Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Öne Çıkan Yayın

Selefî Davet İle Tekfirci İşid Arasındaki Açık Farklar

Selefî Davet İle Tekfirci İşid Arasındaki Açık Farklar * Makale sahibi isminin yayınlanmasını istememiştir. Tercüme Eden: Ebu Muaz el...

Kitaplarım

Çalışmalarım
 1. 10 Dakikada Ne Yapabilirsin? /Abdulmelik el-Kasım'dan tercüme - polen yayınları
 2. 30 Adımda Çocuk Terbiyesi/Salim b. Madi'den tercüme
 3. Abdulkadir el-Geylânî Hayatı ve Menkıbeleri /Te'lif - Mercan Kitap
 4. Ahir Zamanda Salih Amellerin Muhafazasına Dair Tembihler/Te'lif
 5. Ahlak/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme- Hadis Yayınları
 6. Akidemiz ve Davetimiz/Şeyh Mukbil b. Hadi/Tercüme ve Şerh
 7. Akidetu'l-Geylaniyye/Te'lif - Mercan Kitap
 8. Akidetu'l-Vasitiye Şerhi/İbn Useymin'den tercüme - Hadis Yayınları
 9. Akidetu't-Tahaviyye Üzerine Selefî Uyarılar - Abdulhamid el-Hacuri'den tercüme
 10. Alimlerin Ahlakı/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları
 11. Alimlerin İhtilafları ve Bunlara Karşı Konumumuz/İbn Useymin'den Tercüme
 12. Alimlerin ve Davetçilerin Videoya Kayıt Fitnesi/Ebu Zer el-Kalmunî'den tercüme
 13. Allah İçin Sevmek ve Allah İçin Buğzetmek/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme-Hadis yayınları
 14. Allah'ın Dostları Olan Selefîlerin Özellikleri/Te'lif
 15. Allah'ın İndirdiğinden Başkasıyla Hükmetmek /Bunder b. Nayif el-Uteybî'den terceme-Hadis yayınları
 16. Allah'ın Sevdiği ve Buğzettiği Şeyler (Adnan Tarşa'dan terceme)
 17. Allah'tan Bir Nur ve Kitab-ı Mübin (Sünnetin Vahiy Oluşu-Te'lif) (Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi kitabı içinde yayınlandı)
 18. Allah'tan Başkasına Secde Teklifi ve Cehaletin Mazeret Olması - Te'lif (Tekfir Sapması içinde yayınlandı)
 19. Altın Kaideler Şerhi (te'lif)
 20. Ashabu'l-Uhdud Kıssasından İbretler /Te'lif
 21. Asr-ı Saadet'ten Hane-i Seadete/Deha Yayınları Ankara 2002/Te'lif
 22. Avustralya Fetvaları / el-Elbânî'den Tercüme- Hadis Yayınları
 23. Ayakta Ayakkabı Giymenin Hükmü /Te'lif
 24. Beşaretu's-Subut Fi Ref'il-Yedeyni Li's-Sucud-Secdelerde El Kaldırma Hadisleri/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 25. Bid'at Ehlinin Ardında Namaz Kılmanın Hükmü/Te'lif
 26. Bid'atçi Akrabalarla Alakayı Kesmek (Te'lif)
 27. Bid'atleri Tanıma Kılavuzu (Te'lif)
 28. Bir Günde 1000 Sünnet/Halid el-Huseynan'dan Tercüme- Guraba Yayınları
 29. Birliği Sağlayan Bazı Unsurlar/Te'lif
 30. Birleşik Arap Emirlikleri Fetvaları- Şeyh Elbani'den Tercüme- Hadis Yayınları
