Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Neşidler

Neşidler: Okuyan: Ebu Ali / Sözler: Ebu Muaz

Ders Programı (Yeni Program)

* Çarşamba Dâru's-Sunne Mescidinde
Saat: 19:00 Arapça
Saat: 21:00 Sahîh Tefsîr

* Cumartesi Dâru's-Sunne Mescid'inde
Saat: 19:00 Kur'ân Kıraati ve Tecvid
Saat: 21:00 Riyâzu's-Sâlihîn Şerhi

Kitaplarım

Çalışmalarım
 1. 10 Dakikada Ne Yapabilirsin? /Abdulmelik el-Kasım'dan tercüme - polen yayınları
 2. 30 Adımda Çocuk Terbiyesi/Salim b. Madi'den tercüme
 3. Abdulkadir el-Geylânî Hayatı ve Menkıbeleri /Te'lif - Mercan Kitap
 4. Ahir Zamanda Salih Amellerin Muhafazasına Dair Tembihler/Te'lif
 5. Ahlak/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme- Hadis Yayınları
 6. Akidetu'l-Geylaniyye/Te'lif - Mercan Kitap
 7. Akidetu'l-Vasitiye Şerhi/İbn Useymin'den tercüme
 8. Alimlerin Ahlakı/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları
 9. Alimlerin İhtilafları ve Bunlara Karşı Konumumuz/İbn Useymin'den Tercüme
 10. Alimlerin ve Davetçilerin Videoya Kayıt Fitnesi/Ebu Zer el-Kalmunî'den tercüme
 11. Allah İçin Sevmek ve Allah İçin Buğzetmek/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme-Hadis yayınları
 12. Allah'ın İndirdiğinden Başkasıyla Hükmetmek /Bunder b. Nayif el-Uteybî'den terceme-Hadis yayınları
 13. Allah'ın Sevdiği ve Buğzettiği Şeyler (Adnan Tarşa'dan terceme)
 14. Allah'tan Bir Nur ve Kitab-ı Mübin (Sünnetin Vahiy Oluşu-Te'lif)
 15. Allah'tan Başkasına Secde Teklifi ve Cehaletin Mazeret Olması - Te'lif
 16. Altın Kaideler Şerhi (te'lif)
 17. Ashabu'l-Uhdud Kıssasından İbretler
 18. Asr-ı Saadet'ten Hane-i Seadete/Deha Yayınları Ankara 2002/Te'lif
 19. Avustralya Fetvaları / el-Elbânî'den Tercüme- Hadis Yayınları
 20. Ayakta Ayakkabı Giymenin Hükmü
 21. Beşaretu's-Subut Fi Ref'il-Yedeyni Li's-Sucud-Secdelerde El Kaldırma Hadisleri/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 22. Bidat Ehlinin Ardında Namaz Kılmanın Hükmü/Telif
 23. Bidatleri Tanıma Kılavuzu (te'lif)
 24. Bir Günde 1000 Sünnet/Halid el-Huseynan'dan Tercüme- Guraba Yayınları
 25. Birliği Sağlayan Bazı Unsurlar/Te'lif
 26. Birleşik Arap Emirlikleri Fetvaları- Şeyh Elbani'den Tercüme- Hadis Yayınları
 27. Bizden Olmayanlar / Daru's-Sunne Mescidi - Te'lif
 28. Cehri Zikrin Hükmü (Suyuti'den terceme, tahkik ve tenkid)
 29. Cemaât Kavramı/Te'lif
 30. Cünüp veya Hayızlı Kimselerin Kur'ân Okuması Hakkında Bir Tahkik - Te'lif
 31. Daifu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 32. Daifu Edebi'l-Mufred/Elbani
 33. Daifu Mu'cemi's-Sagir Li't-Taberani/telif
 34. Daifu Suneni Ebi Davud/Elbani
 35. Daifu Suneni İbn Mace/Elbani
 36. Daifu Suneni'd-Darimi/telif
 37. Daifu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif
 38. Daifu'l-Munteka Li İbn Carud/telif
