Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

9 Eylül 2011 Cuma

Kulun Kalbinde İman ile Haset Bir Araya Gelmez Hadisi

Bismillah,
Bazı kardeşlerimiz, İman ve Tevhid Akidesi sohbet serisinin ilkinde "Kulun kalbinde iman ile hased bir araya gelmez" lafzıyla zikrettiğim hadisin kaynağını sormaktadır.
Bu hadisi Abdulhak el-İşbilî, el-Ahkamu'l-Kübra'da (3/212);  Taberani, Sagir'de (410); Nesai Sunen'inde (3109); İbn Hibban, Sahih'inde (10/466) Deylemi (7716), Ebu'ş-Şeyh el-İsbehani, et-Tevbih'te (no:68) Ebu Hureyre radıyallahu anh'den şu lafızla rivayet etmişlerdir: "Mümin kulun boşluğunda Allah yolundaki toz ile cehennem dumanı bir araya gelmez, bir kulun kabinde iman ile haset bir araya gelmez".
el-Elbânî Sahihu'l-Cami'de (7620) ve Şuayb el-Arnaut, Sahihu İbn Hibban tahkikinde hasen demişlerdir.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)