Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir ŞerhiKitaplarım

Çalışmalarım
 1. 10 Dakikada Ne Yapabilirsin? /Abdulmelik el-Kasım'dan tercüme - polen yayınları
 2. 30 Adımda Çocuk Terbiyesi/Salim b. Madi'den tercüme
 3. Abdulkadir el-Geylânî Hayatı ve Menkıbeleri /Te'lif - Mercan Kitap
 4. Ahir Zamanda Salih Amellerin Muhafazasına Dair Tembihler/Te'lif
 5. Ahlak/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme- Hadis Yayınları
 6. Akidemiz ve Davetimiz/Şeyh Mukbil b. Hadi/Tercüme ve Şerh
 7. Akidetu'l-Geylaniyye/Te'lif - Mercan Kitap
 8. Akidetu'l-Vasitiye Şerhi/İbn Useymin'den tercüme - Hadis Yayınları
 9. Akidetu't-Tahaviyye Üzerine Selefî Uyarılar - Abdulhamid el-Hacuri'den tercüme
 10. Alimlerin Ahlakı/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları
 11. Alimlerin İhtilafları ve Bunlara Karşı Konumumuz/İbn Useymin'den Tercüme
 12. Alimlerin ve Davetçilerin Videoya Kayıt Fitnesi/Ebu Zer el-Kalmunî'den tercüme
 13. Allah İçin Sevmek ve Allah İçin Buğzetmek/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme-Hadis yayınları
 14. Allah'ın Dostları Olan Selefîlerin Özellikleri/Te'lif
 15. Allah'ın Güzel İsimleri ve Yüce Sıfatları/Te'lif
 16. Allah'ın İndirdiğinden Başkasıyla Hükmetmek /Bunder b. Nayif el-Uteybî'den terceme-Hadis yayınları
 17. Allah'ın Sevdiği ve Buğzettiği Şeyler (Adnan Tarşa'dan terceme)
 18. Allah'tan Bir Nur ve Kitab-ı Mübin (Sünnetin Vahiy Oluşu-Te'lif) (Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi kitabı içinde yayınlandı)
 19. Allah'tan Başkasına Secde Teklifi ve Cehaletin Mazeret Olması - Te'lif (Tekfir Sapması içinde yayınlandı)
 20. Altın Kaideler Şerhi (te'lif)
 21. Ashabu'l-Uhdud Kıssasından İbretler /Te'lif
 22. Asr-ı Saadet'ten Hane-i Seadete/Deha Yayınları Ankara 2002/Te'lif
 23. Avustralya Fetvaları / el-Elbânî'den Tercüme- Hadis Yayınları
 24. Ayakta Ayakkabı Giymenin Hükmü /Te'lif
 25. Beşaretu's-Subut Fi Ref'il-Yedeyni Li's-Sucud-Secdelerde El Kaldırma Hadisleri/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 26. Bid'at Ehlinin Ardında Namaz Kılmanın Hükmü/Te'lif
 27. Bid'atçi Akrabalarla Alakayı Kesmek (Te'lif)
 28. Bid'atleri Tanıma Kılavuzu (Te'lif)
 29. Bir Günde 1000 Sünnet/Halid el-Huseynan'dan Tercüme- Guraba Yayınları
 30. Birliği Sağlayan Bazı Unsurlar/Te'lif
 31. Birleşik Arap Emirlikleri Fetvaları- Şeyh Elbani'den Tercüme- Hadis Yayınları
 32. Bizden Olmayanlar / Daru's-Sunne Mescidi - Te'lif
 33. Cehri Zikrin Hükmü (Suyuti'den terceme, tahkik ve tenkid)
 34. Cemaât Kavramı/Te'lif
 35. Cünüp veya Hayızlı Kimselerin Kur'ân Okuması Hakkında Bir Tahkik - Te'lif