 39. Daifu'l-Muvatta/te'lif
 40. Deylemi'nin Müsnedinden Faydalar/Seçme, tercüme, tahric ve şerh
 41. Değişmede Selefi Yolun Özellikleri/Selim b. Iyd el-Hilali ve Elbani'den terceme- Hadis Yayınları
 42. Dilin Edeplerinden/Te'lif
 43. Dört Kaide - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme
 44. Düğün ve Bayramlar Dışında Def Çalmanın Hükmü/ Te'lif
 45. Dünya ve Kubbesi/Modern Hurafelere Reddiye- Darussunne Dersanesi
 46. Ebu Nuaym'ın rivayet ettiği 40 Hadiste Sohbet Adabı (Te'lif)
 47. Ehli Hadis'in Menhecine Göre Fıkhi Kaideler (Te'lif)
 48. Ehli Hadisin Tarihi/Ahmed ed-Dihlevî'den Tercüme ve ta'lik- Ey İnsanlar Yayınları
 49. Ehli Sünnete Göre Oniki İmam (Te'lif)
 50. Ehl-i Sünnetin İman ve Tevhid Akidesi/Te'lif - Darus-sunne Dersanesi
 51. Ehli Sünnetin Esasları/Ahmed b. Hanbel'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 52. el-Akidetu Ehli'l-İslam/İbnu'l-Haddad'dan terceme
 53. el-Cevabu'l-Hatem/Suyuti'den Terceme ve tahric
 54. el-Emru bi'l-İttiba ve'n-Nehyu Ani'l-İbtida/Suyuti'den terceme ve tahkik
 55. el-İbane - Sahabenin Dindeki Yeri/guraba yy.
 56. el-İsabe'den Seçkin Sahabeler/İhtisar ve tercüme- Sağlam Yayınları
 57. el-Lum'a Fi Ecvibeti's-Seb'a - İmam Suyuti'den Tercüme - Mercan kitap
 58. el-Kavlu'l-Mufid/İbn Useymin'den terceme
 59. Evvabin Namazı Duha Namazıdır/Te'lif
 60. Fecr-i Sadık Vakti Meselesi/ Ebu Muaz Âl-u Tahir'den tercüme
 61. Fetvaya Cüretten Sakındırma / el-Elbânî'den tercüme
 62. el-Fevâid Fi Usûli'l-Hadis (Ayrıntılarıyla İsnad İnceleme İlmi - İkinci Seviye Hadisi Usûlü Dersleri) / Te'lif
 63. Fitnelerde Basiret/Muhammed İsmail Mukaddem'den Tercüme
 64. Genç Sahabeler/Heyet- tercüme - Polen yayınları
 65. Günahların Dökülüşü/Selim b. Îd el-Hilâlî'den tercüme - Hadis yayınevi
 66. Güncel Havariç Fikrine Selefin Sabit Akidesinden Cevaplar/Te'lif
 67. Hanefî Mezhebi Nasıl Yozlaştı? (İçtihad ve Taklid) /Muhammed Bahit el-Muti'î'nin İbn Kemal Paşa'ya reddiyesinden tercüme- Ey İnsanlar Yayınları
 68. Hanımlara Fetvalar/İbn Teymiyye'den tercüme- Beka Yayınları
 69. Hanımlar İçin 1000 Fetva/Halid el-Huseynan'dan tercüme- Polen Yayınları
 70. Hasaisu'l-Mustafa Beyne'l-Guluv ve'l-Cefa/Sadık b. Muhammed b. İbrahim - tashih
 71. Hayâ Sigortası: İç ve Dış Cephe Tesettürü/Darussunne Dersanesi
 72. Hayatu'l-Enbiya/Beyhaki'den terceme ve tahric
 73. Hazarda Namazların Mutlak Cem'i/te'lif
 74. Hevaya Tabi Olmanın Belirtileri/Tercüme
 75. Hısnu'l-Muslim Tercüme ve Tahrici
 76. Hicret ve Cihad Ahkâmı/Te'lif
 77. Huşu İle Namaz/Şeyh Salih Alu'ş-Şeyh'ten tercüme -Beka yayınları
 78. İbadet Tevhidinin Delilleri - Bulûgu's-Seâde /Salah el-Budeyr'den Tercüme
 79. İbn Teymiyye Külliyatı 9.Cild (Hadis Bölümü) tercüme- Tevhid-Beka Yayınları
