Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

3 Ocak 2015 Cumartesi

Hadis ve Fıkıh


Şeyh el-Elbani’ye şöyle soruldu: “Fıkıh ilminin hadis ilmiyle alakası nedir? Muhaddisin fakih olması mı yoksa sadece muhaddis mi olması gerekir?”
Cevap: Fakihin muhaddis olması gerekir fakat muhaddisin fakih olması gerekmez. Çünkü muhaddis tabiatiyle zaten fakihtir. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in ashabı fıkıh dersi yapıyor muydu, yapmıyor muydu? Dersini yaptıkları fıkıh ne idi? Onların Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den aldıkları neydi? Demek ki onlar hadis dersi yapıyorlardı.
 
Ama şu alimlerin sözlerini ve fıkıhlarını ders yapan fıkıhçılar Nebi’lerinin fıkhın kaynağı olan hadislerinin dersini yapmıyorlar! Onlara: “Hadis ilmini ders yapmanız gerekir” denilir. Çünkü biz hıfz, tashih ve tad’if olarak hadisi bilmeden bir fıkıh düşünemeyiz. Aynı zamanda fakih olmayan bir muhaddis de düşünemeyiz.
Her fıkhın kaynağı Kur’an ve sünnettir. Bugün adet olan fıkıh ise alimlerin fıkhıdır, kitap ve sünnet fıkhı değildir. Evet, bazısı kitap ve sünnette mevcuttur, bazısı da görüş ve içtihatlardan ibarettir. Lakin bunların çoğu hadise aykırıdır. Çünkü onlar hadis ilmini kuşatamamışlardır.”
Esale Dergisi, 7/71

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)