Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

17 Ekim 2019 Perşembe

Kimler Bağışlanır?


El-Elbani, es-Sahiha (no 1315) şöyle demiştir:
“Muaz b. Cebel radıyallahu anh’den: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim:
Kim Allah Azze ve Celle’ye hiçbir şeyi ortak koşmamış, beş vakit namazı kılmış ve Ramazan orucunu tutmuş olduğu halde Allah ile karşılaşırsa bağışlanır.” Dedim ki:

“Bunu müjdeleyeyim mi ey Allah’ın rasulü?” Buyurdu ki:

Onları bırak, amel etsinler.” Hadis sahihtir.

Faide: Bu hadiste Müslümanın Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadan Allah ile karşılaşmadıkça bağışlanmayacağına delil vardır. Çünkü sahih hadislerden bilindiği üzere şirk en büyük günahtır. Buradan şu kimselerin sapıklığını anlıyoruz; bizimle beraber yaşayan, bizimle beraber namaz kılıp oruç tutan, lakin sıkıntılı anlarda Allah'ın dışında bir de ölmüş olan velilerden ve Salihlerden yardım isteyerek türlü şirklere ve putçuluğa düşenler, onlar için kurban kesen ve adak adayanlar, bu yaptıklarıyla Allah’a yakınlık sağladıklarını zannediyorlar. Heyhat ki ne heyhat! 
Bu kâfirlerin zannıdır! Kâfir olanlara Cehennemden dolayı yazıklar olsun.” (Sad 27)

Bu yüzden böyle bir şeye müptela olan Müslüman kardeşlerimizin hemen alemlerin rabbine tevbe etmekte acele etmeleri gerekir. Bunun da kitap ve sünnetten elde edilen faydalı ilimden başka bir yolu yoktur. Bu ilim alimlerimizin özellikle de şeyhulislam İbn Teymiyye, öğrencisi İbn Kayyım ve onların yolunda giden diğer alimlerimizin kitaplarında mevcuttur.

Bazı vesvesecilerin bu şirklere “bunlar yakınlaştırıcı vesilelerdir” diye üflemeleri onları yoldan alıkoymamalıdır. Zira onlar gibi haramları helal sayan bazı kimselerin durumunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle haber vermiştir: “Onun ismini değiştirirler..”

Bu nasihati, âlemlerin rabbinin uzaklaştırılan bazı kulları hakkında söylediği şu sözleri hak etmeden önce, ahiretini önemseyen saptırılmış Müslüman kardeşlerimiz için yapıyorum:

Onların yaptıkları bütün amellerine yöneldik ve onları dağılmış zerreciklere çevirdik.” (Furkan 23)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)