Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Öne Çıkan Yayın

Demokratik Seçimlere Katılan Dernekler Taguti Derneklerdir - Şeyh Mukbil

Şeyh Mukbil rahimehullah’a İhyau’t-Turas derneği, Abdurrahman Abdulhalık’ın azledilmesinden sonra da hizipçi midir diye soruldu. Şeyh...

Kitaplarım

Çalışmalarım
 1. 10 Dakikada Ne Yapabilirsin? /Abdulmelik el-Kasım'dan tercüme - polen yayınları
 2. 30 Adımda Çocuk Terbiyesi/Salim b. Madi'den tercüme
 3. Abdulkadir el-Geylânî Hayatı ve Menkıbeleri /Te'lif - Mercan Kitap
 4. Ahir Zamanda Salih Amellerin Muhafazasına Dair Tembihler/Te'lif
 5. Ahlak/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme- Hadis Yayınları
 6. Akidetu'l-Geylaniyye/Te'lif - Mercan Kitap
 7. Akidetu'l-Vasitiye Şerhi/İbn Useymin'den tercüme
 8. Alimlerin Ahlakı/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları
 9. Alimlerin İhtilafları ve Bunlara Karşı Konumumuz/İbn Useymin'den Tercüme
 10. Alimlerin ve Davetçilerin Videoya Kayıt Fitnesi/Ebu Zer el-Kalmunî'den tercüme
 11. Allah İçin Sevmek ve Allah İçin Buğzetmek/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme-Hadis yayınları
 12. Allah'ın İndirdiğinden Başkasıyla Hükmetmek /Bunder b. Nayif el-Uteybî'den terceme-Hadis yayınları
 13. Allah'ın Sevdiği ve Buğzettiği Şeyler (Adnan Tarşa'dan terceme)
 14. Allah'tan Bir Nur ve Kitab-ı Mübin (Sünnetin Vahiy Oluşu-Te'lif)
 15. Allah'tan Başkasına Secde Teklifi ve Cehaletin Mazeret Olması - Te'lif
 16. Altın Kaideler Şerhi (te'lif)
 17. Ashabu'l-Uhdud Kıssasından İbretler
 18. Asr-ı Saadet'ten Hane-i Seadete/Deha Yayınları Ankara 2002/Te'lif
 19. Avustralya Fetvaları / el-Elbânî'den Tercüme- Hadis Yayınları
 20. Ayakta Ayakkabı Giymenin Hükmü
 21. Beşaretu's-Subut Fi Ref'il-Yedeyni Li's-Sucud-Secdelerde El Kaldırma Hadisleri/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 22. Bidat Ehlinin Ardında Namaz Kılmanın Hükmü/Telif
 23. Bidatleri Tanıma Kılavuzu (te'lif)
 24. Bir Günde 1000 Sünnet/Halid el-Huseynan'dan Tercüme- Guraba Yayınları
 25. Birliği Sağlayan Bazı Unsurlar/Te'lif
 26. Birleşik Arap Emirlikleri Fetvaları- Şeyh Elbani'den Tercüme- Hadis Yayınları
 27. Bizden Olmayanlar / Daru's-Sunne Mescidi - Te'lif
 28. Cehri Zikrin Hükmü (Suyuti'den terceme, tahkik ve tenkid)
 29. Cemaât Kavramı/Te'lif
 30. Cünüp veya Hayızlı Kimselerin Kur'ân Okuması Hakkında Bir Tahkik - Te'lif
 31. Daifu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 32. Daifu Edebi'l-Mufred/Elbani
 33. Daifu Mu'cemi's-Sagir Li't-Taberani/telif
 34. Daifu Suneni Ebi Davud/Elbani
 35. Daifu Suneni İbn Mace/Elbani
 36. Daifu Suneni'd-Darimi/telif
 37. Daifu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif
 38. Daifu'l-Munteka Li İbn Carud/telif
 39. Daifu'l-Muvatta/te'lif
