Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

28 Şubat 2017 Salı

Mezhep Mutaassıplarının Hadis Metinlerini Tahrif Etmeleri -3-

Ebu Davud’un Bab Başlığını Tahrif Etmeleri
İmam Ebu Davud rahimehullah, Sunen’inde Kitabu’s-Salat’ta şöyle bir başlık zikretmiştir:
بَابُ مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرِ الْإِمَامُ بِقِرَاءَتِهِ
“İmamın Kıraatini Sesli Yapmadığı Namazda (Fatiha) Okunması Görüşünde Olanlar”
Ebu Davud’un Sünen’inin Avnu’l-Ma’budla beraber es-Selefiyye baskısı (3/49), Munziri’nin Ahmed Şakir ve Hamid el-Fakî tahkikiyle basılan Sunenu Ebi Davud Muhtasarı (1/394) Bu başlık, Hindistan’da basılan bütün Sunenu Ebi Davud baskılarında; el-Muhammediyye baskısı hicri 1264, el-Kadiriyye baskısı hicri 1271, - her ikisi de Delhi’de basılmıştır – Kanfur 1346 tarihli el-Mecidiyye baskısı ve eski Mısır baskılarında hep bu şekildedir.
Lakin Şeyh Mahmud el-Hasen ed-Diyubendî, Nisa suresi 59. Ayetini tahrif ettiği gibi, Ebu Davud’un Sünen’indeki, daha önce zikrettiğimiz Ubey b. Kab radiyallahu anh hadisini de tahrif etmişti, burada da Delhi’de el-Muctebaiyye baskısında bu başlığı şu şekilde değiştirerek tahrif etmiştir:
“İmam Sesli Okuduğu Zaman Cemaatin Fatiha Okumasını Çirkin Görenler”
Bu tahrifi ispat etmek, zorunlu olarak dipnotta zikrettiği şu cümledeki tahrifi de ispat etmeye mecbur bırakmıştır: Dipnotunda şöyle diyor: “Bu başlık diğer iki nüshada şu lafızlarla yer alıyor: “İmam sesli okuduğu zaman kıraati terk eden kimse babı” ve “İmam sesli okumadığı zaman Fatiha okunması görüşünde olanlar babı”
Nitekim Şeyh Halil es-Seharenfuri el-Hanefi, Bezlu’l-Mechud’da bu tahrifi açıkça belirtmiştir. Lakin bu başlığı konu hadisine uygun görmüş ve şöyle demiştir: “İmam sesli okuduğu zaman Fatihatu’l-Kitabı okumayı çirkin görenler babı”: Bu başlık yalnızca el-Muctebaiyye baskısında bu şekilde geçer. Dipnotta ise iki ayrı nüsha gösterilmiştir. Birincisinde: “İmam sesli okuduğu zaman kıraati terk eden babı” diye zikrediliyor. Bu başlık, önceki başlık gibi sadece el-Muctebaiyye baskısında bulunmaktadır. İkincisinde ise: “İmam sesli okumadığı zaman kıraat edilmesi görüşünde olanlar babı” diye zikretmiştir. Bütün nüshalarda başlık bu şekilde geçmektedir. Avnu’l-Ma’bud sahibi de bunu tercih etmiş, başka bir şey zikretmemiştir….” (Bezlu’l-Mechud 5/61, Nedvetu’l-Ulema baskısı)
Bezlu’l-Mechud’un ilerleyen sayfalarında (5/67-68) es-Seharenfuri’nin burada tahrif olduğunu belirtmesine rağmen kendisinin düştüğü çelişkiyi görebilirsiniz. Allah’tan selamet dileriz.
Bu maddeyi Bediuddin er-Raşidi rahimehullah, et-Tavammu'l-Mer'işe adlı kitabında, Şeyh Muhammed Eşref'in, Urduca Netaicu’t-Taklid kitabından nakletmiştir.
* Ebu Davud’un Sünen’inin Abdullah Parlayan tarafından yapılan Türkçe tercümesindeki başlıklar ilmî ciddiyetten uzaktır ve Ebu Davud rahimehullah’ın bizzat koyduğu ilmî bab başlıkları tercüme edilmemiş, bunun yerine mütercim tarafından başlıklar uydurulmuştur!   

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)