Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Kitaplarım

Çalışmalarım
 1. 10 Dakikada Ne Yapabilirsin? /Abdulmelik el-Kasım'dan tercüme - polen yayınları
 2. 30 Adımda Çocuk Terbiyesi/Salim b. Madi'den tercüme
 3. Abdulkadir el-Geylânî Hayatı ve Menkıbeleri /Te'lif - Mercan Kitap
 4. Ahir Zamanda Salih Amellerin Muhafazasına Dair Tembihler/Te'lif
 5. Ahlak/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme- Hadis Yayınları
 6. Akidemiz ve Davetimiz/Şeyh Mukbil b. Hadi/Tercüme ve Şerh
 7. Akidetu'l-Geylaniyye/Te'lif - Mercan Kitap
 8. Akidetu'l-Vasitiye Şerhi/İbn Useymin'den tercüme - Hadis Yayınları
 9. Akidetu't-Tahaviyye Üzerine Selefî Uyarılar - Abdulhamid el-Hacuri'den tercüme
 10. Alimlerin Ahlakı/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları
 11. Alimlerin İhtilafları ve Bunlara Karşı Konumumuz/İbn Useymin'den Tercüme
 12. Alimlerin ve Davetçilerin Videoya Kayıt Fitnesi/Ebu Zer el-Kalmunî'den tercüme
 13. Allah İçin Sevmek ve Allah İçin Buğzetmek/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme-Hadis yayınları
 14. Allah'ın Dostları Olan Selefîlerin Özellikleri/Te'lif
 15. Allah'ın Güzel İsimleri ve Yüce Sıfatları/Te'lif
 16. Allah'ın İndirdiğinden Başkasıyla Hükmetmek /Bunder b. Nayif el-Uteybî'den terceme-Hadis yayınları
 17. Allah'ın Sevdiği ve Buğzettiği Şeyler (Adnan Tarşa'dan terceme)
 18. Allah'tan Bir Nur ve Kitab-ı Mübin (Sünnetin Vahiy Oluşu-Te'lif) (Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi kitabı içinde yayınlandı)
 19. Allah'tan Başkasına Secde Teklifi ve Cehaletin Mazeret Olması - Te'lif (Tekfir Sapması içinde yayınlandı)
 20. Altın Kaideler Şerhi (te'lif) Darussunne Mescidi tarafından basıldı.
 21. Amellerin Kabulünü Engelleyen Haller /Te'lif
 22. Ashabu'l-Uhdud Kıssasından İbretler /Te'lif
 23. Asr-ı Saadet'ten Hane-i Seadete/Deha Yayınları Ankara 2002/Te'lif
 24. Avustralya Fetvaları / el-Elbânî'den Tercüme- Hadis Yayınları
 25. Ayakta Ayakkabı Giymenin Hükmü /Te'lif
 26. Beşaretu's-Subut Fi Ref'il-Yedeyni Li's-Sucud-Secdelerde El Kaldırma Hadisleri/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 27. Bid'at Ehlinin Ardında Namaz Kılmanın Hükmü/Te'lif
 28. Bid'atçi Akrabalarla Alakayı Kesmek (Te'lif)
 29. Bid'atleri Tanıma Kılavuzu (Te'lif)
 30. Bir Günde 1000 Sünnet/Halid el-Huseynan'dan Tercüme- Guraba Yayınları
 31. Birliği Sağlayan Bazı Unsurlar/Te'lif
 32. Birleşik Arap Emirlikleri Fetvaları- Şeyh Elbani'den Tercüme- Hadis Yayınları
 33. Bizden Olmayanlar / Daru's-Sunne Mescidi - Te'lif
 34. Cehri Zikrin Hükmü (Suyuti'den terceme, tahkik ve tenkid)
 35. Cemaât Kavramı/Te'lif 
 36. el-Cevâhiru'l-Marsufe Bicem'i Beyne'z-Zeberced ve'l-Yakute (Buhari ve Muslim'in Ricaliyle Gelen Hadisler) 6 Cilt/ Te'lif
