Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

14 Ekim 2013 Pazartesi

Deyyus Ne Demek?


Deyyus kelimesini Allah rasulü sallallahu aleyhi ve sellem; "ailesinin yanına yabancı erkekleri sokan kimse" olarak açıklamasına rağmen lugat kitaplarında bu kelimenin; kıskanmayan kimse manasına geldiği gibi, kavatlık yapan kimse manasını da içermesi sebebiyle, haremlik selamlık yapmayan kimselerin deyyusluktan bir şube üzere olduğu hakikatini gizlemeye çalışanlar var.  
Bazılarımızın ağırına gitse de şeriatte bazı çirkin fiiller hakkında şiddetli ifadeler varid olmuştur. Gözler, kulaklar ve dilin de zina eder olduğunun bildirilmesi, güzel koku sürünerek erkeklerin yanından geçen kadının zâniye/orospu diye vasıflanması, teberrüc yaparak açılan kadınların münafıklar olarak nitelenmeleri gibi, ailesinin yanına yabancı erkeklerin girmesine izin veren kimse de "deyyus" olarak nitelenmiştir.
Hatta şöyle bir hadise anlatılır: Sıddık Hasen Han el-Kannuci rahimehullah ülkesinin prensesiyle evlendiğinde eşinin yüzü açık idi. Birisi ona: "Deyyus kime denir?" diye sorar. O da: "Benim gibilere denir" der. Bu cevabı işiten hanımı, Şeyh'in maksadını anlar ve yüzünü örtmeye başlar.
Şeyh Muhammed b. Ahmed b. İsmail el-Mukaddem, Avdetu’l-Hicab kitabında (3/110 vd.) gayret/kıskançlığın övülen kısmını anlatırken en-Nehhas’ın şu sözünü nakleder: “Gayret/kıskançlık: Kişinin eşini ve diğer akrabası olan kadınları, onları yanına erkeklerin girmesinden veya mahrem olmayanların onları görmesinden koruyan kimsedir.” (Zadu’l-Muslim 5/158)
Sonra övülen kıskançlıkla ilgili hadisler zikreder ve kıskançlığın zıddını şöyle açıklar:
“Gayur (kıskanç)ın zıddı; deyyus’tur.  Deyyus, ailesinin işlediği kötülükleri onaylayan veya kavatlıkla meşgul olan kimsedir. Yine alimler şöyle demişlerdir: Deyyus; aile halkına karşı kıskanç olmayan kimsedir. (en-Nihaye Fi Garibi’l-Hadis 2/147) el-Muhkem’de şöyle denilir: “Deyyus; Erkekleri mahremlerini görebilecekleri yere sokan kimsedir.” (Heytemi, ez-Zevacir 2/52)
Bundan sonra el-Mukaddem, deyyusun cennete giremeyeceğini bildiren İbn Ömer radıyallahu anhuma hadisini ve daha sonra sahabelerde kıskançlık örneklerini zikreder.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)