 36. Çağın Yeni Putları / Te'lif
 37. Daifu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 38. Daifu Edebi'l-Mufred/Elbani
 39. Daifu Mu'cemi's-Sagir Li't-Taberani/telif
 40. Daifu Suneni Ebi Davud/Elbani
 41. Daifu Suneni İbn Mace/Elbani
 42. Daifu Suneni'd-Darimi/telif
 43. Daifu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif
 44. Daifu'l-Munteka Li İbn Carud/telif
 45. Daifu'l-Muvatta/te'lif
 46. Davet ve Menhec / Te'lif
 47. Demokratik Seçimlere Katılmanın Hükmü /Abdurrahman el-Hacuri'den Tercüme
 48. Deylemi'nin Müsnedinden Faydalar/Seçme, tercüme, tahric ve şerh
 49. Değişmede Selefi Yolun Özellikleri/Selim b. Iyd el-Hilali ve Elbani'den terceme- Hadis Yayınları
 50. Dilin Edeplerinden/Te'lif
 51. Dört Kaide - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme (Muhtasar Sahih Akide içinde yayınlandı)
 52. Düğün ve Bayramlar Dışında Def Çalmanın Hükmü/ Te'lif
 53. Dünya ve Kubbesi/Modern Hurafelere Reddiye- Darussunne Dersanesi
 54. Ebu Hanife Hakkında Sahih Gerçekler (Te'lif)
 55. Ebu Nuaym'ın rivayet ettiği 40 Hadiste Sohbet Adabı (Te'lif)
 56. Ehli Hadis'in Menhecine Göre Fıkhi Kaideler (Te'lif)
 57. Ehli Hadisin Tarihi/Ahmed ed-Dihlevî'den Tercüme ve ta'lik- Ey İnsanlar Yayınları
 58. Ehli Sünnete Göre Oniki İmam (Te'lif)
 59. Ehl-i Sünnetin İman ve Tevhid Akidesi/Te'lif - Darus-sunne Dersanesi
 60. Ehli Sünnetin Esasları/Ahmed b. Hanbel'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 61. el-Akidetu Ehli'l-İslam/İbnu'l-Haddad'dan terceme
 62. el-Albâniyyât- Elbani'nin Fetvaları /Te'lif
 63. el-Cevabu'l-Hatem/Suyuti'den Terceme ve tahric
 64. el-Emru bi'l-İttiba ve'n-Nehyu Ani'l-İbtida/Suyuti'den terceme ve tahkik
 65. el-İbane - Sahabenin Dindeki Yeri/guraba yy.
 66. el-İsabe'den Seçkin Sahabeler/İhtisar ve tercüme- Sağlam Yayınları
 67. el-Lum'a Fi Ecvibeti's-Seb'a - İmam Suyuti'den Tercüme - Mercan kitap (Kainatın Sırları kitabıyla beraber Mercan Kitap tarafından yayınlandı)
 68. el-Kavlu'l-Mufid/İbn Useymin'den terceme
 69. el-Minha Fi's-Subha/Suyuti'den terceme ve tahkik
 70. ez-Zecru Bi'l-Hecr (Alakayı Keserek Sakındırma) İmam Suyuti'den tercüme
 71. Evvabin Namazı Duha Namazıdır/Te'lif
 72. Fecr-i Sadık Vakti Meselesi/ Ebu Muaz Âl-u Tahir'den tercüme
 73. Fetvaya Cüretten Sakındırma / el-Elbânî'den tercüme
 74. el-Fevâid Fi Dirasati'l-Esanîd (Ayrıntılarıyla İsnad İnceleme İlmi - İkinci Seviye Hadisi Usûlü Dersleri) / Te'lif
 75. Fitnelerde Basiret/Muhammed İsmail Mukaddem'den Tercüme
 76. Genç Sahabeler/Heyet- tercüme - Polen yayınları
 77. Günahların Dökülüşü/Selim b. Îd el-Hilâlî'den tercüme - Hadis yayınevi
