Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Neşidler

Neşidler: Okuyan: Ebu Ali Sözler: Ebu Muaz Neşidler 2: Okuyan: Ebu Sumeyra Sözler: Ebu Muaz

Ders Programı

* Çarşamba Akşamları Saat: 21:00 Ankara Daru's-Sunne Mescid'inde Bizden Olmayanlar Şerhi (İnspeak'te canlı olarak yayınlanmaktadır)

* Cumartesi Saat: 17:00 ile 22:00 arası Ankara Daru's-Sunne Mescid'inde Kıraat, Tecvid, Hadis Usûlü ve "Sahih Tefsir" dersi

* Pazar Akşamları Saat: 21:00 Riyazu's-Sâlihîn Şerhi İnspeak'te canlı olarak yayınlanmaktadır

* İnspeak'te Daru's-Sunne odasında eski sohbet kayıtları her gün gündüzleri yayınlanmaktadır

Kitaplarım

Çalışmalarım
 1. 10 Dakikada Ne Yapabilirsin? /Abdulmelik el-Kasım'dan tercüme - polen yayınları
 2. 30 Adımda Çocuk Terbiyesi/Salim b. Madi'den tercüme
 3. Abdulkadir el-Geylânî Hayatı ve Menkıbeleri /Te'lif - Mercan Kitap
 4. Ahir Zamanda Salih Amellerin Muhafazasına Dair Tembihler/Te'lif
 5. Ahlak/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme- Hadis Yayınları
 6. Akidetu'l-Geylaniyye/Te'lif - Mercan Kitap
 7. Akidetu'l-Vasitiye Şerhi/İbn Useymin'den tercüme
 8. Alimlerin Ahlakı/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları
 9. Alimlerin İhtilafları ve Bunlara Karşı Konumumuz/İbn Useymin'den Tercüme
 10. Alimlerin ve Davetçilerin Videoya Kayıt Fitnesi/Ebu Zer el-Kalmunî'den tercüme
 11. Allah İçin Sevmek ve Allah İçin Buğzetmek/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme-Hadis yayınları
 12. Allah'ın İndirdiğinden Başkasıyla Hükmetmek /Bunder b. Nayif el-Uteybî'den terceme-Hadis yayınları
 13. Allah'ın Sevdiği ve Buğzettiği Şeyler (Adnan Tarşa'dan terceme)
 14. Allah'tan Bir Nur ve Kitab-ı Mübin (Sünnetin Vahiy Oluşu-Te'lif)
 15. Allah'tan Başkasına Secde Teklifi ve Cehaletin Mazeret Olması - Te'lif
 16. Altın Kaideler Şerhi (te'lif)
 17. Ashabu'l-Uhdud Kıssasından İbretler
 18. Asr-ı Saadet'ten Hane-i Seadete/Deha Yayınları Ankara 2002/Te'lif
 19. Avustralya Fetvaları / el-Elbânî'den Tercüme- Hadis Yayınları
 20. Beşaretu's-Subut Fi Ref'il-Yedeyni Li's-Sucud-Secdelerde El Kaldırma Hadisleri/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 21. Bidat Ehlinin Ardında Namaz Kılmanın Hükmü/Telif
 22. Bidatleri Tanıma Kılavuzu (te'lif)
 23. Bir Günde 1000 Sünnet/Halid el-Huseynan'dan Tercüme- Guraba Yayınları
 24. Birliği Sağlayan Bazı Unsurlar/Te'lif
 25. Birleşik Arap Emirlikleri Fetvaları- Şeyh Elbani'den Tercüme- Hadis Yayınları
 26. Bizden Olmayanlar / Daru's-Sunne Mescidi - Te'lif
 27. Cehri Zikrin Hükmü (Suyuti'den terceme, tahkik ve tenkid)
 28. Cemaât Kavramı/Te'lif
 29. Cünüp veya Hayızlı Kimselerin Kur'ân Okuması Hakkında Bir Tahkik - Te'lif
 30. Daifu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 31. Daifu Edebi'l-Mufred/Elbani
