Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Öne Çıkan Yayın

Sosyal Medyada “Ebu Muaz” Künyesini Kullananlar Hakkında Uyarı

Facebook, İnstagram, Twitter gibi sosyal medya programlarında “Ebu Muaz” künyesini kullanan veya “Darussunne” adıyla Facebook yayını yapa...

Kitaplarım

Çalışmalarım
 1. 10 Dakikada Ne Yapabilirsin? /Abdulmelik el-Kasım'dan tercüme - polen yayınları
 2. 30 Adımda Çocuk Terbiyesi/Salim b. Madi'den tercüme
 3. Abdulkadir el-Geylânî Hayatı ve Menkıbeleri /Te'lif - Mercan Kitap
 4. Ahir Zamanda Salih Amellerin Muhafazasına Dair Tembihler/Te'lif
 5. Ahlak/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme- Hadis Yayınları
 6. Akidemiz ve Davetimiz/Şeyh Mukbil b. Hadi/Tercüme ve Şerh
 7. Akidetu'l-Geylaniyye/Te'lif - Mercan Kitap
 8. Akidetu'l-Vasitiye Şerhi/İbn Useymin'den tercüme - Hadis Yayınları
 9. Akidetu't-Tahaviyye Üzerine Selefî Uyarılar - Abdulhamid el-Hacuri'den tercüme
 10. Alimlerin Ahlakı/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları
 11. Alimlerin İhtilafları ve Bunlara Karşı Konumumuz/İbn Useymin'den Tercüme
 12. Alimlerin ve Davetçilerin Videoya Kayıt Fitnesi/Ebu Zer el-Kalmunî'den tercüme
 13. Allah İçin Sevmek ve Allah İçin Buğzetmek/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme-Hadis yayınları
 14. Allah'ın Dostları Olan Selefîlerin Özellikleri/Te'lif
 15. Allah'ın Güzel İsimleri ve Yüce Sıfatları/Te'lif
 16. Allah'ın İndirdiğinden Başkasıyla Hükmetmek /Bunder b. Nayif el-Uteybî'den terceme-Hadis yayınları
 17. Allah'ın Sevdiği ve Buğzettiği Şeyler (Adnan Tarşa'dan terceme)
 18. Allah'tan Bir Nur ve Kitab-ı Mübin (Sünnetin Vahiy Oluşu-Te'lif) (Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi kitabı içinde yayınlandı)
 19. Allah'tan Başkasına Secde Teklifi ve Cehaletin Mazeret Olması - Te'lif (Tekfir Sapması içinde yayınlandı)
 20. Altın Kaideler Şerhi (te'lif)
 21. Ashabu'l-Uhdud Kıssasından İbretler /Te'lif
 22. Asr-ı Saadet'ten Hane-i Seadete/Deha Yayınları Ankara 2002/Te'lif
 23. Avustralya Fetvaları / el-Elbânî'den Tercüme- Hadis Yayınları
 24. Ayakta Ayakkabı Giymenin Hükmü /Te'lif
 25. Beşaretu's-Subut Fi Ref'il-Yedeyni Li's-Sucud-Secdelerde El Kaldırma Hadisleri/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 26. Bid'at Ehlinin Ardında Namaz Kılmanın Hükmü/Te'lif
 27. Bid'atçi Akrabalarla Alakayı Kesmek (Te'lif)
 28. Bid'atleri Tanıma Kılavuzu (Te'lif)
 29. Bir Günde 1000 Sünnet/Halid el-Huseynan'dan Tercüme- Guraba Yayınları
 30. Birliği Sağlayan Bazı Unsurlar/Te'lif
 31. Birleşik Arap Emirlikleri Fetvaları- Şeyh Elbani'den Tercüme- Hadis Yayınları