 78. Güncel Havariç Fikrine Selefin Sabit Akidesinden Cevaplar/Te'lif (Tekfir Sapması kitabı içinde yayınlandı)
 79. el-Hakîk Fi Usuli't-Tahkik (Hadis Usulü 4. Seviye Dersleri) /Te'lif
 80. Hanefî Mezhebi Nasıl Yozlaştı? (İçtihad ve Taklid) /Muhammed Bahit el-Muti'î'nin İbn Kemal Paşa'ya reddiyesinden tercüme- Ey İnsanlar Yayınları
 81. Hanımlara Fetvalar/İbn Teymiyye'den tercüme- Beka Yayınları
 82. Hanımlar İçin 1000 Fetva/Halid el-Huseynan'dan tercüme- Polen Yayınları
 83. Hasaisu'l-Mustafa Beyne'l-Guluv ve'l-Cefa/Sadık b. Muhammed b. İbrahim - tashih
 84. Hayâ Sigortası: İç ve Dış Cephe Tesettürü/Darussunne Dersanesi
 85. Hayatu'l-Enbiya Ba'de Mematihim/Beyhaki'den terceme ve tahric
 86. Hazarda Namazların Mutlak Cem'i/te'lif (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde)
 87. Hevaya Tabi Olmanın Belirtileri/Tercüme
 88. Hısnu'l-Muslim- Said el-Kahtani/ Tercüme ve Tahrici - Hadis yayınları 
 89. Hicret ve Cihad Ahkâmı/Te'lif
 90. Huşu İle Namaz/Şeyh Salih Alu'ş-Şeyh'ten tercüme -Beka yayınları
 91. İbadet Tevhidinin Delilleri - Bulûgu's-Seâde /Salah el-Budeyr'den Tercüme
 92. İbn Teymiyye Külliyatı 9.Cild (Hadis Bölümü) tercüme- Tevhid-Beka Yayınları
 93. İçkiye Devam Edenin Öldürülmesi /Te'lif
 94. İftar Vakti Hakkında Tahkik /Ebu Muaz Tahir Alu Raid'den Tercüme
 95. İftar, Sahur ve Namaz Vakitleri Hakkında Uyarılar/ Te'lif
 96. İhlâl veya İhmâl Edilen İslam Hakları/Te'lif
 97. İhtilafın Kısımları ve Muhaliflere Muamele Şekli - Abdulhamid el-Hacuri'den terceme
 98. İhvânu'l-Muslimîn ve Cihad Anlayışının Tahrifi /Te'lif
 99. İlmin Afet ve Engelleri /Te'lif
 100. İ'malu'l-Fikr/Suyuti'den Terceme ve tahric
 101. İmam es-Secezî'den Menhecî Uyarılar /Te'lif
 102. İman Esasları - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme
 103. İmanın Hakikati (te'lif)
 104. İnbau'l-Ezkiya Bi-Hayati'l-Enbiya - Suyuti'den tercüme ve tahric - Mercan kitap
 105. İsa Aleyhisselam'ın Nuzulü/ M.Halil Herras'tan Terceme-Guraba Yayınları
 106. İskender Evrenosoğluna Reddiye/te'lif - Darussunne Dersanesi
 107. İslam Davetçisinin Kılavuzu/te'lif
 108. İslam'da Münafıklara Muamele Şekli/Te'lif
 109. İslam'ı Yeniden Yorumlama Bid'ati/Terceme-Hadis yayınları
 110. İşçi ve İşveren Hukuku/Te'lif 
 111. İtikaf Hükümlerinde Orta Yol/Ali el-Halebi
 112. İttiba Tevhidi / Te'lif  (Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi kitabı içinde yayınlandı)
 113. Kabirlerde Kuran Okumak (Te'lif)
 114. Kadının Mahremsiz Yolculuğunun Haramlığı / Te'lif (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 115. Kadınlar İçin Fetvalar/ Guraba yy.
