Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

5 Eylül 2016 Pazartesi

Suudî Arabistan’daki Dinî Sulta Nereye Gidiyor?

Şeyhulislam Muhammed Nasıruddin el-Elbanî rahimehullah şöyle demiştir: “Hasen el-Benna’nın risalesini tahric ediyordum, lakin hizipçilik açısından bu konuda yol alınamaz. Zira el-İhvan cemaatine:
“Hasen el-Benna’nın bu risalesinde el-Elbani’nin tahrici var” denilince bu tahricin yok edilmesine hükmediyorlar. Çünkü bu onlara çok ağır ve gerçekten büyük geliyor. Bu el-Benna’nın risalesi, Neden el-Elbani’nin tahriciyle beraber olsun? Çünkü hizipçilikte taassup vardır.”
Derim ki: Şeyh el-Elbani rahimehullah’ın hayatında başından geçenlerin aynısı, İmam Muhammed Nasıruddin el-Elbani’nin vefatından sonra da Suudi Arabistan’daki dinî sulta tarafından uygulanmıştır. Nitekim onun bazı kitaplarının Suudî Arabistan’a sokulması yasaklanmıştır. Çünkü oradaki dinî otoritelerin hevalarına aykırı idi. Oradaki dini otoriteler Şeyh el-Elbani rahimehullah’ın tahriçlerine dayanan ilmî risalelere izin vermeyip engellediler.
 Aynı şekilde Suudi Arabistan’daki dini otoriteler şuan Beytu’l-Makdis’te bulunan selefî menhece tabi olmanın da tam anlamıyla zıddına gidiyorlar. Neden? Cevap: Şeyh el-Elbani rahimehullah’ın davetinde kendisiyle harp ettiği aynı şey; taassup, hizipçilik ve hevâ sebebiyle! Az bir zaman sonra inşaallah gelecek günler bunun kefilidir. Suudi Arabistan’daki dini otoritelerin hizipçiliği ortaya çıkacaktır. Onlar başarısız olacaklardır. Çünkü taassub, hizipçilik ve hevaya tabi olma yolunda çalışmaktadırlar.
Maalesef İmam Muhammed b. Abdilvehhab’ın nida ettiği, İmam Abdulaziz b. Baz ve İmam Muhammed Salih el-Useymin’in üzerinde oldukları Selefiliğin manası ile şu an iddia edilen ve şaşkın gençlerin saflığı üzerine çöreklenen sahte selefiliğin manası arasında derin uçurumlar vardır.
Suudi Arabistan’daki dini otoritenin ulaştığı durum hakkındaki şikâyetimiz Allah’adır.
Şeyh Hişam el-Arif'in sitesinden tercüme eden: Ebu Muaz

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)