 37. Cuma Namazını Terk Edenin Kalbinin Mühürlenmesi /Te'lif
 38. Cünüp veya Hayızlı Kimselerin Kur'ân Okuması Hakkında Bir Tahkik - Te'lif
 39. Çağın Yeni Putları / Te'lif
 40. Daifu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 41. Daifu Edebi'l-Mufred/Elbani
 42. Daifu Mu'cemi's-Sagir Li't-Taberani/telif
 43. Daifu Suneni Ebi Davud/Elbani
 44. Daifu Suneni İbn Mace/Elbani
 45. Daifu Suneni'd-Darimi/telif
 46. Daifu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif
 47. Daifu'l-Munteka Li İbn Carud/telif
 48. Daifu'l-Muvatta/te'lif
 49. Davet ve Menhec / Te'lif
 50. Demokratik Seçimlere Katılmanın Hükmü /Abdurrahman el-Hacuri'den Tercüme
 51. Deylemi'nin Müsnedinden Faydalar/Seçme, tercüme, tahric ve şerh
 52. Değişmede Selefi Yolun Özellikleri/Selim b. Iyd el-Hilali ve Elbani'den terceme- Hadis Yayınları
 53. Dilin Edeplerinden/Te'lif
 54. Dört Kaide - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme (Muhtasar Sahih Akide içinde yayınlandı)
 55. Düğün ve Bayramlar Dışında Def Çalmanın Hükmü/ Te'lif
 56. Dünya ve Kubbesi/Modern Hurafelere Reddiye- Darussunne Dersanesi
 57. Ebu Hanife Hakkında Sahih Gerçekler (Te'lif)
 58. Ebu Nuaym'ın rivayet ettiği 40 Hadiste Sohbet Adabı (Te'lif)
 59. Ehli Hadis'in Menhecine Göre Fıkhi Kaideler (Te'lif)
 60. Ehli Hadisin Tarihi/Ahmed ed-Dihlevî'den Tercüme ve ta'lik- Ey İnsanlar Yayınları
 61. Ehli Sünnete Göre Oniki İmam (Te'lif)
 62. Ehl-i Sünnetin İman ve Tevhid Akidesi/Te'lif - Darus-sunne Dersanesi
 63. Ehli Sünnetin Esasları/Ahmed b. Hanbel'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 64. el-Akidetu Ehli'l-İslam/İbnu'l-Haddad'dan terceme
 65. el-Albâniyyât- Elbani'nin Fetvaları /Te'lif
 66. el-Cevabu'l-Hatem/Suyuti'den Terceme ve tahric
 67. el-Emru bi'l-İttiba ve'n-Nehyu Ani'l-İbtida/Suyuti'den terceme ve tahkik
 68. el-İbane - Sahabenin Dindeki Yeri/guraba yy.
 69. el-İsabe'den Seçkin Sahabeler/İhtisar ve tercüme- Sağlam Yayınları
 70. el-Lum'a Fi Ecvibeti's-Seb'a - İmam Suyuti'den Tercüme - Mercan kitap (Kainatın Sırları kitabıyla beraber Mercan Kitap tarafından yayınlandı)
 71. el-Kavlu'l-Mufid/İbn Useymin'den terceme
 72. el-Minha Fi's-Subha/Suyuti'den terceme ve tahkik
 73. ez-Zecru Bi'l-Hecr (Alakayı Keserek Sakındırma) İmam Suyuti'den tercüme
 74. Evvabin Namazı Duha Namazıdır/Te'lif
 75. Fecr-i Sadık Vakti Meselesi/ Ebu Muaz Âl-u Tahir'den tercüme
 76. Fetvaya Cüretten Sakındırma / el-Elbânî'den tercüme
 77. el-Fevâid Fi Dirasati'l-Esanîd (Ayrıntılarıyla İsnad İnceleme İlmi - İkinci Seviye Hadisi Usûlü Dersleri) / Te'lif
 78. Fitnelerde Basiret/Muhammed İsmail Mukaddem'den Tercüme
 79. Genç Sahabeler/Heyet- tercüme - Polen yayınları
