Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

11 Mart 2012 Pazar

Video ve Fotoğraf Fitnesinde İnsanların Kısımları

Bismillah.
Forum sitemizde, Tevhide ve Selefiliğe dair söylemleri olduğu halde, fiillerinde selefin yoluna açıkça muhalefet ederek video ve fotoğraf fitnesine bulaşmış kimselere karşı nasıl bir tavır takınılması gerektiği sorulmuştur. Bu önemli konuya dair cevabı bu sayfada da yayınlamakta fayda görüyorum:
.....

Allah cümlemizin ilmini ve imanını artırsın.Suret ve video fitnesine düşen insanlar asrımızda çeşitli kısımlarda ele alınabilir:
1- Dinle alakalı olmayan ve zaruret dışındaki konularda (mesela bilgisayarlarında, msn hesaplarında, cep telefonlarında, resim albümlerinde) helal saymadan video ve fotoğraf kullananlar.
* Bunlar dinde büyük bir günahı irtikap etmektedirler. Bunun dinde büyük günah olduğunu bilmeyenlere hüccet ikame edildikten sonra mes'ul olurlar. Hüccet ikamesinden sonra bu kimseler, bu büyük günahı açıktan işledikleri takdirde "fasık" adını alacaklarını ve şahitlik vasıflarını iptal edeceklerini bilmelidirler. Bu müslümanlar için Allah'tan tevbeye muvaffak kılınmalarını ve bağışlanmalarını dileriz.
2- Yine dinle alakalı olmayan ve zaruret dışındaki konularda helal sayarak fotoğraf ve video kullananlar.
* Bu kimseler genellikle te'vil ederek bunu helal saymaktadırlar. Yine bu kimselere de hüccet ikame edilmelidir. Yine helal saymaya devam ederlerse bu fiilleri küfürden, Allah ve rasulüne itaat etmemekte ayak diremekten ileri gelmektedir. Bundan Allah'a sığınırız. Fiilin hükmü üzerinde durup, faillere hüküm vermekten kaçınmak, Allah'ın onları ıslah etmesi için dua etmek gerekir.
3- Dinle alakalı konularda (davet, tebliğ gibi amaçlarla) helal saymaksızın video ve fotoğraf kullananlar bid'at irtikap etmektedirler.
* Bu bid'atlerinden dolayı uyarılmaları, şayet devam ederlerse fiillerinden teberrî edilerek uzaklaşılması, insanların da bu fiillerin şerrine karşı uyarılmaları gerekir. Bu kimselerin selefilik ve tevhide dair söylemleri, namazları, Kitap ve sünnete ittibaları olsa dahi, dâhil oldukları ve destek verdikleri bu bid'at sebebi ile, bu şerri terk etmelerine kadar bu fiillerinden tehciri hak etmişlerdir. Bu müslümanlar ne zaman bu haramı işlemeye kalkarlarsa onlara tepki konulmalı, bidatlerine iştirak etmemeli, diğer hayırlı amellerinde destek olmalıdır.
4- Dinle alakalı konularda video kaydını ve fotoğrafı helal sayan, bunu davet ve tebliğin zarureti olarak niteleyenler - kim olursa olsun fark etmez - hâlis bid'at ehlidirler.
* Peygamber asrında davetin parçası olmayan bir haramı, zorunlu imiş gibi göstererek Allah'ın dinine iftira etmekte, dini eksiklikle suçlamakta, haram kılınan suretlerle yeni bir din koymaktadırlar. Yaptıklarının hakikati budur ve onlar bundan gafildirler. Bu kimselerin sitelerini, seminerlerini vs. tavsiye etmek, video kaydı yapılan toplantılarına engel olmaksızın katılmak haramdır. Bilakis sakındırmak gerekir. Zira bu kimseler Allah'ın dininde güvenilir şahit olmak vasıflarını yitirmeleri bir yana, Allah'ın dinini ifsat eden müfsitler haline gelmişlerdir.
Video fitnesi, insanların sakınmaları için Allah Azze ve Celle'nin onların zahirinde tezahur ettirdiği menhec bozukluklarıdır ki, yeri olmadığı için burada bahsetmeyi uygun görmediğim, pek çok kimselere kapalı kalan menhec bozukluklarına bu açık bir işaret olmaktadır.
Evet, Allah'ın dininde yağcılık yoktur, selefî dâvâ da oyuncak değildir. Bazı faydalı çalışmalarından dolayı sevgimizi kazanmış olsalar dahi, nefislerinin hevalarına Allah'ın dinini uydurmaya başladıkları andan itibaren, Allaha ve rasulüne olan sevgimiz, bu kimselere olan sevgimizin önüne geçmek zorundadır. Bahsi geçen kardeşlerimize de suretler sebebiyle kıyametin en şiddetli azabına uğrayacak kimselerden olmamaları için tevbe etmekte acele etmelerini, söylemlerinde değil, eylemlerinde selefî olmalarını nasihat ederim.
Allah benim ve bütün müslüman kardeşlerimizin ayaklarımızı hak üzerinde sabit kılsın.
Ebu Muaz

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)