selefin Menheci Hakkında Gizlenen Hakikatler/Te'lif
 180. Selefîliğin Esasları-İzahu'l-Mahacce/Faysal b. Casim el-Kazzar'dan Tercüme-Hadis Yayınları
 181. Senin Dilinden Senin Dinin Ey Şia!/tercüme- Yedi İklim Kitabevi&Sadakat Yayınevi
 182. Sevban Hadisinden Latif Faydalar/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis yayınları
 183. Sigaranın Hükmü (Te'lif)
 184. Sorumsuzluk ve Saptırmalar Arasında Gençlik /Ebu Enes el-Benkani'den terceme
 185. Susmanın ve Konuşmanın Edepleri/İbn Ebid-Dunya'dan terceme, tahric ve ihtisar
 186. Suyuti'den Fetvalar
 187. Sünnet Anlayışı mı, Sünnet'e Yabancılık mı? (Fethullah Gülen'e Reddiye) /Te'lif- Darussunne Dersanesi
 188. Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi (Darussunne Mescidi yayınladı)
 189. Şerhu Hadisi Erbain/Acurri'den terceme ve hadislerin tahrici
 190. Şerhu's-Sudur (Kabir Hayatı) Tahkik ve Tercümesi/Suyuti'den tercüme ve hadislerinin tahrici
 191. Şeyh Elbani'den Dersler (Te'lif)
 192. Şeyh Elbani'nin Menhec Hakkında Fetvaları /Tercüme- Hadis Yayınları
 193. Tasavvufun Hakikati (te'lif) Daru's-Sunne Mescidi 
 194. Tehzibu Camii Beyani'l-İlm Tercemesi
 195. Tehzibu Şerafi'l-Ashabi'l-Hadis Tercemesi
 196. Tekfir Fitnesi /Elbani'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 197. Tekfir ve Nifak Kavramları - Abdullah Kadiri Ehdel'den Tercüme
 198. Tekfir Sapması / Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı) 
 199. Tenviru'l-Halek Fi İmkani Ru'yeti'n-Nebi ve'l-Melek/ İmam Suyuti'den Tercüme ve tahkik- Mercan kitap (Kainatın Sırları Kitabı içinde yayınlandı)
 200. Tesbih Namazının Hükmü/Telif
 201. Tesettürde Ölçüler (Te'lif) (Sahih Tesettür Kitabı içinde yayınlandı)
 202. Tevhid ve Tevessül (Te'lif)
 203. Tevazû/Selim b. îd el-Hilalî'den tercüme-Hadis yayınevi
 204. Toplumu Islah Edici Etkenler /Şeyh İbn Baz'dan tercüme
 205. Usulu's-Sunne Şerhi / Te'lif, İmam Ahmed'in Usulu's-Sunne Şerhi
 206. el-Velâ ve'l-Berâ /Te'lif
 207. Vikayetu'l-İnsan/Vahîd Abdüsselam Bâlî'den Tercüme
 208. Yalancı Şahitlik/Te'lif
 209. Yeminler ve Adaklar- Amr Abdulmun'im Selim'den Terceme/Guraba yayınları
 210. Yeni Müslümanlara Karşı Muamele / Abdullah b. İbrahim el-Liheydan'dan tercüme- Hadis Yayınları
 211. Zadu'l-Gurabai'l-Mübeşşirin (Kırk hadis şerhi - te'lif)
 212. Zahidlerin Edepleri/Ebu Said el-A'rabi (tercüme ve tahric)- İnsan yayınları (Alimlerin Ahlakı kitabı içinde yayınlandı)
 213. Zakirlerin Edepleri (Te'lif)
 214. Zeberced 3 cilt (Buhari ve Muslim'in şartlarına göre hadisler) /Te'lif
 215. Zehirli Ok (Kadınların Erkeklere Bakmasının Hükmü) / Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 216. Zevzekliğin Alemi Yok! (Kevserî Hayranlarına Reddiye)
 
 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente vahdeke la şerîke leke estağfiruke ve etûbu ileyk" (İbn Bişrân Emâlî, 291, Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)