Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Kitaplarım

Çalışmalarım
 1. 10 Dakikada Ne Yapabilirsin? /Abdulmelik el-Kasım'dan tercüme - polen yayınları
 2. 30 Adımda Çocuk Terbiyesi/Salim b. Madi'den tercüme
 3. Abdulkadir el-Geylânî Hayatı ve Menkıbeleri /Te'lif - Mercan Kitap
 4. Ahir Zamanda Salih Amellerin Muhafazasına Dair Tembihler/Te'lif
 5. Ahlak/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme- Hadis Yayınları
 6. Akidemiz ve Davetimiz/Şeyh Mukbil b. Hadi/Tercüme ve Şerh
 7. Akidetu'l-Geylaniyye/Te'lif - Mercan Kitap
 8. Akidetu'l-Vasitiye Şerhi/İbn Useymin'den tercüme - Hadis Yayınları
 9. Akidetu't-Tahaviyye Üzerine Selefî Uyarılar - Abdulhamid el-Hacuri'den tercüme
 10. Alimlerin Ahlakı/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları
 11. Alimlerin İhtilafları ve Bunlara Karşı Konumumuz/İbn Useymin'den Tercüme
 12. Alimlerin ve Davetçilerin Videoya Kayıt Fitnesi/Ebu Zer el-Kalmunî'den tercüme
 13. Allah İçin Sevmek ve Allah İçin Buğzetmek/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme-Hadis yayınları
 14. Allah'ın Dostları Olan Selefîlerin Özellikleri/Te'lif
 15. Allah'ın Güzel İsimleri ve Yüce Sıfatları/Te'lif
 16. Allah'ın İndirdiğinden Başkasıyla Hükmetmek /Bunder b. Nayif el-Uteybî'den terceme-Hadis yayınları
 17. Allah'ın Sevdiği ve Buğzettiği Şeyler (Adnan Tarşa'dan terceme)
 18. Allah'tan Bir Nur ve Kitab-ı Mübin (Sünnetin Vahiy Oluşu-Te'lif) (Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi kitabı içinde yayınlandı)
 19. Allah'tan Başkasına Secde Teklifi ve Cehaletin Mazeret Olması - Te'lif (Tekfir Sapması içinde yayınlandı)
 20. Altın Kaideler Şerhi (te'lif) Darussunne Mescidi tarafından basıldı.
 21. Amelî Küfür ve İtikadî Küfür Meselesi /Te'lif
 22. Amellerin Kabulünü Engelleyen Haller /Te'lif
 23. Ashabu'l-Uhdud Kıssasından İbretler /Te'lif
 24. Asr-ı Saadet'ten Hane-i Seadete/Deha Yayınları Ankara 2002/Te'lif
 25. Avnu'l-Halik Fi Vakti Fecri's-Sadık (Fecri Sadık Vakti hakkında tahkik - Ebu Muaz Raid Alu Tahir'den tercüme) - Hadis yayınlarından çıktı
 26. Avustralya Fetvaları / el-Elbânî'den Tercüme- Hadis Yayınları
 27. Ayakta Ayakkabı Giymenin Hükmü /Te'lif
 28. Beşaretu's-Subut Fi Ref'il-Yedeyni Li's-Sucud-Secdelerde El Kaldırma Hadisleri/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 29. Bid'at Ehlinin Ardında Namaz Kılmanın Hükmü/Te'lif
 30. Bid'atçi Akrabalarla Alakayı Kesmek (Te'lif)
 31. Bid'atleri Tanıma Kılavuzu (Te'lif)
