Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Neşidler

Neşidler: Okuyan: Ebu Ali Sözler: Ebu Muaz

Ders Programı (Yeni Program)

* Çarşamba Akşamları Saat: 22:00 Ankara Daru's-Sunne Mescid'inde Bizden Olmayanlar Şerhi (İnspeak'te canlı olarak yayınlanmaktadır)

* Cumartesi Akşamları Saat: 22:00 Riyâzu's-Sâlihîn Şerhi (İnspeak'te canlı yayın)
* Pazar Saat: 17:00 ile 23:00 arası Ankara Daru's-Sunne Mescid'inde Kıraat, Tecvid, Arapça ve "Sahih Tefsir" dersi

Daru's-Sunne Mescidi: Akşemseddin Mh. Doğukent Cd. No: 248/14 Mamak/Ankara

* İnspeak'te Daru's-Sunne odasında eski sohbet kayıtları her gün gündüzleri yayınlanmaktadır


Kitaplarım

Çalışmalarım
 1. 10 Dakikada Ne Yapabilirsin? /Abdulmelik el-Kasım'dan tercüme - polen yayınları
 2. 30 Adımda Çocuk Terbiyesi/Salim b. Madi'den tercüme
 3. Abdulkadir el-Geylânî Hayatı ve Menkıbeleri /Te'lif - Mercan Kitap
 4. Ahir Zamanda Salih Amellerin Muhafazasına Dair Tembihler/Te'lif
 5. Ahlak/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme- Hadis Yayınları
 6. Akidetu'l-Geylaniyye/Te'lif - Mercan Kitap
 7. Akidetu'l-Vasitiye Şerhi/İbn Useymin'den tercüme
 8. Alimlerin Ahlakı/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları
 9. Alimlerin İhtilafları ve Bunlara Karşı Konumumuz/İbn Useymin'den Tercüme
 10. Alimlerin ve Davetçilerin Videoya Kayıt Fitnesi/Ebu Zer el-Kalmunî'den tercüme
 11. Allah İçin Sevmek ve Allah İçin Buğzetmek/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme-Hadis yayınları
 12. Allah'ın İndirdiğinden Başkasıyla Hükmetmek /Bunder b. Nayif el-Uteybî'den terceme-Hadis yayınları
 13. Allah'ın Sevdiği ve Buğzettiği Şeyler (Adnan Tarşa'dan terceme)
 14. Allah'tan Bir Nur ve Kitab-ı Mübin (Sünnetin Vahiy Oluşu-Te'lif)
 15. Allah'tan Başkasına Secde Teklifi ve Cehaletin Mazeret Olması - Te'lif
 16. Altın Kaideler Şerhi (te'lif)
 17. Ashabu'l-Uhdud Kıssasından İbretler
 18. Asr-ı Saadet'ten Hane-i Seadete/Deha Yayınları Ankara 2002/Te'lif
 19. Avustralya Fetvaları / el-Elbânî'den Tercüme- Hadis Yayınları
 20. Ayakta Ayakkabı Giymenin Hükmü
 21. Beşaretu's-Subut Fi Ref'il-Yedeyni Li's-Sucud-Secdelerde El Kaldırma Hadisleri/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 22. Bidat Ehlinin Ardında Namaz Kılmanın Hükmü/Telif
 23. Bidatleri Tanıma Kılavuzu (te'lif)
 24. Bir Günde 1000 Sünnet/Halid el-Huseynan'dan Tercüme- Guraba Yayınları
 25. Birliği Sağlayan Bazı Unsurlar/Te'lif
 26. Birleşik Arap Emirlikleri Fetvaları- Şeyh Elbani'den Tercüme- Hadis Yayınları
 27. Bizden Olmayanlar / Daru's-Sunne Mescidi - Te'lif
 28. Cehri Zikrin Hükmü (Suyuti'den terceme, tahkik ve tenkid)
 29. Cemaât Kavramı/Te'lif
 30. Cünüp veya Hayızlı Kimselerin Kur'ân Okuması Hakkında Bir Tahkik - Te'lif
