Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

26 Şubat 2013 Salı

Mustafa İslamoğlu, İblis’ten Bir Adım Öne Geçti!

 
Boynuz kulağı geçermiş. İblisin boynuzu gibi türeyen Mustafa İslamoğlu’nun, dininde basiret üzere olanların malumu olduğu üzere sözlerinin yarısından fazlası Allah’ın dinine küfürle doludur. Allah’ın dinine karşı aklını put edinen müşriklerin ilki o değildir lakin, bu yoldan kafir olanların ilki İblis’i kader inkarıyla geride bırakmıştır. Zira İblis kaderi inkar etmiyor, Allah Azze ve Celle’ye: “Beni saptırmana karşılık…” diyordu… İslamoğlu ise; sapmak da, hidayet olmak da insanın kendisine aittir demekte, böylece insanın kendi kaderinin yaratıcısı olduğunu söyleyerek, rububiyet sıfatı olan yaratıcılıkta, insanı Allah’a ortak koşmaktadır.
Kadın-erkek karışıklığı gibi aleni fasıklığına ve facirliğine gözyumarak veya bu büyük cürmü küçük görerek O’nun seminerlerine katılanlar, M. İslamoğlunun salyalarından kuduza yakalanmakta, ameldeki müşkülat, akidedeki bitikliğin habercisi olmaktadır. Kuduz köpek gibi şuursuz havlamalar arttı, bunları zehirleyecek belediyeler de iş yapmıyor!
Yine bir kardeşimiz, M.İslamoğlu’nun esmau’l-husna serisi olarak dokuduğu, örümcek ağından ibaret yeni bir tuzağı haber verdi. Muhakkak ki örümceğin ağı pek zayıftır. Kendisine M. İslamoğlunun neresinden tutulsa elde kalacağını söyledimse de, mezkur kaydı dinlediğimde birkaç cümle yazmadan geçemedim.
İslamoğlu, Buhari ve Muslim’in rivayet ettikleri şu kudsi hadisi örnek veriyor: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Adem oğlu dehre (zamana) söverek bana eziyet ediyor. Dehr benim. Emir benim elimdedir, geceyi ve gündüzü ben çeviririm.”
(Buhari, Kitabu’t-Tefsir (8/574 no: 4826) Kitabu’t-Tevhid (13/464 no: 7491) Muslim, Kitabu’l-Edeb (4/1762 no: 2246)
Sonra bu hadisin isnadı sahih, metni batıl bir hadis olduğunu iddia ediyor ve bu iddiasına Casiye 24. Ayetini delil getiriyor. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Demişlerdir ki: "Dünya hayatımızdan başka hiçbir şey yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yokluğa sürükler". Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece böyle zannediyorlar
Yukarıda zikredilen hadisin, bu ayete aykırı olduğunu iddia ediyor ve hadislerin isnadları ne kadar sahih olursa olsun, mutlaka Kur’âna arz edilmesi gerektiğini öne sürüyor, sünnetin vahiy kaynaklı olduğunu söyleyen ehl-i sünnete harp ilan ediyor ve bu hadisi inkar etmeyenleri “hiç Kur’an okumamakla” itham ediyor!
Ey insaf ve basiret sahipleri! Burada aykırılık nerede, siz görüyor musunuz? Yoksa Mustafa İslamoğlunun anlayıştan mahrum edilmişliğini mi görüyorsunuz?
Allah Azze ve Celle, Cahiliyye halkının bir kısmı olan ve kendilerine “Dehrîler” denilen kimselerin sözlerini zikrediyor. Peki kimdir Dehrî’ler? Onlar, Rabbin varlığını ve ahireti inkar edenlerdir. Bu yüzden: “"Dünya hayatımızdan başka hiçbir şey yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yokluğa sürükler"demişlerdir. M. İslamoğlunun bu hakikatten habersiz olması imkansızdır. O yalnızca her zamanki gibi laf ebeliğini sürdüyor.
Hatta Tabiin müfessirlerinden İkrime Casiye 24. Ayetinde geçen Dehri’lerin sözlerini: “Allah'tan başka bizi kimse helak etmiyor” diye açıklamıştır. (Kurtubi, 16/171)
Bu açıklamaya göre dehri’lerin sözlerinde karşı çıkılan onların, hayatı yalnızca dünya hayatından ibaret saymaları, ahireti inkar etmeleridir.
Şayet Dehri’ler, rabbi kabul etmeyen kimseler olduklarından “bizi ancak zaman helak ediyor” demiş olsalar dahi, burada hadis ile ayet arasında bir çelişki yoktur. Zira Rabbin varlığını inkar edenin “bizi ancak zaman helak eder” demesi ile Rabbi kabul eden bir kimsenin “bizi ancak zaman helak eder” demesi arasında dağlar kadar fark vardır.
