Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Öne Çıkan Yayın

Selefî Davet İle Tekfirci İşid Arasındaki Açık Farklar

Selefî Davet İle Tekfirci İşid Arasındaki Açık Farklar * Makale sahibi isminin yayınlanmasını istememiştir. Tercüme Eden: Ebu Muaz el...

Kitaplarım

Çalışmalarım
 1. 10 Dakikada Ne Yapabilirsin? /Abdulmelik el-Kasım'dan tercüme - polen yayınları
 2. 30 Adımda Çocuk Terbiyesi/Salim b. Madi'den tercüme
 3. Abdulkadir el-Geylânî Hayatı ve Menkıbeleri /Te'lif - Mercan Kitap
 4. Ahir Zamanda Salih Amellerin Muhafazasına Dair Tembihler/Te'lif
 5. Ahlak/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme- Hadis Yayınları
 6. Akidetu'l-Geylaniyye/Te'lif - Mercan Kitap
 7. Akidetu'l-Vasitiye Şerhi/İbn Useymin'den tercüme - Hadis Yayınları
 8. Alimlerin Ahlakı/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları
 9. Alimlerin İhtilafları ve Bunlara Karşı Konumumuz/İbn Useymin'den Tercüme
 10. Alimlerin ve Davetçilerin Videoya Kayıt Fitnesi/Ebu Zer el-Kalmunî'den tercüme
 11. Allah İçin Sevmek ve Allah İçin Buğzetmek/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme-Hadis yayınları
 12. Allah'ın İndirdiğinden Başkasıyla Hükmetmek /Bunder b. Nayif el-Uteybî'den terceme-Hadis yayınları
 13. Allah'ın Sevdiği ve Buğzettiği Şeyler (Adnan Tarşa'dan terceme)
 14. Allah'tan Bir Nur ve Kitab-ı Mübin (Sünnetin Vahiy Oluşu-Te'lif) (Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi kitabı içinde yayınlandı)
 15. Allah'tan Başkasına Secde Teklifi ve Cehaletin Mazeret Olması - Te'lif (Tekfir Sapması içinde yayınlandı)
 16. Altın Kaideler Şerhi (te'lif)
 17. Ashabu'l-Uhdud Kıssasından İbretler /Te'lif
 18. Asr-ı Saadet'ten Hane-i Seadete/Deha Yayınları Ankara 2002/Te'lif
 19. Avustralya Fetvaları / el-Elbânî'den Tercüme- Hadis Yayınları
 20. Ayakta Ayakkabı Giymenin Hükmü /Te'lif
 21. Beşaretu's-Subut Fi Ref'il-Yedeyni Li's-Sucud-Secdelerde El Kaldırma Hadisleri/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 22. Bidat Ehlinin Ardında Namaz Kılmanın Hükmü/Telif
 23. Bidatleri Tanıma Kılavuzu (te'lif)
 24. Bir Günde 1000 Sünnet/Halid el-Huseynan'dan Tercüme- Guraba Yayınları
 25. Birliği Sağlayan Bazı Unsurlar/Te'lif
 26. Birleşik Arap Emirlikleri Fetvaları- Şeyh Elbani'den Tercüme- Hadis Yayınları
 27. Bizden Olmayanlar / Daru's-Sunne Mescidi - Te'lif
 28. Cehri Zikrin Hükmü (Suyuti'den terceme, tahkik ve tenkid)
 29. Cemaât Kavramı/Te'lif
 30. Cünüp veya Hayızlı Kimselerin Kur'ân Okuması Hakkında Bir Tahkik - Te'lif
 31. Çağın Yeni Putları / Te'lif
 32. Daifu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 33. Daifu Edebi'l-Mufred/Elbani
 34. Daifu Mu'cemi's-Sagir Li't-Taberani/telif
 35. Daifu Suneni Ebi Davud/Elbani
 36. Daifu Suneni İbn Mace/Elbani
 37. Daifu Suneni'd-Darimi/telif
 38. Daifu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif
 39. Daifu'l-Munteka Li İbn Carud/telif
 40. Daifu'l-Muvatta/te'lif
 41. Demokratik Seçimlere Katılmanın Hükmü /Abdurrahman el-Hacuri'den Tercüme
 42. Deylemi'nin Müsnedinden Faydalar/Seçme, tercüme, tahric ve şerh
 43. Değişmede Selefi Yolun Özellikleri/Selim b. Iyd el-Hilali ve Elbani'den terceme- Hadis Yayınları
