Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

12 Eylül 2016 Pazartesi

Teşrik Tekbirlerinin Vakti

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Sayılı günlerde Allah'ı zikredin” (Bakara 203)
Allah'ın size (dînin esaslarını öğrenmek hususunda) hidayet etmesi dolasıyısle, O'nu tekbîr etmeniz için o koca hayvanları size işte böyle boyun eğdirmiştir” (Hac 37)
İkrime dedi ki: “İbn Abbas radıyallahu anhuma Arafe günü sabahından teşrik günlerinin sonuncusunun akşamına kadar tekbir getirirdi. Tekbiri şu şekilde idi:
“Allahu ekber kebîra, Allahu ekber kebîra, Allahu ekber kebîra, velhamdulillah, Allahu ekber” veya: “Allahu ekber ala mâ hedânâ” derdi.”[1]
El-Esved dedi ki: “Abdullah b. Mesud radıyallahu anh Arafe günü sabahından, kurban gününün ikindi vaktine kadar şu şekilde tekbir getirirdi: “Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallahu vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahi’l-hamd”[2]
Ali radıyallahu anh Arafe günü sabah namazından sonra tekbirlere başlar, teşrik günlerinin sonuncusunda ikindi sonrasına kadar devam eder, bundan sonra tekbirleri keserdi.”[3]
Şevkani dedi ki: “Teşrik tekbirlerinin müstehaplığı, namazların arkasına tahsis edilmemiştir. Bilakis bu günlerde her vakit tekbir getirilir. Zikredilen rivayetler bunu göstermektedir.”[4]
[1] Sahih mevkuf. Musedded’den naklen: Metalibu’l-Aliyye (757)
[2] Sahih mevkuf. İbnu’l-Munzir el-Evsat (2204) İbn Ebi Şeybe (2/168)
[3] Sahih mevkuf. İbn Ebi Şeybe (2/165) İbnu’l-Munzir el-Evsat (2201) Beyhaki (3/314)
[4] Neylu’l-Evtar (7/118)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)