 40. Deylemi'nin Müsnedinden Faydalar/Seçme, tercüme, tahric ve şerh
 41. Değişmede Selefi Yolun Özellikleri/Selim b. Iyd el-Hilali ve Elbani'den terceme- Hadis Yayınları
 42. Dilin Edeplerinden/Te'lif
 43. Dört Kaide - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme
 44. Düğün ve Bayramlar Dışında Def Çalmanın Hükmü/ Te'lif
 45. Dünya ve Kubbesi/Modern Hurafelere Reddiye- Darussunne Dersanesi
 46. Ebu Nuaym'ın rivayet ettiği 40 Hadiste Sohbet Adabı (Te'lif)
 47. Ehli Hadis'in Menhecine Göre Fıkhi Kaideler (Te'lif)
 48. Ehli Hadisin Tarihi/Ahmed ed-Dihlevî'den Tercüme ve ta'lik- Ey İnsanlar Yayınları
 49. Ehli Sünnete Göre Oniki İmam (Te'lif)
 50. Ehl-i Sünnetin İman ve Tevhid Akidesi/Te'lif - Darus-sunne Dersanesi
 51. Ehli Sünnetin Esasları/Ahmed b. Hanbel'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 52. el-Akidetu Ehli'l-İslam/İbnu'l-Haddad'dan terceme
 53. el-Cevabu'l-Hatem/Suyuti'den Terceme ve tahric
 54. el-Emru bi'l-İttiba ve'n-Nehyu Ani'l-İbtida/Suyuti'den terceme ve tahkik
 55. el-İbane - Sahabenin Dindeki Yeri/guraba yy.
 56. el-İsabe'den Seçkin Sahabeler/İhtisar ve tercüme- Sağlam Yayınları
 57. el-Lum'a Fi Ecvibeti's-Seb'a - İmam Suyuti'den Tercüme - Mercan kitap
 58. el-Kavlu'l-Mufid/İbn Useymin'den terceme
 59. Evvabin Namazı Duha Namazıdır/Te'lif
 60. Fecr-i Sadık Vakti Meselesi/ Ebu Muaz Âl-u Tahir'den tercüme
 61. Fetvaya Cüretten Sakındırma / el-Elbânî'den tercüme
 62. el-Fevâid Fi Usûli'l-Hadis (Ayrıntılarıyla İsnad İnceleme İlmi - İkinci Seviye Hadisi Usûlü Dersleri) / Te'lif
 63. Fitnelerde Basiret/Muhammed İsmail Mukaddem'den Tercüme
 64. Genç Sahabeler/Heyet- tercüme - Polen yayınları
 65. Günahların Dökülüşü/Selim b. Îd el-Hilâlî'den tercüme - Hadis yayınevi
 66. Güncel Havariç Fikrine Selefin Sabit Akidesinden Cevaplar/Te'lif
 67. Hanefî Mezhebi Nasıl Yozlaştı? (İçtihad ve Taklid) /Muhammed Bahit el-Muti'î'nin İbn Kemal Paşa'ya reddiyesinden tercüme- Ey İnsanlar Yayınları
 68. Hanımlara Fetvalar/İbn Teymiyye'den tercüme- Beka Yayınları
 69. Hanımlar İçin 1000 Fetva/Halid el-Huseynan'dan tercüme- Polen Yayınları
 70. Hasaisu'l-Mustafa Beyne'l-Guluv ve'l-Cefa/Sadık b. Muhammed b. İbrahim - tashih
 71. Hayâ Sigortası: İç ve Dış Cephe Tesettürü/Darussunne Dersanesi
 72. Hayatu'l-Enbiya/Beyhaki'den terceme ve tahric
 73. Hazarda Namazların Mutlak Cem'i/te'lif
 74. Hevaya Tabi Olmanın Belirtileri/Tercüme
 75. Hısnu'l-Muslim Tercüme ve Tahrici
 76. Hicret ve Cihad Ahkâmı/Te'lif
 77. Huşu İle Namaz/Şeyh Salih Alu'ş-Şeyh'ten tercüme -Beka yayınları
 78. İbadet Tevhidinin Delilleri - Bulûgu's-Seâde /Salah el-Budeyr'den Tercüme
 79. İbn Teymiyye Külliyatı 9.Cild (Hadis Bölümü) tercüme- Tevhid-Beka Yayınları
 80. İftar Vakti Hakkında Tahkik /Ebu Muaz Tahir Alu Raid'den Tercüme
