Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

20 Nisan 2017 Perşembe

Vahye Akılla İtiraz Etmek İblis’in Mirasıdır

Kitap ve sünnet naslarını fasit akıllarıyla ve re’yleriyle reddedenlerin durumu İblis’in durumu gibidir. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
Dedi ki: “Sana emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan nedir?” Dedi ki: “Ben ondan üstünüm. Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın.” (A’raf 12)
Hasen el-Basri rahimehullah bu ayet hakkında dedi ki: “İblis burada kıyas yapmıştır. Kıyas yapanların ilki iblistir.”
Bunu Dârimî Musned’inde, İbn Cerir et-Taberî Tefsir’inde, Herevî Zemmu’l-Kelam ve Ehlih’te ve İbn Abdilberr el-Cami’de rivayet etmişlerdir. İbn Kesir rahimehullah Tefsir’inde: “İsnadı sahihtir” demiştir.
İbn Sirin rahimehullah dedi ki: “İlk kıyas yapan İblistir. Güneşe ve aya da ancak kıyaslar sebebiyle ibadet edilmiştir.”
Bunu Dârimî Musned’inde, İbn Ebî Şeybe el-Musannef’te, Beyhakî el-Medhal’de, İbn Cerir et-Taberî Tefsir’inde, Ebu İsmail el-Herevi Zemmu’l-Kelam ve Ehlih’te, Hatib el-Bağdadi el-Fakih ve’l-Mutefekkih’te, İbn Abdilber el-Cami’de, Ebu Arube el-Harrani el-Evail’de, İbn Hazm el-İhkâm Fi Usuli’l-Ahkâm’da rivayet etmişlerdir. Hafız müfessir İbn Kesir rahimehullah Tefsir’inde: “İsnadı sahih” demiştir.
Ebu’l-Huseyn Muhammed b. Ahmed el-Malatî rahimehullah, et-Tenbih ve’r-Reddu Ala Ehli’l-Ehvâ ve’l-Bid’a kitabında şöyle demiştir: “Allah Azze ve Celle Adem aleyhi's-selâm’ın durumunu anlattıktan sonra meleklere Adem’e secde etmelerini emretti ve bu haberle bizi, iblisin nasıl büyüklendiğine dair uyardı. Onun hakkında şekavetin yazılı olmasından dolayı nasıl kıyas yaptığını bize haber verdi: “Ben ondan üstünüm. Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın” dedi.”
İbn Teymiyye rahimehullah Mecmuu’l-Fetava’da dedi ki: “İblis; Allah’a karşı düşmanlık edenlerin, mahlukat içinde taşkınlık yapanların ve Allah’ın emrine karşı kıyasla itiraz edenlerin ilkidir. Bu yüzden seleften birisi: “İlk kıyas yapan iblistir” demiştir. Muhakkak ki Allah ona Adem’e secde etmesini emredince, o “Ben ondan üstünüm” diyerek secde etmekten yüz çevirmiştir.”
 İmam İbnu’l-Kayyım rahimehullah esl-Savaik’te şöyle demiştir: “Vahye karşı akıl ile itiraz etmek, şeyh Ebu Mürre’nin (şeytanın) mirasıdır. O, vahye karşı akılla itiraz edenlerin ve onun önüne geçenlerin ilkidir. Zira Allah ona Adem’e secde etmesini emrettiği zaman O’nun emrine aklî kıyasla itiraz etmiştir… Kıyas, nassa karşı olursa o bâtıl bir kıyastır ve ona “İblisçe kıyas” denilir.”

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)