Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

19 Ağustos 2011 Cuma

Hacamat İçin Günlerin Tercihi meselesi

Bismillah.
Hacamat hakkında sorulan bir mesele şu şekildedir:
 Hacamat yaptıracak kimsenin arabî ayın on yedinci, on dokuzuncu ve yirmi birinci günlerini tercih etmesinin tavsiye edildiğini sahih hadislerde görmekteyiz. (bkz.: Ebu Davud 3861 Tirmizi 2058, İbn Mace 3486, Hakim 4/209, 409, Ahmed 1/354 Beyhaki 9/340)
Lakin bu tarihler, çarşamba, salı veya cumartesi gününe tevafuk ederse hacamat yaptırmakta sakınca var mıdır? Çünkü zikredilen günlerde hacamat yaptırmanın doğru olmadığına dair sıhhatini bilmediğimiz bazı hadisler nakledilmektedir.
Cevap:
1- Hakim (4/409, Beyhaki 9/34 ve Ebu Nuaym Tıbbu'n-Nebevi s.90 Ebu Hureyre radıyallahu anh'den merfuan rivayet ediyorlar: "Her kim çarşamba veya cumartesi hacamat yaptırır da alaca veya abras hastalığına yakalanırsa kendisinden başkasını kınamasın"
Bu rivayetin isnadında Süleyman b. Erkam metruktur.  bkz.: Suyuti Leali (2/409, 410) Mecmau'z-Zevaid (5/92) İbn Arrak Tenzihu'ş-Şeria (2/358) İbn Adiy el-Kamil (4/1446) Suyuti Tıbbu'n-Nebevi (s.248) Tifaşi eş-Şifa (s.160)
2- Hakim (4/409) İbn Mace (3487-88) Ebu Nuaym Tıb (s.25) Abdullah b. Ömer radıyallahu anhuma'dan merfuan rivayet ediyorlar: "Hacamat hafızın hafızasını, akıllının aklını artırır. Allah'ın adıyla hacamat yapın. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve pazar günleri hacamat yapmayın. pazartesi günü hacamat yapın. cüzzam ve baras hastalığı ancak çarşamba günü iner"
Önceki muhaddislerden bu hadisin sahih olmadığını birçok kimse söylemiştir. bkz.: İbn Cevzi İlelu'l-Mutenahiye (2/391) Şerhu'l-Camii Cami'i's-Sagir (4/4)  Darekutni Ziyad b. Yahya'nın bu rivayette tek kaldığını söylemiştir. Ebu Hatim: "Bu hadis hiçbir şekilde sahih değildir. doğruluk ehlinin rivayeti de değildir. ravilerinden İsmail ve el-Musenna meçhuldürler" dedi. Acluni Keşfu'l-Hafa (1/416)
Lakin Şeyh Elbani rahimehullah şahit rivayet yollarını toplayarak buna hasen demiştir. Bkz: es-Sahiha (766)
 Netice: Hacamat için pazartesi ve salı günlerini tercih etmelidir. şayet bu günler arabi ayın 17, 19 ve 21. gecesine tevafuk ederse bu daha hayırlı olur. lakin ayın diğer günlerine tevafuk eden pazartesi ve salı günlerinde hacamatta sakınca yoktur. 17, 19 ve 21. günlerinin tercihine dair tavsiye müstehaplık ifade etmektedir. Çünkü bu konudaki emir, fazilet içeren bir sebebe bağlanmıştır. diğer günlerde hacamat yapılamayacağı anlamına gelmez. fakat diğer günler çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günlerine tevafuk ederse bu günlerden kaçınmalı, pazartesi ve salı günlerini tercih etmelidir. yukarıda zikredilen rivayetler ve vakit darlığından dolayı zikredemediğim bütün rivayetlerin orta yolu budur. Allah en iyi bilendir.


Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)