 44. Dilin Edeplerinden/Te'lif
 45. Dört Kaide - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme (Muhtasar Sahih Akide içinde yayınlandı)
 46. Düğün ve Bayramlar Dışında Def Çalmanın Hükmü/ Te'lif
 47. Dünya ve Kubbesi/Modern Hurafelere Reddiye- Darussunne Dersanesi
 48. Ebu Nuaym'ın rivayet ettiği 40 Hadiste Sohbet Adabı (Te'lif)
 49. Ehli Hadis'in Menhecine Göre Fıkhi Kaideler (Te'lif)
 50. Ehli Hadisin Tarihi/Ahmed ed-Dihlevî'den Tercüme ve ta'lik- Ey İnsanlar Yayınları
 51. Ehli Sünnete Göre Oniki İmam (Te'lif)
 52. Ehl-i Sünnetin İman ve Tevhid Akidesi/Te'lif - Darus-sunne Dersanesi
 53. Ehli Sünnetin Esasları/Ahmed b. Hanbel'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 54. el-Akidetu Ehli'l-İslam/İbnu'l-Haddad'dan terceme
 55. el-Cevabu'l-Hatem/Suyuti'den Terceme ve tahric
 56. el-Emru bi'l-İttiba ve'n-Nehyu Ani'l-İbtida/Suyuti'den terceme ve tahkik
 57. el-İbane - Sahabenin Dindeki Yeri/guraba yy.
 58. el-İsabe'den Seçkin Sahabeler/İhtisar ve tercüme- Sağlam Yayınları
 59. el-Lum'a Fi Ecvibeti's-Seb'a - İmam Suyuti'den Tercüme - Mercan kitap (Kainatın Sırları kitabıyla beraber Mercan Kitap tarafından yayınlandı)
 60. el-Kavlu'l-Mufid/İbn Useymin'den terceme
 61. Evvabin Namazı Duha Namazıdır/Te'lif
 62. Fecr-i Sadık Vakti Meselesi/ Ebu Muaz Âl-u Tahir'den tercüme
 63. Fetvaya Cüretten Sakındırma / el-Elbânî'den tercüme
 64. el-Fevâid Fi Usûli'l-Hadis (Ayrıntılarıyla İsnad İnceleme İlmi - İkinci Seviye Hadisi Usûlü Dersleri) / Te'lif
 65. Fitnelerde Basiret/Muhammed İsmail Mukaddem'den Tercüme
 66. Genç Sahabeler/Heyet- tercüme - Polen yayınları
 67. Günahların Dökülüşü/Selim b. Îd el-Hilâlî'den tercüme - Hadis yayınevi
 68. Güncel Havariç Fikrine Selefin Sabit Akidesinden Cevaplar/Te'lif (Tekfir Sapması kitabı içinde yayınlandı)
 69. Hanefî Mezhebi Nasıl Yozlaştı? (İçtihad ve Taklid) /Muhammed Bahit el-Muti'î'nin İbn Kemal Paşa'ya reddiyesinden tercüme- Ey İnsanlar Yayınları
 70. Hanımlara Fetvalar/İbn Teymiyye'den tercüme- Beka Yayınları
 71. Hanımlar İçin 1000 Fetva/Halid el-Huseynan'dan tercüme- Polen Yayınları
 72. Hasaisu'l-Mustafa Beyne'l-Guluv ve'l-Cefa/Sadık b. Muhammed b. İbrahim - tashih
 73. Hayâ Sigortası: İç ve Dış Cephe Tesettürü/Darussunne Dersanesi
 74. Hayatu'l-Enbiya Ba'de Mematihim/Beyhaki'den terceme ve tahric
 75. Hazarda Namazların Mutlak Cem'i/te'lif (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde)
 76. Hevaya Tabi Olmanın Belirtileri/Tercüme
 77. Hısnu'l-Muslim- Said el-Kahtani/ Tercüme ve Tahrici - Hadis yayınları 
 78. Hicret ve Cihad Ahkâmı/Te'lif
 79. Huşu İle Namaz/Şeyh Salih Alu'ş-Şeyh'ten tercüme -Beka yayınları
 80. İbadet Tevhidinin Delilleri - Bulûgu's-Seâde /Salah el-Budeyr'den Tercüme
 81. İbn Teymiyye Külliyatı 9.Cild (Hadis Bölümü) tercüme- Tevhid-Beka Yayınları
 82. İftar Vakti Hakkında Tahkik /Ebu Muaz Tahir Alu Raid'den Tercüme
 83. İ'malu'l-Fikr/Suyuti'den Terceme ve tahric
 84. İmam es-Secezî'den Menhecî Uyarılar /Te'lif
 85. İman Esasları - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme
 86. İmanın Hakikati (te'lif)
 87. İnbau'l-Ezkiya Bi-Hayati'l-Enbiya - Suyuti'den tercüme ve tahric - Mercan kitap