 31. Bizden Olmayanlar / Daru's-Sunne Mescidi - Te'lif
 32. Cehri Zikrin Hükmü (Suyuti'den terceme, tahkik ve tenkid)
 33. Cemaât Kavramı/Te'lif
 34. Cünüp veya Hayızlı Kimselerin Kur'ân Okuması Hakkında Bir Tahkik - Te'lif
 35. Çağın Yeni Putları / Te'lif
 36. Daifu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 37. Daifu Edebi'l-Mufred/Elbani
 38. Daifu Mu'cemi's-Sagir Li't-Taberani/telif
 39. Daifu Suneni Ebi Davud/Elbani
 40. Daifu Suneni İbn Mace/Elbani
 41. Daifu Suneni'd-Darimi/telif
 42. Daifu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif
 43. Daifu'l-Munteka Li İbn Carud/telif
 44. Daifu'l-Muvatta/te'lif
 45. Demokratik Seçimlere Katılmanın Hükmü /Abdurrahman el-Hacuri'den Tercüme
 46. Deylemi'nin Müsnedinden Faydalar/Seçme, tercüme, tahric ve şerh
 47. Değişmede Selefi Yolun Özellikleri/Selim b. Iyd el-Hilali ve Elbani'den terceme- Hadis Yayınları
 48. Dilin Edeplerinden/Te'lif
 49. Dört Kaide - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme (Muhtasar Sahih Akide içinde yayınlandı)
 50. Düğün ve Bayramlar Dışında Def Çalmanın Hükmü/ Te'lif
 51. Dünya ve Kubbesi/Modern Hurafelere Reddiye- Darussunne Dersanesi
 52. Ebu Hanife Hakkında Sahih Gerçekler (Te'lif)
 53. Ebu Nuaym'ın rivayet ettiği 40 Hadiste Sohbet Adabı (Te'lif)
 54. Ehli Hadis'in Menhecine Göre Fıkhi Kaideler (Te'lif)
 55. Ehli Hadisin Tarihi/Ahmed ed-Dihlevî'den Tercüme ve ta'lik- Ey İnsanlar Yayınları
 56. Ehli Sünnete Göre Oniki İmam (Te'lif)
 57. Ehl-i Sünnetin İman ve Tevhid Akidesi/Te'lif - Darus-sunne Dersanesi
 58. Ehli Sünnetin Esasları/Ahmed b. Hanbel'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 59. el-Akidetu Ehli'l-İslam/İbnu'l-Haddad'dan terceme
 60. el-Cevabu'l-Hatem/Suyuti'den Terceme ve tahric
 61. el-Emru bi'l-İttiba ve'n-Nehyu Ani'l-İbtida/Suyuti'den terceme ve tahkik
 62. el-İbane - Sahabenin Dindeki Yeri/guraba yy.
 63. el-İsabe'den Seçkin Sahabeler/İhtisar ve tercüme- Sağlam Yayınları
 64. el-Lum'a Fi Ecvibeti's-Seb'a - İmam Suyuti'den Tercüme - Mercan kitap (Kainatın Sırları kitabıyla beraber Mercan Kitap tarafından yayınlandı)
 65. el-Kavlu'l-Mufid/İbn Useymin'den terceme
 66. ez-Zecru Bi'l-Hecr (Alakayı Keserek Sakındırma) İmam Suyuti'den tercüme
 67. Evvabin Namazı Duha Namazıdır/Te'lif
 68. Fecr-i Sadık Vakti Meselesi/ Ebu Muaz Âl-u Tahir'den tercüme
 69. Fetvaya Cüretten Sakındırma / el-Elbânî'den tercüme
 70. el-Fevâid Fi Usûli'l-Hadis (Ayrıntılarıyla İsnad İnceleme İlmi - İkinci Seviye Hadisi Usûlü Dersleri) / Te'lif