 32. Bir Günde 1000 Sünnet/Halid el-Huseynan'dan Tercüme- Guraba Yayınları
 33. Birliği Sağlayan Bazı Unsurlar/Te'lif
 34. Birleşik Arap Emirlikleri Fetvaları- Şeyh Elbani'den Tercüme- Hadis Yayınları
 35. Bizden Olmayanlar / Daru's-Sunne Mescidi - Te'lif
 36. Cehri Zikrin Hükmü (Suyuti'den terceme, tahkik ve tenkid)
 37. Cemaât Kavramı/Te'lif 
 38. el-Cevâhiru'l-Marsufe Bicem'i Beyne'z-Zeberced ve'l-Yakute (Buhari ve Muslim'in Ricaliyle Gelen Hadisler) 6 Cilt/ Te'lif
 39. Cinsel Sapkınlıkları Savunanlara Reddiye/Te'lif
 40. Cuma Namazını Terk Edenin Kalbinin Mühürlenmesi /Te'lif
 41. Cünüp veya Hayızlı Kimselerin Kur'ân Okuması Hakkında Bir Tahkik - Te'lif
 42. Çağın Yeni Putları / Te'lif
 43. Daifu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 44. Daifu Edebi'l-Mufred/Elbani
 45. Daifu Mu'cemi's-Sagir Li't-Taberani/telif
 46. Daifu Suneni Ebi Davud/Elbani
 47. Daifu Suneni İbn Mace/Elbani
 48. Daifu Suneni'd-Darimi/te'lif
 49. Daifu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif
 50. Daifu'l-Munteka Li İbn Carud/telif
 51. Daifu'l-Muvatta/te'lif
 52. Davet ve Menhec / Te'lif
 53. Demokratik Seçimlere Katılmanın Hükmü /Abdurrahman el-Hacuri'den Tercüme
 54. Deylemi'nin Müsnedinden Faydalar/Seçme, tercüme, tahric ve şerh
 55. Değişmede Selefi Yolun Özellikleri/Selim b. Iyd el-Hilali ve Elbani'den terceme- Hadis Yayınları
 56. Dilin Edeplerinden/Te'lif
 57. Durretu'l-Yektâ /Te'lif
 58. Dört Kaide - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme (Muhtasar Sahih Akide içinde yayınlandı)
 59. Düğün ve Bayramlar Dışında Def Çalmanın Hükmü/ Te'lif
 60. Dünya ve Kubbesi/Modern Hurafelere Reddiye- Darussunne Dersanesi
 61. Ebu Hanife Hakkında Sahih Gerçekler (Te'lif)
 62. Ebu Hanife'ye Buğzetmek İmandandır (Abdullah b. Ahmed b. Hanbel'den tercüme)
 63. Ebu Nuaym'ın rivayet ettiği 40 Hadiste Sohbet Adabı (Te'lif)
 64. Ehli Hadis'in Menhecine Göre Fıkhi Kaideler (Te'lif)
 65. Ehli Hadisin Tarihi/Ahmed ed-Dihlevî'den Tercüme ve ta'lik- Ey İnsanlar Yayınları
 66. Ehli Sünnete Göre Oniki İmam (Te'lif)
 67. Ehl-i Sünnetin İman ve Tevhid Akidesi/Te'lif - Darus-sunne Dersanesi
 68. Ehli Sünnetin Esasları/Ahmed b. Hanbel'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 69. el-Akidetu Ehli'l-İslam/İbnu'l-Haddad'dan terceme
 70. el-Albâniyyât- Elbani'nin Fetvaları /Te'lif
 71. el-Cevabu'l-Hatem/Suyuti'den Terceme ve tahric
 72. el-Emru bi'l-İttiba ve'n-Nehyu Ani'l-İbtida/Suyuti'den terceme ve tahkik
 73. el-İbane - Sahabenin Dindeki Yeri/guraba yy.