 81. İ'malu'l-Fikr/Suyuti'den Terceme ve tahric
 82. İman Esasları - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme
 83. İmanın Hakikati (te'lif)
 84. İnbau'l-Ezkiya Bi-Hayati'l-Enbiya - Suyuti'den tercüme ve tahric - Mercan kitap
 85. İsa Aleyhisselam'ın Nuzulü/ M.Halil Herras'tan Terceme-Guraba Yayınları
 86. İskender Evrenosoğluna Reddiye/te'lif - Darussunne Dersanesi
 87. İslam Davetçisinin Kılavuzu/te'lif
 88. İslam'ı Yeniden Yorumlama Bidati/Terceme-Hadis yayınları
 89. İşçi ve İşveren Hukuku/Te'lif 
 90. İtikaf Hükümlerinde Orta Yol/Ali el-Halebi
 91. İttiba Tevhidi / Te'lif
 92. Kabirlerde Kuran Okumak (Te'lif)
 93. Kadının Mahremsiz Yolculuğunun Haramlığı / Te'lif
 94. Kadınlar İçin Fetvalar/ Guraba yy.
 95. Kadınların Edepleri /İbn Habib es-Sülemi'den ihtisar ve terceme- Deha yayınları Ankara 2002
 96. Kadınların Edepleri/İbn Habib es-Sulemî (tam metin terceme ve tahkiki)- Ey İnsanlar Yayınları
 97. Kağıt Oyunları Oynamanın Hükmü/Meşhur Hasen Selman'dan Terceme
 98. Kainatın Sırları - İmam Suyuti'den tercüme ve tahkik - Mercan Kitap
 99. Keyfiyyetu'l-Yedeyn Fi'l-Ka'deti Beyne's-Secdeteyn (İki Secde Arasındaki Oturuşta Ellerin Durumu)/Te'lif
 100. Kırk Hadiste İslam Şahsiyeti - Ali Hasen Ali Halebi'den Terceme
 101. Kıskançlık/Te'lif
 102. Kıyamet Alametleri/Muhammed b. Osman'dan tercüme- Polen Yayınları
 103. Kıyas ve Taklide Reddiye/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 104. KIZMA!/Ahmed Abdurrahman'dan tercüme- Polen Yayınları
 105. Kitabu'l-Cami/Kayravani'den Terceme
 106. Kitabu's-Sıfat/Darekutni'den tercüme
 107. Kolay Ezberlemek İçin Kısa Hadisler /Te'lif ve Tahric
 108. Kolaylaştırılmış Hadis Usulü Dersleri/Te'lif
 109. Kolaylaştırılmış İslam Akidesi /Şeyh Abdullah Cibrin'den Terceme-Hadis Yayınları
 110. Kuran Hafızlarının Edepleri/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları
 111. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Hac, Umre ve Kurban/Te'lif
 112. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Oruç Hükümleri/Te'lif
 113. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Abdest ve Namaz Ahkamı/Te'lif - Dâru's-Sunne Mescidi
 114. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Zekat Hükümleri/Te'lif
 115. Kur'ân ve Sünnet Işığında Muamelât/Te'lif
 116. Kur'ân ve Sünnet Işığında Nikah ve Talak/Te'lif
 117. Kur'an ve Sünnet Işığında Sahih İlmihal/Te'lif - Kitap Dünyası (1.Baskı) Ey İnsanlar Yayınları (2. ve 3. Baskılar) Dâru's-Sunne Mescidi (4.Baskı)
 118. Kur'ân-ı Kerîm'in Tecvidi /Te'lif
 119. Kuveyt Fetvaları /el-Elbanî'den Tercüme
 120. Laktu'l-Mercan/Suyuti'den terceme ve tahric-Mercan Kitap
 121. Maslahat ve Nas arasındaki İlişki- Te'lif
 122. Mesih Deccal ve Ye'cüc ile Me'cüc/Mecdi eş-Şehavî'den terceme ve tahric
