Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

29 Ekim 2010 Cuma

Kıyas ve Taklid hakkında Şeyh Yahya el-Hacuri'nin fetvası

Şeyh Yahya el-Hacuri Hafazahullah'ın dinde delilin sadece Kitap ve Sünnet olduğuna ve sahabi dahi olsa kimsenin taklid edilemeyeceğine dair fetvası:
http://www.sh-yahia.net/show_sound_514.html

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)