 80. İftar Vakti Hakkında Tahkik /Ebu Muaz Tahir Alu Raid'den Tercüme
 81. İ'malu'l-Fikr/Suyuti'den Terceme ve tahric
 82. İman Esasları - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme
 83. İmanın Hakikati (te'lif)
 84. İnbau'l-Ezkiya Bi-Hayati'l-Enbiya - Suyuti'den tercüme ve tahric - Mercan kitap
 85. İsa Aleyhisselam'ın Nuzulü/ M.Halil Herras'tan Terceme-Guraba Yayınları
 86. İskender Evrenosoğluna Reddiye/te'lif - Darussunne Dersanesi
 87. İslam Davetçisinin Kılavuzu/te'lif
 88. İslam'ı Yeniden Yorumlama Bidati/Terceme-Hadis yayınları
 89. İtikaf Hükümlerinde Orta Yol/Ali el-Halebi
 90. İttiba Tevhidi / Te'lif
 91. Kabirlerde Kuran Okumak (Te'lif)
 92. Kadının Mahremsiz Yolculuğunun Haramlığı / Te'lif
 93. Kadınlar İçin Fetvalar/ Guraba yy.
 94. Kadınların Edepleri /İbn Habib es-Sülemi'den ihtisar ve terceme- Deha yayınları Ankara 2002
 95. Kadınların Edepleri/İbn Habib es-Sulemî (tam metin terceme ve tahkiki)- Ey İnsanlar Yayınları
 96. Kağıt Oyunları Oynamanın Hükmü/Meşhur Hasen Selman'dan Terceme
 97. Kainatın Sırları - İmam Suyuti'den tercüme ve tahkik - Mercan Kitap
 98. Keyfiyyetu'l-Yedeyn Fi'l-Ka'deti Beyne's-Secdeteyn (İki Secde Arasındaki Oturuşta Ellerin Durumu)/Te'lif
 99. Kırk Hadiste İslam Şahsiyeti - Ali Hasen Ali Halebi'den Terceme
 100. Kıskançlık/Te'lif
 101. Kıyamet Alametleri/Muhammed b. Osman'dan tercüme- Polen Yayınları
 102. Kıyas ve Taklide Reddiye/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 103. KIZMA!/Ahmed Abdurrahman'dan tercüme- Polen Yayınları
 104. Kitabu'l-Cami/Kayravani'den Terceme
 105. Kitabu's-Sıfat/Darekutni'den tercüme
 106. Kolay Ezberlemek İçin Kısa Hadisler /Te'lif ve Tahric
 107. Kolaylaştırılmış Hadis Usulü Dersleri/Te'lif
 108. Kolaylaştırılmış İslam Akidesi /Şeyh Abdullah Cibrin'den Terceme-Hadis Yayınları
 109. Kuran Hafızlarının Edepleri/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları
 110. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Hac, Umre ve Kurban/Te'lif
 111. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Oruç Hükümleri/Te'lif
 112. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Abdest ve Namaz Ahkamı/Te'lif - Dâru's-Sunne Mescidi
 113. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Zekat Hükümleri/Te'lif
 114. Kur'ân ve Sünnet Işığında Muamelât/Te'lif
 115. Kur'ân ve Sünnet Işığında Nikah ve Talak/Te'lif
 116. Kur'an ve Sünnet Işığında Sahih İlmihal/Te'lif - Kitap Dünyası (1.Baskı) Ey İnsanlar Yayınları (2. ve 3. Baskılar) Dâru's-Sunne Mescidi (4.Baskı)
 117. Kur'ân-ı Kerîm'in Tecvidi /Te'lif
 118. Kuveyt Fetvaları /el-Elbanî'den Tercüme
 119. Laktu'l-Mercan/Suyuti'den terceme ve tahric-Mercan Kitap
 120. Maslahat ve Nas arasındaki İlişki- Te'lif
 121. Mesih Deccal ve Ye'cüc ile Me'cüc/Mecdi eş-Şehavî'den terceme ve tahric