 32. Bizden Olmayanlar / Daru's-Sunne Mescidi - Te'lif
 33. Cehri Zikrin Hükmü (Suyuti'den terceme, tahkik ve tenkid)
 34. Cemaât Kavramı/Te'lif
 35. Cünüp veya Hayızlı Kimselerin Kur'ân Okuması Hakkında Bir Tahkik - Te'lif
 36. Çağın Yeni Putları / Te'lif
 37. Daifu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 38. Daifu Edebi'l-Mufred/Elbani
 39. Daifu Mu'cemi's-Sagir Li't-Taberani/telif
 40. Daifu Suneni Ebi Davud/Elbani
 41. Daifu Suneni İbn Mace/Elbani
 42. Daifu Suneni'd-Darimi/telif
 43. Daifu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif
 44. Daifu'l-Munteka Li İbn Carud/telif
 45. Daifu'l-Muvatta/te'lif
 46. Davet ve Menhec / Te'lif
 47. Demokratik Seçimlere Katılmanın Hükmü /Abdurrahman el-Hacuri'den Tercüme
 48. Deylemi'nin Müsnedinden Faydalar/Seçme, tercüme, tahric ve şerh
 49. Değişmede Selefi Yolun Özellikleri/Selim b. Iyd el-Hilali ve Elbani'den terceme- Hadis Yayınları
 50. Dilin Edeplerinden/Te'lif
 51. Dört Kaide - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme (Muhtasar Sahih Akide içinde yayınlandı)
 52. Düğün ve Bayramlar Dışında Def Çalmanın Hükmü/ Te'lif
 53. Dünya ve Kubbesi/Modern Hurafelere Reddiye- Darussunne Dersanesi
 54. Ebu Hanife Hakkında Sahih Gerçekler (Te'lif)
 55. Ebu Nuaym'ın rivayet ettiği 40 Hadiste Sohbet Adabı (Te'lif)
 56. Ehli Hadis'in Menhecine Göre Fıkhi Kaideler (Te'lif)
 57. Ehli Hadisin Tarihi/Ahmed ed-Dihlevî'den Tercüme ve ta'lik- Ey İnsanlar Yayınları
 58. Ehli Sünnete Göre Oniki İmam (Te'lif)
 59. Ehl-i Sünnetin İman ve Tevhid Akidesi/Te'lif - Darus-sunne Dersanesi
 60. Ehli Sünnetin Esasları/Ahmed b. Hanbel'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 61. el-Akidetu Ehli'l-İslam/İbnu'l-Haddad'dan terceme
 62. el-Albâniyyât- Elbani'nin Fetvaları /Te'lif
 63. el-Cevabu'l-Hatem/Suyuti'den Terceme ve tahric
 64. el-Emru bi'l-İttiba ve'n-Nehyu Ani'l-İbtida/Suyuti'den terceme ve tahkik
 65. el-İbane - Sahabenin Dindeki Yeri/guraba yy.
 66. el-İsabe'den Seçkin Sahabeler/İhtisar ve tercüme- Sağlam Yayınları
 67. el-Lum'a Fi Ecvibeti's-Seb'a - İmam Suyuti'den Tercüme - Mercan kitap (Kainatın Sırları kitabıyla beraber Mercan Kitap tarafından yayınlandı)
 68. el-Kavlu'l-Mufid/İbn Useymin'den terceme
 69. el-Minha Fi's-Subha/Suyuti'den terceme ve tahkik
 70. ez-Zecru Bi'l-Hecr (Alakayı Keserek Sakındırma) İmam Suyuti'den tercüme
 71. Evvabin Namazı Duha Namazıdır/Te'lif
 72. Fecr-i Sadık Vakti Meselesi/ Ebu Muaz Âl-u Tahir'den tercüme
 73. Fetvaya Cüretten Sakındırma / el-Elbânî'den tercüme
 74. el-Fevâid Fi Usûli'l-Hadis (Ayrıntılarıyla İsnad İnceleme İlmi - İkinci Seviye Hadisi Usûlü Dersleri) / Te'lif