 31. Daifu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 32. Daifu Edebi'l-Mufred/Elbani
 33. Daifu Mu'cemi's-Sagir Li't-Taberani/telif
 34. Daifu Suneni Ebi Davud/Elbani
 35. Daifu Suneni İbn Mace/Elbani
 36. Daifu Suneni'd-Darimi/telif
 37. Daifu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif
 38. Daifu'l-Munteka Li İbn Carud/telif
 39. Daifu'l-Muvatta/te'lif
 40. Deylemi'nin Müsnedinden Faydalar/Seçme, tercüme, tahric ve şerh
 41. Değişmede Selefi Yolun Özellikleri/Selim b. Iyd el-Hilali ve Elbani'den terceme- Hadis Yayınları
 42. Dilin Edeplerinden/Te'lif
 43. Dört Kaide - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme
 44. Dünya ve Kubbesi/Modern Hurafelere Reddiye- Darussunne Dersanesi
 45. Ebu Nuaym'ın rivayet ettiği 40 Hadiste Sohbet Adabı (Te'lif)
 46. Ehli Hadis'in Menhecine Göre Fıkhi Kaideler (Te'lif)
 47. Ehli Hadisin Tarihi/Ahmed ed-Dihlevî'den Tercüme ve ta'lik- Ey İnsanlar Yayınları
 48. Ehli Sünnete Göre Oniki İmam (Te'lif)
 49. Ehl-i Sünnetin İman ve Tevhid Akidesi/Te'lif - Darus-sunne Dersanesi
 50. Ehli Sünnetin Esasları/Ahmed b. Hanbel'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 51. el-Akidetu Ehli'l-İslam/İbnu'l-Haddad'dan terceme
 52. el-Cevabu'l-Hatem/Suyuti'den Terceme ve tahric
 53. el-Emru bi'l-İttiba ve'n-Nehyu Ani'l-İbtida/Suyuti'den terceme ve tahkik
 54. el-İbane - Sahabenin Dindeki Yeri/guraba yy.
 55. el-İsabe'den Seçkin Sahabeler/İhtisar ve tercüme- Sağlam Yayınları
 56. el-Lum'a Fi Ecvibeti's-Seb'a - İmam Suyuti'den Tercüme - Mercan kitap
 57. el-Kavlu'l-Mufid/İbn Useymin'den terceme
 58. Evvabin Namazı Duha Namazıdır/Te'lif
 59. Fecr-i Sadık Vakti Meselesi/ Ebu Muaz Âl-u Tahir'den tercüme
 60. Fetvaya Cüretten Sakındırma / el-Elbânî'den tercüme
 61. el-Fevâid Fi Usûli'l-Hadis (Ayrıntılarıyla İsnad İnceleme İlmi - İkinci Seviye Hadisi Usûlü Dersleri) / Te'lif
 62. Fitnelerde Basiret/Muhammed İsmail Mukaddem'den Tercüme
 63. Genç Sahabeler/Heyet- tercüme - Polen yayınları
 64. Günahların Dökülüşü/Selim b. Îd el-Hilâlî'den tercüme - Hadis yayınevi
 65. Güncel Havariç Fikrine Selefin Sabit Akidesinden Cevaplar/Te'lif
 66. Hanefî Mezhebi Nasıl Yozlaştı? (İçtihad ve Taklid) /Muhammed Bahit el-Muti'î'nin İbn Kemal Paşa'ya reddiyesinden tercüme- Ey İnsanlar Yayınları
 67. Hanımlara Fetvalar/İbn Teymiyye'den tercüme- Beka Yayınları
 68. Hanımlar İçin 1000 Fetva/Halid el-Huseynan'dan tercüme- Polen Yayınları
 69. Hasaisu'l-Mustafa Beyne'l-Guluv ve'l-Cefa/Sadık b. Muhammed b. İbrahim - tashih
 70. Hayâ Sigortası: İç ve Dış Cephe Tesettürü/Darussunne Dersanesi
 71. Hayatu'l-Enbiya/Beyhaki'den terceme ve tahric
 72. Hazarda Namazların Mutlak Cem'i/te'lif
 73. Hevaya Tabi Olmanın Belirtileri/Tercüme
 74. Hısnu'l-Muslim Tercüme ve Tahrici
 75. Hicret ve Cihad Ahkâmı/Te'lif