 32. Daifu Mu'cemi's-Sagir Li't-Taberani/telif
 33. Daifu Suneni Ebi Davud/Elbani
 34. Daifu Suneni İbn Mace/Elbani
 35. Daifu Suneni'd-Darimi/telif
 36. Daifu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif
 37. Daifu'l-Munteka Li İbn Carud/telif
 38. Daifu'l-Muvatta/te'lif
 39. Deylemi'nin Müsnedinden Faydalar/Seçme, tercüme, tahric ve şerh
 40. Değişmede Selefi Yolun Özellikleri/Selim b. Iyd el-Hilali ve Elbani'den terceme- Hadis Yayınları
 41. Dilin Edeplerinden/Te'lif
 42. Dört Kaide - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme
 43. Dünya ve Kubbesi/Modern Hurafelere Reddiye- Darussunne Dersanesi
 44. Ebu Nuaym'ın rivayet ettiği 40 Hadiste Sohbet Adabı (Te'lif)
 45. Ehli Hadis'in Menhecine Göre Fıkhi Kaideler (Te'lif)
 46. Ehli Hadisin Tarihi/Ahmed ed-Dihlevî'den Tercüme ve ta'lik- Ey İnsanlar Yayınları
 47. Ehli Sünnete Göre Oniki İmam (Te'lif)
 48. Ehl-i Sünnetin İman ve Tevhid Akidesi/Te'lif - Darus-sunne Dersanesi
 49. Ehli Sünnetin Esasları/Ahmed b. Hanbel'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 50. el-Akidetu Ehli'l-İslam/İbnu'l-Haddad'dan terceme
 51. el-Cevabu'l-Hatem/Suyuti'den Terceme ve tahric
 52. el-Emru bi'l-İttiba ve'n-Nehyu Ani'l-İbtida/Suyuti'den terceme ve tahkik
 53. el-İbane - Sahabenin Dindeki Yeri/guraba yy.
 54. el-İsabe'den Seçkin Sahabeler/İhtisar ve tercüme- Sağlam Yayınları
 55. el-Lum'a Fi Ecvibeti's-Seb'a - İmam Suyuti'den Tercüme - Mercan kitap
 56. el-Kavlu'l-Mufid/İbn Useymin'den terceme
 57. Evvabin Namazı Duha Namazıdır/Te'lif
 58. Fecr-i Sadık Vakti Meselesi/ Ebu Muaz Âl-u Tahir'den tercüme
 59. Fetvaya Cüretten Sakındırma / el-Elbânî'den tercüme
 60. el-Fevâid Fi Usûli'l-Hadis (Ayrıntılarıyla İsnad İnceleme İlmi - İkinci Seviye Hadisi Usûlü Dersleri) / Te'lif
 61. Fitnelerde Basiret/Muhammed İsmail Mukaddem'den Tercüme
 62. Genç Sahabeler/Heyet- tercüme - Polen yayınları
 63. Günahların Dökülüşü/Selim b. Îd el-Hilâlî'den tercüme - Hadis yayınevi
 64. Güncel Havariç Fikrine Selefin Sabit Akidesinden Cevaplar/Te'lif
 65. Hanefî Mezhebi Nasıl Yozlaştı? (İçtihad ve Taklid) /Muhammed Bahit el-Muti'î'nin İbn Kemal Paşa'ya reddiyesinden tercüme- Ey İnsanlar Yayınları
 66. Hanımlara Fetvalar/İbn Teymiyye'den tercüme- Beka Yayınları
 67. Hanımlar İçin 1000 Fetva/Halid el-Huseynan'dan tercüme- Polen Yayınları
 68. Hasaisu'l-Mustafa Beyne'l-Guluv ve'l-Cefa/Sadık b. Muhammed b. İbrahim - tashih
 69. Hayâ Sigortası: İç ve Dış Cephe Tesettürü/Darussunne Dersanesi
 70. Hayatu'l-Enbiya/Beyhaki'den terceme ve tahric
 71. Hazarda Namazların Mutlak Cem'i/te'lif
 72. Hevaya Tabi Olmanın Belirtileri/Tercüme
 73. Hısnu'l-Muslim Tercüme ve Tahrici
 74. Hicret ve Cihad Ahkâmı/Te'lif