 80. Günahların Dökülüşü/Selim b. Îd el-Hilâlî'den tercüme - Hadis yayınevi
 81. Güncel Havariç Fikrine Selefin Sabit Akidesinden Cevaplar/Te'lif (Tekfir Sapması kitabı içinde yayınlandı)
 82. el-Hakîk Fi Usuli't-Tahkik (Hadis Usulü 4. Seviye Dersleri) /Te'lif
 83. Hanefî Mezhebi Nasıl Yozlaştı? (İçtihad ve Taklid) /Muhammed Bahit el-Muti'î'nin İbn Kemal Paşa'ya reddiyesinden tercüme- Ey İnsanlar Yayınları
 84. Hanımlara Fetvalar/İbn Teymiyye'den tercüme- Beka Yayınları
 85. Hanımlar İçin 1000 Fetva/Halid el-Huseynan'dan tercüme- Polen Yayınları
 86. Hasaisu'l-Mustafa Beyne'l-Guluv ve'l-Cefa/Sadık b. Muhammed b. İbrahim - tashih
 87. Hayâ Sigortası: İç ve Dış Cephe Tesettürü/Darussunne Dersanesi
 88. Hayatu'l-Enbiya Ba'de Mematihim/Beyhaki'den terceme ve tahric
 89. Hazarda Namazların Mutlak Cem'i/te'lif (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde)
 90. Hevaya Tabi Olmanın Belirtileri/Tercüme
 91. Hısnu'l-Muslim- Said el-Kahtani/ Tercüme ve Tahrici - Hadis yayınları 
 92. Hicret ve Cihad Ahkâmı/Te'lif
 93. Huşu İle Namaz/Şeyh Salih Alu'ş-Şeyh'ten tercüme -Beka yayınları
 94. İbadet Tevhidinin Delilleri - Bulûgu's-Seâde /Salah el-Budeyr'den Tercüme
 95. İbn Teymiyye Külliyatı 9.Cild (Hadis Bölümü) tercüme- Tevhid-Beka Yayınları
 96. İçkiye Devam Edenin Öldürülmesi /Te'lif
 97. İftar Vakti Hakkında Tahkik /Ebu Muaz Tahir Alu Raid'den Tercüme
 98. İftar, Sahur ve Namaz Vakitleri Hakkında Uyarılar/ Te'lif
 99. İhlâl veya İhmâl Edilen İslam Hakları/Te'lif
 100. İhtilafın Kısımları ve Muhaliflere Muamele Şekli - Abdulhamid el-Hacuri'den terceme
 101. İhvânu'l-Muslimîn ve Cihad Anlayışının Tahrifi /Te'lif
 102. İlmin Afet ve Engelleri /Te'lif
 103. İ'malu'l-Fikr/Suyuti'den Terceme ve tahric
 104. İmam es-Secezî'den Menhecî Uyarılar /Te'lif
 105. İman Esasları - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme
 106. İmanın Hakikati (te'lif)
 107. İnbau'l-Ezkiya Bi-Hayati'l-Enbiya - Suyuti'den tercüme ve tahric - Mercan kitap
 108. İsa Aleyhisselam'ın Nuzulü/ M.Halil Herras'tan Terceme-Guraba Yayınları
 109. İskender Evrenosoğluna Reddiye/te'lif - Darussunne Dersanesi
 110. İslam Davetçisinin Kılavuzu/te'lif
 111. İslam'da Münafıklara Muamele Şekli/Te'lif
 112. İslam'ı Yeniden Yorumlama Bid'ati/Terceme-Hadis yayınları
 113. İşçi ve İşveren Hukuku/Te'lif 
 114. İtikaf Hükümlerinde Orta Yol/Ali el-Halebi
 115. İttiba Tevhidi / Te'lif  (Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi kitabı içinde yayınlandı)
 116. Kabirlerde Kuran Okumak (Te'lif)
 117. Kadının Mahremsiz Yolculuğunun Haramlığı / Te'lif (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 118. Kadınlar İçin Fetvalar/ Guraba yy.