 122. Muasır Tekfircilerin Fikrî Kargaşalarına Cevaplar - Te'lif
 123. Muhaddis Sufiler / Ebu Sa'd el-Malini'den tercüme, tahric ve ta'lik- İnsan Yayınları
 124. Muhammedun Rasulullah/ Muhammed Hıdır Huseyn'den Tercüme
 125. (Muhtasar) Sahih Akide- Te'lif
 126. Muhtasar Sahih İlmihal/Te'lif - Mercan Kitap
 127. Musannef/Said b. Mansur'dan terceme
 128. Musnedu'l-Geylani (Abdulkadir Geylani'nin Rivayet Ettiği Hadisler)/Te'lif- Mercan Kitap
 129. Musnedu'ş-Şafii Bitertibi's-Sindî/Tercüme ve tahkik- Sağlam Yayınları
 130. Münafıkların 50 Alameti/Hasen el-Arumi'den tercüme- Polen Yayınları
 131. Müslümanın Hayatında İbadetlerin Etkileri/Abdulmuhsin b. Hamd Abbad el-Bedr'den tercüme
 132. Nafile Namazlar/Ömer b. Sâlim Bazmul'dan tercüme - Polen yayınları
 133. Namazda Ellerin Bağlanması /Te'lif (Abdest ve Namaz Ahkamı Kitabı İçinde Basıldı - Daru's-Sunne Mescidi)
 134. Namazda Sola Selamda "ve berakatuh" ziyadesi /te'lif
 135. Namazdaki Hatalar Muhtasarı/Meşhur b. Hasen'den Tercüme
 136. Nasuh Tevbesi/Komisyon/Tercüme-Guraba yy.
 137. Neden Suretlere Karşıyız?/Resim ve Videoların Haramlığı Te'lif
 138. Nefis Tezkiyesi/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme- Hadis yayınları
 139. Niçin Namaz Kılıyoruz/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme- Polen Yayınları
 140. Niçin Sakal Bırakıyoruz?/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme - Ey İnsanlar Yayınları
 141. Niyetin Önemi/Aliyul Kari- terceme
 142. Niçin?/Ebu Nuceyd el-Mekkî'den tercüme
 143. Niçin Selef Yolunu Tercih Ediyorum?/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis Yayınları
 144. Oruç Tutmanın Lezzeti/Tercüme
 145. Oruçla İlgili Tıbbî Konular/Dr.Ahmed b. Muhammed b. Halil'den tercüme- Hadis Yayınevi
 146. Ölüm Sekeratı ve Şiddeti/Salahuddin Mahmud'dan tercüme, ta'lik- Polen Yayınları
 147. Önce Tevhid Ey İslam Davetçileri!/Elbani'den terceme
 148. Patlatma Eylemleri ve Suikast Saldırıları Fitnesi/Ebu'l-Hasen es-Suleymani'den terceme - Hadis yayınları
 149. Peçe Farzdır / Te'lif
 150. Peşin ve Vadeli Fiyat Farkı Hakkında Araştırma/Te'lif
 151. Rafıziler Hakkındaki Hadislerin Tahrici
 152. Riyazu's-Salihin'deki Tartışmalı Rivayetler/Telif
 153. Rububiyet Tevhidi/Te'lif
 154. Rüyanın Hüccet Değeri/Muhammed Ahmed İsmail Mukaddem'den terceme- Hadis Yayınları
 155. Sahih Haberlerde Cin ve Şeytan/Te'lif
 156. Sahihu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 157. Sahih Tefsîr (8 cilt) - Te'lif
 158. Sahih Tesettür - Te'lif
 159. Sahîh Meâl/Te'lif
 160. Sahih Hadisler Kulliyâtı - Te'lif
 161. Sahihayn Kulliyatı (Buhari ve Muslim'in Şartlarına Göre Sahih Hadisler) - Te'lif
 162. Sahihu'l-Ahadisi'l-Kudsiyye/Sahih Kudsî Hadis Külliyatı/Te'lif- Mercan Kitap
 163. Sahihu Lakti'l-Mercan Li's-Suyuti / Te'lif
