Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

9 Haziran 2016 Perşembe

Batı’dakiler, Hilali Görmeye Doğudakilerden Daha Önceliklidir

Yazan: Abdulaziz Harbuş Tarih: 5 Haziran 2016
Tercüme: Mehmed Güneş
Şüphesiz ki astronomik hesaplamalar, son derece hassas bir merhaleye ulaşmıştır. Bu hesaplamalar, günümüzde, deniz, hava ve fezâ yolculuklarında temel olarak alınmaktadır. Yine aynı şekilde, belirli zaman ve mekân dairesinde cereyan eden ay ve güneş tutulmalarının ve bu tür hesaplamaların temeli de astronomik hesaplara dayanmaktadır.
Nitekim bugün, bazı ay ve güneş tutulmaları, dakîka dakîka ve saniye saniye önceden hesap edilebilmektedir.
Bazı devletler -özellikle de doğu tarafındaki devletler-, 5 Haziran 2016 Pazar akşamı, Ramazan hilâlinin görüldüğünün sabit olduğunu ilan edecekler. Bu devletler özellikle, ayların başladığının isbât edilmesinin, Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem'in: “Hilâli görünce oruç tutunuz; hilâli görünce Fıtr bayramına giriniz!” şeklindeki hadîsi şerîfinden yola çıkarak aslen mücerred/çıplak gözle olduğunu açıklamalarına rağmen, hassas astronomik verilerin tamamı, (bu sene) hilâlin çıplak gözle görülemeyeceği bilgisini teyit etmektedir.

Bugün akşam itibarı ile veriler şu şekildedir:
1. Hilâlin semâda kalma süresi, Mekke-i Mükerreme'de 24 dakîkayı, batı tarafına düşen Arap devletlerinde ise 32 dakîkayı geçmemektedir. Hilâlin semâda en az kalma süresi, Filistin'de -Allah Filistin ehlini esaretten kurtarsın- çıplak gözle 29 dakîka boyunca gözlemlenmiştir. Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Moritanya gibi batı tarafına düşen devletlerde hilâl, daha uzun süre semâda gözlemlenebilmektedir.
Bunun için Batı ehli, hilâli görmeye, Doğu ehlinden daha evlâdır. Hilâl doğuda görüldüğü vakit, batı'da da görülmüş demektir ama aksi mümkün olmayabilir. Yani hilal, batı'da görüldüğü vakit, doğu'da henüz görülmemiş olabilir. Eski olsun yeni olsun pek çok ilim ehlinin dediği gibi (Bkz: Beşinci Cilt, İbni Teymiyye rahimehullah), beldelerinde güneşin daha geç battığı ve daha uzun kaldığı batı ülkeleri hilâli görmeye daha evlâ iken, nasıl olur da doğudakiler hilâli daha erken görebilir?!
2. Hilâlin ömrü, Mekke-i Mükerreme’de 14 saati geçmez. Hilalin 14 saat boyunca görülmesi imkânsızdır. Fas diyarının övünç kaynağı olan astronomi Şeyhimiz Sîdî Muhammed er-Ramşânî'den (ki o, Rabat'ta astronomi ve zamanlamalar konusunda güvenilir bir zattır (Allah onu korusun)) naklettiğimiz üzere, diğer şartlar da tam olarak oluşmuş ise hilal,  doğumundan 22 dakîka sonra görülebilir. Hilâlin yükselmesi/irtifâı ise, en fazla 5 derece olabilir, bunu aşamaz.
Bu miktar yükselmiş hilâlin görülmesi nasıl mümkün olabilir? Hilâlin görülebilmesi için en az 7 derece yükselmesi takdîr edilmiştir. Şeyhimiz Sîdî Muhammed el-Bucurfâvi'nin kavli doğru çıkmıştır. O, bu meyanda şu beyitleri söylemişti:
Hicaz'da vaki olan // Mecazsız/Direkt hatâdır
Sünnete ve Kitâba muhalefet ettiniz //
Hilâli takdîren ve hesap ile görerek
Vakfe ve bayramlara muhalefet ettiniz //
 Onların murâd olunan vakitlerini değiştirdiniz.
Buradan yetkililere ve ilgili görevlilere sesleniyoruz: Lütfen bu konulara titizlikle riayet edin ki, Ramazan orucu, Arafat vakfesi ve Bayram günleri gibi Müslümanların önemli yapıtaşları sarsılmasın, değişmesin.
Sözümüzü, Marakeş’li astronomi Şeyhimiz Sîdî Abdurrezzak el-Marâkişî (rahimehullah)'dan gelen çağrı ile tamamlıyoruz. Şeyh Abdurrezzak, tüm İslam devletlerini, dînî işleri, içerisinde şek ve şüphe bulunmayan, kat'î hesaplamalarla da çelişmeyen, hilâlin sadık gözle görülmesi üzerine bina etmeye davet etmiştir.
Bilinen şu ki, hilâlin çıplak gözle görülmesi, nasıl olursa olsun şehâdeti (yani matematiksel, astronomik hesapları vesaire) hükümsüz kılar. Nitekim kat'î hesaplamalar da, hava bulutlu olsun bulutsuz olsun, hilâlin görülmesinin mümkün olmadığına delâlet edebilir. Sadece bir veya iki ya da üç kişinin şehâdeti, zan düzeyinde kalabilir. Kat'î bilgi zannı ilga eder.
5 Haziran 2016 (29 Şaban 1437) Pazar akşamı itibarı ile, Ramazan hilâlinin görülmesi husûsundaki hesaplamalarımız şu şekildedir:
Yer: Fas, Kuveyra şehri, enlem 20 derece, 50 dakîka
Belirtilen yerde hilalin görülmesi, aşağıdaki sebeplerden ötürü mümkün değildir:
~ Ay ve Güneşin ictimâ/iktirân vakti: Sabah 2:54
~ Hilâlin ömrü: 17 saat
~ Güneşin batışı: 7:53
~ Ayın batışı: 8:26
~ Kalış yayı: 8 derece ve dakîka
Batıştan sonra hilâlin kalış süresi: 32 dakîka
Hatırlatıcı Bilgi: Hilalin kalış süresi, 1990 yılında Filistin'de, en az süre ile çıplak gözle 29 dakîka olmuştu.
Hilâlin görülme yayı: 6:54
Hilâl ışığının yayı: 9:38
Hilalin yükselmesi: 7:11
Hilalin ufuktan yükselmesi, kalış süresi miktârına dayanmaktadır. Kalış süresi arttıkça, hilalin ufuk üzerindeki yükselme açısı da genişler. O, iktirândan veya hilâlin iktirân çizgisinden ayrılarak doğmasından sonra, Güneş ışınlarının Ay yüzeyine yansımasına izin veren bir açıda hilâlin bulunduğu yerdir. Bu durumda, Yeryüzüne yansıyan ışık miktarı, sâkinleri tarafından hilâlin sûreti üzerinde müşahede edilebilir. Gerekli diğer hava şartları da tamâm ise, bu rü'yete izin verecek en dar açı miktarı 7 derecedir.
Diğer bazıları, rü'yetin sınırlarında bahsetmişlerdir. O da dolunayın 7 derece yükselmesidir.
Son olarak; tüm devletleri, özellikle de Şark devletlerini, durumun net bir şekilde ortaya konulabilmesi için, arabî ayların girdiğini neye göre tespit ettiklerini açıklamaya, sorumluluk almaya ve şüpheleri bertaraf etmeye davet ediyoruz.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)