 76. Huşu İle Namaz/Şeyh Salih Alu'ş-Şeyh'ten tercüme -Beka yayınları
 77. İbadet Tevhidinin Delilleri - Bulûgu's-Seâde /Salah el-Budeyr'den Tercüme
 78. İbn Teymiyye Külliyatı 9.Cild (Hadis Bölümü) tercüme- Tevhid-Beka Yayınları
 79. İ'malu'l-Fikr/Suyuti'den Terceme ve tahric
 80. İman Esasları - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme
 81. İmanın Hakikati (te'lif)
 82. İnbau'l-Ezkiya Bi-Hayati'l-Enbiya - Suyuti'den tercüme ve tahric - Mercan kitap
 83. İsa Aleyhisselam'ın Nuzulü/ M.Halil Herras'tan Terceme-Guraba Yayınları
 84. İskender Evrenosoğluna Reddiye/te'lif - Darussunne Dersanesi
 85. İslam Davetçisinin Kılavuzu/te'lif
 86. İslam'ı Yeniden Yorumlama Bidati/Terceme-Hadis yayınları
 87. İtikaf Hükümlerinde Orta Yol/Ali el-Halebi
 88. İttiba Tevhidi / Te'lif
 89. Kabirlerde Kuran Okumak (Te'lif)
 90. Kadının Mahremsiz Yolculuğunun Haramlığı / Te'lif
 91. Kadınlar İçin Fetvalar/ Guraba yy.
 92. Kadınların Edepleri /İbn Habib es-Sülemi'den ihtisar ve terceme- Deha yayınları Ankara 2002
 93. Kadınların Edepleri/İbn Habib es-Sulemî (tam metin terceme ve tahkiki)- Ey İnsanlar Yayınları
 94. Kağıt Oyunları Oynamanın Hükmü/Meşhur Hasen Selman'dan Terceme
 95. Kainatın Sırları - İmam Suyuti'den tercüme ve tahkik - Mercan Kitap
 96. Keyfiyyetu'l-Yedeyn Fi'l-Ka'deti Beyne's-Secdeteyn (İki Secde Arasındaki Oturuşta Ellerin Durumu)/Te'lif
 97. Kırk Hadiste İslam Şahsiyeti - Ali Hasen Ali Halebi'den Terceme
 98. Kıskançlık/Te'lif
 99. Kıyamet Alametleri/Muhammed b. Osman'dan tercüme- Polen Yayınları
 100. Kıyas ve Taklide Reddiye/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 101. KIZMA!/Ahmed Abdurrahman'dan tercüme- Polen Yayınları
 102. Kitabu'l-Cami/Kayravani'den Terceme
 103. Kitabu's-Sıfat/Darekutni'den tercüme
 104. Kolay Ezberlemek İçin Kısa Hadisler /Te'lif ve Tahric
 105. Kolaylaştırılmış Hadis Usulü Dersleri/Te'lif
 106. Kolaylaştırılmış İslam Akidesi /Şeyh Abdullah Cibrin'den Terceme-Hadis Yayınları
 107. Kuran Hafızlarının Edepleri/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları
 108. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Hac, Umre ve Kurban/Te'lif
 109. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Oruç Hükümleri/Te'lif
 110. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Abdest ve Namaz Ahkamı/Te'lif - Dâru's-Sunne Mescidi
 111. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Zekat Hükümleri/Te'lif
 112. Kur'ân ve Sünnet Işığında Muamelât/Te'lif
 113. Kur'ân ve Sünnet Işığında Nikah ve Talak/Te'lif
 114. Kur'an ve Sünnet Işığında Sahih İlmihal/Te'lif - Kitap Dünyası (1.Baskı) Ey İnsanlar Yayınları (2. ve 3. Baskılar) Dâru's-Sunne Mescidi (4.Baskı)
 115. Kur'ân-ı Kerîm'in Tecvidi /Te'lif
 116. Kuveyt Fetvaları /el-Elbanî'den Tercüme