 119. Kadınların Edepleri /İbn Habib es-Sülemi'den ihtisar ve terceme- Deha yayınları Ankara 2002
 120. Kadınların Edepleri/İbn Habib es-Sulemî (tam metin terceme ve tahkiki)- Ey İnsanlar Yayınları
 121. Kağıt Oyunları Oynamanın Hükmü/Meşhur Hasen Selman'dan Terceme
 122. Kainatın Sırları - (Esraru'l-Kevn) İmam Suyuti'den tercüme ve tahkik - Mercan Kitap
 123. Keyfiyyetu'l-Yedeyn Fi'l-Ka'deti Beyne's-Secdeteyn (İki Secde Arasındaki Oturuşta Ellerin Durumu)/Te'lif  (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde yayınlandı)
 124. Kırk Hadiste İslam Şahsiyeti - Ali Hasen Ali Halebi'den Terceme (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 125. Kıskançlık/Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 126. Kıyamet Alametleri/Muhammed b. Osman'dan tercüme- Polen Yayınları
 127. Kıyas ve Taklide Reddiye/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 128. KIZMA!/Ahmed Abdurrahman'dan tercüme- Polen Yayınları
 129. Kitabu'l-Cami/Kayravani'den Terceme
 130. Kitabu's-Sıfat/Darekutni'den tercüme
 131. Kolay Ezberlemek İçin Kısa Hadisler /Te'lif ve Tahric
 132. Kolaylaştırılmış Hadis Usulü Dersleri/Te'lif
 133. Kolaylaştırılmış İslam Akidesi /Şeyh Abdullah Cibrin'den Terceme-Hadis Yayınları
 134. Köylerde Yaşamanın ve Hicretten Sonra Bedevileşmenin Hükmü /Te'lif
 135. Kuran Hafızlarının Edepleri/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları (Alimlerin Ahlakı kitabı içinde yayınlandı)
 136. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Hac, Umre ve Kurban/Te'lif
 137. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Oruç Hükümleri/Te'lif
 138. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Abdest ve Namaz Ahkamı/Te'lif - Dâru's-Sunne Mescidi
 139. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Zekat Hükümleri/Te'lif
 140. Kur'ân ve Sünnet Işığında Muamelât/Te'lif
 141. Kur'ân ve Sünnet Işığında Nikah ve Talak/Te'lif
 142. Kur'an ve Sünnet Işığında Sahih İlmihal/Te'lif - Kitap Dünyası (1.Baskı) Ey İnsanlar Yayınları (2. ve 3. Baskılar) Dâru's-Sunne Mescidi (4.Baskı)
 143. Kur'ân-ı Kerîm'in Tecvidi /Te'lif (Sahih Meal ile birlikte Daru's-Sunne Mescidi yayınladı)
 144. Kur'an'ın İndirilmesiyle Hüccet İkame Oldu Şüphesi /Te'lif
 145. Kuveyt Fetvaları /el-Elbanî'den Tercüme
 146. Laktu'l-Mercan- Cinler Alemi/Suyuti'den terceme ve tahric-(Mercan Kitap yayınladı)
 147. Maslahat ve Nas arasındaki İlişki- Te'lif
 148. Mehmet Çelik ve Diğer İlahiyatçılara Reddiye
 149. Kıyametin Üç Büyük Alâmeti (Mesih Deccal ve Ye'cüc ile Me'cüc) Mecdi eş-Şihavî'den terceme ve tahric (Darussunne Mescidi Yayınladı) 
 150. Meşhur Muhaddisler ve İsnadlarım /Te'lif 
 151. Mezhep Mutaassıplarının Naslara Yaptıkları Tahrifler/Te'lif
 152. Muasır Tekfircilerin Fikrî Kargaşalarına Cevaplar - Te'lif
 153. Muhaddis Sufiler / Ebu Sa'd el-Malini'den tercüme, tahric ve ta'lik- İnsan Yayınları 
 154. Muhaliflere Muamele Şekli - Te'lif
 155. Muhammedun Rasulullah/ Muhammed Hıdır Huseyn'den Tercüme
 156. Muhtaç Olduğumuz "Adamlık" /Te'lif
 157. (Muhtasar) Sahih Akide- Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı) 
 158. Muhtasar Sahih İlmihal/Te'lif - Mercan Kitap
 159. el-Muktarah Fi'l-Mustalah (Hadis Usulü 1. Seviye Dersleri) /Te'lif 
 160. Multeka'l-Bahrayn Fîme'ttefaka Ala Tashîhihi Şeyhayn (el-Elbani ve Şeyh Mukbil'in Tashihinde İttifak Ettikleri Hadisler) 3 Cilt/ Te'lif
 161. Musannef/Said b. Mansur'dan terceme
 162. Musibetlerin Sebepleri ve Kurtuluş Yolu/ Te'lif
 163. Musnedu'l-Geylani (Abdulkadir Geylani'nin Rivayet Ettiği Hadisler)/Te'lif- Mercan Kitap
 164. Musnedu'ş-Şafii Bitertibi's-Sindî/Tercüme ve tahkik- Sağlam Yayınları
 165. el-Mustefâd Fi'l-İlel ve'r-Ricali'l-İsnad (Hadis Usulü 3. Seviye dersleri) /Te'lif
 166. Münafıkların 50 Alameti/Hasen el-Arumi'den tercüme- Polen Yayınları
 167. Müslümanın Hayatında İbadetlerin Etkileri/Abdulmuhsin b. Hamd Abbad el-Bedr'den tercüme
 168. Müslümanın Tarih Kültürü/Te'lif 
 169. Nafile Namazlar/Ömer b. Sâlim Bazmul'dan tercüme - Polen yayınları
 170. Namazda Ellerin Bağlanması /Te'lif (Abdest ve Namaz Ahkamı Kitabı İçinde Basıldı - Daru's-Sunne Mescidi)
 171. Namazda Sola Selamda "ve berakatuh" ziyadesi /te'lif  (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde yayınlandı)
