Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

19 Eylül 2017 Salı

Beyaz gelinliğin hükmü


Bismillah.

Lecnetu’d-Daime fetva heyeti, Bin Baz ve İbn Useymin gibi kimselerin beyaz gelinlik giymenin cevazına dair saçma sapan, delilsiz fetvaları yayınlanmakta, naslara ittiba yerine âlimlerin reylerini din edinme yolunu tutan heva ehli kimseler de buna revaç göstermektedirler.

Bu konuda naslar açıktır ve heva ehlinin kibir burnunun kırılması için bu nasları delil alarak verilen bir fetvayı tercüme etmeyi uygun gördüm.

Şeyh Muhammed Ferkus, kendisine ait sitede 488 nolu fetvada, beyaz gelinlik hususunda şöyle cevap vermiştir
"Beyaz gelinliğin Hristiyanların düğünlerinin özelliklerinden, onların dinî ve dünyevî elbiselerinden olduğu bilinmektedir. Teberrî hukuku olarak müslümanların, bayram ve kutlamalarında kâfirlere iştirak etmemeleri, onları kutlamamaları gerekir. Nitekim bazı ilim ehlinin tefsir ettikleri üzere bu, bâtıla şahitliktir: Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ﴾

"Onlar batıla şahitlik etmezler." (Furkan 72) yani müşriklerin bayram ve kutlamalarına katılmazlar demektir.[1]
Şüphesiz bayram şekillerinde ve giyimlerinde onlara benzemek caiz değildir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’den sahih olarak böyle bir benzeme hakkında yasak gelmiştir:
مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Kim kendini bir kavme benzetirse onlardandır."[2]
Yine Sahihu Muslim'deki hadiste, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem:
إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا
"Bunlar kâfirlerin elbisesidir, onları giyme!"[3] buyurmuştur.

Diğer taraftan, İslam toplumlarında beyaz elbise kadınlara değil, erkeklere hastır. Beyaz elbiseyle süslenen gelin, erkeklere de benzemiş olur. Halbuki:
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlara benzeyen erkeklere ve erkeklere benzeyen kadınlara lanet etmiştir.[4]
Yine bu, yasaklanmış olan şöhret elbisesi kapsamına da girer.[5] Bu yüzden onu terk etmeli ve kadınlar, meşru olan, naslara aykırı olmayan elbiseleri giymelidir..."[6]

Şeyh Ferkus'tan nakil bitti. Şeyh Abdullah el-Cibrin de bu konuda şöyle demiştir:

“Bu münker işlerdendir. Kadının beyaz gelinlik giymesi caiz değildir. Şayet gelinlik kabarık ise durum daha şiddetlidir. Zira kendisinde olanları daha fazla belli eder. Şayet bu elbise kadınların elbiselerinin renginde ise, kabarık olmadığı takdirde bu caizdir. Alt tarafı geniş, üst tarafı dar ise şüphe yok ki bu münker işlerdendir. Gelinin bu elbiseyi giymesi caiz değildir. Yine Kadınlar salonunda resim çekmek için ışıkları söndürmeleri, lazer ışıkları yakmaları ve sis oluşturmaları da münker işlerdendir. Müslümanların bu işlerden uzak durmaları ve önceki kadınların yaptıkları gibi yapmaları gerekir. Allah en iyi bilendir.”
Şeyh Abdullah b. Cibrin bunu 13/6/1424 hicri tarihinde imla ettirmiştir.
Delile uygun olan bu fetvayı almak ve kimden gelirse gelsin, naslara aykırı olan görüşleri helaya atmak gerekir.
Ebu Muaz[1] Bunu Tavus, Ebu’l-Aliye, Muhammed b. Sirin, ed-Dahhak, er-Rabi b. Enes ve başkaları (rahimehumullah) söylemişlerdir. Bkz.: Tefsiru İbn Kesir (6/130)
[2] Ebû Dâvûd (4031) Ahmed (5114) Tahavi Şerhu Muşkili’l-Asar (198) İbn Ebî Şeybe (33016) İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan rivayet etmişlerdir. İbn Hacer Fethu’l-Bari’de (10/282) hasen dedi. El-Iraki, Tahricu’l-İhya’da (1/359) ve el-Elbani el-İrva’da (1269) sahih dediler. Bkz.: Zeylai Nasbu’r-Raye (4/347)
[3] Muslim (2077) Beyhakî (8900) Abdullah b. Amr radiyallahu anhuma’dan.
[4] Buhârî (5885) Ebû Dâvûd (4097) Tirmizî (2784) İbn Mâce (2391) Taberânî Mu’cemu’l-Evsat (4003) İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan.
[5] İbn Ömer radiyallahu anhuma’dan: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: “Kim şöhret elbisesi giyerse Allah kıyamet günü ona zillet elbisesi giydirir.” Ahmed (5664) Ebû Dâvûd (4029) İbn Mâce (3606) el-Elbani, Sahihu’l-Cami (6526)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)