Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

29 Aralık 2011 Perşembe

Kitapsız Kafirin Kestiği Yenir mi? Meselesi

Bismillah
Çeşitli vesilelerle Allah'tan gayrı adına kesilmeyip, kan akıtılarak meşru kesimi yapılmış etlerin yenilmesinin caiz olduğunu söylemiştim. Zira Kitap ve sünnette hayvan kesimlerinde iki aslî şart vardır:
1- Yalnız Allah için kesilmesi
Burada Allah için kesmeye niyet yeterlidir, Allah adının zikredilmesi mustehaptır. Buna göre hayvan kesildiği esnada, Allah için kesmeye niyet etmiş bir kimse Allah'ın adını zikretmeyi unutursa kesilenin helalliğine zarar vermez. Yine bu şart, Allah'ın adı zikredilmesine rağmen, kabirler ve türbeler yanında kesilen yahut önemli birinin gelişi için kesilen kurbanların murdar olduğunu ifade etmeye yeterlidir.
2- Meşru kesim yapılması.
Bu şart usulsüz olarak öldürülen hayvanların yahut günümüzde avrupada uygulandığı söylenen petar tabancasıyla bayıltılarak/öldürülerek meşru kan akıtılmasının engellendiği kesimlerin meşru olmadığını ifade etmek için yeterlidir.

27 Aralık 2011 Salı

Secdelerde Elleri Kaldırma Hadisleri

Secdelerde Elleri Kaldırma Hadisleri
Ebu Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî
Son halini indirmek için şu başlığa tıklayın:
Beşâretu's-Subût Fî Ref'i'l-Yedeyni Li's-Sucûd