 75. Fitnelerde Basiret/Muhammed İsmail Mukaddem'den Tercüme
 76. Genç Sahabeler/Heyet- tercüme - Polen yayınları
 77. Günahların Dökülüşü/Selim b. Îd el-Hilâlî'den tercüme - Hadis yayınevi
 78. Güncel Havariç Fikrine Selefin Sabit Akidesinden Cevaplar/Te'lif (Tekfir Sapması kitabı içinde yayınlandı)
 79. Hanefî Mezhebi Nasıl Yozlaştı? (İçtihad ve Taklid) /Muhammed Bahit el-Muti'î'nin İbn Kemal Paşa'ya reddiyesinden tercüme- Ey İnsanlar Yayınları
 80. Hanımlara Fetvalar/İbn Teymiyye'den tercüme- Beka Yayınları
 81. Hanımlar İçin 1000 Fetva/Halid el-Huseynan'dan tercüme- Polen Yayınları
 82. Hasaisu'l-Mustafa Beyne'l-Guluv ve'l-Cefa/Sadık b. Muhammed b. İbrahim - tashih
 83. Hayâ Sigortası: İç ve Dış Cephe Tesettürü/Darussunne Dersanesi
 84. Hayatu'l-Enbiya Ba'de Mematihim/Beyhaki'den terceme ve tahric
 85. Hazarda Namazların Mutlak Cem'i/te'lif (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde)
 86. Hevaya Tabi Olmanın Belirtileri/Tercüme
 87. Hısnu'l-Muslim- Said el-Kahtani/ Tercüme ve Tahrici - Hadis yayınları 
 88. Hicret ve Cihad Ahkâmı/Te'lif
 89. Huşu İle Namaz/Şeyh Salih Alu'ş-Şeyh'ten tercüme -Beka yayınları
 90. İbadet Tevhidinin Delilleri - Bulûgu's-Seâde /Salah el-Budeyr'den Tercüme
 91. İbn Teymiyye Külliyatı 9.Cild (Hadis Bölümü) tercüme- Tevhid-Beka Yayınları
 92. İçkiye Devam Edenin Öldürülmesi /Te'lif
 93. İftar Vakti Hakkında Tahkik /Ebu Muaz Tahir Alu Raid'den Tercüme
 94. İftar, Sahur ve Namaz Vakitleri Hakkında Uyarılar/ Te'lif
 95. İhlâl veya İhmâl Edilen İslam Hakları/Te'lif
 96. İhtilafın Kısımları ve Muhaliflere Muamele Şekli - Abdulhamid el-Hacuri'den terceme
 97. İhvânu'l-Muslimîn ve Cihad Anlayışının Tahrifi /Te'lif
 98. İ'malu'l-Fikr/Suyuti'den Terceme ve tahric
 99. İmam es-Secezî'den Menhecî Uyarılar /Te'lif
 100. İman Esasları - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme
 101. İmanın Hakikati (te'lif)
 102. İnbau'l-Ezkiya Bi-Hayati'l-Enbiya - Suyuti'den tercüme ve tahric - Mercan kitap
 103. İsa Aleyhisselam'ın Nuzulü/ M.Halil Herras'tan Terceme-Guraba Yayınları
 104. İskender Evrenosoğluna Reddiye/te'lif - Darussunne Dersanesi
 105. İslam Davetçisinin Kılavuzu/te'lif
 106. İslam'ı Yeniden Yorumlama Bid'ati/Terceme-Hadis yayınları
 107. İşçi ve İşveren Hukuku/Te'lif 
 108. İtikaf Hükümlerinde Orta Yol/Ali el-Halebi
 109. İttiba Tevhidi / Te'lif  (Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi kitabı içinde yayınlandı)
 110. Kabirlerde Kuran Okumak (Te'lif)
 111. Kadının Mahremsiz Yolculuğunun Haramlığı / Te'lif (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 112. Kadınlar İçin Fetvalar/ Guraba yy.
