Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

7 Temmuz 2014 Pazartesi

Mescidlerde Kadınların Ders Vermesi Hakkında Şeyh el-Elbani'nin Fetvası

Şeyh el-Elbânî’ye şöyle soruldu: “Abdullah b. Mes’ud mescidinde sizin kadınların mescidde dersler vermesini caiz görmediğinizi işittik. Lakin bizim mescidimizde erkeklerin mescidi ile kadınların mescidi ayrıdır. Kadınların mescidi alt katta, erkeklerin mescidi üst kattadır. Burada erkekler ile kadınlar arasında tam bir fasıla vardır. Böyle bir durumda kadının mescidde ders vermesini caiz görür müsünüz?
Cevap: Ben kadın mürşideler veya kadın vaizler denilen kimselerin mescidlerde dersler vermekten uzak durmalarını öğütlemeye devam ediyorum. Çünkü bunda Salih selefin yoluna açıkça bir muhalefet vardır. Hayırlı oluşlarına şahitlik edilen asırlarda Müslüman kadınların âdeti asla böyle olmamış, onlar mescitlere çıkıp bu şekilde ders veya vaazlar vermemişlerdir.
Lakin hakikatte burada sizin mescidiniz gibi erkeklerle kadınların tamamen ayrı oldukları mescitlerde bazı kadın vaizlerin ders vermeleri için bir çıkış olduğuna uyarmalıyım. Meseleyi bu işi üstlenen bazı kimselerle inceledim. Şayet kadınların mekanına yakın bir yerden geçen bir erkek onların seslerini işitmezse, ki çoğu zaman Cuma veya teravih namazında buna şahit oluruz; erkekler tarafından değil de, kadınlar tarafından sesler gelir. Durum bunun tam aksi olmalıydı. Zira kadınlar tabiaten haya ve utangaçlık üzere yaratılmışlar, tesettür ve seslerini kısmakla emrolunmuşlardır. Lakin bu zamandaki terbiyenin bozukluğu maalesef işleri tersine çevirmiştir.
Bizler ders esnasında ders veren hocanın veya derse katılanların gülünç bir nükte veya ibaresinin mutlaka olacağını biliriz. Kadınlarda erkeklerde olandan daha fazlası olmaktadır.
Eğer kadınların mekanı erkeklerden tamamen ayrı ise, onların yanlarına girip çıkan erkekler yoksa, onların sesleri işitilmiyorsa bu durumda orası evlerden bir ev mesabesinde olur. İşte o zaman böyle bir mekanda kadınların ders vermesinde sakınca olmaz.
Mecmuu’l-Fetava’ş-Şeyh el-Elbani rahimehullah adlı kitaptan nakleden: Şeyh el-Elbani rah.'ın kızı Sukeyne bt. Muhammed b. Nasır el-Elbaniyye (Allah bu kitabın basılmasına muvaffak kılsın)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)