 75. Huşu İle Namaz/Şeyh Salih Alu'ş-Şeyh'ten tercüme -Beka yayınları
 76. İbadet Tevhidinin Delilleri - Bulûgu's-Seâde /Salah el-Budeyr'den Tercüme
 77. İbn Teymiyye Külliyatı 9.Cild (Hadis Bölümü) tercüme- Tevhid-Beka Yayınları
 78. İ'malu'l-Fikr/Suyuti'den Terceme ve tahric
 79. İman Esasları - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme
 80. İmanın Hakikati (te'lif)
 81. İnbau'l-Ezkiya Bi-Hayati'l-Enbiya - Suyuti'den tercüme ve tahric - Mercan kitap
 82. İsa Aleyhisselam'ın Nuzulü/ M.Halil Herras'tan Terceme-Guraba Yayınları
 83. İskender Evrenosoğluna Reddiye/te'lif - Darussunne Dersanesi
 84. İslam Davetçisinin Kılavuzu/te'lif
 85. İslam'ı Yeniden Yorumlama Bidati/Terceme-Hadis yayınları
 86. İtikaf Hükümlerinde Orta Yol/Ali el-Halebi
 87. İttiba Tevhidi / Te'lif
 88. Kabirlerde Kuran Okumak (Te'lif)
 89. Kadının Mahremsiz Yolculuğunun Haramlığı / Te'lif
 90. Kadınlar İçin Fetvalar/ Guraba yy.
 91. Kadınların Edepleri /İbn Habib es-Sülemi'den ihtisar ve terceme- Deha yayınları Ankara 2002
 92. Kadınların Edepleri/İbn Habib es-Sulemî (tam metin terceme ve tahkiki)- Ey İnsanlar Yayınları
 93. Kağıt Oyunları Oynamanın Hükmü/Meşhur Hasen Selman'dan Terceme
 94. Kainatın Sırları - İmam Suyuti'den tercüme ve tahkik - Mercan Kitap
 95. Keyfiyyetu'l-Yedeyn Fi'l-Ka'deti Beyne's-Secdeteyn (İki Secde Arasındaki Oturuşta Ellerin Durumu)/Te'lif
 96. Kırk Hadiste İslam Şahsiyeti - Ali Hasen Ali Halebi'den Terceme
 97. Kıskançlık/Te'lif
 98. Kıyamet Alametleri/Muhammed b. Osman'dan tercüme- Polen Yayınları
 99. Kıyas ve Taklide Reddiye/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 100. KIZMA!/Ahmed Abdurrahman'dan tercüme- Polen Yayınları
 101. Kitabu'l-Cami/Kayravani'den Terceme
 102. Kitabu's-Sıfat/Darekutni'den tercüme
 103. Kolay Ezberlemek İçin Kısa Hadisler /Te'lif ve Tahric
 104. Kolaylaştırılmış Hadis Usulü Dersleri/Te'lif
 105. Kolaylaştırılmış İslam Akidesi /Şeyh Abdullah Cibrin'den Terceme-Hadis Yayınları
 106. Kuran Hafızlarının Edepleri/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları
 107. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Hac, Umre ve Kurban/Te'lif
 108. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Oruç Hükümleri/Te'lif
 109. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Abdest ve Namaz Ahkamı/Te'lif - Dâru's-Sunne Mescidi
 110. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Zekat Hükümleri/Te'lif
 111. Kur'ân ve Sünnet Işığında Muamelât/Te'lif
 112. Kur'ân ve Sünnet Işığında Nikah ve Talak/Te'lif
 113. Kur'an ve Sünnet Işığında Sahih İlmihal/Te'lif - Kitap Dünyası (1.Baskı) Ey İnsanlar Yayınları (2. ve 3. Baskılar) Dâru's-Sunne Mescidi (4.Baskı)
 114. Kur'ân-ı Kerîm'in Tecvidi /Te'lif
 115. Kuveyt Fetvaları /el-Elbanî'den Tercüme