 88. İsa Aleyhisselam'ın Nuzulü/ M.Halil Herras'tan Terceme-Guraba Yayınları
 89. İskender Evrenosoğluna Reddiye/te'lif - Darussunne Dersanesi
 90. İslam Davetçisinin Kılavuzu/te'lif
 91. İslam'ı Yeniden Yorumlama Bidati/Terceme-Hadis yayınları
 92. İşçi ve İşveren Hukuku/Te'lif 
 93. İtikaf Hükümlerinde Orta Yol/Ali el-Halebi
 94. İttiba Tevhidi / Te'lif  (Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi kitabı içinde yayınlandı)
 95. Kabirlerde Kuran Okumak (Te'lif)
 96. Kadının Mahremsiz Yolculuğunun Haramlığı / Te'lif (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 97. Kadınlar İçin Fetvalar/ Guraba yy.
 98. Kadınların Edepleri /İbn Habib es-Sülemi'den ihtisar ve terceme- Deha yayınları Ankara 2002
 99. Kadınların Edepleri/İbn Habib es-Sulemî (tam metin terceme ve tahkiki)- Ey İnsanlar Yayınları
 100. Kağıt Oyunları Oynamanın Hükmü/Meşhur Hasen Selman'dan Terceme
 101. Kainatın Sırları - (Esraru'l-Kevn) İmam Suyuti'den tercüme ve tahkik - Mercan Kitap
 102. Keyfiyyetu'l-Yedeyn Fi'l-Ka'deti Beyne's-Secdeteyn (İki Secde Arasındaki Oturuşta Ellerin Durumu)/Te'lif  (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde yayınlandı)
 103. Kırk Hadiste İslam Şahsiyeti - Ali Hasen Ali Halebi'den Terceme (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 104. Kıskançlık/Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 105. Kıyamet Alametleri/Muhammed b. Osman'dan tercüme- Polen Yayınları
 106. Kıyas ve Taklide Reddiye/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 107. KIZMA!/Ahmed Abdurrahman'dan tercüme- Polen Yayınları
 108. Kitabu'l-Cami/Kayravani'den Terceme
 109. Kitabu's-Sıfat/Darekutni'den tercüme
 110. Kolay Ezberlemek İçin Kısa Hadisler /Te'lif ve Tahric
 111. Kolaylaştırılmış Hadis Usulü Dersleri/Te'lif
 112. Kolaylaştırılmış İslam Akidesi /Şeyh Abdullah Cibrin'den Terceme-Hadis Yayınları
 113. Kuran Hafızlarının Edepleri/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları (Alimlerin Ahlakı kitabı içinde yayınlandı)
 114. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Hac, Umre ve Kurban/Te'lif
 115. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Oruç Hükümleri/Te'lif
 116. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Abdest ve Namaz Ahkamı/Te'lif - Dâru's-Sunne Mescidi
 117. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Zekat Hükümleri/Te'lif
 118. Kur'ân ve Sünnet Işığında Muamelât/Te'lif
 119. Kur'ân ve Sünnet Işığında Nikah ve Talak/Te'lif
 120. Kur'an ve Sünnet Işığında Sahih İlmihal/Te'lif - Kitap Dünyası (1.Baskı) Ey İnsanlar Yayınları (2. ve 3. Baskılar) Dâru's-Sunne Mescidi (4.Baskı)
 121. Kur'ân-ı Kerîm'in Tecvidi /Te'lif (Sahih Meal ile birlikte Daru's-Sunne Mescidi yayınladı)
 122. Kuveyt Fetvaları /el-Elbanî'den Tercüme
 123. Laktu'l-Mercan- Cinler Alemi/Suyuti'den terceme ve tahric-(Mercan Kitap yayınladı)
 124. Maslahat ve Nas arasındaki İlişki- Te'lif
 125. Mesih Deccal ve Ye'cüc ile Me'cüc/Mecdi eş-Şehavî'den terceme ve tahric
 126. Mezhep Mutaassıplarının Naslara Yaptıkları Tahrifler/Te'lif
 127. Muasır Tekfircilerin Fikrî Kargaşalarına Cevaplar - Te'lif
