Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Başlıkları görmek için resme tıklayın

Allah'ın Azabından Kurtuluş İçin Zorunlu İki Tevhid

Allah'ın Azabından Kurtuluş İçin Zorunlu İki Tevhid
1- Rasulü Gönderenin Birlenmesi 2- Tabi Olmada Rasulün Birlenmesi (İttiba Tevhidi)

Duâ

Duâ
"Allah'ım! Bize, günahla aramıza engel olacak kadar korkundan hisse ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taatini nasib eyle. Dünya musibetlerini hafifletecek yakîn ver. Allah'ım! Bizi yaşattığın müddetçe kulaklarımızdan ve gözlerimizden faydalandır; ölümümüze kadar da onları devamlı kıl. Bize zulmedenlerden öcümüzü sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bizi dinimiz konusunda musibete uğratma. Dünyayı en büyük endişemiz ve gayemiz kılma. Bize acımayanları üzerimize musallat etme!" (Allahumme âmîn) Tirmizi (3502) Şeyh Elbani "Hasen" demiştir Sahihu't-Tirmizi (2783)

Kitaplarım

Çalışmalarım
 1. 10 Dakikada Ne Yapabilirsin? /Abdulmelik el-Kasım'dan tercüme - polen yayınları
 2. 30 Adımda Çocuk Terbiyesi/Salim b. Madi'den tercüme
 3. Abdulkadir el-Geylânî Hayatı ve Menkıbeleri /Te'lif - Mercan Kitap
 4. Ahir Zamanda Salih Amellerin Muhafazasına Dair Tembihler/Te'lif
 5. Ahlak/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme- Hadis Yayınları
 6. Akidetu'l-Geylaniyye/Te'lif - Mercan Kitap
 7. Akidetu'l-Vasitiye Şerhi/İbn Useymin'den tercüme
 8. Alimlerin Ahlakı/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları
 9. Alimlerin İhtilafları ve Bunlara Karşı Konumumuz/İbn Useymin'den Tercüme
 10. Alimlerin ve Davetçilerin Videoya Kayıt Fitnesi/Ebu Zer el-Kalmunî'den tercüme
 11. Allah İçin Sevmek ve Allah İçin Buğzetmek/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme-Hadis yayınları
 12. Allah'ın İndirdiğinden Başkasıyla Hükmetmek /Bunder b. Nayif el-Uteybî'den terceme-Hadis yayınları
 13. Allah'ın Sevdiği ve Buğzettiği Şeyler (Adnan Tarşa'dan terceme)
 14. Allah'tan Bir Nur ve Kitab-ı Mübin (Sünnetin Vahiy Oluşu-Te'lif)
 15. Allah'tan Başkasına Secde Teklifi ve Cehaletin Mazeret Olması - Te'lif
 16. Altın Kaideler Şerhi (te'lif)
 17. Ashabu'l-Uhdud Kıssasından İbretler
 18. Asr-ı Saadet'ten Hane-i Seadete/Deha Yayınları Ankara 2002/Te'lif
 19. Avustralya Fetvaları / el-Elbânî'den Tercüme
 20. Beşaretu's-Subut Fi Ref'il-Yedeyni Li's-Sucud-Secdelerde El Kaldırma Hadisleri/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 21. Bidat Ehlinin Ardında Namaz Kılmanın Hükmü/Telif
 22. Bidatleri Tanıma Kılavuzu (te'lif)
 23. Bir Günde 1000 Sünnet/Halid el-Huseynan'dan Tercüme- Guraba Yayınları
 24. Birliği Sağlayan Bazı Unsurlar/Te'lif
 25. Bizden Olmayanlar / Daru's-Sunne Dersanesi - Te'lif