 74. el-İsabe'den Seçkin Sahabeler/İhtisar ve tercüme- Sağlam Yayınları
 75. el-Lum'a Fi Ecvibeti's-Seb'a - İmam Suyuti'den Tercüme - Mercan kitap (Kainatın Sırları kitabıyla beraber Mercan Kitap tarafından yayınlandı)
 76. el-Kavlu'l-Mufid/İbn Useymin'den terceme
 77. el-Minha Fi's-Subha/Suyuti'den terceme ve tahkik
 78. es-Sifat/İmam Darekutni'den Tercüme
 79. es-Sunne/ Abdullah b. Ahmed b. Hanbel'den tercüme
 80. es-Sunne/Harb b. İsmail el-Kirmanî'den tercüme
 81. es-Sunne/Muhammed b. Nasr el-Mervezî'den tercüme
 82. ez-Zecru Bi'l-Hecr (Alakayı Keserek Sakındırma) İmam Suyuti'den tercüme
 83. Etlerin Hükmü /Te'lif
 84. Evvabin Namazı Duha Namazıdır/Te'lif
 85. Fetvaya Cüretten Sakındırma / el-Elbânî'den tercüme
 86. el-Fevâid Fi Dirasati'l-Esanîd (Ayrıntılarıyla İsnad İnceleme İlmi - İkinci Seviye Hadisi Usûlü Dersleri) / Te'lif
 87. Fitnelerde Basiret/Muhammed İsmail Mukaddem'den Tercüme
 88. Genç Sahabeler/Heyet- tercüme - Polen yayınları
 89. Günahların Dökülüşü/Selim b. Îd el-Hilâlî'den tercüme - Hadis yayınevi
 90. Güncel Havariç Fikrine Selefin Sabit Akidesinden Cevaplar/Te'lif (Tekfir Sapması kitabı içinde yayınlandı)
 91. el-Hakîk Fi Usuli't-Tahkik (Hadis Usulü 4. Seviye Dersleri) /Te'lif
 92. Hanefî Mezhebi Nasıl Yozlaştı? (İçtihad ve Taklid) /Muhammed Bahit el-Muti'î'nin İbn Kemal Paşa'ya reddiyesinden tercüme- Ey İnsanlar Yayınları
 93. Hanımlara Fetvalar/İbn Teymiyye'den tercüme- Beka Yayınları
 94. Hanımlar İçin 1000 Fetva/Halid el-Huseynan'dan tercüme- Polen Yayınları
 95. Hasaisu'l-Mustafa Beyne'l-Guluv ve'l-Cefa/Sadık b. Muhammed b. İbrahim - tashih
 96. Hayâ Sigortası: İç ve Dış Cephe Tesettürü/Darussunne Dersanesi
 97. Hayatu'l-Enbiya Ba'de Mematihim/Beyhaki'den terceme ve tahric
 98. Hazarda Namazların Mutlak Cem'i/te'lif (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde)
 99. Hevaya Tabi Olmanın Belirtileri/Tercüme
 100. Hısnu'l-Muslim- Said el-Kahtani/ Tercüme ve Tahrici - Hadis yayınları 
 101. Hicret ve Cihad Ahkâmı/Te'lif
 102. Huşu İle Namaz/Şeyh Salih Alu'ş-Şeyh'ten tercüme -Beka yayınları
 103. İbadet Tevhidinin Delilleri - Bulûgu's-Seâde /Salah el-Budeyr'den Tercüme
 104. İbn Teymiyye Külliyatı 9.Cild (Hadis Bölümü) tercüme- Tevhid-Beka Yayınları
 105. İçkiye Devam Edenin Öldürülmesi /Te'lif
 106. İftar Vakti Hakkında Tahkik /Ebu Muaz Tahir Alu Raid'den Tercüme
 107. İftar, Sahur ve Namaz Vakitleri Hakkında Uyarılar/ Te'lif
 108. İhlâl veya İhmâl Edilen İslam Hakları/Te'lif
 109. İhtilafın Kısımları ve Muhaliflere Muamele Şekli - Abdulhamid el-Hacuri'den terceme
 110. İhvânu'l-Muslimîn ve Cihad Anlayışının Tahrifi /Te'lif
 111. İlmin Afet ve Engelleri /Te'lif
 112. İ'malu'l-Fikr/Suyuti'den Terceme ve tahric
 113. İmam es-Secezî'den Menhecî Uyarılar /Te'lif
 114. İman Esasları - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme
 115. İmanın Hakikati (te'lif)
 116. İnbau'l-Ezkiya Bi-Hayati'l-Enbiya - Suyuti'den tercüme ve tahric - Mercan kitap
 117. İsa Aleyhisselam'ın Nuzulü/ M.Halil Herras'tan Terceme-Guraba Yayınları
 118. İskender Evrenosoğluna Reddiye/te'lif - Darussunne Dersanesi
 119. İslam Davetçisinin Kılavuzu/te'lif
 120. İslam'da Münafıklara Muamele Şekli/Te'lif
 121. İslam'ı Yeniden Yorumlama Bid'ati/Terceme-Hadis yayınları
 122. İşçi ve İşveren Hukuku/Te'lif 
 123. İtikaf Hükümlerinde Orta Yol/Ali el-Halebi
 124. İttiba Tevhidi / Te'lif  (Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi kitabı içinde yayınlandı)
 125. Kabirlerde Kuran Okumak (Te'lif)
 126. Kadının Mahremsiz Yolculuğunun Haramlığı / Te'lif (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 127. Kadınlar İçin Fetvalar/ Guraba yy.