 172. Namazdaki Hatalar Muhtasarı/Meşhur b. Hasen'den Tercüme 
 173. Namazın Hidayetleri / Muhammed b. Abdilvehhab'dan Tercüme
 174. Nasuh Tevbesi/Komisyon/Tercüme-Guraba yy.
 175. Nebzetu'n-Nazar Fi İlmi'l-Hadis Ale'l-İhtisar/ Te'lif-Arapça
 176. Neden Suretlere Karşıyız?/Resim ve Videoların Haramlığı Te'lif
 177. Nefis Tezkiyesi/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme- Hadis yayınları
 178. Niçin Namaz Kılıyoruz/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme- Polen Yayınları
 179. Niçin Sakal Bırakıyoruz?/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme - Ey İnsanlar Yayınları
 180. Nikah Talebinde Kadına Bakma Sınırı /Te'lif
 181. Niyetin Önemi/Aliyul Kari- terceme
 182. Niçin?/Ebu Nuceyd el-Mekkî'den tercüme (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 183. Niçin Selef Yolunu Tercih Ediyorum?/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis Yayınları
 184. Oruç Tutmanın Lezzeti/Tercüme
 185. Oruçla İlgili Tıbbî Konular/Dr.Ahmed b. Muhammed b. Halil'den tercüme- Hadis Yayınevi
 186. Ölüm Sekeratı ve Şiddeti/Salahuddin Mahmud'dan tercüme, ta'lik- Polen Yayınları
 187. Önce Tevhid Ey İslam Davetçileri!/Elbani'den terceme 
 188. Örtünmenin Faziletleri, Açılmanın Kötülükleri /Te'lif
 189. Patlatma Eylemleri ve Suikast Saldırıları Fitnesi/Ebu'l-Hasen es-Suleymani'den terceme - Hadis yayınları
 190. Peçe Farzdır / Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 191. Peşin ve Vadeli Fiyat Farkı Hakkında Araştırma/Te'lif
 192. Rafıziler Hakkındaki Hadislerin Tahrici
 193. Riyazu's-Salihin'deki Tartışmalı Rivayetler/Telif
 194. Rububiyet Tevhidi/Te'lif
 195. Rüyanın Hüccet Değeri/Muhammed Ahmed İsmail Mukaddem'den terceme- Hadis Yayınları
 196. Sahih Arapça (Sarf ve Nahiv) /Te'lif
 197. Sahih Haberlerde Cin ve Şeytan/Te'lif
 198. Sahih İlim /Te'lif
 199. Sahih İtikad Hadisleri el-Caddetu'l-Beydâ 4 Cilt/ Te'lif  (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 200. Sahih Menhec / Te'lif
 201. Sahih Nebevî Tıp /Te'lif (Mercan Kitap Yayınladı)
 202. Sahihu Buduri's-Safira Li's-Suyuti/Te'lif - Mercan Kitap
 203. Sahihu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 204. Sahih Tefsîr (8 cilt) - Te'lif (Darussunne Mescidi Yayınladı) 
 205. Sahih Tesettür - Te'lif (Darussune Mescidi Yayınladı) 
 206. Sahîh Meâl/Te'lif (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 207. Sahih Hadisler Kulliyâtı - Te'lif
 208. Sahih Hadisle Amel Etmenin Zorunluluğu /Te'lif
 209. Sahihu'l-Ahadisi'l-Kudsiyye/Sahih Kudsî Hadis Külliyatı/Te'lif (Mercan Kitap yayınladı)
 210. Sahihu Lakti'l-Mercan Li's-Suyuti / Te'lif
 211. Sahihu Siyrati'n-Nebeviye/Elbani'den Terceme
 212. Sahihu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif - (Mercan Kitap "Kabir Hayatı" adıyla yayınladı)
 213. Salih Selefin Bid'at ve Bid'atçilerden Sakındırma Menheci /Te'lif
 214. Haktan Sapmanın Temelleri/Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı)
 215. Seferîlikte Namaz Hükümleri/Telif (Abdest ve Namaz Ahkamı kitabı içinde yayınlandı)