 116. Kadınların Edepleri /İbn Habib es-Sülemi'den ihtisar ve terceme- Deha yayınları Ankara 2002
 117. Kadınların Edepleri/İbn Habib es-Sulemî (tam metin terceme ve tahkiki)- Ey İnsanlar Yayınları
 118. Kağıt Oyunları Oynamanın Hükmü/Meşhur Hasen Selman'dan Terceme
 119. Kainatın Sırları - (Esraru'l-Kevn) İmam Suyuti'den tercüme ve tahkik - Mercan Kitap
 120. Keyfiyyetu'l-Yedeyn Fi'l-Ka'deti Beyne's-Secdeteyn (İki Secde Arasındaki Oturuşta Ellerin Durumu)/Te'lif  (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde yayınlandı)
 121. Kırk Hadiste İslam Şahsiyeti - Ali Hasen Ali Halebi'den Terceme (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 122. Kıskançlık/Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 123. Kıyamet Alametleri/Muhammed b. Osman'dan tercüme- Polen Yayınları
 124. Kıyas ve Taklide Reddiye/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 125. KIZMA!/Ahmed Abdurrahman'dan tercüme- Polen Yayınları
 126. Kitabu'l-Cami/Kayravani'den Terceme
 127. Kitabu's-Sıfat/Darekutni'den tercüme
 128. Kolay Ezberlemek İçin Kısa Hadisler /Te'lif ve Tahric
 129. Kolaylaştırılmış Hadis Usulü Dersleri/Te'lif
 130. Kolaylaştırılmış İslam Akidesi /Şeyh Abdullah Cibrin'den Terceme-Hadis Yayınları
 131. Köylerde Yaşamanın ve Hicretten Sonra Bedevileşmenin Hükmü /Te'lif
 132. Kuran Hafızlarının Edepleri/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları (Alimlerin Ahlakı kitabı içinde yayınlandı)
 133. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Hac, Umre ve Kurban/Te'lif
 134. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Oruç Hükümleri/Te'lif
 135. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Abdest ve Namaz Ahkamı/Te'lif - Dâru's-Sunne Mescidi
 136. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Zekat Hükümleri/Te'lif
 137. Kur'ân ve Sünnet Işığında Muamelât/Te'lif
 138. Kur'ân ve Sünnet Işığında Nikah ve Talak/Te'lif
 139. Kur'an ve Sünnet Işığında Sahih İlmihal/Te'lif - Kitap Dünyası (1.Baskı) Ey İnsanlar Yayınları (2. ve 3. Baskılar) Dâru's-Sunne Mescidi (4.Baskı)
 140. Kur'ân-ı Kerîm'in Tecvidi /Te'lif (Sahih Meal ile birlikte Daru's-Sunne Mescidi yayınladı)
 141. Kur'an'ın İndirilmesiyle Hüccet İkame Oldu Şüphesi /Te'lif
 142. Kuveyt Fetvaları /el-Elbanî'den Tercüme
 143. Laktu'l-Mercan- Cinler Alemi/Suyuti'den terceme ve tahric-(Mercan Kitap yayınladı)
 144. Maslahat ve Nas arasındaki İlişki- Te'lif
 145. Mehmet Çelik ve Diğer İlahiyatçılara Reddiye
 146. Mesih Deccal ve Ye'cüc ile Me'cüc/Mecdi eş-Şehavî'den terceme ve tahric
 147. Meşhur Muhaddisler ve İsnadlarım /Te'lif 
 148. Mezhep Mutaassıplarının Naslara Yaptıkları Tahrifler/Te'lif
 149. Muasır Tekfircilerin Fikrî Kargaşalarına Cevaplar - Te'lif
 150. Muhaddis Sufiler / Ebu Sa'd el-Malini'den tercüme, tahric ve ta'lik- İnsan Yayınları
 151. Muhammedun Rasulullah/ Muhammed Hıdır Huseyn'den Tercüme
 152. Muhtaç Olduğumuz "Adamlık" /Te'lif
 153. (Muhtasar) Sahih Akide- Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı) 
 154. Muhtasar Sahih İlmihal/Te'lif - Mercan Kitap
 155. el-Muktarah Fi'l-Mustalah (Hadis Usulü 1. Seviye Dersleri) /Te'lif
 156. Musannef/Said b. Mansur'dan terceme
 157. Musibetlerin Sebepleri ve Kurtuluş Yolu/ Te'lif
 158. Musnedu'l-Geylani (Abdulkadir Geylani'nin Rivayet Ettiği Hadisler)/Te'lif- Mercan Kitap
 159. Musnedu'ş-Şafii Bitertibi's-Sindî/Tercüme ve tahkik- Sağlam Yayınları
 160. el-Mustefâd Fi'l-İlel ve'r-Ricali'l-İsnad (Hadis Usulü 3. Seviye dersleri) /Te'lif
 161. Münafıkların 50 Alameti/Hasen el-Arumi'den tercüme- Polen Yayınları
 162. Müslümanın Hayatında İbadetlerin Etkileri/Abdulmuhsin b. Hamd Abbad el-Bedr'den tercüme
 163. Nafile Namazlar/Ömer b. Sâlim Bazmul'dan tercüme - Polen yayınları
 164. Namazda Ellerin Bağlanması /Te'lif (Abdest ve Namaz Ahkamı Kitabı İçinde Basıldı - Daru's-Sunne Mescidi)
 165. Namazda Sola Selamda "ve berakatuh" ziyadesi /te'lif  (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde yayınlandı)