 128. Kadınların Edepleri /İbn Habib es-Sülemi'den ihtisar ve terceme- Deha yayınları Ankara 2002
 129. Kadınların Edepleri/İbn Habib es-Sulemî (tam metin terceme ve tahkiki)- Ey İnsanlar Yayınları
 130. Kağıt Oyunları Oynamanın Hükmü/Meşhur Hasen Selman'dan Terceme
 131. Kainatın Sırları - (Esraru'l-Kevn) İmam Suyuti'den tercüme ve tahkik - Mercan Kitap
 132. Keyfiyyetu'l-Yedeyn Fi'l-Ka'deti Beyne's-Secdeteyn (İki Secde Arasındaki Oturuşta Ellerin Durumu)/Te'lif  (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde yayınlandı)
 133. Kıraatu Halfe'l-İmam/ İmam Buhârî'den tercüme
 134. Kırk Hadiste İslam Şahsiyeti - Ali Hasen Ali Halebi'den Terceme (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 135. Kıskançlık/Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 136. Kıyamet Alametleri/Muhammed b. Osman'dan tercüme- Polen Yayınları
 137. Kıyas ve Taklide Reddiye/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 138. KIZMA!/Ahmed Abdurrahman'dan tercüme- Polen Yayınları
 139. Kitabu'l-Cami/Kayravani'den Terceme
 140. Kitabu's-Sıfat/Darekutni'den tercüme
 141. Kolay Ezberlemek İçin Kısa Hadisler /Te'lif ve Tahric
 142. Kolaylaştırılmış Hadis Usulü Dersleri/Te'lif
 143. Kolaylaştırılmış İslam Akidesi /Şeyh Abdullah Cibrin'den Terceme-Hadis Yayınları
 144. Köylerde Yaşamanın ve Hicretten Sonra Bedevileşmenin Hükmü /Te'lif
 145. Kuran Hafızlarının Edepleri/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları (Alimlerin Ahlakı kitabı içinde yayınlandı)
 146. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Hac, Umre ve Kurban/Te'lif
 147. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Oruç Hükümleri/Te'lif
 148. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Abdest ve Namaz Ahkamı/Te'lif - Dâru's-Sunne Mescidi
 149. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Zekat Hükümleri/Te'lif
 150. Kur'ân ve Sünnet Işığında Muamelât/Te'lif
 151. Kur'ân ve Sünnet Işığında Nikah ve Talak/Te'lif
 152. Kur'an ve Sünnet Işığında Sahih İlmihal/Te'lif - Kitap Dünyası (1.Baskı) Ey İnsanlar Yayınları (2. ve 3. Baskılar) Dâru's-Sunne Mescidi (4.Baskı)