 123. Muasır Tekfircilerin Fikrî Kargaşalarına Cevaplar - Te'lif
 124. Muhaddis Sufiler / Ebu Sa'd el-Malini'den tercüme, tahric ve ta'lik- İnsan Yayınları
 125. Muhammedun Rasulullah/ Muhammed Hıdır Huseyn'den Tercüme
 126. (Muhtasar) Sahih Akide- Te'lif
 127. Muhtasar Sahih İlmihal/Te'lif - Mercan Kitap
 128. Musannef/Said b. Mansur'dan terceme
 129. Musnedu'l-Geylani (Abdulkadir Geylani'nin Rivayet Ettiği Hadisler)/Te'lif- Mercan Kitap
 130. Musnedu'ş-Şafii Bitertibi's-Sindî/Tercüme ve tahkik- Sağlam Yayınları
 131. Münafıkların 50 Alameti/Hasen el-Arumi'den tercüme- Polen Yayınları
 132. Müslümanın Hayatında İbadetlerin Etkileri/Abdulmuhsin b. Hamd Abbad el-Bedr'den tercüme
 133. Nafile Namazlar/Ömer b. Sâlim Bazmul'dan tercüme - Polen yayınları
 134. Namazda Ellerin Bağlanması /Te'lif (Abdest ve Namaz Ahkamı Kitabı İçinde Basıldı - Daru's-Sunne Mescidi)
 135. Namazda Sola Selamda "ve berakatuh" ziyadesi /te'lif
 136. Namazdaki Hatalar Muhtasarı/Meşhur b. Hasen'den Tercüme
 137. Nasuh Tevbesi/Komisyon/Tercüme-Guraba yy.
 138. Neden Suretlere Karşıyız?/Resim ve Videoların Haramlığı Te'lif
 139. Nefis Tezkiyesi/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme- Hadis yayınları
 140. Niçin Namaz Kılıyoruz/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme- Polen Yayınları
 141. Niçin Sakal Bırakıyoruz?/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme - Ey İnsanlar Yayınları
 142. Niyetin Önemi/Aliyul Kari- terceme
 143. Niçin?/Ebu Nuceyd el-Mekkî'den tercüme
 144. Niçin Selef Yolunu Tercih Ediyorum?/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis Yayınları
 145. Oruç Tutmanın Lezzeti/Tercüme
 146. Oruçla İlgili Tıbbî Konular/Dr.Ahmed b. Muhammed b. Halil'den tercüme- Hadis Yayınevi
 147. Ölüm Sekeratı ve Şiddeti/Salahuddin Mahmud'dan tercüme, ta'lik- Polen Yayınları
 148. Önce Tevhid Ey İslam Davetçileri!/Elbani'den terceme
 149. Patlatma Eylemleri ve Suikast Saldırıları Fitnesi/Ebu'l-Hasen es-Suleymani'den terceme - Hadis yayınları
 150. Peçe Farzdır / Te'lif
 151. Peşin ve Vadeli Fiyat Farkı Hakkında Araştırma/Te'lif
 152. Rafıziler Hakkındaki Hadislerin Tahrici
 153. Riyazu's-Salihin'deki Tartışmalı Rivayetler/Telif
 154. Rububiyet Tevhidi/Te'lif
 155. Rüyanın Hüccet Değeri/Muhammed Ahmed İsmail Mukaddem'den terceme- Hadis Yayınları
 156. Sahih Haberlerde Cin ve Şeytan/Te'lif
 157. Sahihu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 158. Sahih Tefsîr (8 cilt) - Te'lif
 159. Sahih Tesettür - Te'lif
 160. Sahîh Meâl/Te'lif
 161. Sahih Hadisler Kulliyâtı - Te'lif
 162. Sahihayn Kulliyatı (Buhari ve Muslim'in Şartlarına Göre Sahih Hadisler) - Te'lif
 163. Sahihu'l-Ahadisi'l-Kudsiyye/Sahih Kudsî Hadis Külliyatı/Te'lif- Mercan Kitap
 164. Sahihu Lakti'l-Mercan Li's-Suyuti / Te'lif