 166. Namazdaki Hatalar Muhtasarı/Meşhur b. Hasen'den Tercüme
 167. Nasuh Tevbesi/Komisyon/Tercüme-Guraba yy.
 168. Nebzetu'n-Nazar Fi İlmi'l-Hadis Ale'l-İhtisar/ Te'lif-Arapça
 169. Neden Suretlere Karşıyız?/Resim ve Videoların Haramlığı Te'lif
 170. Nefis Tezkiyesi/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme- Hadis yayınları
 171. Niçin Namaz Kılıyoruz/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme- Polen Yayınları
 172. Niçin Sakal Bırakıyoruz?/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme - Ey İnsanlar Yayınları
 173. Nikah Talebinde Kadına Bakma Sınırı /Te'lif
 174. Niyetin Önemi/Aliyul Kari- terceme
 175. Niçin?/Ebu Nuceyd el-Mekkî'den tercüme
 176. Niçin Selef Yolunu Tercih Ediyorum?/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis Yayınları
 177. Oruç Tutmanın Lezzeti/Tercüme
 178. Oruçla İlgili Tıbbî Konular/Dr.Ahmed b. Muhammed b. Halil'den tercüme- Hadis Yayınevi
 179. Ölüm Sekeratı ve Şiddeti/Salahuddin Mahmud'dan tercüme, ta'lik- Polen Yayınları
 180. Önce Tevhid Ey İslam Davetçileri!/Elbani'den terceme
 181. Patlatma Eylemleri ve Suikast Saldırıları Fitnesi/Ebu'l-Hasen es-Suleymani'den terceme - Hadis yayınları
 182. Peçe Farzdır / Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 183. Peşin ve Vadeli Fiyat Farkı Hakkında Araştırma/Te'lif
 184. Rafıziler Hakkındaki Hadislerin Tahrici
 185. Riyazu's-Salihin'deki Tartışmalı Rivayetler/Telif
 186. Rububiyet Tevhidi/Te'lif
 187. Rüyanın Hüccet Değeri/Muhammed Ahmed İsmail Mukaddem'den terceme- Hadis Yayınları
 188. Sahih Arapça (Sarf ve Nahiv) /Te'lif
 189. Sahih Haberlerde Cin ve Şeytan/Te'lif
 190. Sahih İlim /Te'lif
 191. Sahih İtikad Hadisleri el-Caddetu'l-Beydâ 4 Cilt/ Te'lif
 192. Sahih Menhec / Te'lif
 193. Sahih Nebevî Tıp /Te'lif
 194. Sahihu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 195. Sahih Tefsîr (8 cilt) - Te'lif (Darussunne Mescidi Yayınladı) 
 196. Sahih Tesettür - Te'lif (Darussune Mescidi Yayınladı) 
 197. Sahîh Meâl/Te'lif (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 198. Sahih Hadisler Kulliyâtı - Te'lif
 199. Sahih Hadisle Amel Etmenin Zorunluluğu /Te'lif
 200. Sahihu'l-Ahadisi'l-Kudsiyye/Sahih Kudsî Hadis Külliyatı/Te'lif (Mercan Kitap yayınladı)
 201. Sahihu Lakti'l-Mercan Li's-Suyuti / Te'lif
 202. Sahihu Siyrati'n-Nebeviye/Elbani'den Terceme
 203. Sahihu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif - (Mercan Kitap "Kabir Hayatı" adıyla yayınladı)
 204. Salih Selefin Bid'at ve Bid'atçilerden Sakındırma Menheci /Te'lif
 205. Haktan Sapmanın Temelleri/Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı)
 206. Seferîlikte Namaz Hükümleri/Telif (Abdest ve Namaz Ahkamı kitabı içinde yayınlandı)
 207. Selcu'l-Fuad Fi Lebsi's-Sevad/Suyuti'den terceme
 208. Selefin Menheci Hakkında Gizlenen Hakikatler/Te'lif
