Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

3 Mayıs 2015 Pazar

Hak Üzere Zahir Olan Taife Nerededir?

Kureyb es-Sehûlî, Murre el-Behzî radıyallahu anh’den rivayet ediyor: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
((لا تَزَالُ طَائِفَةٌ من أُمَّتِي على الْحَقِّ ظَاهِرِينَ على من نَاوَأَهُمْ وَهُمْ كَالإِنَاءِ بين الأَكَلَةِ حتى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ)) قُلْنَا: يا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَيْنَ هُمْ؟ قال: ((بِأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ))
Ümmetimden bir taife, kendilerine düşmanlık edenlere karşı hak üzere zahir olmaya devam eder, onlar yiyiciler arasında bir kap gibidirler. Taki onlar bu haldeler iken Allah’ın emri (kıyamet) gelir.” Dedik ki: “Ey Allah’ın rasulü! Onlar nerededir?” Şöyle buyurdu: “Beytu’l-Makdis etrafındadırlar.”
Bunu Buhârî el-Kuna’da (no:752) muallak olarak rivayet etmiş, Taberânî Mu’cemu’l-Kebir’de (20/317), Fesevî el-Marife ve’t-Tarih’te (2/171) İbn Asakir Tarihu Dımeşk’te (1/209-210) ve başkaları; Abbad er-Ramlî – Ebu Zur’a Yahya es-Seybâni – Abdurrahman b. Va’le – Kureyb es-Sehuli ki o İbn Ebrehe’dir – Ka’b b. Murre yoluyla mevsul olarak rivayet etmişlerdir. İsnadı sahihtir.
Abbad er-Ramli hakkında İbn Main, Fesevi, İbn Hibban ve el-Iclî: “sika” demişlerdir.
Ebu Zur’a Yahya b. Amr es-Seybani: sikadır.
Abdurrahman b. Va’le: Muslim’in ricalinden, sika bir ravidir.
Kureyb b. Ebrehe: el-Iclî ve İbn Hibban sika olduğunu söylemişlerdir. Tahavi onun rivayetini sahih saymıştır. Fesevi ve Ebu Zur’a ed-Dımeşki onun Şam’lı tabiîn’in yüksek tabakasından zikretmişlerdir. Bazıları onun sahabe olduğunu zikretmiştir lakin bu sahih değildir. İbn Yunus dedi ki: “Mısır Fethine ve el-Cize kuşatmasına katılmıştır. Ebu Reyhane’den ve Murre b. Ka’b’dan rivayette bulunmuştur. Şam’lı ve Mısır’lı bir çok kimse ondan rivayet etmişlerdir. Aralarında el-Heysem b. Halid, Şu’be eş-Şa’banî, Sevban b. Şehr ve başkaları da vardır. Abdulaziz b. Mervan onu İskenderiye kalesine vali tayin etmiştir…”
Allah en iyi bilendir. 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)