 71. Fitnelerde Basiret/Muhammed İsmail Mukaddem'den Tercüme
 72. Genç Sahabeler/Heyet- tercüme - Polen yayınları
 73. Günahların Dökülüşü/Selim b. Îd el-Hilâlî'den tercüme - Hadis yayınevi
 74. Güncel Havariç Fikrine Selefin Sabit Akidesinden Cevaplar/Te'lif (Tekfir Sapması kitabı içinde yayınlandı)
 75. Hanefî Mezhebi Nasıl Yozlaştı? (İçtihad ve Taklid) /Muhammed Bahit el-Muti'î'nin İbn Kemal Paşa'ya reddiyesinden tercüme- Ey İnsanlar Yayınları
 76. Hanımlara Fetvalar/İbn Teymiyye'den tercüme- Beka Yayınları
 77. Hanımlar İçin 1000 Fetva/Halid el-Huseynan'dan tercüme- Polen Yayınları
 78. Hasaisu'l-Mustafa Beyne'l-Guluv ve'l-Cefa/Sadık b. Muhammed b. İbrahim - tashih
 79. Hayâ Sigortası: İç ve Dış Cephe Tesettürü/Darussunne Dersanesi
 80. Hayatu'l-Enbiya Ba'de Mematihim/Beyhaki'den terceme ve tahric
 81. Hazarda Namazların Mutlak Cem'i/te'lif (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde)
 82. Hevaya Tabi Olmanın Belirtileri/Tercüme
 83. Hısnu'l-Muslim- Said el-Kahtani/ Tercüme ve Tahrici - Hadis yayınları 
 84. Hicret ve Cihad Ahkâmı/Te'lif
 85. Huşu İle Namaz/Şeyh Salih Alu'ş-Şeyh'ten tercüme -Beka yayınları
 86. İbadet Tevhidinin Delilleri - Bulûgu's-Seâde /Salah el-Budeyr'den Tercüme
 87. İbn Teymiyye Külliyatı 9.Cild (Hadis Bölümü) tercüme- Tevhid-Beka Yayınları
 88. İçkiye Devam Edenin Öldürülmesi /Te'lif
 89. İftar Vakti Hakkında Tahkik /Ebu Muaz Tahir Alu Raid'den Tercüme
 90. İhlâl veya İhmâl Edilen İslam Hakları/Te'lif
 91. İhtilafın Kısımları ve Muhaliflere Muamele Şekli - Abdulhamid el-Hacuri'den terceme
 92. İ'malu'l-Fikr/Suyuti'den Terceme ve tahric
 93. İmam es-Secezî'den Menhecî Uyarılar /Te'lif
 94. İman Esasları - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme
 95. İmanın Hakikati (te'lif)
 96. İnbau'l-Ezkiya Bi-Hayati'l-Enbiya - Suyuti'den tercüme ve tahric - Mercan kitap
 97. İsa Aleyhisselam'ın Nuzulü/ M.Halil Herras'tan Terceme-Guraba Yayınları
 98. İskender Evrenosoğluna Reddiye/te'lif - Darussunne Dersanesi
 99. İslam Davetçisinin Kılavuzu/te'lif
 100. İslam'ı Yeniden Yorumlama Bid'ati/Terceme-Hadis yayınları
 101. İşçi ve İşveren Hukuku/Te'lif 
 102. İtikaf Hükümlerinde Orta Yol/Ali el-Halebi
 103. İttiba Tevhidi / Te'lif  (Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi kitabı içinde yayınlandı)
 104. Kabirlerde Kuran Okumak (Te'lif)
 105. Kadının Mahremsiz Yolculuğunun Haramlığı / Te'lif (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 106. Kadınlar İçin Fetvalar/ Guraba yy.