 113. Kadınların Edepleri /İbn Habib es-Sülemi'den ihtisar ve terceme- Deha yayınları Ankara 2002
 114. Kadınların Edepleri/İbn Habib es-Sulemî (tam metin terceme ve tahkiki)- Ey İnsanlar Yayınları
 115. Kağıt Oyunları Oynamanın Hükmü/Meşhur Hasen Selman'dan Terceme
 116. Kainatın Sırları - (Esraru'l-Kevn) İmam Suyuti'den tercüme ve tahkik - Mercan Kitap
 117. Keyfiyyetu'l-Yedeyn Fi'l-Ka'deti Beyne's-Secdeteyn (İki Secde Arasındaki Oturuşta Ellerin Durumu)/Te'lif  (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde yayınlandı)
 118. Kırk Hadiste İslam Şahsiyeti - Ali Hasen Ali Halebi'den Terceme (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 119. Kıskançlık/Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 120. Kıyamet Alametleri/Muhammed b. Osman'dan tercüme- Polen Yayınları
 121. Kıyas ve Taklide Reddiye/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 122. KIZMA!/Ahmed Abdurrahman'dan tercüme- Polen Yayınları
 123. Kitabu'l-Cami/Kayravani'den Terceme
 124. Kitabu's-Sıfat/Darekutni'den tercüme
 125. Kolay Ezberlemek İçin Kısa Hadisler /Te'lif ve Tahric
 126. Kolaylaştırılmış Hadis Usulü Dersleri/Te'lif
 127. Kolaylaştırılmış İslam Akidesi /Şeyh Abdullah Cibrin'den Terceme-Hadis Yayınları
 128. Kuran Hafızlarının Edepleri/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları (Alimlerin Ahlakı kitabı içinde yayınlandı)
 129. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Hac, Umre ve Kurban/Te'lif
 130. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Oruç Hükümleri/Te'lif
 131. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Abdest ve Namaz Ahkamı/Te'lif - Dâru's-Sunne Mescidi
 132. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Zekat Hükümleri/Te'lif
 133. Kur'ân ve Sünnet Işığında Muamelât/Te'lif
 134. Kur'ân ve Sünnet Işığında Nikah ve Talak/Te'lif
 135. Kur'an ve Sünnet Işığında Sahih İlmihal/Te'lif - Kitap Dünyası (1.Baskı) Ey İnsanlar Yayınları (2. ve 3. Baskılar) Dâru's-Sunne Mescidi (4.Baskı)
 136. Kur'ân-ı Kerîm'in Tecvidi /Te'lif (Sahih Meal ile birlikte Daru's-Sunne Mescidi yayınladı)
 137. Kur'an'ın İndirilmesiyle Hüccet İkame Oldu Şüphesi /Te'lif
 138. Kuveyt Fetvaları /el-Elbanî'den Tercüme
 139. Laktu'l-Mercan- Cinler Alemi/Suyuti'den terceme ve tahric-(Mercan Kitap yayınladı)
 140. Maslahat ve Nas arasındaki İlişki- Te'lif
 141. Mesih Deccal ve Ye'cüc ile Me'cüc/Mecdi eş-Şehavî'den terceme ve tahric
 142. Mezhep Mutaassıplarının Naslara Yaptıkları Tahrifler/Te'lif
 143. Muasır Tekfircilerin Fikrî Kargaşalarına Cevaplar - Te'lif
 144. Muhaddis Sufiler / Ebu Sa'd el-Malini'den tercüme, tahric ve ta'lik- İnsan Yayınları
 145. Muhammedun Rasulullah/ Muhammed Hıdır Huseyn'den Tercüme
 146. (Muhtasar) Sahih Akide- Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı) 
 147. Muhtasar Sahih İlmihal/Te'lif - Mercan Kitap
 148. Musannef/Said b. Mansur'dan terceme
 149. Musibetlerin Sebepleri ve Kurtuluş Yolu/ Te'lif
 150. Musnedu'l-Geylani (Abdulkadir Geylani'nin Rivayet Ettiği Hadisler)/Te'lif- Mercan Kitap
 151. Musnedu'ş-Şafii Bitertibi's-Sindî/Tercüme ve tahkik- Sağlam Yayınları
 152. Münafıkların 50 Alameti/Hasen el-Arumi'den tercüme- Polen Yayınları
 153. Müslümanın Hayatında İbadetlerin Etkileri/Abdulmuhsin b. Hamd Abbad el-Bedr'den tercüme
 154. Nafile Namazlar/Ömer b. Sâlim Bazmul'dan tercüme - Polen yayınları
 155. Namazda Ellerin Bağlanması /Te'lif (Abdest ve Namaz Ahkamı Kitabı İçinde Basıldı - Daru's-Sunne Mescidi)
 156. Namazda Sola Selamda "ve berakatuh" ziyadesi /te'lif  (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde yayınlandı)