 216. Selcu'l-Fuad Fi Lebsi's-Sevad/Suyuti'den terceme
 217. Selefin Menheci Hakkında Gizlenen Hakikatler/Te'lif
 218. Selefîliğin Esasları-İzahu'l-Mahacce/Faysal b. Casim el-Kazzar'dan Tercüme-Hadis Yayınları
 219. Senin Dilinden Senin Dinin Ey Şia!/tercüme- Yedi İklim Kitabevi&Sadakat Yayınevi
 220. Sevban Hadisinden Latif Faydalar/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis yayınları
 221. Sigaranın Hükmü (Te'lif)
 222. Sorumsuzluk ve Saptırmalar Arasında Gençlik /Ebu Enes el-Benkani'den terceme
 223. Susmanın ve Konuşmanın Edepleri/İbn Ebid-Dunya'dan terceme, tahric ve ihtisar
 224. Suyuti'den Fetvalar
 225. Sünnet Anlayışı mı, Sünnet'e Yabancılık mı? (Fethullah Gülen'e Reddiye) /Te'lif- Darussunne Dersanesi
 226. Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi (Darussunne Mescidi yayınladı)
 227. Şerhu Hadisi Erbain/Acurri'den terceme ve hadislerin tahrici
 228. Şerhu's-Sudur (Kabir Hayatı) Tahkik ve Tercümesi/Suyuti'den tercüme ve hadislerinin tahrici
 229. Şerhu's-Sunne - el-Berbeharî /Tercüme
 230. Şeyh Elbani'den Dersler (Te'lif)
 231. Şeyh Elbani'nin Menhec Hakkında Fetvaları /Tercüme- Hadis Yayınları 
 232. Şeytanın Hizbi Olan Sünnet İnkârcılarının Şüphelerine Cevaplar /Te'lif
 233. Şimdi de Sıra Haremlik/Selamlığı İptal Etmeye mi Geldi? /Te'lif 
 234. Tasavvufun Hakikati (te'lif) Daru's-Sunne Mescidi 
 235. Tehzibu Camii Beyani'l-İlm Tercemesi
 236. Tehzibu Şerafi'l-Ashabi'l-Hadis Tercemesi
 237. Tekfir Fitnesi /Elbani'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 238. Tekfir ve Nifak Kavramları - Abdullah Kadiri Ehdel'den Tercüme
 239. Tekfir Sapması / Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı) 
 240. Tenviru'l-Halek Fi İmkani Ru'yeti'n-Nebi ve'l-Melek/ İmam Suyuti'den Tercüme ve tahkik- Mercan kitap (Kainatın Sırları Kitabı içinde yayınlandı)
 241. Tesbih Namazının Hükmü/Telif
 242. Tesettürde Ölçüler (Te'lif) (Sahih Tesettür Kitabı içinde yayınlandı)
 243. Tevhid ve Tevessül (Te'lif)
 244. Tevazû/Selim b. îd el-Hilalî'den tercüme-Hadis yayınevi
 245. Toplumu Islah Edici Etkenler /Şeyh İbn Baz'dan tercüme
 246. Usulu's-Sunne Şerhi / Te'lif, İmam Ahmed'in Usulu's-Sunne Şerhi
 247. el-Velâ ve'l-Berâ /Te'lif
 248. Vikayetu'l-İnsan/Vahîd Abdüsselam Bâlî'den Tercüme
 249. Yâkutetu'l-Mesânid 3 Cilt (Buhari ve Muslim Ricaliyle Hadisler) /Te'lif
 250. Yalancı Şahitlik/Te'lif
 251. Yeminler ve Adaklar- Amr Abdulmun'im Selim'den Terceme/Guraba yayınları
 252. Yeni Müslümanlara Karşı Muamele / Abdullah b. İbrahim el-Liheydan'dan tercüme- Hadis Yayınları
 253. Zadu'l-Gurabai'l-Mübeşşirin (Kırk hadis şerhi - te'lif)
 254. Zahidlerin Edepleri/Ebu Said el-A'rabi (tercüme ve tahric)- İnsan yayınları (Alimlerin Ahlakı kitabı içinde yayınlandı)
 255. Zakirlerin Edepleri (Te'lif)
 256. Zeberced 3 cilt (Buhari ve Muslim'in şartlarına göre hadisler) /Te'lif
 257. Zehirli Ok (Kadınların Erkeklere Bakmasının Hükmü) / Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 258. Zevzekliğin Alemi Yok! (Kevserî Hayranlarına Reddiye)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)