 117. Laktu'l-Mercan/Suyuti'den terceme ve tahric-Mercan Kitap
 118. Maslahat ve Nas arasındaki İlişki- Te'lif
 119. Mesih Deccal ve Ye'cüc ile Me'cüc/Mecdi eş-Şehavî'den terceme ve tahric
 120. Muasır Tekfircilerin Fikrî Kargaşalarına Cevaplar - Te'lif
 121. Muhaddis Sufiler / Ebu Sa'd el-Malini'den tercüme, tahric ve ta'lik- İnsan Yayınları
 122. Muhammedun Rasulullah/ Muhammed Hıdır Huseyn'den Tercüme
 123. (Muhtasar) Sahih Akide- Te'lif
 124. Muhtasar Sahih İlmihal/Te'lif - Mercan Kitap
 125. Musannef/Said b. Mansur'dan terceme
 126. Musnedu'l-Geylani (Abdulkadir Geylani'nin Rivayet Ettiği Hadisler)/Te'lif- Mercan Kitap
 127. Musnedu'ş-Şafii Bitertibi's-Sindî/Tercüme ve tahkik- Sağlam Yayınları
 128. Münafıkların 50 Alameti/Hasen el-Arumi'den tercüme- Polen Yayınları
 129. Müslümanın Hayatında İbadetlerin Etkileri/Abdulmuhsin b. Hamd Abbad el-Bedr'den tercüme
 130. Nafile Namazlar/Ömer b. Sâlim Bazmul'dan tercüme - Polen yayınları
 131. Namazda Ellerin Bağlanması /Te'lif (Abdest ve Namaz Ahkamı Kitabı İçinde Basıldı - Daru's-Sunne Mescidi)
 132. Namazda Sola Selamda "ve berakatuh" ziyadesi /te'lif
 133. Namazdaki Hatalar Muhtasarı/Meşhur b. Hasen'den Tercüme
 134. Nasuh Tevbesi/Komisyon/Tercüme-Guraba yy.
 135. Neden Suretlere Karşıyız?/Resim ve Videoların Haramlığı Te'lif
 136. Nefis Tezkiyesi/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme- Hadis yayınları
 137. Niçin Namaz Kılıyoruz/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme- Polen Yayınları
 138. Niçin Sakal Bırakıyoruz?/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme - Ey İnsanlar Yayınları
 139. Niyetin Önemi/Aliyul Kari- terceme
 140. Niçin?/Ebu Nuceyd el-Mekkî'den tercüme
 141. Niçin Selef Yolunu Tercih Ediyorum?/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis Yayınları
 142. Oruç Tutmanın Lezzeti/Tercüme
 143. Oruçla İlgili Tıbbî Konular/Dr.Ahmed b. Muhammed b. Halil'den tercüme- Hadis Yayınevi
 144. Ölüm Sekeratı ve Şiddeti/Salahuddin Mahmud'dan tercüme, ta'lik- Polen Yayınları
 145. Önce Tevhid Ey İslam Davetçileri!/Elbani'den terceme
 146. Patlatma Eylemleri ve Suikast Saldırıları Fitnesi/Ebu'l-Hasen es-Suleymani'den terceme - Hadis yayınları
 147. Peçe Farzdır / Te'lif
 148. Peşin ve Vadeli Fiyat Farkı Hakkında Araştırma/Te'lif
 149. Rafıziler Hakkındaki Hadislerin Tahrici
 150. Riyazu's-Salihin'deki Tartışmalı Rivayetler/Telif
 151. Rububiyet Tevhidi/Te'lif
 152. Rüyanın Hüccet Değeri/Muhammed Ahmed İsmail Mukaddem'den terceme- Hadis Yayınları
 153. Sahih Haberlerde Cin ve Şeytan/Te'lif
 154. Sahihu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 155. Sahih Tefsir ve Meâl/Te'lif
 156. Sahih Hadis Kulliyatı (Buhari ve Muslim'in Şartlarına Göre Sahih Hadisler) - Te'lif