 157. Namazdaki Hatalar Muhtasarı/Meşhur b. Hasen'den Tercüme
 158. Nasuh Tevbesi/Komisyon/Tercüme-Guraba yy.
 159. Neden Suretlere Karşıyız?/Resim ve Videoların Haramlığı Te'lif
 160. Nefis Tezkiyesi/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme- Hadis yayınları
 161. Niçin Namaz Kılıyoruz/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme- Polen Yayınları
 162. Niçin Sakal Bırakıyoruz?/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme - Ey İnsanlar Yayınları
 163. Nikah Talebinde Kadına Bakma Sınırı /Te'lif
 164. Niyetin Önemi/Aliyul Kari- terceme
 165. Niçin?/Ebu Nuceyd el-Mekkî'den tercüme
 166. Niçin Selef Yolunu Tercih Ediyorum?/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis Yayınları
 167. Oruç Tutmanın Lezzeti/Tercüme
 168. Oruçla İlgili Tıbbî Konular/Dr.Ahmed b. Muhammed b. Halil'den tercüme- Hadis Yayınevi
 169. Ölüm Sekeratı ve Şiddeti/Salahuddin Mahmud'dan tercüme, ta'lik- Polen Yayınları
 170. Önce Tevhid Ey İslam Davetçileri!/Elbani'den terceme
 171. Patlatma Eylemleri ve Suikast Saldırıları Fitnesi/Ebu'l-Hasen es-Suleymani'den terceme - Hadis yayınları
 172. Peçe Farzdır / Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 173. Peşin ve Vadeli Fiyat Farkı Hakkında Araştırma/Te'lif
 174. Rafıziler Hakkındaki Hadislerin Tahrici
 175. Riyazu's-Salihin'deki Tartışmalı Rivayetler/Telif
 176. Rububiyet Tevhidi/Te'lif
 177. Rüyanın Hüccet Değeri/Muhammed Ahmed İsmail Mukaddem'den terceme- Hadis Yayınları
 178. Sahih Arapça (Sarf ve Nahiv) /Te'lif
 179. Sahih Haberlerde Cin ve Şeytan/Te'lif
 180. Sahih İlim /Te'lif
 181. Sahih İtikad Hadisleri 4 Cilt/ Te'lif
 182. Sahih Menhec / Te'lif
 183. Sahihu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 184. Sahih Tefsîr (8 cilt) - Te'lif (Darussunne Mescidi Yayınladı) 
 185. Sahih Tesettür - Te'lif (Darussune Mescidi Yayınladı) 
 186. Sahîh Meâl/Te'lif (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 187. Sahih Hadisler Kulliyâtı - Te'lif
 188. Sahih Hadisle Amel Etmenin Zorunluluğu /Te'lif
 189. Sahihu'l-Ahadisi'l-Kudsiyye/Sahih Kudsî Hadis Külliyatı/Te'lif (Mercan Kitap yayınladı)
 190. Sahihu Lakti'l-Mercan Li's-Suyuti / Te'lif
 191. Sahihu Siyrati'n-Nebeviye/Elbani'den Terceme
 192. Sahihu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif - (Mercan Kitap "Kabir Hayatı" adıyla yayınladı)
 193. Salih Selefin Bid'at ve Bid'atçilerden Sakındırma Menheci /Te'lif
 194. Haktan Sapmanın Temelleri/Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı)
 195. Seferîlikte Namaz Hükümleri/Telif (Abdest ve Namaz Ahkamı kitabı içinde yayınlandı)
 196. Selcu'l-Fuad Fi Lebsi's-Sevad/Suyuti'den terceme
 197. Selefin Menheci Hakkında Gizlenen Hakikatler/Te'lif
