Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

24 Ekim 2019 Perşembe

Okullara Verilecek Dilekçe Örneği


…………………………….. OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

Velisi bulunduğum ………………………………………. İsimli öğrenci mevcut şartlarda okullarda cari olan; kız-erkek karma eğitim, ruh taşıyan canlılara ait resim ve heykellerin saygı ihsas ettirecek şekilde asılması, inançlarımızın gereği olan giyim şekline müsaade edilmemesi, teneffüs zili olarak müzik yayını yapılması, öğretmenler için ayağa kalkılması, inancımızda yeri olmayan uydurma bayram ve kutlama merasimlerine iştirake zorlanması, istiklal marşı ve and töreni gibi seromonilerde inancımızda yeri olmayan bir ibadet ve saygı duruşunun sergilenmesi, ders müfredatlarında ilmî ve dinî gerçeklere tamamen aykırı olan unsurların okutulması, inançlarımız açısından nefret etmekle mükellef olduğumuz bazı şahısların zorla sevdirilmeye kalkışılması, eğitim verme konumunda olmaları hasebiyle dini ve millî değerlere uygun bir şuur içerisinde olması gereken öğretmenlerin bu vasıflara hiçbir şekilde haiz olmamaları ve kötü örneklik teşkil etmeleri ve sair çocuğumun şiddetle rahatsızlık duyduğu ve bizim de velisi olarak onun bu hassasiyetlerini tasviple karşıladığımız olumsuzlukların giderilmediği sürece, devamsızlık konusunda çocuğumuza baskı yapamayacağımızı beyan ederiz. Zira din ve vicdan özgürlüğü T.C. anayasasının da 24. Maddesi ile güvence altına alınmış olup, devletimizin din ve vicdan özgürlüğüne aykırı düşmeden eğitim ve öğretim hakkımızı temin etme zorunluluğu vardır. Bizlerden alınan vergiler, eğitim ve öğretim hakkı için de kaynaklık teşkil etmektedir. Şayet din ve vicdan özgürlüğüne aykırı olan, yukarıda sayılan ve sayılmayan birçok unsurlara rağmen, çağ dışı bir anlayışla, inanç değerlerinin aleyhine tahakkümde bulunmak istercesine bir dayatma uygulanacak olursa söz konusu haklarımızı yasal yollardan talep etmeye devam edeceğimizi bilgilerinize sunarız.

Ad soyad                                                                           imza ve tarih
         Adres

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)