 164. Sahihu Siyrati'n-Nebeviye/Elbani'den Terceme
 165. Sahihu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif - Mercan Kitap
 166. Sapmanın Temelleri/Te'lif
 167. Seferîlikte Namaz Hükümleri/Telif
 168. Selcu'l-Fuad Fi Lebsi's-Sevad/Suyuti'den terceme
 169. Selefin Menheci Hakkında Gizlenen Hakikatler/Te'lif
 170. Selefîliğin Esasları-İzahu'l-Mahacce/Faysal b. Casim el-Kazzar'dan Tercüme-Hadis Yayınları
 171. Senin Dilinden Senin Dinin Ey Şia!/tercüme- Yedi İklim Kitabevi&Sadakat Yayınevi
 172. Sevban Hadisinden Latif Faydalar/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis yayınları
 173. Sigaranın Hükmü (Te'lif)
 174. Sorumsuzluk ve Saptırmalar Arasında Gençlik /Ebu Enes el-Benkani'den terceme
 175. Susmanın ve Konuşmanın Edepleri/İbn Ebid-Dunya'dan terceme, tahric ve ihtisar
 176. Suyuti'den Fetvalar
 177. Sünnet Anlayışı mı, Sünnet'e Yabancılık mı?/Te'lif- Darussunne Dersanesi
 178. Şerhu Hadisi Erbain/Acurri'den terceme ve hadislerin tahrici
 179. Şerhu's-Sudur (Kabir Hayatı) Tahkik ve Tercümesi/Suyuti'den tercüme ve hadislerinin tahrici- Ey İnsanlar Yay.
 180. Şeyh Elbani'den Dersler (Te'lif)
 181. Şeyh Elbani'nin Menhec Hakkında Fetvaları /Tercüme- Hadis Yayınları
 182. Tasavvufun Hakikati (te'lif) Daru's-Sunne Mescidi 
 183. Tehzibu Camii Beyani'l-İlm Tercemesi
 184. Tehzibu Şerafi'l-Ashabi'l-Hadis Tercemesi
 185. Tekfir Fitnesi /Elbani'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 186. Tekfir ve Nifak Kavramları - Abdullah Kadiri Ehdel'den Tercüme
 187. Tekfir Sapması / Te'lif
 188. Tenviru'l-Halek Fi İmkani Ru'yeti'n-Nebi ve'l-Melek/ İmam Suyuti'den Tercüme ve tahkik- Mercan kitap
 189. Tesbih Namazının Hükmü/Telif
 190. Tesettürde Ölçüler (Te'lif)
 191. Tevhid ve Tevessül (Te'lif)
 192. Tevazû/Selim b. îd el-Hilalî'den tercüme-Hadis yayınevi
 193. Toplumu Islah Edici Etkenler /Şeyh İbn Baz'dan tercüme
 194. Usulu's-Sunne Şerhi / Te'lif, İmam Ahmed'in Usulu's-Sunne Şerhi
 195. Vikayetu'l-İnsan/Vahîd Abdüsselam Bâlî'den Tercüme
 196. Yalancı Şahitlik/Te'lif
 197. Yeminler ve Adaklar- Amr Abdulmun'im Selim'den Terceme/Guraba yayınları
 198. Yeni Müslümanlara Karşı Muamele / Abdullah b. İbrahim el-Liheydan'dan tercüme- Hadis Yayınları
 199. Zadu'l-Gurabai'l-Mübeşşirin (Kırk hadis şerhi - te'lif)
 200. Zahidlerin Edepleri/Ebu Said el-A'rabi (tercüme ve tahric)- İnsan yayınları
 201. Zakirlerin Edepleri (Te'lif)
 202. Zehirli Ok (Kadınların Erkeklere Bakmasının Hükmü) / Te'lif
 203. Zevzekliğin Alemi Yok! (Kevserî Hayranlarına Reddiye)
 
 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente vahdeke la şerîke leke estağfiruke ve etûbu ileyk" (İbn Bişrân Emâlî, 291, Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)

Cevâmiu'l-Kelîm Programı