İÇİNDEKİLER

Takdim   4

MERFU RİVAYETLER  9

1- Mâlik b. el-Huveyris t Hadisi: 10

Şazlık İddiası ve Cevabı 11

a- Şaz hadis: 13

b- Güvenilir Ravinin Ziyadesinin Hükmü   15

2- Enes b. Mâlik t Hadisi: 17

Birinci Rivayet Yolu: 17

Enes radıyallahu anh Hadisinin Mevkuflukla İlletlendirilmesi ve Cevabı 18

İkinci Rivayet Yolu: 19

Üçüncü Rivayet Yolu: 20

Dördüncü Rivayet Yolu: 21

Beşinci Rivayet Yolu: 21

3- ‘Abdullah b. ‘Umer t Hadisi: 23

Birinci Rivayet Yolu: 23

İkinci Rivayet Yolu: 23

Üçüncü Rivayet Yolu: 24

Dördüncü Rivayet Yolu: 24

Beşinci Rivayet Yolu   25

Altıncı Rivayet Yolu: 25

Yedinci Rivayet Yolu: 25

Sekizinci Rivayet Yolu: 26

İbn Ömer Radıyallahu anhuma Hadisine İtiraz ve Cevabı 27

4- Ebû Hureyre t Hadisi: 29

Birinci Rivayet Yolu: 29

Ebu Hureyre Hadisi Hakkında Birinci İtiraz ve Cevabı 30

İkinci Rivayet Yolu: 31

Üçüncü Rivayet Yolu: 32

Dördüncü Rivayet Yolu: 32

Beşinci Rivayet Yolu: 33

Ebu Hureyre Hadisi Hakkında İkinci İtiraz ve Cevabı: 33

Altıncı Rivayet Yolu: 35

5- Vâ’il b. Hucr t Hadisi: 36

Birinci Rivayet Yolu: 36

İkinci Rivayet Yolu: 37

Üçüncü Rivayet Yolu: 37

Dördüncü Rivayet Yolu: 39

Beşinci Rivayet Yolu: 40

Altıncı Rivayet Yolu: 41

Yedinci Rivayet Yolu: 41

6- İbn ‘Abbâs Hadisi: 44

Birinci Rivayet Yolu: 44

İkinci Rivayet Yolu: 45

Üçüncü Rivayet Yolu   45

7- ‘Umeyr b. Katâde el-Leysî t Hadisi: 47

Birinci Rivayet Yolu: 47

İkinci Rivayet Yolu: 48

Üçüncü Rivayet Yolu: 49

8- Câbir b. ‘Abdillâh C Hadisi: 52

9- ‘Alî b. Ebî Tâlib t Hadisi: 53

Birinci Rivayet Yolu: 53

Bir Şüphe ve Cevabı: 53

İkinci Rivayet Yolu: 55

Üçüncü Rivayet Yolu: 56

10 - Mu‘âz b. Cebel t Hadisi: 58

11- İmran b. Husayn t Hadisi 61

12- Abdullah b. Mes’ud t Hadisi 62

13- Ebu Said el-Hudrî t Hadisi 64

SAHÂBEDEN GELEN MEVKÛF RİVAYETLER  66

1ve 2- Ebu Bekr ve Ömer t’dan Mevkuf 67

3- Ali b. Ebi Talib t  68

Birinci Rivayet Yolu: 68

İkinci Rivayet Yolu: 69

4- İbn Zubeyr t Hadisi: 70

Birinci Rivayet Yolu: 70

İkinci Rivayet Yolu: 71

5- Sehl b. Sa‘d t Hadisi: 72

Uyarı!  72

6- Enes t’dan Mevkûf: 74

Birinci Rivayet Yolu: 74

İkinci Rivayet Yolu: 74

7- İbn ‘Umer t’dan Mevkûf: 76

Birinci Rivayet Yolu: 76

İkinci Rivayet Yolu: 76

Üçüncü Rivayet Yolu: 77

Dördüncü Rivayet Yolu: 77

Beşinci Rivayet Yolu: 77

Altıncı Rivayet Yolu: 78

Yedinci Rivayet Yolu: 78

Sekizinci Rivayet Yolu: 79

İbn Ömer t Hadisi Hakkında Büyük Bir Hataya Dayanan İddia: 80

8- Ebû Hureyre t’dan Mevkûf: 84

Birinci Rivayet Yolu: 84

İkinci Rivayet Yolu: 85

Üçüncü Rivayet Yolu: 85

9- İbn ‘Abbâs t ’dan Mevkûf: 87

10- İmran b. Husayn t  88

11- Ebu Said el-Hudri t’den Mevkuf 89

TABΑİN’DEN ve TEBEU’T-TABΑİNDEN GELEN RİVAYETLER  91

1- Tâvûs b. Keysan Rahimehullah’dan Maktu‘: 91

Birinci Rivayet Yolu: 91

İkinci Rivayet Yolu: 91

Üçüncü Rivayet Yolu: 92

Dördüncü Rivayet Yolu: 93

2- Nafi Mevla İbn Ömer t ’den Maktu   93

Birinci Rivayet Yolu: 93

İkinci Rivayet Yolu: 93

3- Hasen el-Basrî Rahimehullah’dan: 94

Birinci Rivayet Yolu: 94

İkinci Rivayet Yolu: 94

Üçüncü Rivayet Yolu: 96

Dördüncü Rivayet Yolu: 96

4- Muhammed b. Sîrîn Rahimehullah’dan: 96

5- Eyyûb es-Sahtiyânî Rahimehullah’dan: 97

Birinci Rivayet Yolu: 97

İkinci Rivayet Yolu: 97

6, 7, 8 ve 9- Kâsım b. Muhammed, Mekhûl, ‘Abdullah b. Dînâr ve Sâlim b. ‘Abdullah b. ‘Umer Rahimehumullah’dan: 98

10 ve 11- Mu‘temir b. Suleymân ve Babası Suleymân et-Teymî Rahimehumallah'dan: 98

Birinci Rivayet Yolu: 98

İkinci Rivayet Yolu: 99

12- Hammâd b. Zeyd Rahimehullah: 100

13- Atâ b. Ebi Rabah Rahimehullah  100

Birinci Rivayet Yolu: 100

İkinci Rivayet Yolu: 101

14, 15 ve 16 - Mucâhid b. Cebr, Kays b. Sa‘d ve el-Hasen b. Muslim Rahimehumullah: 101

17- ‘Abdullâh b. Tâvûs Rahimehumallah: 102

18, 19 ve 20- Mugîre b. ‘Abdullâh b. Ebî ‘Akîl el-Kûfî, Cabir b. Talha el-Yâmî ve İbrahim Rahimehumullah: 103

21- el-Evzaî Rahimehullah: 104

Birinci Rivayet Yolu: 104

İkinci Rivayet Yolu: 104

22- ‘Abdurrahmân b. Mehdî Rahimehullah: 105

Birinci Rivayet: 105

İkinci Rivayet: 106

Üçüncü Rivayet: 106

23 ve 24- İsmail b. Uleyye ve Yahya b. Said Rahimehumallah   10 Rahime 7

25- İmam Malik b. Enes Rahimehullah  107

26- İmam Şafii Rahimehullah 108

DİĞER ULEMÂDAN GELEN RİVAYETLER  110

1- Ahmed b. Hanbel 110

Birinci Rivayet Yolu: 110

İkinci Rivayet Yolu: 110

Üçüncü Rivayet Yolu: 110

Dördüncü Rivayet Yolu: 111

Beşinci Rivayet Yolu: 112

2- İmam Nesai 113

3, 4 ve 5 - Ahmed b. ‘Abdullâh b. Sâlih el-Kûfî, Muhammed b. ‘Abdillâh b. Numeyr ve ‘Alî b. el-Medinî V: 113