 107. Kadınların Edepleri /İbn Habib es-Sülemi'den ihtisar ve terceme- Deha yayınları Ankara 2002
 108. Kadınların Edepleri/İbn Habib es-Sulemî (tam metin terceme ve tahkiki)- Ey İnsanlar Yayınları
 109. Kağıt Oyunları Oynamanın Hükmü/Meşhur Hasen Selman'dan Terceme
 110. Kainatın Sırları - (Esraru'l-Kevn) İmam Suyuti'den tercüme ve tahkik - Mercan Kitap
 111. Keyfiyyetu'l-Yedeyn Fi'l-Ka'deti Beyne's-Secdeteyn (İki Secde Arasındaki Oturuşta Ellerin Durumu)/Te'lif  (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde yayınlandı)
 112. Kırk Hadiste İslam Şahsiyeti - Ali Hasen Ali Halebi'den Terceme (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 113. Kıskançlık/Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 114. Kıyamet Alametleri/Muhammed b. Osman'dan tercüme- Polen Yayınları
 115. Kıyas ve Taklide Reddiye/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 116. KIZMA!/Ahmed Abdurrahman'dan tercüme- Polen Yayınları
 117. Kitabu'l-Cami/Kayravani'den Terceme
 118. Kitabu's-Sıfat/Darekutni'den tercüme
 119. Kolay Ezberlemek İçin Kısa Hadisler /Te'lif ve Tahric
 120. Kolaylaştırılmış Hadis Usulü Dersleri/Te'lif
 121. Kolaylaştırılmış İslam Akidesi /Şeyh Abdullah Cibrin'den Terceme-Hadis Yayınları
 122. Kuran Hafızlarının Edepleri/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları (Alimlerin Ahlakı kitabı içinde yayınlandı)
 123. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Hac, Umre ve Kurban/Te'lif
 124. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Oruç Hükümleri/Te'lif
 125. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Abdest ve Namaz Ahkamı/Te'lif - Dâru's-Sunne Mescidi
 126. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Zekat Hükümleri/Te'lif
 127. Kur'ân ve Sünnet Işığında Muamelât/Te'lif
 128. Kur'ân ve Sünnet Işığında Nikah ve Talak/Te'lif
 129. Kur'an ve Sünnet Işığında Sahih İlmihal/Te'lif - Kitap Dünyası (1.Baskı) Ey İnsanlar Yayınları (2. ve 3. Baskılar) Dâru's-Sunne Mescidi (4.Baskı)
 130. Kur'ân-ı Kerîm'in Tecvidi /Te'lif (Sahih Meal ile birlikte Daru's-Sunne Mescidi yayınladı)
 131. Kur'an'ın İndirilmesiyle Hüccet İkame Oldu Şüphesi /Te'lif
 132. Kuveyt Fetvaları /el-Elbanî'den Tercüme
 133. Laktu'l-Mercan- Cinler Alemi/Suyuti'den terceme ve tahric-(Mercan Kitap yayınladı)
 134. Maslahat ve Nas arasındaki İlişki- Te'lif
 135. Mesih Deccal ve Ye'cüc ile Me'cüc/Mecdi eş-Şehavî'den terceme ve tahric
 136. Mezhep Mutaassıplarının Naslara Yaptıkları Tahrifler/Te'lif
 137. Muasır Tekfircilerin Fikrî Kargaşalarına Cevaplar - Te'lif
 138. Muhaddis Sufiler / Ebu Sa'd el-Malini'den tercüme, tahric ve ta'lik- İnsan Yayınları
 139. Muhammedun Rasulullah/ Muhammed Hıdır Huseyn'den Tercüme
 140. (Muhtasar) Sahih Akide- Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı) 
 141. Muhtasar Sahih İlmihal/Te'lif - Mercan Kitap
 142. Musannef/Said b. Mansur'dan terceme
 143. Musibetlerin Sebepleri ve Kurtuluş Yolu/ Te'lif
 144. Musnedu'l-Geylani (Abdulkadir Geylani'nin Rivayet Ettiği Hadisler)/Te'lif- Mercan Kitap
 145. Musnedu'ş-Şafii Bitertibi's-Sindî/Tercüme ve tahkik- Sağlam Yayınları
 146. Münafıkların 50 Alameti/Hasen el-Arumi'den tercüme- Polen Yayınları
 147. Müslümanın Hayatında İbadetlerin Etkileri/Abdulmuhsin b. Hamd Abbad el-Bedr'den tercüme
 148. Nafile Namazlar/Ömer b. Sâlim Bazmul'dan tercüme - Polen yayınları
 149. Namazda Ellerin Bağlanması /Te'lif (Abdest ve Namaz Ahkamı Kitabı İçinde Basıldı - Daru's-Sunne Mescidi)
 150. Namazda Sola Selamda "ve berakatuh" ziyadesi /te'lif  (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde yayınlandı)