Rabbi inkar edenin bu sözü söylemesi, hadiseleri zamana nispet etmesi manasına gelir ve onun küfrü, yalnız bu sözü söylemesinden dolayı değil, rabbi inkar etmesinden dolayıdır. Ancak rabbi kabul ve itiraf eden bir kimsenin bu sözü söylemesi halinde bu, zamanın yaratıcısına nispet edilir ve ancak zamana sövülmesi veya kadere isyan içermesi halinde bu söz kabahat sayılır.  
Şimdi gelelim can alıcı noktaya! Ayete aykırı olduğu iddia edilen Kudsi hadiste ne deniliyordu?Adem oğlu dehre (zamana) söverek bana eziyet ediyor. Dehr benim. Emir benim elimdedir, geceyi ve gündüzü ben çeviririm.”
Nitekim, Ebu Hureyre radıyallahu anh, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’den şöyle buyurduğunu rivayet etmekle­dir: “Cahiliye dönemi insanları bizi gece ve gündüzden başkası helak etmi­yor. Bizi helak eden, öldüren ve bize hayat veren odur, diyorlar ve dehre sö­vüyorlardı. Yüce Allah da şöyle buyurmaktadır: “Ademoğlu dehre (zamana) söverek bana eziyet veriyor. Halbuki dehr Benim, iş Benim elimdedir. Ge­ceyi ve gündüzü ben evirip çeviririm.
(Taberi, (22/79) Darekutni İlel (8/81) el-Esbehani, el-Hucce (53) ez-Zinbâi, Hadisu İbni’l-Muneyyir (el yazma no: 37) Mukbil b. Hadi, Sahihu’l-Musned min Esbabi’n-Nuzul (s.203) isnadı sahihtir.)
Görüldüğü gibi hadis ile ayet arasında bir zıtlık yoktur. Lakin hadis, ayette kastedileni açıklamaktadır. Bazı alimler, bu hadis sebebiyle Allah’ın isimlerinden birinin “ed-Dehr” olduğunu söylemişlerdir.
“Dehr benim” sözünün anlamı hakkında Hafız İbn Hacer, Fethu’l-Bari’de (8/575) şöyle demiştir: “el-Hattabi dedi ki: “Bunun anlamı; “Ben dehrin (zamanın) sahibiyim, dehre (zamana) nispet edilen işleri yöneten, çekip çeviren benim” demektir. Kim dehre söverse, onun sövmesi, bu işlerin faili olana döner. Onların faili ise Rab Teâlâ’dır.”
Nevevi (15/3) şöyle demiştir: “Araplar, başlarına ölüm, ihtiyarlık, malın telef olması veya bunlara benzer belalı bir olay veya musibetler geldiği dehre söverler, “Ey kötü zaman” veya buna benzer sözler söylerlerdi. Kastedilen; olayların failine sövmeyin demektir. Zira sizler onun failine söverseniz, Allah Teâlâ’ya sövmüş olursunuz. Çünkü olayların faili ve belaları indiren Allah Teâlâ’dır. Dehr ise zaman demektir. Zamanın bir fiili yoktur. Bilakis o Allah Teâlâ’nın yarattığı şeylerden olan bir mahlûktur.
“Allah dehrin (zamanın) kendisidir” sözünün anlamı ise; başa gelenlerin ve olayların faili, kâinatın yaratıcısı olan Allah Teâlâ’dır demektir. Allah en iyi bilendir.”
Görüldüğü ve anlaşıldığı üzere, Kur’an okuyucusu olduğunu iddia eden bu zümre, Kur’ân’ı sünnetten ve nübüvvetten uzak bir anlayışlarıyla okuduklarından “Kur’an ile” sapmakta ve saptırmaktadırlar. Bu Kur’ân’ın özelliğidir. Evlere kapılarından girmeyenleri dışarı atar! Kur’ân, iblis uydularının açıklaması için değil, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e indirilen zikirle açıklanması için indirilmiştir.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e hitaben şöyle buyrulmuştur: “Sana da, insanlara, kendilerine indirileni açıklayasın diye zikri indirdik. Belki onlar da düşünürler” (Nahl 44)
Bu zikr, Allah tarafından indirilen ve kıyamete kadar korunacağı vaad edilen zikirdir. Bu zikir, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetidir. Şayet bu zikir korunmamış olsaydı, Kur’an da korunmamış olurdu. Nitekim, Kur’ân’ı, onun beyanı olan zikirden; sünnetten ayıranlar Kur’an’ı koruyamamışlar, iblis taifesinin tahriflerine hedef yapmışlardır.
Allah’ım! Ne kadar sabırlısın ve hilmin ne kadar yücedir! Benim sabredemeyişim ve düşmanlarına karşı sertliğim, kullarına yakışan acizliğimdendir. Senin düşmanlarına mühlet vermen yüce kemalindendir! Sabırdaki bu acizliğimizi, düşmanlarına karşı sertlik göstermeyi vacip kılmakla şereflendiren Allah’a hamd olsun.
Subhanekallahumme ve bihamdike ve eşhedu en la ilahe illa ente vahdeke la şerike leke ve estağfiruke ve etubu ileyk.
Ebu Muaz