 153. Kur'ân-ı Kerîm'in Tecvidi /Te'lif (Sahih Meal ile birlikte Daru's-Sunne Mescidi yayınladı)
 154. Kur'an'ın İndirilmesiyle Hüccet İkame Oldu Şüphesi /Te'lif
 155. Kuveyt Fetvaları /el-Elbanî'den Tercüme
 156. Laktu'l-Mercan- Cinler Alemi/Suyuti'den terceme ve tahric-(Mercan Kitap yayınladı)
 157. Maslahat ve Nas arasındaki İlişki- Te'lif
 158. Mehmet Çelik ve Diğer İlahiyatçılara Reddiye
 159. Kıyametin Üç Büyük Alâmeti (Mesih Deccal ve Ye'cüc ile Me'cüc) Mecdi eş-Şihavî'den terceme ve tahric (Darussunne Mescidi Yayınladı) 
 160. Meşhur Muhaddisler ve İsnadlarım /Te'lif 
 161. Mezhep Mutaassıplarının Naslara Yaptıkları Tahrifler/Te'lif
 162. Muasır Tekfircilerin Fikrî Kargaşalarına Cevaplar - Te'lif
 163. Muhaddis Sufiler / Ebu Sa'd el-Malini'den tercüme, tahric ve ta'lik- İnsan Yayınları 
 164. Muhaliflere Muamele Şekli - Te'lif
 165. Muhammedun Rasulullah/ Muhammed Hıdır Huseyn'den Tercüme
 166. Muhtaç Olduğumuz "Adamlık" /Te'lif
 167. (Muhtasar) Sahih Akide- Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı) 
 168. Muhtasar Sahih İlmihal/Te'lif - Mercan Kitap
 169. el-Muktarah Fi'l-Mustalah (Hadis Usulü 1. Seviye Dersleri) /Te'lif 
 170. Multeka'l-Bahrayn Fîme'ttefaka Ala Tashîhihi Şeyhayn (el-Elbani ve Şeyh Mukbil'in Tashihinde İttifak Ettikleri Hadisler) 5 Cilt/ Te'lif
 171. Musannef/Said b. Mansur'dan terceme
 172. Musibetlerin Sebepleri ve Kurtuluş Yolu/ Te'lif
 173. Musnedu'l-Geylani (Abdulkadir Geylani'nin Rivayet Ettiği Hadisler)/Te'lif- Mercan Kitap
 174. Musnedu'ş-Şafii Bitertibi's-Sindî/Tercüme ve tahkik- Sağlam Yayınları
 175. el-Mustefâd Fi'l-İlel ve'r-Ricali'l-İsnad (Hadis Usulü 3. Seviye dersleri) /Te'lif
 176. Münafıkların 50 Alameti/Hasen el-Arumi'den tercüme- Polen Yayınları
 177. Müslümanın Hayatında İbadetlerin Etkileri/Abdulmuhsin b. Hamd Abbad el-Bedr'den tercüme
 178. Müslümanın Tarih Kültürü/Te'lif 
 179. Nafile Namazlar/Ömer b. Sâlim Bazmul'dan tercüme - Polen yayınları
 180. Namazda Ellerin Bağlanması /Te'lif (Abdest ve Namaz Ahkamı Kitabı İçinde Basıldı - Daru's-Sunne Mescidi)
 181. Namazda Sola Selamda "ve berakatuh" ziyadesi /te'lif  (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde yayınlandı)