 157. Sahihu'l-Ahadisi'l-Kudsiyye/Sahih Kudsî Hadis Külliyatı/Te'lif- Mercan Kitap
 158. Sahihu Lakti'l-Mercan Li's-Suyuti / Te'lif
 159. Sahihu Siyrati'n-Nebeviye/Elbani'den Terceme
 160. Sahihu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif - Mercan Kitap
 161. Sapmanın Temelleri/Te'lif
 162. Seferîlikte Namaz Hükümleri/Telif
 163. Selcu'l-Fuad Fi Lebsi's-Sevad/Suyuti'den terceme
 164. Selefin Menheci Hakkında Gizlenen Hakikatler/Te'lif
 165. Selefîliğin Esasları-İzahu'l-Mahacce/Faysal b. Casim el-Kazzar'dan Tercüme-Hadis Yayınları
 166. Senin Dilinden Senin Dinin Ey Şia!/tercüme- Yedi İklim Kitabevi&Sadakat Yayınevi
 167. Sevban Hadisinden Latif Faydalar/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis yayınları
 168. Sigaranın Hükmü (Te'lif)
 169. Sorumsuzluk ve Saptırmalar Arasında Gençlik /Ebu Enes el-Benkani'den terceme
 170. Susmanın ve Konuşmanın Edepleri/İbn Ebid-Dunya'dan terceme, tahric ve ihtisar
 171. Suyuti'den Fetvalar
 172. Sünnet Anlayışı mı, Sünnet'e Yabancılık mı?/Te'lif- Darussunne Dersanesi
 173. Şerhu Hadisi Erbain/Acurri'den terceme ve hadislerin tahrici
 174. Şerhu's-Sudur (Kabir Hayatı) Tahkik ve Tercümesi/Suyuti'den tercüme ve hadislerinin tahrici- Ey İnsanlar Yay.
 175. Şeyh Elbani'den Dersler (Te'lif)
 176. Şeyh Elbani'nin Menhec Hakkında Fetvaları /Tercüme- Hadis Yayınları
 177. Tasavvufun Hakikati (te'lif)
 178. Tehzibu Camii Beyani'l-İlm Tercemesi
 179. Tehzibu Şerafi'l-Ashabi'l-Hadis Tercemesi
 180. Tekfir Fitnesi /Elbani'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 181. Tenviru'l-Halek Fi İmkani Ru'yeti'n-Nebi ve'l-Melek/ İmam Suyuti'den Tercüme ve tahkik- Mercan kitap
 182. Tesbih Namazının Hükmü/Telif
 183. Tesettürde Ölçüler (Te'lif)
 184. Tevhid ve Tevessül (Te'lif)
 185. Tevazû/Selim b. îd el-Hilalî'den tercüme-Hadis yayınevi
 186. Toplumu Islah Edici Etkenler /Şeyh İbn Baz'dan tercüme
 187. Usulu's-Sunne Şerhi / Te'lif, İmam Ahmed'in Usulu's-Sunne Şerhi
 188. Vikayetu'l-İnsan/Vahîd Abdüsselam Bâlî'den Tercüme
 189. Yalancı Şahitlik/Te'lif
 190. Yeminler ve Adaklar- Amr Abdulmun'im Selim'den Terceme/Guraba yayınları
 191. Yeni Müslümanlara Karşı Muamele / Abdullah b. İbrahim el-Liheydan'dan tercüme- Hadis Yayınları
 192. Zadu'l-Gurabai'l-Mübeşşirin (Kırk hadis şerhi - te'lif)
 193. Zahidlerin Edepleri/Ebu Said el-A'rabi (tercüme ve tahric)- İnsan yayınları
 194. Zakirlerin Edepleri (Te'lif)
 195. Zehirli Ok (Kadınların Erkeklere Bakmasının Hükmü) / Te'lif
 196. Zevzekliğin Alemi Yok! (Kevserî Hayranlarına Reddiye)
 
 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente vahdeke la şerîke leke estağfiruke ve etûbu ileyk" (İbn Bişrân Emâlî, 291, Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)

Cevâmiu'l-Kelîm Programı