18 Şubat 2013 Pazartesi

İngiliz Casusunun İtirafları Kitabı Hakkında

Uydurma bir Kitap üzerinden gereksiz bir Nefret

(Bu yazı, habis Rafizilerden biri tarafından Tevhid davetine düşmanlık için uydurulan ve H. Hilmi Işık tarafından Türkçeye tercüme edilen "İngiliz Casusunun İtirafları" adlı düzmece bir kitabın, selefî olmayan  birinin gözüyle bir değerlendirmesidir)

Salı, 28 Şubat 2012 19:24
Olaylar bazen tahminlerin tersine hızlı gelişir. Bazen de beklentilerin aksine oldukça yavaş. Hızlı gelişim sürecinde puzzle’ ın parçalarını görebilmeniz ve bütüne bağlayabilmeniz zorlaşırken, aksi süreçte de parçaları ilişkilendirmeniz güçleşir. İşte Dünya gerçeklerini çözebilmenin sihirli anahtarı da  özü de bu detayda gizlidir. Geçtiğimiz günlerde FYROM yani “eski Yugoslav Cumhuriyeti olan Makedonya” devleti sınırları içerisinde bıraktığımız Resne kentinde çirkin ve bir o kadar da sinir bozucu bir hadise vuku buldu. Sözde festival bahanesi ile birkaç kendini bilmez burka giyerek İslam’a hakarette bulundu. Kendini bilmez birkaç kişi de taşıdıkları pankart ve haykırdıkları sloganlar ile çoğunluğu Müslüman olan Resne şehrindeki inananları tahkir ve tahrike çalıştı. Sonucunda ne oldu dersiniz? Aslında ben iyi biliyorum ki, hiçbir şey olmadı. Çünkü Resne’de sokakta bir Ramazan günü Allah’a küfredecek olsanız size en fazla ayı oynatıyormuşsunuzcasına döner bakarlar. Hepsi bu. Fazlası değil. Karanlıktan birileri bir iki güzel adres seçti. Seçtikleri bu adreslerdeki iki kiliseyi kundakladılar. Oradaki Müslümanların bu tür bir eylemi yapacak eylem tecrübesi ve asabi hafızaları dahi yoktur. Ancak önceden hazır tutulan yafta hemen devreye sokuldu. Yafta, Vahhabilerin kiliseleri kundakladığıydı. Alın size hiç yoktan kriz mimarlığı. Gelin şimdi bu hadisenin gideceği yerlere dair izlerini birlikte sürelim. Ancak öncelikle hafızamızı bir tazeleyelim. 11 Eylül 2001 yılında ikiz kulelere saldırı yapılır. Çarpan uçağın, pilotu tarafından kontrol edilmediği bellidir. Zira bundan aylar evvel ABD, uzaktan insansız uçak uçuşunu başarı ile tamamlamıştı. İçerisinde pilot varsa da yoksa da bu uçaklar uzaktan kontrol edilebiliyordu. Buna dayanarak o uçakları da pilotunun kontrol etmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Konuyu daha fazla irdelemek isteyenler “zeitgeist” isimli belgeseli tekrar tekrar izleyebilirler.
Biz gelelim asıl konumuza.

