Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

27 Mart 2012 Salı

15 Mart 2012 Perşembe

Daru's-Sunne Tarihi


Daru’s-Sunne

Hadis ve sünneti nebinin öğrenimi için kurulan medrese.

"Yer, mekân, ev" gibi anlamlara ge­len dâr ile sünnet kelimesinden oluşan dâru’s-sunne "Sünnet ve hadis okutulan yer" de­mektir. Bu müesseselere "dârü'l-hadis", "dârü's-sünneti'n-nebeviyye" ve­ya "dârü's-sünneti'l-Muhammediyye" adı da verilmiştir.

Bu İsmi İlk Kullananlar Sahabelerdir:

14 Mart 2012 Çarşamba

Kadının Mahremsiz Yolculuğunun Haramlığı


Kadının Mahremsiz Yolculuğunun Haramlığı

Te'lif: Ebu Muaz el-Çubukâbâdî


Kitabı okumak için başlığa tıklayınız. İndirmek için linke sağ tıklayıp "hedefi farklı kaydet" seçebilirsiniz.

İçindekiler:

Takdim

Kadının Yanında Mahremi Olmaksızın Yolculuğunu Yasaklayan Muhtelif Lafızlı Rivayetler

Kadının Yolculuktan Mutlak Olarak Yasaklanması ve Bunun Haramlık İfade Etmesi

Muhtelif Lafızlı Hadisler Hakkında Âlimlerin Açıklamaları

İmam Ahmed b. Hanbel’in Açıklaması

İbn Huzeyme’nin Açıklaması

İbn Abdilberr’in Açıklaması

İmam İbn Hazm’ın Açıklaması

Beyhaki’nin Açıklaması

Hattabî’nin Açıklaması:

İmam Nevevi’nin Açıklaması

Allame es-Sindî’nin Açıklaması

Şeyh Mukbilin Fetvası

Şeyh Salih b. Fevzan’ın Açıklaması:

Müminlerin Annelerinin Ayrıcalığı

Aişe Radıyallahu anha Kadının, Kadınlar Topluluğu İle Hacca Gitmesini Caiz mi Gördü?

Mahremi Olmayan Kadına Hac Farz Değildir

Yalnız Başına ve İki Kişi Yolculuk Yapmanın Yasaklığı

Bir Şüphenin Giderilmesi

13 Mart 2012 Salı

Feministlere Yaranmak İsteyen İlahiyatçı Tagutların Evlilik Yaşı Hakkındaki Saptırmalarına Reddiye


Şeyh Husamuddin Affane’nin 09 Mart 2012 tarihli saat:07:51’de yayınlanan fetvası:

Soru: el-Kudüs gazetesinde Aişe radıyallahu anha’nın Nebî sallallahu aleyhi ve sellem ile evliliği hakkında bir makale okudum. Orada Aişe radıyallahu anha’nın Nebî sallallahu aleyhi ve sellem ile dokuz yaşında değil, on dokuz yaşında evlendiği anlatılıyordu. Bu konuda görüşünüz nedir?

11 Mart 2012 Pazar

Video ve Fotoğraf Fitnesinde İnsanların Kısımları

Bismillah.
Forum sitemizde, Tevhide ve Selefiliğe dair söylemleri olduğu halde, fiillerinde selefin yoluna açıkça muhalefet ederek video ve fotoğraf fitnesine bulaşmış kimselere karşı nasıl bir tavır takınılması gerektiği sorulmuştur. Bu önemli konuya dair cevabı bu sayfada da yayınlamakta fayda görüyorum:
.....