 209. Selefîliğin Esasları-İzahu'l-Mahacce/Faysal b. Casim el-Kazzar'dan Tercüme-Hadis Yayınları
 210. Senin Dilinden Senin Dinin Ey Şia!/tercüme- Yedi İklim Kitabevi&Sadakat Yayınevi
 211. Sevban Hadisinden Latif Faydalar/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis yayınları
 212. Sigaranın Hükmü (Te'lif)
 213. Sorumsuzluk ve Saptırmalar Arasında Gençlik /Ebu Enes el-Benkani'den terceme
 214. Susmanın ve Konuşmanın Edepleri/İbn Ebid-Dunya'dan terceme, tahric ve ihtisar
 215. Suyuti'den Fetvalar
 216. Sünnet Anlayışı mı, Sünnet'e Yabancılık mı? (Fethullah Gülen'e Reddiye) /Te'lif- Darussunne Dersanesi
 217. Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi (Darussunne Mescidi yayınladı)
 218. Şerhu Hadisi Erbain/Acurri'den terceme ve hadislerin tahrici
 219. Şerhu's-Sudur (Kabir Hayatı) Tahkik ve Tercümesi/Suyuti'den tercüme ve hadislerinin tahrici
 220. Şerhu's-Sunne - el-Berbeharî /Tercüme
 221. Şeyh Elbani'den Dersler (Te'lif)
 222. Şeyh Elbani'nin Menhec Hakkında Fetvaları /Tercüme- Hadis Yayınları
 223. Şimdi de Sıra Haremlik/Selamlığı İptal Etmeye mi Geldi?
 224. Tasavvufun Hakikati (te'lif) Daru's-Sunne Mescidi 
 225. Tehzibu Camii Beyani'l-İlm Tercemesi
 226. Tehzibu Şerafi'l-Ashabi'l-Hadis Tercemesi
 227. Tekfir Fitnesi /Elbani'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 228. Tekfir ve Nifak Kavramları - Abdullah Kadiri Ehdel'den Tercüme
 229. Tekfir Sapması / Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı) 
 230. Tenviru'l-Halek Fi İmkani Ru'yeti'n-Nebi ve'l-Melek/ İmam Suyuti'den Tercüme ve tahkik- Mercan kitap (Kainatın Sırları Kitabı içinde yayınlandı)
 231. Tesbih Namazının Hükmü/Telif
 232. Tesettürde Ölçüler (Te'lif) (Sahih Tesettür Kitabı içinde yayınlandı)
 233. Tevhid ve Tevessül (Te'lif)
 234. Tevazû/Selim b. îd el-Hilalî'den tercüme-Hadis yayınevi
 235. Toplumu Islah Edici Etkenler /Şeyh İbn Baz'dan tercüme
 236. Usulu's-Sunne Şerhi / Te'lif, İmam Ahmed'in Usulu's-Sunne Şerhi
 237. el-Velâ ve'l-Berâ /Te'lif
 238. Vikayetu'l-İnsan/Vahîd Abdüsselam Bâlî'den Tercüme
 239. Yâkutetu'l-Mesânid 3 Cilt (Buhari ve Muslim Ricaliyle Hadisler) /Te'lif
 240. Yalancı Şahitlik/Te'lif
 241. Yeminler ve Adaklar- Amr Abdulmun'im Selim'den Terceme/Guraba yayınları
 242. Yeni Müslümanlara Karşı Muamele / Abdullah b. İbrahim el-Liheydan'dan tercüme- Hadis Yayınları
 243. Zadu'l-Gurabai'l-Mübeşşirin (Kırk hadis şerhi - te'lif)
 244. Zahidlerin Edepleri/Ebu Said el-A'rabi (tercüme ve tahric)- İnsan yayınları (Alimlerin Ahlakı kitabı içinde yayınlandı)
 245. Zakirlerin Edepleri (Te'lif)
 246. Zeberced 3 cilt (Buhari ve Muslim'in şartlarına göre hadisler) /Te'lif
 247. Zehirli Ok (Kadınların Erkeklere Bakmasının Hükmü) / Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 248. Zevzekliğin Alemi Yok! (Kevserî Hayranlarına Reddiye)
 
 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)