11 EYLÜL MİLAT OLDU

11 Eylül saldırıları sonucunda, Müslümanlara yönelik bu fitne ile birçok ülkede adeta cadı avı başlatıldı. Olayın müsebbipleri önceden yazılmış senaryo gereği çoktan belliydi bile. Sakallı, cüppeli kim varsa hepsi zan altındaydı. Önce Amerika’dakileri ardından ise Avrupa’dakileri potansiyel terörist ilan ettiler. Sadece sakallılar değil sakalsızlar bile kendilerine bu tip bir unvan yapıştırılmasın diye diken üzerinde uzun süre yaşamak zorunda bırakıldılar.
Arnavutluk! Sene 2000’li yılların başları. Enver Hoca’nın yıktığı 1600 küsur camiinin sadece 450 kadarı zar zor inşa edilebilmiş. Bunun da yaklaşık 300 kadarı Arap vakıflarının mali desteği ile gerçekleşmişti. Ancak bu destek çok mühimdi. Zira camii inşa etmek, onun giderlerini temin etmenin yanında sadece bir detay. Öyle ki hacca gitmeye parası dahi olmayan bu ülkede kalan bir avuç dindar yaşlı o senelerde Arap hükümetleri tarafından ücretsiz hacca kabul ediliyordu. Kısacası ülkede dini yayma konusunda fırsat eşitliği vardı. Müslümanlar da Hıristiyan misyonerler gibi rahatça tebliğ edebiliyorlardı dinlerini. Her gün 20-30 kişi Hıristiyan olurken, 50-100 kadarı da Müslüman oluyordu. Çünkü Arnavut kimliği ve tarihi üzerinde İslami hafıza henüz yok olmamıştı ve İslam, onların alışık oldukları bir şarkının tınıları kadar yakındı.
11 Eylül saldırıları bahane edilerek ülkede “Müslümanlara karşı bir art niyetimiz yok biz sadece Vahhabileri, teröristleri topluyoruz” adı altında tüm Müslüman vakıflar kapatılarak üyeleri sınır dışı edildi. Arnavutluk bir kez daha misyonerlere teslimdi. Bu kez camii giderlerini, imam maaşlarını dahi ödeyemeyen bir Arnavut İslam toplumu ile karşı karşıya kalındı. Takriben 40 bin kadar anası babası Müslüman Arnavut Hıristiyan oldu. İtalya’ya giden ve orada bir İtalyan ile evlenerek çocuklarını vaftiz eden yüz binler ise bu sayının dışında. Arnavutluğa gittiğinizde domuz eti yenmeyen bir cadde göremezsiniz. Aslında Tiran sokaklarında yiyeceğiniz ortalama bir sosis, salam ve et mutlaka domuz içerir. Ama sadece bir tek caddedeki dükkânlar hariçtir. Rruga Kavaje yani Kavaye Caddesi. Hallal yazan dükkânlar, kasaplar, pizzacılar ile burası Müslüman’ım diyen insanların alarm veren mideleri ile sığınabilecekleri tek güvenli limandır. Kavaye Caddesi mi? Hayır efendim olmaz! O da ne? Bizim Türkler bu caddede pek dolaşmıyorlar nedense. Sebebi?