Allah cümlemizin ilmini ve imanını artırsın.Suret ve video fitnesine düşen insanlar asrımızda çeşitli kısımlarda ele alınabilir:
1- Dinle alakalı olmayan ve zaruret dışındaki konularda (mesela bilgisayarlarında, msn hesaplarında, cep telefonlarında, resim albümlerinde) helal saymadan video ve fotoğraf kullananlar.
* Bunlar dinde büyük bir günahı irtikap etmektedirler. Bunun dinde büyük günah olduğunu bilmeyenlere hüccet ikame edildikten sonra mes'ul olurlar. Hüccet ikamesinden sonra bu kimseler, bu büyük günahı açıktan işledikleri takdirde "fasık" adını alacaklarını ve şahitlik vasıflarını iptal edeceklerini bilmelidirler. Bu müslümanlar için Allah'tan tevbeye muvaffak kılınmalarını ve bağışlanmalarını dileriz.
2- Yine dinle alakalı olmayan ve zaruret dışındaki konularda helal sayarak fotoğraf ve video kullananlar.
* Bu kimseler genellikle te'vil ederek bunu helal saymaktadırlar. Yine bu kimselere de hüccet ikame edilmelidir. Yine helal saymaya devam ederlerse bu fiilleri küfürden, Allah ve rasulüne itaat etmemekte ayak diremekten ileri gelmektedir. Bundan Allah'a sığınırız. Fiilin hükmü üzerinde durup, faillere hüküm vermekten kaçınmak, Allah'ın onları ıslah etmesi için dua etmek gerekir.
3- Dinle alakalı konularda (davet, tebliğ gibi amaçlarla) helal saymaksızın video ve fotoğraf kullananlar bid'at irtikap etmektedirler.
* Bu bid'atlerinden dolayı uyarılmaları, şayet devam ederlerse fiillerinden teberrî edilerek uzaklaşılması, insanların da bu fiillerin şerrine karşı uyarılmaları gerekir. Bu kimselerin selefilik ve tevhide dair söylemleri, namazları, Kitap ve sünnete ittibaları olsa dahi, dâhil oldukları ve destek verdikleri bu bid'at sebebi ile, bu şerri terk etmelerine kadar bu fiillerinden tehciri hak etmişlerdir. Bu müslümanlar ne zaman bu haramı işlemeye kalkarlarsa onlara tepki konulmalı, bidatlerine iştirak etmemeli, diğer hayırlı amellerinde destek olmalıdır.
4- Dinle alakalı konularda video kaydını ve fotoğrafı helal sayan, bunu davet ve tebliğin zarureti olarak niteleyenler - kim olursa olsun fark etmez - hâlis bid'at ehlidirler.
* Peygamber asrında davetin parçası olmayan bir haramı, zorunlu imiş gibi göstererek Allah'ın dinine iftira etmekte, dini eksiklikle suçlamakta, haram kılınan suretlerle yeni bir din koymaktadırlar. Yaptıklarının hakikati budur ve onlar bundan gafildirler. Bu kimselerin sitelerini, seminerlerini vs. tavsiye etmek, video kaydı yapılan toplantılarına engel olmaksızın katılmak haramdır. Bilakis sakındırmak gerekir. Zira bu kimseler Allah'ın dininde güvenilir şahit olmak vasıflarını yitirmeleri bir yana, Allah'ın dinini ifsat eden müfsitler haline gelmişlerdir.
Video fitnesi, insanların sakınmaları için Allah Azze ve Celle'nin onların zahirinde tezahur ettirdiği menhec bozukluklarıdır ki, yeri olmadığı için burada bahsetmeyi uygun görmediğim, pek çok kimselere kapalı kalan menhec bozukluklarına bu açık bir işaret olmaktadır.
Evet, Allah'ın dininde yağcılık yoktur, selefî dâvâ da oyuncak değildir. Bazı faydalı çalışmalarından dolayı sevgimizi kazanmış olsalar dahi, nefislerinin hevalarına Allah'ın dinini uydurmaya başladıkları andan itibaren, Allaha ve rasulüne olan sevgimiz, bu kimselere olan sevgimizin önüne geçmek zorundadır. Bahsi geçen kardeşlerimize de suretler sebebiyle kıyametin en şiddetli azabına uğrayacak kimselerden olmamaları için tevbe etmekte acele etmelerini, söylemlerinde değil, eylemlerinde selefî olmalarını nasihat ederim.
Allah benim ve bütün müslüman kardeşlerimizin ayaklarımızı hak üzerinde sabit kılsın.
Ebu Muaz

5 Mart 2012 Pazartesi

Facebook Hakkında Fetva


Bismillah...

Şeyh Ebu Umer Usame b. Ataya el-Uteybi’nin fetvası özetle şu şekildedir:

Şüphesiz bu site (facebook) ahlaka uygun değildir. Bunun arkasında Siyonistler vardır. Erkeklerle kadınların ihtilatına sebep olduğu için dinen caiz değildir. Sizleri bu siteye ve benzerlerine kaydolup faaliyet göstermekten sakındırırım.

Kadınların tabiatleri zayıf ve saftırlar. Msn ve diğer programlar veya bunlara benzer (sosyal paylaşım) siteleri toplumda iki yönden eziyet vermektedir. Nitekim bu siteler, zina, boşanma, haramlar vb. olayların artmasına sebep olmuştur.

Facebook sitesi bütün bu bozuk vesileleri içinde barındırmaktadır. Bir kimse Facebook sitesinde davet amacıyla bir sayfa açsa, kadınlar da mutlaka bu sayfaya giriyor. Bu da erkeklerle kadınların birbirleriyle konuşmalarını, buluşmalarını kolaylaştırıyor. Hatta bazen resmini gönderiyorlar. Bu ise sadece Facebook hakkında değil, genel olarak haram bir iştir.

Gençlere, zararı faydasından daha çok olan bu siteden uzak durmalarını ve sakınmalarını öğütlüyorum.

Şeyh Usame b. Ataya el-Uteybî  

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)