6 ve 7 – Ebu Bekr İbnu’l-Munzir ve Ebu Ali et-Taberî 114

8, 9 ve 10 - İbn Huveyzimindâd, el-Buveytî, İbn Hazm V: 115

11- İbn Kattân ?: 116

12- İbn Ruşd ?: 116

13- Muhammed b. İsmâ‘îl el-Buhârî ?: 117

14, 15 ve 16- Ahmed b. Ömer, Muhammed b. Ömer ve ‘Abdurrahman b. ‘Abdillah b. el-Hakem:   117

17, 18, 19, 20 ve 21 - Bakî b. Mahled, Muhammed b. ‘Abdusselâm el-Huşenî, Kâsım b. Muhammed, el-Muzenî ve Rebî‘ b. Suleymân : 118

22- Ebû Bekir el-Cârudî (Muhammed b. en-Nadr b. Seleme b. el-Cârud): 119

23- Ebu İbrahim İshak b. İbrahim el-Fakih   119

24-  Hafız Abdulhak el-İşbilî 120

25- Hafız İbn Abdilberr  120

26- Hafız el-Ukaylî 121

27 ve 28- Hafız İbn Abdilhadi ve İbn Huzeyme   121

29- Hafız İbnu’t-Turkmanî (Alauddin b. Ali el-Mardinî)  123

30- Takıyuddin İbn Dakîk el-Iyd   125

31, 32, 33 ve 34 - Ebû Ca‘fer et-Tahâvî, Ebû Hanife, Ebû Yûsuf, İmâm Muhammed : 126

35 -  es-Serahsi : 129

36- Hafız İbn Hacer el-Askalani: 129

37- İmam Muhyiddin en-Nevevi : 129

38- Hafız Nureddin el-Heysemî: 130

39- Hafız Muhammed b. Yusuf es-Sâlihî ed-Dımeşkî 130

40- Ebu‘l-Mehasin Yusuf b. Musa el-Hanefi 131

41- Şeyh Nasıruddin Muhammed b. Mukbil el-Cundî el-Fakih   132

42 ve 43- es-Sindî ve Suyuti 132

44- Muhammed Nasıruddin el-Elbanî: 132

45- Huseyn b. Avde el-Avayşe   133

46- Ahmed b. Yahya en-Necmi 134

47- Şeyh Hamd b. Abdillah el-Hamd   135

48- Seyyid Ahmed Muhammed Şakir  136

49 ve 50- Şuayb el-Arnaut, Abdulkadir el-Arnaut  137

51- Ebu Mus’ab Muhammed Subhi b. Hasen el-Hallak  138

52- Dr. Şerif Hatim b. Arif el-Avnî 138

53- Ferid b. Emin el-Hindavî 138

54- Şeyh Muhammed b. Muhammed el-Muhtar eş-Şankiti 139

55- Ebu’l-Huseyn Halid b. Mahmud er-Rabat  140

56- Ebu Said el-Yarbuzî 140

57- el-Lecnetu’d-Daime Fetvası 140

ALEYHTE GETİRİLEN DELİLLER ÜZERİNE MÜLAHAZALAR  143

İbn Ömer C Hadisi 143

Cabir b. Semura t Hadisi 148

Bera b. Azib tHadisi 149

İbn Mes’ud t Hadisi: 151

İbn Ömer C’dan Diğer Bir Rivayet  154

Enes t Hadisi 155

Ebu Hureyre t Hadisi 156

İbn Abbas C Hadisi 156

İbn Zubeyr C Hadisi 156

Ali t Hadisi 157

Meselenin Özeti: 158

NAMAZDA ELLERİ KALDIRMANIN SEVABI 160

Her Parmak İçin On Ecir  160

Birinci Rivayet Yolu: 160

İkinci Rivayet Yolu: 160

Üçüncü Rivayet Yolu: 161

Elleri Kaldırmayanın Te’dip Edilmesi 162

Elleri Kaldırmamak Namazda Eksikliktir  164

Namazın Ziyneti Ellerin Kaldırılmasıdır  165

Elleri Kaldırmak Allah’ı Ta’zimdendir  166

Elleri Kaldırmayı Terk Edenin Hükmü   167

Sonuç  168

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)