 182. Namazdaki Hatalar Muhtasarı/Meşhur b. Hasen'den Tercüme 
 183. Namazın Hidayetleri / Muhammed b. Abdilvehhab'dan Tercüme
 184. Nasıl Bir Zamandayız? (Kıyamet Alametleri Hakkında Araştırmalar)/Te'lif
 185. Nasuh Tevbesi/Komisyon/Tercüme-Guraba yy.
 186. Nebzetu'n-Nazar Fi İlmi'l-Hadis Ale'l-İhtisar/ Te'lif-Arapça
 187. Neden Suretlere Karşıyız?/Resim ve Videoların Haramlığı Te'lif
 188. Nefis Tezkiyesi/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme- Hadis yayınları
 189. Niçin Namaz Kılıyoruz/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme- Polen Yayınları
 190. Niçin Sakal Bırakıyoruz?/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme - Ey İnsanlar Yayınları
 191. Nikah Talebinde Kadına Bakma Sınırı /Te'lif
 192. Niyetin Önemi/Aliyul Kari- terceme
 193. Niçin?/Ebu Nuceyd el-Mekkî'den tercüme (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 194. Niçin Selef Yolunu Tercih Ediyorum?/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis Yayınları
 195. Oruç Tutmanın Lezzeti/Tercüme
 196. Oruçla İlgili Tıbbî Konular/Dr.Ahmed b. Muhammed b. Halil'den tercüme- Hadis Yayınevi
 197. Ölüm Sekeratı ve Şiddeti/Salahuddin Mahmud'dan tercüme, ta'lik- Polen Yayınları
 198. Önce Tevhid Ey İslam Davetçileri!/Elbani'den terceme 
 199. Örtünmenin Faziletleri, Açılmanın Kötülükleri /Te'lif
 200. Patlatma Eylemleri ve Suikast Saldırıları Fitnesi/Ebu'l-Hasen es-Suleymani'den terceme - Hadis yayınları
 201. Peçe Farzdır / Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 202. Peşin ve Vadeli Fiyat Farkı Hakkında Araştırma/Te'lif
 203. Rafıziler Hakkındaki Hadislerin Tahrici
 204. Riyazu's-Salihin'deki Tartışmalı Rivayetler/Telif
 205. Rububiyet Tevhidi/Te'lif
 206. Rüyanın Hüccet Değeri/Muhammed Ahmed İsmail Mukaddem'den terceme- Hadis Yayınları
 207. Sahih Arapça (Sarf ve Nahiv) /Te'lif
 208. Sahih Haberlerde Cin ve Şeytan/Te'lif
 209. Sahih İlim /Te'lif
 210. Sahih İtikad Hadisleri el-Caddetu'l-Beydâ 4 Cilt/ Te'lif  (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 211. Sahih Menhec / Te'lif
 212. Sahih Nebevî Tıp /Te'lif (Mercan Kitap Yayınladı)
 213. Sahihu Buduri's-Safira Li's-Suyuti/Te'lif
 214. Sahihu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 215. Sahih Tefsîr (8 cilt) - Te'lif (Darussunne Mescidi Yayınladı) 
 216. Sahih Tesettür - Te'lif (Darussune Mescidi Yayınladı) 
 217. Sahîh Meâl/Te'lif (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 218. Sahih Hadisler Kulliyâtı - Te'lif
 219. Sahih Hadisle Amel Etmenin Zorunluluğu /Te'lif
 220. Sahihu Esbâbi'n-Nuzul - Te'lif
 221. Sahihu'l-Ahadisi'l-Kudsiyye/Sahih Kudsî Hadis Külliyatı/Te'lif (Mercan Kitap yayınladı)
 222. Sahihu Lakti'l-Mercan Li's-Suyuti / Te'lif
 223. Sahihu Siyrati'n-Nebeviye/Elbani'den Terceme
 224. Sahihu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif - (Mercan Kitap "Kabir Hayatı" adıyla yayınladı)
 225. Salih Selefin Bid'at ve Bid'atçilerden Sakındırma Menheci /Te'lif
 226. Haktan Sapmanın Temelleri/Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı)
