Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

20 Mart 2014 Perşembe

Kadın Muhaddisler Perde Arkasından Hadis Rivayet Etmişlerdir/Şeyh Mukbil b. Hâdi


Soru 45: Kendilerinden erkeklerin de hadis rivayet ettikleri kadın muhaddisler mevcuttur. Bu konuda görüşünüz nedir?

Cevap: Evet, müminlerin annesi Aişe ve Umm Seleme radıyallahu anhuma böyledirler. Yine onlardan sonra tabiinden Hafsa bt. Sirin, Amre bt. Abdirrahman da böyledirler. Bunlardan sonra da âlimler kadınlardan hadis dinlemeye devam etmişlerdir. Bütün bunlar perde arkasından olduğuna yorumlanır.[1] Zira olnlar Allah Azze ve Celle’den takva üzere idiler. Nitekim Aişe radıyallahu anha hadisinde, O’nun perde arkasından konuştuğu gelmiştir. Bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh gelmiş ve hadis rivayet etmişti. Şöyle diyordu: “Ne diyorsun ey perde sahibi?” Aişe radıyallahu anha ise namaz kılıyordu. Namazdan sonra Aişe radıyallahu anha dedi ki: “Ebu Hureyre nereye gitti?” Ona: “O gitti” dediler. Aişe radıyallahu anha dedi ki: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin şu hızlıca konuşmanız gibi hızlıca konuşmazdı.” Hadis rivayeti perde arkasından olmuştur. Allah yardımcımız olsun.

Eğer erkekler takva hususunda onlar gibi olurlar ve muhaddise kadın da takvada Aişe radıyallahu anha gibi olursa inşaallah bunda sakınca yoktur.[2][1] Derim ki: Şeyh Mukbil rahimehullah’ın bu sözünü Hafız Zehebi’nin Siyeru A’lam’da söylediği şu söz desteklemektedir: “Kendilerini hiç görmediğimiz kadınlardan hadis rivayet ettik.”
[2] Şeyh Mukbil b. Hadi, Fetava’n-Nisa (s.75)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)