SELEFİ DİĞER ADIYLA VAHHABİ

Çünkü bu helalci dükkânların tamamı selefi. Yani bizim deyimimizle Vahhabi.
Hani şu seneler önce okumuş olduğumuz kitap ile öğrendiğimiz insanlar.
“Bir İngiliz casusunun itirafları” M. Sıddık Gümüş imzalı bu kitabın yazarı ise gerçekte Hüseyin Hilmi Işık'ın ta kendisi idi. Cemaatini Selefiliğe (vahhabiliğe) karşı bilinçlendirmek için yazdığı bu kitap ile çocukluk yıllarımda yakaladığım her Suudi Arabistanlı’ya size Necidli Muhammed denen sahtekârın iç yüzünü anlatayım diyordum. Onlar da neye uğradıklarını anlamadan muhatap kaldıkları bu diyalog ile meseleyi çözmeye çalışıyorlardı. Kimisi cevap dahi vermiyor kimisi ise gülümseyip geçiyordu. Zaman geçtiğinde ve bilimsel araştırmanın ne demek olduğunu anladığımda her yazının kaynağını araştırmanın önemini kavradım. Kaynağına doğru takip ettiğinizde elinizde bir hiç var ise işte o vakit inandıklarınız ve doğru bildikleriniz aslında uydurma şeyler çıkabiliyor.
bu kitap da bundan farklı değildi. Baştan sona uydurma ve kaynaksız. İçerisinde anlatılanlar ise her şeyden önce çocuk kurgusu ile yazılmış yığınla palavra.
İngilizler'in 1700'lü yıllarda Arap yarımadasında bu mezhebi yaymalarından bahsediliyor. Ancak İngilizler ile o tarihte bırakın düşmanlığı diplomatik ilişkimiz var mıydı? diye de soruyor insan kitabı okurken. Hele hele beni en çok etkileyen kısmı ise İngiltere'de müstemlekeler yani sömürgeler bakanlığında oluşturulan kozmik oda kısmı idi. O kısmı kaçırmadan okumanızı öneririm. Çok eğlenceli bulacaksınız. Buna bir zamanlar inanarak okuduk işin komik tarafı esas eğlenceli olanı buydu. Güleriz ağlanacak halimize deriz ya. Yani İngiliz casusu ne casus ise, hem ülkesine sadık olarak ölüyor, hem gavur gidiyor ve hem de devlet sırrı falan da bırakmıyor bu itiraflarla. Dahası bu itirafları kime yapmış, neye yapmış? Hangi kitabı neşretmiş, kime bir belge bırakmış? Bu bilgi de yok. Hempher adında bu bölgede herhangi bir İngiliz casusu da yok tarihte. İşin enteresan tarafı Hempher bir isim de değil. Soy isim. Jonathan Hempher mı? Alex Hempher mı? Bernard Hempher mı? Yok bu kitapta Hempher denen kahraman bir isim sadece. O yıllarda kullanılan İngiliz isimleri içerisinde böyle bir isim de yok. Yani örnek verecek olursak Anıl, Berke, Orkun gibi isimleri nasıl Osmanlı döneminde, İstanbul’un fetih günlerinde duymanız saçma geliyorsa ve ne kadar imkansız ise işte bu ismi de İngiliz literatüründe, hele hele o günlerde bulmanız o kadar imkansızdı. Dedik ya bu zaten isim de değil.
M.Sıddık Gümüş Hakikat Kitabevi 1993. İşte milyonlarca insan ile alay eden bir kitap. Entellektüalite ile ilim ile, bilimsel dayanak ile ve gerçeklerle alay edercesine yazılmış bir kitap. Tarihi açıdan ve coğrafi açıdan baktığımızda ise kitap'ta 100'den fazla mantık hatasına rastlıyoruz. Kurgu da hayli bozuk. İnandık mı? Ziyadesiyle hem de efendim. Tadından da yenmiyordu üstelik. O zamanlar televizyonu, bankası ve holdingi olan ünlü bir cemaatin sağa sola pazarladığı bir kitaptı. Şimdilerde ne bankasını ve  ne de televizyonunu görmüyorum onların.
Belki de attıkları iftiradır batışlarına sebep olan. Çünkü bu kitabın hiçbir delili yoktu ve tamamı uydurma olan bir kitabı milletin hafızasına bu kadar kolay yerleştirebildiler. Bazen “hırsızı tutun” diyen hırsızları görmekten uzaktır millet.