 198. Selefîliğin Esasları-İzahu'l-Mahacce/Faysal b. Casim el-Kazzar'dan Tercüme-Hadis Yayınları
 199. Senin Dilinden Senin Dinin Ey Şia!/tercüme- Yedi İklim Kitabevi&Sadakat Yayınevi
 200. Sevban Hadisinden Latif Faydalar/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis yayınları
 201. Sigaranın Hükmü (Te'lif)
 202. Sorumsuzluk ve Saptırmalar Arasında Gençlik /Ebu Enes el-Benkani'den terceme
 203. Susmanın ve Konuşmanın Edepleri/İbn Ebid-Dunya'dan terceme, tahric ve ihtisar
 204. Suyuti'den Fetvalar
 205. Sünnet Anlayışı mı, Sünnet'e Yabancılık mı? (Fethullah Gülen'e Reddiye) /Te'lif- Darussunne Dersanesi
 206. Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi (Darussunne Mescidi yayınladı)
 207. Şerhu Hadisi Erbain/Acurri'den terceme ve hadislerin tahrici
 208. Şerhu's-Sudur (Kabir Hayatı) Tahkik ve Tercümesi/Suyuti'den tercüme ve hadislerinin tahrici
 209. Şerhu's-Sunne - el-Berbeharî /Tercüme
 210. Şeyh Elbani'den Dersler (Te'lif)
 211. Şeyh Elbani'nin Menhec Hakkında Fetvaları /Tercüme- Hadis Yayınları
 212. Tasavvufun Hakikati (te'lif) Daru's-Sunne Mescidi 
 213. Tehzibu Camii Beyani'l-İlm Tercemesi
 214. Tehzibu Şerafi'l-Ashabi'l-Hadis Tercemesi
 215. Tekfir Fitnesi /Elbani'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 216. Tekfir ve Nifak Kavramları - Abdullah Kadiri Ehdel'den Tercüme
 217. Tekfir Sapması / Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı) 
 218. Tenviru'l-Halek Fi İmkani Ru'yeti'n-Nebi ve'l-Melek/ İmam Suyuti'den Tercüme ve tahkik- Mercan kitap (Kainatın Sırları Kitabı içinde yayınlandı)
 219. Tesbih Namazının Hükmü/Telif
 220. Tesettürde Ölçüler (Te'lif) (Sahih Tesettür Kitabı içinde yayınlandı)
 221. Tevhid ve Tevessül (Te'lif)
 222. Tevazû/Selim b. îd el-Hilalî'den tercüme-Hadis yayınevi
 223. Toplumu Islah Edici Etkenler /Şeyh İbn Baz'dan tercüme
 224. Usulu's-Sunne Şerhi / Te'lif, İmam Ahmed'in Usulu's-Sunne Şerhi
 225. el-Velâ ve'l-Berâ /Te'lif
 226. Vikayetu'l-İnsan/Vahîd Abdüsselam Bâlî'den Tercüme
 227. Yalancı Şahitlik/Te'lif
 228. Yeminler ve Adaklar- Amr Abdulmun'im Selim'den Terceme/Guraba yayınları
 229. Yeni Müslümanlara Karşı Muamele / Abdullah b. İbrahim el-Liheydan'dan tercüme- Hadis Yayınları
 230. Zadu'l-Gurabai'l-Mübeşşirin (Kırk hadis şerhi - te'lif)
 231. Zahidlerin Edepleri/Ebu Said el-A'rabi (tercüme ve tahric)- İnsan yayınları (Alimlerin Ahlakı kitabı içinde yayınlandı)
 232. Zakirlerin Edepleri (Te'lif)
 233. Zeberced 4 cilt (Buhari ve Muslim'in şartlarına göre hadisler) /Te'lif
 234. Zehirli Ok (Kadınların Erkeklere Bakmasının Hükmü) / Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 235. Zevzekliğin Alemi Yok! (Kevserî Hayranlarına Reddiye)
 
 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)