 128. Muhaddis Sufiler / Ebu Sa'd el-Malini'den tercüme, tahric ve ta'lik- İnsan Yayınları
 129. Muhammedun Rasulullah/ Muhammed Hıdır Huseyn'den Tercüme
 130. (Muhtasar) Sahih Akide- Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı) 
 131. Muhtasar Sahih İlmihal/Te'lif - Mercan Kitap
 132. Musannef/Said b. Mansur'dan terceme
 133. Musnedu'l-Geylani (Abdulkadir Geylani'nin Rivayet Ettiği Hadisler)/Te'lif- Mercan Kitap
 134. Musnedu'ş-Şafii Bitertibi's-Sindî/Tercüme ve tahkik- Sağlam Yayınları
 135. Münafıkların 50 Alameti/Hasen el-Arumi'den tercüme- Polen Yayınları
 136. Müslümanın Hayatında İbadetlerin Etkileri/Abdulmuhsin b. Hamd Abbad el-Bedr'den tercüme
 137. Nafile Namazlar/Ömer b. Sâlim Bazmul'dan tercüme - Polen yayınları
 138. Namazda Ellerin Bağlanması /Te'lif (Abdest ve Namaz Ahkamı Kitabı İçinde Basıldı - Daru's-Sunne Mescidi)
 139. Namazda Sola Selamda "ve berakatuh" ziyadesi /te'lif  (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde yayınlandı)
 140. Namazdaki Hatalar Muhtasarı/Meşhur b. Hasen'den Tercüme
 141. Nasuh Tevbesi/Komisyon/Tercüme-Guraba yy.
 142. Neden Suretlere Karşıyız?/Resim ve Videoların Haramlığı Te'lif
 143. Nefis Tezkiyesi/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme- Hadis yayınları
 144. Niçin Namaz Kılıyoruz/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme- Polen Yayınları
 145. Niçin Sakal Bırakıyoruz?/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme - Ey İnsanlar Yayınları
 146. Niyetin Önemi/Aliyul Kari- terceme
 147. Niçin?/Ebu Nuceyd el-Mekkî'den tercüme
 148. Niçin Selef Yolunu Tercih Ediyorum?/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis Yayınları
 149. Oruç Tutmanın Lezzeti/Tercüme
 150. Oruçla İlgili Tıbbî Konular/Dr.Ahmed b. Muhammed b. Halil'den tercüme- Hadis Yayınevi
 151. Ölüm Sekeratı ve Şiddeti/Salahuddin Mahmud'dan tercüme, ta'lik- Polen Yayınları
 152. Önce Tevhid Ey İslam Davetçileri!/Elbani'den terceme
 153. Patlatma Eylemleri ve Suikast Saldırıları Fitnesi/Ebu'l-Hasen es-Suleymani'den terceme - Hadis yayınları
 154. Peçe Farzdır / Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 155. Peşin ve Vadeli Fiyat Farkı Hakkında Araştırma/Te'lif
 156. Rafıziler Hakkındaki Hadislerin Tahrici
 157. Riyazu's-Salihin'deki Tartışmalı Rivayetler/Telif
 158. Rububiyet Tevhidi/Te'lif
 159. Rüyanın Hüccet Değeri/Muhammed Ahmed İsmail Mukaddem'den terceme- Hadis Yayınları
 160. Sahih Haberlerde Cin ve Şeytan/Te'lif
 161. Sahihu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 162. Sahih Tefsîr (8 cilt) - Te'lif (Darussunne Mescidi Yayınladı) 
 163. Sahih Tesettür - Te'lif (Darussune Mescidi Yayınladı) 
 164. Sahîh Meâl/Te'lif (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 165. Sahih Hadisler Kulliyâtı - Te'lif
 166. Sahihu'l-Ahadisi'l-Kudsiyye/Sahih Kudsî Hadis Külliyatı/Te'lif (Mercan Kitap yayınladı)
 167. Sahihu Lakti'l-Mercan Li's-Suyuti / Te'lif
 168. Sahihu Siyrati'n-Nebeviye/Elbani'den Terceme
 169. Sahihu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif - (Mercan Kitap "Kabir Hayatı" adıyla yayınladı)
 170. Salih Selefin Bid'at ve Bid'atçilerden Sakındırma Menheci /Te'lif
