Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

3 Mayıs 2016 Salı

Ocak Yayınlarının Tercümelerine Dikkat!

Ocak Yayınları birçok hadis kaynaklarını Türkçeye tercüme ettirerek büyük bir boşluğu doldurmaya önemli hizmette bulunmaktadır. Ancak gerek tercüme hataları gerekse rivayetlerin tahricleri konusunda affedilemeyecek hatalar meydana gelmektedir. Daha önce Camiu's-Sagir kitabının tercümesi ve bu kitabın hadisleri hakkında el-Elbani'nin sıhhat değerlendirmelerinin dipnotlarda gösterilmesi esnasında yapılan ciddi hatalara dikkat çekmiştim.
Maalesef Mişkatu'l-Mesabih kitabında da, el-Elbani'nin hükümlerinin konduğu iddia edilse de Elbani'nin mevzu (uydurma) dediği bir hadise "sahih" denmesi gibi ciddi hatalar bulunmaktadır.
Yine Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inin tercümesinde sıhhat hükümlerine dair notların Şuayb el-Arnaud'a ait olduğu belirtilmesine rağmen, bu hükümler hadis tashihinde gevşek davranmasıyla bilinen Şeyh Ahmed Şakir rahimehullah'ın sıhhat değerlendirmelerine göre eklenmiştir.
Ocak yayınlarının yayınladığı hemen her hadis kitabında haddinden fazla tercüme hataları vardır. Bu hataların bazısı yalnızca hata olmaktan öte, bazen ciddi anlam tahrifleri de içermektedir. Mesela Durru'l-Mensur adlı tefsirin, Zekeriya Yıldız tarafından yapılan tercümesinde c.12 s.119'da şöyle deniliyor:
 
"İbn Cerir ve İbnu'l-Munzir'in bildirdiğine göre  İkrime: "Onlar için babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kızkardeşlerinin oğulları, kendi kadınları ve sağ ellerinin malik olduğu (cariyeleri) hakkında günah yoktur..." (Ahzab 55) buyruğunu açıklarken: "Ayette amca ve dayı zikredilmemiştir. Çünkü onlar baba konumundadır"
 
Son cümle, kastedilen manayı tamamen tersine çeviren bir şekilde tercüme edilmiştir. Durru'l-Mensur'un arapça orijinal metninde ilgili kısım şu şekildedir:

لم يذكر الْعم وَالْخَال لانهما ينعتانها لابنائهما
Bu kısmın tercümesi şu şekilde olmalıydı:
"(Ayette) amca ve dayı zikredilmemiştir. Zira o ikisi, (kadını) kendilerinin oğullarına anlatırlar."
Bu kısmın "çünkü onlar baba konumundadır" şeklinde tercümesi tamamen cehalet ve taassup kaynaklıdır.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)