Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

7 Temmuz 2014 Pazartesi

Hadisleri ve Duaları Tecvîd İle Okumanın Hükmü


Şeyh el-Elbâni rahimehullah’a şöyle soruldu: “Burada Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in hadislerini ve yine aynı şekilde bazı duaları tecvid ile okuyan kimseler var. Çoğu zaman halkın karıştırmasına sebebiyet vermektedir.”
Şöyle cevap verdi: “Yani bunun Kur’an mı, hadis mi olduğunu karıştırıyorlar! Hayır, bu bid’at olan bir üsluptur. Allah’ın kelamı kesinlikle başkasının kelamına benzetilemez.”
“Peki ya kunut duaları?” denildi.
Şeyh el-Elbani: “Fark yoktur” dedi. (Silsiletu Hedyi ve’n-Nur kaset 491, dakika: 8:31)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)