Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

27 Ağustos 2019 Salı

"Lekum Dinukum" Ayetinin Manası


Maverdî en-Nuket ve’l-Uyun adlı tefsirinde “Sizin dininiz size benim dinim bana” ayeti hakkında şöyle demiştir:

“Bunun iki açısı vardır. Birincisi; itikad ettiğiniz küfür olan dininiz size, benim itikad ettiğim din olan İslam ise banadır. Bunu Yahya b. Selllam söylemiştir.

İkincisi: Sizin amellerinizin karşılığı size benim amelimin karşılığı da banadır. Bunu İbn İsa söylemiştir.

İbn Abbas radıyallahu anhuma dedi ki: “Kur’ân’da İblis’i bu sureden daha çok öfkelendiren bir sure yoktur. Çünkü bu tevhidi ve şirkten teberrî etmeyi içermektedir…”

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)