 151. Namazdaki Hatalar Muhtasarı/Meşhur b. Hasen'den Tercüme
 152. Nasuh Tevbesi/Komisyon/Tercüme-Guraba yy.
 153. Neden Suretlere Karşıyız?/Resim ve Videoların Haramlığı Te'lif
 154. Nefis Tezkiyesi/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme- Hadis yayınları
 155. Niçin Namaz Kılıyoruz/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme- Polen Yayınları
 156. Niçin Sakal Bırakıyoruz?/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme - Ey İnsanlar Yayınları
 157. Nikah Talebinde Kadına Bakma Sınırı /Te'lif
 158. Niyetin Önemi/Aliyul Kari- terceme
 159. Niçin?/Ebu Nuceyd el-Mekkî'den tercüme
 160. Niçin Selef Yolunu Tercih Ediyorum?/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis Yayınları
 161. Oruç Tutmanın Lezzeti/Tercüme
 162. Oruçla İlgili Tıbbî Konular/Dr.Ahmed b. Muhammed b. Halil'den tercüme- Hadis Yayınevi
 163. Ölüm Sekeratı ve Şiddeti/Salahuddin Mahmud'dan tercüme, ta'lik- Polen Yayınları
 164. Önce Tevhid Ey İslam Davetçileri!/Elbani'den terceme
 165. Patlatma Eylemleri ve Suikast Saldırıları Fitnesi/Ebu'l-Hasen es-Suleymani'den terceme - Hadis yayınları
 166. Peçe Farzdır / Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 167. Peşin ve Vadeli Fiyat Farkı Hakkında Araştırma/Te'lif
 168. Rafıziler Hakkındaki Hadislerin Tahrici
 169. Riyazu's-Salihin'deki Tartışmalı Rivayetler/Telif
 170. Rububiyet Tevhidi/Te'lif
 171. Rüyanın Hüccet Değeri/Muhammed Ahmed İsmail Mukaddem'den terceme- Hadis Yayınları
 172. Sahih Arapça (Sarf ve Nahiv) /Te'lif
 173. Sahih Haberlerde Cin ve Şeytan/Te'lif
 174. Sahih İlim /Te'lif
 175. Sahih Menhec / Te'lif
 176. Sahihu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 177. Sahih Tefsîr (8 cilt) - Te'lif (Darussunne Mescidi Yayınladı) 
 178. Sahih Tesettür - Te'lif (Darussune Mescidi Yayınladı) 
 179. Sahîh Meâl/Te'lif (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 180. Sahih Hadisler Kulliyâtı - Te'lif
 181. Sahihu'l-Ahadisi'l-Kudsiyye/Sahih Kudsî Hadis Külliyatı/Te'lif (Mercan Kitap yayınladı)
 182. Sahihu Lakti'l-Mercan Li's-Suyuti / Te'lif
 183. Sahihu Siyrati'n-Nebeviye/Elbani'den Terceme
 184. Sahihu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif - (Mercan Kitap "Kabir Hayatı" adıyla yayınladı)
 185. Salih Selefin Bid'at ve Bid'atçilerden Sakındırma Menheci /Te'lif
 186. Haktan Sapmanın Temelleri/Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı)
 187. Seferîlikte Namaz Hükümleri/Telif (Abdest ve Namaz Ahkamı kitabı içinde yayınlandı)
 188. Selcu'l-Fuad Fi Lebsi's-Sevad/Suyuti'den terceme
 189. Selefin Menheci Hakkında Gizlenen Hakikatler/Te'lif
 190. Selefîliğin Esasları-İzahu'l-Mahacce/Faysal b. Casim el-Kazzar'dan Tercüme-Hadis Yayınları