 26. Cehri Zikrin Hükmü (Suyuti'den terceme, tahkik ve tenkid)
 27. Cemaât Kavramı/Te'lif
 28. Cünüp veya Hayızlı Kimselerin Kur'ân Okuması Hakkında Bir Tahkik - Te'lif
 29. Daifu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 30. Daifu Edebi'l-Mufred/Elbani
 31. Daifu Mu'cemi's-Sagir Li't-Taberani/telif
 32. Daifu Suneni Ebi Davud/Elbani
 33. Daifu Suneni İbn Mace/Elbani
 34. Daifu Suneni'd-Darimi/telif
 35. Daifu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif
 36. Daifu'l-Munteka Li İbn Carud/telif
 37. Daifu'l-Muvatta/te'lif
 38. Deylemi'nin Müsnedinden Faydalar/Seçme, tercüme, tahric ve şerh
 39. Değişmede Selefi Yolun Özellikleri/Selim b. Iyd el-Hilali ve Elbani'den terceme- Hadis Yayınları
 40. Dilin Edeplerinden/Te'lif
 41. Dört Kaide - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme
 42. Dünya ve Kubbesi/Modern Hurafelere Reddiye- Darussunne Dersanesi
 43. Ebu Nuaym'ın rivayet ettiği 40 Hadiste Sohbet Adabı (Te'lif)
 44. Ehli Hadis'in Menhecine Göre Fıkhi Kaideler (Te'lif)
 45. Ehli Hadisin Tarihi/Ahmed ed-Dihlevî'den Tercüme ve ta'lik
 46. Ehli Sünnete Göre Oniki İmam (Te'lif)
 47. Ehl-i Sünnetin İman ve Tevhid Akidesi/Te'lif - Darus-sunne Dersanesi
 48. Ehli Sünnetin Esasları/Ahmed b. Hanbel'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 49. el-Akidetu Ehli'l-İslam/İbnu'l-Haddad'dan terceme
 50. el-Cevabu'l-Hatem/Suyuti'den Terceme ve tahric
 51. el-Emru bi'l-İttiba ve'n-Nehyu Ani'l-İbtida/Suyuti'den terceme ve tahkik
 52. el-İbane - Sahabenin Dindeki Yeri/guraba yy.
 53. el-İsabe'den Seçkin Sahabeler/İhtisar ve tercüme- Sağlam Yayınları
 54. el-Lum'a Fi Ecvibeti's-Seb'a - İmam Suyuti'den Tercüme - Mercan kitap
 55. el-Kavlu'l-Mufid/İbn Useymin'den terceme
 56. Evvabin Namazı Duha Namazıdır/Te'lif
 57. Fecr-i Sadık Vakti Meselesi/ Ebu Muaz Âl-u Tahir'den tercüme
 58. Fetvaya Cüretten Sakındırma / el-Elbânî'den tercüme
 59. el-Fevâid Fi Usûli'l-Hadis (Ayrıntılarıyla İsnad İnceleme İlmi - İkinci Seviye Hadisi Usûlü Dersleri) / Te'lif
 60. Fitnelerde Basiret/Muhammed İsmail Mukaddem'den Tercüme
 61. Genç Sahabeler/Heyet- tercüme - Polen yayınları
 62. Günahların Dökülüşü/Selim b. Îd el-Hilâlî'den tercüme - Hadis yayınevi
 63. Güncel Havariç Fikrine Selefin Sabit Akidesinden Cevaplar/Te'lif
 64. Hanefî Mezhebi Nasıl Yozlaştı? (İçtihad ve Taklid) /Muhammed Bahit el-Muti'î'nin İbn Kemal Paşa'ya reddiyesinden tercüme- Ey İnsanlar Yayınları
 65. Hanımlara Fetvalar/İbn Teymiyye'den tercüme- Beka Yayınları
 66. Hanımlar İçin 1000 Fetva/Halid el-Huseynan'dan tercüme- Polen Yayınları
 67. Hasaisu'l-Mustafa Beyne'l-Guluv ve'l-Cefa/Sadık b. Muhammed b. İbrahim - tashih
 68. Hayâ Sigortası: İç ve Dış Cephe Tesettürü/Darussunne Dersanesi