Bazen esas casusluk bu şekilde yapılır. Bir takım insanları bilmeden okumadan onlar hakkındaki ilk bilgiyi hiçbir delile dayanmayan ve arkasında hiçbir bibliyografyası olmayan bir kitaptan okursanız geleceğimiz nokta da farklı olamaz. Vahhabilik mi? Ben de sizin kadar yabancısıyım. Ama cadı avı ile onları düşman ilan etmek yerine haklarını da vermek gerekir bu insanların. Vahhabilik ne İngilizler tarafından kuruldu ne de İslam’a zararları var. Hizmetleri olduğuna da inanıyorum. Para için din değiştirme örneklerinin görüldüğü Filipinler'in, Bangladeş'in, Endonezya'nın ormanlık, çamurlu ücra köylerinde insanlar temiz sıcacık bir mescidde din eğitimi almış imamların ardında saf tutabiliyorlarsa bu büyük bir şeydir. Daha modern bir örnek vermek gerekirse ABD’de ve Avrupa’da İslamı kabul eden Joshua Evans örneği gibi onlarca eğitimli ve hitabetli ünlü figüre sahipler ve kendi çapında hizmet etmeye çalışıyorlar. Ben dahi eğer Tiran’da bu insanlar sayesinde karnımı doyurabilecek üç beş yer bulabiliyorsam, “Sezar’ın hakkını Sezar’a verecek”  kadar da adaletli olmak durumundayız. Onlardan olmasak dahi onlardan olmayışımızın delili palavralarla dolu bir uydurma fasikül olmamalı. Ben, Türk İslam düşüncesi ile hayatına tat katan bir insanım. Selefilik, en başta kültürel olarak bana, dağlar kadar uzak bir kavram. O kılık ve kıyafet ve o sakal, o prototip ortam bana uymuyor. Tamamen estetik bir düşünce benimkisi. En azından ben açıklamamı kendimce ve dürüstçe yapabiliyorum. Şimdi fotoğrafa tekrar bakın.
Dünyada kritik hangi bölge varsa orada Müslüman cemaatler birbirine yabancı ve virüs gözüyle bakıyorlar. Mısır’da Müslüman Kardeşler Partisi ve Selefi Partisi mecliste birbirlerine girmek üzreler. Sancak’ta Müslümanlar birleşmeye başladığında Muammer Zukorliç Efendi’yi Vahhabileri ülkeye sokmakla itham ettiler. Bosna’da ise sözde “Vahhabiler içerisindeki terörist potansiyelli uyuyan hücreleri sınır dışı ediyoruz” bahanesi ile orada savaşmış ve o topraklarda evlilik yapmış onca insanı sürdüler ve sınır dışı ettiler. FYROM denen ülkede, Resne’de ise bu menfur gösteriyi düzenleyip bir karanlık el ile kiliseleri ateşe verdiler. Belki de sebebi geçtiğimiz sene içerisinde Resne gibi küçük bir yerleşmede Müslüman olan kızlı erkekli yirmi yedi Makedon gençtir.
Şimdi ne yapalım? Düşman mı olalım kardeş bildiklerimize? Haydi av mevsimi.
Ya uydurma kitapları, ya da kendilerince elinden gelen hizmeti yapmakta olan selefi kardeşlerimizi çöpe atacağız. Milyonlarca insan çöpe kolay girmiyor ama dengeli bir bakış ile bakmanın zamanıdır derim. Selefilik tarihi ve geleneksel yaşantımıza uymuyor ve bir parça ters gelebilir. Ama “Yalancılık” ise bütün değerlerimize ters. Bir doğruyu yalan ile savunamayız. Bu millet tarihinin hiçbir döneminde yalandan ikbal ummadı. İsterse bir cemaat önderliği yapmış olsun, hiçbir amatör yazarın yazdığı bir iki mesnetsiz satır ile doğrularımızı komik hale getirmesine de prim vermemeliyiz. Bunları birilerinin söylemesi gerekiyordu.
Saygılar, sevgiler.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)