Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

25 Nisan 2017 Salı

İbn Abbas Radiyallahu anhuma’ya Nispet Edilen Tefsir Hakkında

2- Başka bir kardeşimiz tercümesi yeni yayınlanmış olan İbn Abbas Tefsir’i hakkında sormaktadır
Cevap:
Bahsedilen Tefsir, Firuzabadî’nin derlediği Tenviru’l-Mikbas adlı tefsirdir. Bu tefsirde İbn Abbas’a ulaştırılan isnadların geneli zayıf raviler, bir kısmı da hadis uydurmakla itham edilen kişilerden oluşmaktadır. Yani büyük bir kısmının İbn Abbas radiyallahu anhuma’ya nispeti sahih değildir.
İbn Abbas radiyallahu anhuma’ya ait bütün bir tefsir olarak sadece Ali b. Ebi Talha’nın sahifesi muteber bir isnada sahiptir. Buhârî, Sahih’inde bu sahifeden rivayetler zikretmiştir. Benim Sahih Tefsir adlı çalışmam, Ali b. Ebi Talha’nın İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan yaptığı tefsir rivayetlerini tamamıyla içermekte, ayrıca diğer hadis kaynaklarında İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan sağlam isnadlarla gelen tefsirleri de içermektedir.
Ali b. Ebi Talha sahifesi’nin tahkikli arapça neşri tek cilt olarak, Raşid Abdulmun’im er-Raccal tarafından yapılmış, 1991 yılında Muessesetu‘l-Kutubi’s-Sekafiyye tarafından Beyrutta ilk baskısı gerçekleştirilmiştir. Kitapta 1460 rivayet zikredilmiştir, 560 sayfadır.
İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan tefsire dair sahih veya hasen isnadlarla gelenleri görmek isteyenler Sahih Tefsir adlı çalışmama bakmalıdırlar. Tenviru’l-Mikbas adlı uydurma derlemeyi ise tavsiye etmiyorum.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)