 69. Hayatu'l-Enbiya/Beyhaki'den terceme ve tahric
 70. Hazarda Namazların Mutlak Cem'i/te'lif
 71. Hevaya Tabi Olmanın Belirtileri/Tercüme
 72. Hısnu'l-Muslim Tercüme ve Tahrici
 73. Hicret ve Cihad Ahkâmı/Te'lif
 74. Huşu İle Namaz/Şeyh Salih Alu'ş-Şeyh'ten tercüme -Beka yayınları
 75. İbadet Tevhidinin Delilleri - Bulûgu's-Seâde /Salah el-Budeyr'den Tercüme
 76. İbn Teymiyye Külliyatı 9.Cild (Hadis Bölümü) tercüme- Tevhid-Beka Yayınları
 77. İ'malu'l-Fikr/Suyuti'den Terceme ve tahric
 78. İman Esasları - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme
 79. İmanın Hakikati (te'lif)
 80. İnbau'l-Ezkiya Bi-Hayati'l-Enbiya - Suyuti'den tercüme ve tahric - Mercan kitap
 81. İsa Aleyhisselam'ın Nuzulü/ M.Halil Herras'tan Terceme-Guraba Yayınları
 82. İskender Evrenosoğluna Reddiye/te'lif - Darussunne Dersanesi
 83. İslam Davetçisinin Kılavuzu/te'lif
 84. İslam'ı Yeniden Yorumlama Bidati/Terceme-Hadis yayınları
 85. İtikaf Hükümlerinde Orta Yol/Ali el-Halebi (Ebu Umer ile beraber terceme)
 86. İttiba Tevhidi / Te'lif
 87. Kabirlerde Kuran Okumak (Te'lif)
 88. Kadının Mahremsiz Yolculuğunun Haramlığı / Te'lif
 89. Kadınlar İçin Fetvalar/ Guraba yy.
 90. Kadınların Edepleri /İbn Habib es-Sülemi'den ihtisar ve terceme- Deha yayınları Ankara 2002
 91. Kadınların Edepleri/İbn Habib es-Sulemî (tam metin terceme ve tahkiki)- Ey İnsanlar Yayınları
 92. Kağıt Oyunları Oynamanın Hükmü/Meşhur Hasen Selman'dan Terceme
 93. Kainatın Sırları - İmam Suyuti'den tercüme ve tahkik - Mercan Kitap
 94. Keyfiyyetu'l-Yedeyn Fi'l-Ka'deti Beyne's-Secdeteyn (İki Secde Arasındaki Oturuşta Ellerin Durumu)/Te'lif
 95. Kırk Hadiste İslam Şahsiyeti - Ali Hasen Ali Halebi'den Terceme
 96. Kıskançlık/Te'lif
 97. Kıyamet Alametleri/Muhammed b. Osman'dan tercüme- Polen Yayınları
 98. Kıyas ve Taklide Reddiye/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 99. KIZMA!/Ahmed Abdurrahman'dan tercüme- Polen Yayınları
 100. Kitabu'l-Cami/Kayravani'den Terceme
 101. Kitabu's-Sıfat/Darekutni'den tercüme
 102. Kolay Ezberlemek İçin Kısa Hadisler /Te'lif ve Tahric
 103. Kolaylaştırılmış Hadis Usulü Dersleri/Te'lif
 104. Kolaylaştırılmış İslam Akidesi /Şeyh Abdullah Cibrin'den Terceme-Hadis Yayınları
 105. Kuran Hafızlarının Edepleri/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları
 106. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Hac, Umre ve Kurban/Te'lif
 107. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Oruç Hükümleri/Te'lif
 108. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Taharet ve Namaz/Te'lif
 109. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Zekat Hükümleri/Te'lif
 110. Kur'ân ve Sünnet Işığında Muamelât/Te'lif