 116. Laktu'l-Mercan/Suyuti'den terceme ve tahric-Mercan Kitap
 117. Maslahat ve Nas arasındaki İlişki- Te'lif
 118. Mesih Deccal ve Ye'cüc ile Me'cüc/Mecdi eş-Şehavî'den terceme ve tahric
 119. Muasır Tekfircilerin Fikrî Kargaşalarına Cevaplar - Te'lif
 120. Muhaddis Sufiler / Ebu Sa'd el-Malini'den tercüme, tahric ve ta'lik- İnsan Yayınları
 121. Muhammedun Rasulullah/ Muhammed Hıdır Huseyn'den Tercüme
 122. (Muhtasar) Sahih Akide- Te'lif
 123. Muhtasar Sahih İlmihal/Te'lif - Mercan Kitap
 124. Musannef/Said b. Mansur'dan terceme
 125. Musnedu'l-Geylani (Abdulkadir Geylani'nin Rivayet Ettiği Hadisler)/Te'lif- Mercan Kitap
 126. Musnedu'ş-Şafii Bitertibi's-Sindî/Tercüme ve tahkik- Sağlam Yayınları
 127. Münafıkların 50 Alameti/Hasen el-Arumi'den tercüme- Polen Yayınları
 128. Müslümanın Hayatında İbadetlerin Etkileri/Abdulmuhsin b. Hamd Abbad el-Bedr'den tercüme
 129. Nafile Namazlar/Ömer b. Sâlim Bazmul'dan tercüme - Polen yayınları
 130. Namazda Ellerin Bağlanması /Te'lif (Abdest ve Namaz Ahkamı Kitabı İçinde Basıldı - Daru's-Sunne Mescidi)
 131. Namazda Sola Selamda "ve berakatuh" ziyadesi /te'lif
 132. Namazdaki Hatalar Muhtasarı/Meşhur b. Hasen'den Tercüme
 133. Nasuh Tevbesi/Komisyon/Tercüme-Guraba yy.
 134. Neden Suretlere Karşıyız?/Resim ve Videoların Haramlığı Te'lif
 135. Nefis Tezkiyesi/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme- Hadis yayınları
 136. Niçin Namaz Kılıyoruz/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme- Polen Yayınları
 137. Niçin Sakal Bırakıyoruz?/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme - Ey İnsanlar Yayınları
 138. Niyetin Önemi/Aliyul Kari- terceme
 139. Niçin?/Ebu Nuceyd el-Mekkî'den tercüme
 140. Niçin Selef Yolunu Tercih Ediyorum?/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis Yayınları
 141. Oruç Tutmanın Lezzeti/Tercüme
 142. Oruçla İlgili Tıbbî Konular/Dr.Ahmed b. Muhammed b. Halil'den tercüme- Hadis Yayınevi
 143. Ölüm Sekeratı ve Şiddeti/Salahuddin Mahmud'dan tercüme, ta'lik- Polen Yayınları
 144. Önce Tevhid Ey İslam Davetçileri!/Elbani'den terceme
 145. Patlatma Eylemleri ve Suikast Saldırıları Fitnesi/Ebu'l-Hasen es-Suleymani'den terceme - Hadis yayınları
 146. Peçe Farzdır / Te'lif
 147. Peşin ve Vadeli Fiyat Farkı Hakkında Araştırma/Te'lif
 148. Rafıziler Hakkındaki Hadislerin Tahrici
 149. Riyazu's-Salihin'deki Tartışmalı Rivayetler/Telif
 150. Rububiyet Tevhidi/Te'lif
 151. Rüyanın Hüccet Değeri/Muhammed Ahmed İsmail Mukaddem'den terceme- Hadis Yayınları
 152. Sahih Haberlerde Cin ve Şeytan/Te'lif
 153. Sahihu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 154. Sahih Tefsir ve Meâl/Te'lif
 155. Sahih Hadis Kulliyatı (Buhari ve Muslim'in Şartlarına Göre Sahih Hadisler) - Te'lif