 171. Haktan Sapmanın Temelleri/Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı)
 172. Seferîlikte Namaz Hükümleri/Telif (Abdest ve Namaz Ahkamı kitabı içinde yayınlandı)
 173. Selcu'l-Fuad Fi Lebsi's-Sevad/Suyuti'den terceme
 174. Selefin Menheci Hakkında Gizlenen Hakikatler/Te'lif
 175. Selefîliğin Esasları-İzahu'l-Mahacce/Faysal b. Casim el-Kazzar'dan Tercüme-Hadis Yayınları
 176. Senin Dilinden Senin Dinin Ey Şia!/tercüme- Yedi İklim Kitabevi&Sadakat Yayınevi
 177. Sevban Hadisinden Latif Faydalar/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis yayınları
 178. Sigaranın Hükmü (Te'lif)
 179. Sorumsuzluk ve Saptırmalar Arasında Gençlik /Ebu Enes el-Benkani'den terceme
 180. Susmanın ve Konuşmanın Edepleri/İbn Ebid-Dunya'dan terceme, tahric ve ihtisar
 181. Suyuti'den Fetvalar
 182. Sünnet Anlayışı mı, Sünnet'e Yabancılık mı? (Fethullah Gülen'e Reddiye) /Te'lif- Darussunne Dersanesi
 183. Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi (Darussunne Mescidi yayınladı)
 184. Şerhu Hadisi Erbain/Acurri'den terceme ve hadislerin tahrici
 185. Şerhu's-Sudur (Kabir Hayatı) Tahkik ve Tercümesi/Suyuti'den tercüme ve hadislerinin tahrici- Ey İnsanlar Yay.
 186. Şeyh Elbani'den Dersler (Te'lif)
 187. Şeyh Elbani'nin Menhec Hakkında Fetvaları /Tercüme- Hadis Yayınları
 188. Tasavvufun Hakikati (te'lif) Daru's-Sunne Mescidi 
 189. Tehzibu Camii Beyani'l-İlm Tercemesi
 190. Tehzibu Şerafi'l-Ashabi'l-Hadis Tercemesi
 191. Tekfir Fitnesi /Elbani'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 192. Tekfir ve Nifak Kavramları - Abdullah Kadiri Ehdel'den Tercüme
 193. Tekfir Sapması / Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı) 
 194. Tenviru'l-Halek Fi İmkani Ru'yeti'n-Nebi ve'l-Melek/ İmam Suyuti'den Tercüme ve tahkik- Mercan kitap (Kainatın Sırları Kitabı içinde yayınlandı)
 195. Tesbih Namazının Hükmü/Telif
 196. Tesettürde Ölçüler (Te'lif) (Sahih Tesettür Kitabı içinde yayınlandı)
 197. Tevhid ve Tevessül (Te'lif)
 198. Tevazû/Selim b. îd el-Hilalî'den tercüme-Hadis yayınevi
 199. Toplumu Islah Edici Etkenler /Şeyh İbn Baz'dan tercüme
 200. Usulu's-Sunne Şerhi / Te'lif, İmam Ahmed'in Usulu's-Sunne Şerhi
 201. el-Velâ ve'l-Berâ /Te'lif
 202. Vikayetu'l-İnsan/Vahîd Abdüsselam Bâlî'den Tercüme
 203. Yalancı Şahitlik/Te'lif
 204. Yeminler ve Adaklar- Amr Abdulmun'im Selim'den Terceme/Guraba yayınları
 205. Yeni Müslümanlara Karşı Muamele / Abdullah b. İbrahim el-Liheydan'dan tercüme- Hadis Yayınları
 206. Zadu'l-Gurabai'l-Mübeşşirin (Kırk hadis şerhi - te'lif)
 207. Zahidlerin Edepleri/Ebu Said el-A'rabi (tercüme ve tahric)- İnsan yayınları (Alimlerin Ahlakı kitabı içinde yayınlandı)
 208. Zakirlerin Edepleri (Te'lif)
 209. Zeberced 2 cilt (Buhari ve Muslim'in şartlarına göre hadisler) /Te'lif
 210. Zehirli Ok (Kadınların Erkeklere Bakmasının Hükmü) / Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 211. Zevzekliğin Alemi Yok! (Kevserî Hayranlarına Reddiye)
 
 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente vahdeke la şerîke leke estağfiruke ve etûbu ileyk" (İbn Bişrân Emâlî, 291, Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)