 191. Senin Dilinden Senin Dinin Ey Şia!/tercüme- Yedi İklim Kitabevi&Sadakat Yayınevi
 192. Sevban Hadisinden Latif Faydalar/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis yayınları
 193. Sigaranın Hükmü (Te'lif)
 194. Sorumsuzluk ve Saptırmalar Arasında Gençlik /Ebu Enes el-Benkani'den terceme
 195. Susmanın ve Konuşmanın Edepleri/İbn Ebid-Dunya'dan terceme, tahric ve ihtisar
 196. Suyuti'den Fetvalar
 197. Sünnet Anlayışı mı, Sünnet'e Yabancılık mı? (Fethullah Gülen'e Reddiye) /Te'lif- Darussunne Dersanesi
 198. Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi (Darussunne Mescidi yayınladı)
 199. Şerhu Hadisi Erbain/Acurri'den terceme ve hadislerin tahrici
 200. Şerhu's-Sudur (Kabir Hayatı) Tahkik ve Tercümesi/Suyuti'den tercüme ve hadislerinin tahrici
 201. Şerhu's-Sunne - el-Berbeharî /Tercüme
 202. Şeyh Elbani'den Dersler (Te'lif)
 203. Şeyh Elbani'nin Menhec Hakkında Fetvaları /Tercüme- Hadis Yayınları
 204. Tasavvufun Hakikati (te'lif) Daru's-Sunne Mescidi 
 205. Tehzibu Camii Beyani'l-İlm Tercemesi
 206. Tehzibu Şerafi'l-Ashabi'l-Hadis Tercemesi
 207. Tekfir Fitnesi /Elbani'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 208. Tekfir ve Nifak Kavramları - Abdullah Kadiri Ehdel'den Tercüme
 209. Tekfir Sapması / Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı) 
 210. Tenviru'l-Halek Fi İmkani Ru'yeti'n-Nebi ve'l-Melek/ İmam Suyuti'den Tercüme ve tahkik- Mercan kitap (Kainatın Sırları Kitabı içinde yayınlandı)
 211. Tesbih Namazının Hükmü/Telif
 212. Tesettürde Ölçüler (Te'lif) (Sahih Tesettür Kitabı içinde yayınlandı)
 213. Tevhid ve Tevessül (Te'lif)
 214. Tevazû/Selim b. îd el-Hilalî'den tercüme-Hadis yayınevi
 215. Toplumu Islah Edici Etkenler /Şeyh İbn Baz'dan tercüme
 216. Usulu's-Sunne Şerhi / Te'lif, İmam Ahmed'in Usulu's-Sunne Şerhi
 217. el-Velâ ve'l-Berâ /Te'lif
 218. Vikayetu'l-İnsan/Vahîd Abdüsselam Bâlî'den Tercüme
 219. Yalancı Şahitlik/Te'lif
 220. Yeminler ve Adaklar- Amr Abdulmun'im Selim'den Terceme/Guraba yayınları
 221. Yeni Müslümanlara Karşı Muamele / Abdullah b. İbrahim el-Liheydan'dan tercüme- Hadis Yayınları
 222. Zadu'l-Gurabai'l-Mübeşşirin (Kırk hadis şerhi - te'lif)
 223. Zahidlerin Edepleri/Ebu Said el-A'rabi (tercüme ve tahric)- İnsan yayınları (Alimlerin Ahlakı kitabı içinde yayınlandı)
 224. Zakirlerin Edepleri (Te'lif)
 225. Zeberced 3 cilt (Buhari ve Muslim'in şartlarına göre hadisler) /Te'lif
 226. Zehirli Ok (Kadınların Erkeklere Bakmasının Hükmü) / Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 227. Zevzekliğin Alemi Yok! (Kevserî Hayranlarına Reddiye)
 
 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)