 165. Sahihu Siyrati'n-Nebeviye/Elbani'den Terceme
 166. Sahihu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif - Mercan Kitap
 167. Sapmanın Temelleri/Te'lif
 168. Seferîlikte Namaz Hükümleri/Telif
 169. Selcu'l-Fuad Fi Lebsi's-Sevad/Suyuti'den terceme
 170. Selefin Menheci Hakkında Gizlenen Hakikatler/Te'lif
 171. Selefîliğin Esasları-İzahu'l-Mahacce/Faysal b. Casim el-Kazzar'dan Tercüme-Hadis Yayınları
 172. Senin Dilinden Senin Dinin Ey Şia!/tercüme- Yedi İklim Kitabevi&Sadakat Yayınevi
 173. Sevban Hadisinden Latif Faydalar/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis yayınları
 174. Sigaranın Hükmü (Te'lif)
 175. Sorumsuzluk ve Saptırmalar Arasında Gençlik /Ebu Enes el-Benkani'den terceme
 176. Susmanın ve Konuşmanın Edepleri/İbn Ebid-Dunya'dan terceme, tahric ve ihtisar
 177. Suyuti'den Fetvalar
 178. Sünnet Anlayışı mı, Sünnet'e Yabancılık mı?/Te'lif- Darussunne Dersanesi
 179. Şerhu Hadisi Erbain/Acurri'den terceme ve hadislerin tahrici
 180. Şerhu's-Sudur (Kabir Hayatı) Tahkik ve Tercümesi/Suyuti'den tercüme ve hadislerinin tahrici- Ey İnsanlar Yay.
 181. Şeyh Elbani'den Dersler (Te'lif)
 182. Şeyh Elbani'nin Menhec Hakkında Fetvaları /Tercüme- Hadis Yayınları
 183. Tasavvufun Hakikati (te'lif) Daru's-Sunne Mescidi 
 184. Tehzibu Camii Beyani'l-İlm Tercemesi
 185. Tehzibu Şerafi'l-Ashabi'l-Hadis Tercemesi
 186. Tekfir Fitnesi /Elbani'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 187. Tekfir ve Nifak Kavramları - Abdullah Kadiri Ehdel'den Tercüme
 188. Tekfir Sapması / Te'lif
 189. Tenviru'l-Halek Fi İmkani Ru'yeti'n-Nebi ve'l-Melek/ İmam Suyuti'den Tercüme ve tahkik- Mercan kitap
 190. Tesbih Namazının Hükmü/Telif
 191. Tesettürde Ölçüler (Te'lif)
 192. Tevhid ve Tevessül (Te'lif)
 193. Tevazû/Selim b. îd el-Hilalî'den tercüme-Hadis yayınevi
 194. Toplumu Islah Edici Etkenler /Şeyh İbn Baz'dan tercüme
 195. Usulu's-Sunne Şerhi / Te'lif, İmam Ahmed'in Usulu's-Sunne Şerhi
 196. Vikayetu'l-İnsan/Vahîd Abdüsselam Bâlî'den Tercüme
 197. Yalancı Şahitlik/Te'lif
 198. Yeminler ve Adaklar- Amr Abdulmun'im Selim'den Terceme/Guraba yayınları
 199. Yeni Müslümanlara Karşı Muamele / Abdullah b. İbrahim el-Liheydan'dan tercüme- Hadis Yayınları
 200. Zadu'l-Gurabai'l-Mübeşşirin (Kırk hadis şerhi - te'lif)
 201. Zahidlerin Edepleri/Ebu Said el-A'rabi (tercüme ve tahric)- İnsan yayınları
 202. Zakirlerin Edepleri (Te'lif)
 203. Zehirli Ok (Kadınların Erkeklere Bakmasının Hükmü) / Te'lif
 204. Zevzekliğin Alemi Yok! (Kevserî Hayranlarına Reddiye)
 
 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente vahdeke la şerîke leke estağfiruke ve etûbu ileyk" (İbn Bişrân Emâlî, 291, Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)

Cevâmiu'l-Kelîm Programı