 156. Sahihu'l-Ahadisi'l-Kudsiyye/Sahih Kudsî Hadis Külliyatı/Te'lif- Mercan Kitap
 157. Sahihu Lakti'l-Mercan Li's-Suyuti / Te'lif
 158. Sahihu Siyrati'n-Nebeviye/Elbani'den Terceme
 159. Sahihu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif - Mercan Kitap
 160. Sapmanın Temelleri/Te'lif
 161. Seferîlikte Namaz Hükümleri/Telif
 162. Selcu'l-Fuad Fi Lebsi's-Sevad/Suyuti'den terceme
 163. Selefin Menheci Hakkında Gizlenen Hakikatler/Te'lif
 164. Selefîliğin Esasları-İzahu'l-Mahacce/Faysal b. Casim el-Kazzar'dan Tercüme-Hadis Yayınları
 165. Senin Dilinden Senin Dinin Ey Şia!/tercüme- Yedi İklim Kitabevi&Sadakat Yayınevi
 166. Sevban Hadisinden Latif Faydalar/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis yayınları
 167. Sigaranın Hükmü (Te'lif)
 168. Sorumsuzluk ve Saptırmalar Arasında Gençlik /Ebu Enes el-Benkani'den terceme
 169. Susmanın ve Konuşmanın Edepleri/İbn Ebid-Dunya'dan terceme, tahric ve ihtisar
 170. Suyuti'den Fetvalar
 171. Sünnet Anlayışı mı, Sünnet'e Yabancılık mı?/Te'lif- Darussunne Dersanesi
 172. Şerhu Hadisi Erbain/Acurri'den terceme ve hadislerin tahrici
 173. Şerhu's-Sudur (Kabir Hayatı) Tahkik ve Tercümesi/Suyuti'den tercüme ve hadislerinin tahrici- Ey İnsanlar Yay.
 174. Şeyh Elbani'den Dersler (Te'lif)
 175. Şeyh Elbani'nin Menhec Hakkında Fetvaları /Tercüme- Hadis Yayınları
 176. Tasavvufun Hakikati (te'lif)
 177. Tehzibu Camii Beyani'l-İlm Tercemesi
 178. Tehzibu Şerafi'l-Ashabi'l-Hadis Tercemesi
 179. Tekfir Fitnesi /Elbani'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 180. Tenviru'l-Halek Fi İmkani Ru'yeti'n-Nebi ve'l-Melek/ İmam Suyuti'den Tercüme ve tahkik- Mercan kitap
 181. Tesbih Namazının Hükmü/Telif
 182. Tesettürde Ölçüler (Te'lif)
 183. Tevhid ve Tevessül (Te'lif)
 184. Tevazû/Selim b. îd el-Hilalî'den tercüme-Hadis yayınevi
 185. Toplumu Islah Edici Etkenler /Şeyh İbn Baz'dan tercüme
 186. Usulu's-Sunne Şerhi / Te'lif, İmam Ahmed'in Usulu's-Sunne Şerhi
 187. Vikayetu'l-İnsan/Vahîd Abdüsselam Bâlî'den Tercüme
 188. Yalancı Şahitlik/Te'lif
 189. Yeminler ve Adaklar- Amr Abdulmun'im Selim'den Terceme/Guraba yayınları
 190. Yeni Müslümanlara Karşı Muamele / Abdullah b. İbrahim el-Liheydan'dan tercüme- Hadis Yayınları
 191. Zadu'l-Gurabai'l-Mübeşşirin (Kırk hadis şerhi - te'lif)
 192. Zahidlerin Edepleri/Ebu Said el-A'rabi (tercüme ve tahric)- İnsan yayınları
 193. Zakirlerin Edepleri (Te'lif)
 194. Zehirli Ok (Kadınların Erkeklere Bakmasının Hükmü) / Te'lif
 195. Zevzekliğin Alemi Yok! (Kevserî Hayranlarına Reddiye)
 
 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente vahdeke la şerîke leke estağfiruke ve etûbu ileyk" (İbn Bişrân Emâlî, 291, Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)

Cevâmiu'l-Kelîm Programı