 111. Kur'ân ve Sünnet Işığında Nikah ve Talak/Te'lif
 112. Kur'an ve Sünnet Işığında Sahih İlmihal/Te'lif - Kitap Dünyası ve Ey İnsanlar Yayınları
 113. Kur'ân-ı Kerîm'in Tecvidi /Te'lif
 114. Kur'ân-ı Kerim Meâli ve Sahih rivayetlerle muhtasar tefsiri/Te'lif
 115. Kuveyt Fetvaları /el-Elbanî'den Tercüme
 116. Laktu'l-Mercan/Suyuti'den terceme ve tahric-Mercan Kitap
 117. Maslahat ve Nas arasındaki İlişki- Te'lif
 118. Menhec Fetvaları / el-Elbânî'den Tercüme
 119. Mesih Deccal ve Ye'cüc ile Me'cüc/Mecdi eş-Şehavî'den terceme ve tahric
 120. Muasır Tekfircilerin Fikrî Kargaşalarına Cevaplar - Te'lif
 121. Muhaddis Sufiler / Ebu Sa'd el-Malini'den tercüme, tahric ve ta'lik- İnsan Yayınları
 122. Muhammedun Rasulullah/ Muhammed Hıdır Huseyn'den Tercüme
 123. Muhtasar Sahih İlmihal/Te'lif - Mercan Kitap
 124. Musannef/Said b. Mansur'dan terceme
 125. Musnedu'l-Geylani (Abdulkadir Geylani'nin Rivayet Ettiği Hadisler)/Te'lif- Mercan Kitap
 126. Musnedu'ş-Şafii Bitertibi's-Sindî/Tercüme ve tahkik
 127. Münafıkların 50 Alameti/Hasen el-Arumi'den tercüme- Polen Yayınları
 128. Müslümanın Hayatında İbadetlerin Etkileri/Abdulmuhsin b. Hamd Abbad el-Bedr'den tercüme
 129. Nafile Namazlar/Ömer b. Sâlim Bazmul'dan tercüme - Polen yayınları
 130. Namazda Ellerin Bağlanması /Te'lif
 131. Namazda Sola Selamda "ve berakatuh" ziyadesi /te'lif
 132. Namazdaki Hatalar Muhtasarı/Meşhur b. Hasen'den Tercüme
 133. Nasuh Tevbesi/Guraba yy.
 134. Neden Suretlere Karşıyız?/Resim ve Videoların Haramlığı Te'lif
 135. Nefis Tezkiyesi/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme- Hadis yayınları
 136. Niçin Namaz Kılıyoruz/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme- Polen Yayınları
 137. Niçin Sakal Bırakıyoruz?/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme - Ey İnsanlar Yayınları
 138. Niyetin Önemi/Aliyul Kari- Ebu Umer ile birlikte terceme
 139. Niçin?/Ebu Nuceyd el-Mekkî'den tercüme
 140. Niçin Selef Yolunu Tercih Ediyorum?/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis Yayınları
 141. Oruç Tutmanın Lezzeti/Tercüme
 142. Oruçla İlgili Tıbbî Konular/Dr.Ahmed b. Muhammed b. Halil'den tercüme- Hadis Yayınevi
 143. Ölüm Sekeratı ve Şiddeti/Salahuddin Mahmud'dan tercüme, ta'lik- Polen Yayınları
 144. Önce Tevhid Ey İslam Davetçileri!/Elbani'den terceme
 145. Patlatma Eylemleri ve Suikast Saldırıları Fitnesi/Ebu'l-Hasen es-Suleymani'den terceme
 146. Peçe Farzdır / Te'lif
 147. Peşin ve Vadeli Fiyat Farkı Hakkında Araştırma/Te'lif
 148. Rafıziler Hakkındaki Hadislerin Tahrici
 149. Riyazu's-Salihin'deki Tartışmalı Rivayetler/Telif
 150. Rububiyet Tevhidi/Te'lif
 151. Rüyanın Hüccet Değeri/Muhammed Ahmed İsmail Mukaddem'den terceme
 152. (Muhtasar) Sahih Akide
 153. Sahih Haberlerde Cin ve Şeytan/Te'lif
 154. Sahihu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 155. Sahihu Lakti'l-Mercan Li's-Suyuti / Te'lif
 156. Sahihu Siyrati'n-Nebeviye/Elbani'den Terceme
 157. Sahihu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif - Mercan Kitap
 158. Sapmanın Temelleri/Te'lif
 159. Seferîlikte Namaz Hükümleri/Telif
 160. Selcu'l-Fuad Fi Lebsi's-Sevad/Suyuti'den terceme
 161. Selefin Menheci Hakkında Gizlenen Hakikatler/Te'lif
 162. Selefîliğin Esasları-İzahu'l-Mahacce/Faysal b. Casim el-Kazzar'dan Tercüme-Hadis Yayınları
 163. Senin Dilinden Senin Dinin Ey Şia!/tercüme- Yedi İklim Kitabevi&Sadakat Yayınevi
 164. Sevban Hadisinden Latif Faydalar/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis yayınları
 165. Sigaranın Hükmü (Te'lif)
 166. Sorumsuzluk ve Saptırmalar Arasında Gençlik /Ebu Enes el-Benkani'den terceme
 167. Susmanın ve Konuşmanın Edepleri/İbn Ebid-Dunya'dan terceme, tahric ve ihtisar
 168. Suyuti'den Fetvalar
 169. Sünnet Anlayışı mı, Sünnet'e Yabancılık mı?/Te'lif- Darussunne Dersanesi
 170. Şerhu Hadisi Erbain/Acurri'den terceme ve hadislerin tahrici
 171. Şerhu's-Sudur (Kabir Hayatı) Tahkik ve Tercümesi/Suyuti'den tercüme ve hadislerinin tahrici
 172. Şeyh Elbani'den Dersler (Te'lif)
 173. Şeyh Elbani'nin Menhec Hakkında Fetvaları /Tercüme
 174. Tasavvuf Hakkında Fetvalar (te'lif)
 175. Tehzibu Camii Beyani'l-İlm Tercemesi
 176. Tehzibu Şerafi'l-Ashabi'l-Hadis Tercemesi
 177. Tekfir Fitnesi /Elbani'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 178. Tenviru'l-Halek Fi İmkani Ru'yeti'n-Nebi ve'l-Melek/ İmam Suyuti'den Tercüme ve tahkik- Mercan kitap
 179. Tesbih Namazının Hükmü/Telif
 180. Tesettürde Ölçüler (Te'lif)
 181. Tevhid ve Tevessül (Te'lif)
 182. Tevazû/Selim b. îd el-Hilalî'den tercüme-Hadis yayınevi
 183. Toplumu Islah Edici Etkenler /Şeyh İbn Baz'dan tercüme
 184. Usulu's-Sunne Şerhi / Te'lif, İmam Ahmed'in Usulu's-Sunne Şerhi
 185. Yalancı Şahitlik/Te'lif
 186. Yeminler ve Adaklar- Guraba yayınları
 187. Yeni Müslümanlara Karşı Muamele / Abdullah b. İbrahim el-Liheydan'dan tercüme
 188. Zadu'l-Gurabai'l-Mübeşşirin (Kırk hadis şerhi - te'lif)
 189. Zahidlerin Edepleri/Ebu Said el-A'rabi (tercüme ve tahric)- İnsan yayınları
 190. Zakirlerin Edepleri (Te'lif)
 191. Zehirli Ok (Kadınların Erkeklere Bakmasının Hükmü) / Te'lif
 192. Zevzekliğin Alemi Yok! (Kevserî Hayranlarına Reddiye)
 
 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente vahdeke la şerîke leke estağfiruke ve etûbu ileyk" (İbn Bişrân Emâlî, 291, Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)

Kitaplar

Cevâmiu'l-Kelîm Programı