 227. Seferîlikte Namaz Hükümleri/Telif (Abdest ve Namaz Ahkamı kitabı içinde yayınlandı)
 228. Selcu'l-Fuad Fi Lebsi's-Sevad/Suyuti'den terceme
 229. Selefin Menheci Hakkında Gizlenen Hakikatler/Te'lif
 230. Selefîliğin Esasları-İzahu'l-Mahacce/Faysal b. Casim el-Kazzar'dan Tercüme-Hadis Yayınları
 231. Senin Dilinden Senin Dinin Ey Şia!/tercüme- Yedi İklim Kitabevi&Sadakat Yayınevi
 232. Sevban Hadisinden Latif Faydalar/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis yayınları
 233. Sigaranın Hükmü (Te'lif)
 234. Sorumsuzluk ve Saptırmalar Arasında Gençlik /Ebu Enes el-Benkani'den terceme
 235. Susmanın ve Konuşmanın Edepleri/İbn Ebid-Dunya'dan terceme, tahric ve ihtisar
 236. Suyuti'den Fetvalar
 237. Sünnet Anlayışı mı, Sünnet'e Yabancılık mı? (Fethullah Gülen'e Reddiye) /Te'lif- Darussunne Dersanesi
 238. Sünnet İnkarcılarına Reddiye (Tarihselcilik ve Evrenselcilik Reddiyesi) /Te'lif
 239. Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi (Darussunne Mescidi yayınladı)
 240. Şerhu Hadisi Erbain/Acurri'den terceme ve hadislerin tahrici - Daru's-Sunne Mescidi yayınladı
 241. Şerhu's-Sudur (Kabir Hayatı) Tahkik ve Tercümesi/Suyuti'den tercüme ve hadislerinin tahrici
 242. Şerhu's-Sunne - el-Berbeharî /Tercüme
 243. Şeyh Elbani'den Dersler (Te'lif)
 244. Şeyh Elbani'nin Menhec Hakkında Fetvaları /Tercüme- Hadis Yayınları 
 245. Şeytanın Hizbi Olan Sünnet İnkârcılarının Şüphelerine Cevaplar /Te'lif
 246. Şimdi de Sıra Haremlik/Selamlığı İptal Etmeye mi Geldi? /Te'lif 
 247. Tasavvufun Hakikati (te'lif) Daru's-Sunne Mescidi 
 248. Tehzibu Camii Beyani'l-İlm Tercemesi
 249. Tehzibu Şerafi'l-Ashabi'l-Hadis Tercemesi
 250. Tefsir Usûlü - Te'lif - Daru's-Sunne Mescidi yayınladı
 251. Tekfir Fitnesi /Elbani'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 252. Tekfir ve Nifak Kavramları - Abdullah Kadiri Ehdel'den Tercüme
 253. Tekfir Sapması / Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı) 
 254. Tenviru'l-Ayneyn Fi Sihahi Zevaidi'l-Mu'cemeyn (Taberani'nin Mu'cemu'l-Evsat ve Mu'cemu's-Sagir'inin Kütübü Sitte'de Geçmeyen Sahih Rivayetleri) - Te'lif
 255. Tenviru'l-Halek Fi İmkani Ru'yeti'n-Nebi ve'l-Melek/ İmam Suyuti'den Tercüme ve tahkik- Mercan kitap (Kainatın Sırları Kitabı içinde yayınlandı)
 256. Tesbih Namazının Hükmü/Telif
 257. Tesettürde Ölçüler (Te'lif) (Sahih Tesettür Kitabı içinde yayınlandı)
 258. Tevekkül- Kadı Ebu Ya'lâ el-Ferrâ'dan Tercüme ve Tahriç
 259. Tevhid ve Tevessül (Te'lif)
 260. Tevazû/Selim b. îd el-Hilalî'den tercüme-Hadis yayınevi
 261. Toplumu Islah Edici Etkenler /Şeyh İbn Baz'dan tercüme
 262. Usulu's-Sunne Şerhi / Te'lif, İmam Ahmed'in Usulu's-Sunne Şerhi
 263. el-Velâ ve'l-Berâ /Te'lif
 264. Vikayetu'l-İnsan/Vahîd Abdüsselam Bâlî'den Tercüme
 265. Virüs Yalan Salgın Bahane! (Hastalık Bulaşmaz) /Te'lif
 266. Yâkutetu'l-Mesânid 3 Cilt (Buhari ve Muslim Ricaliyle Hadisler) /Te'lif (Daru's-Sunne Mescidi yayınladı)
 267. Yalancı Şahitlik/Te'lif
 268. Yeminler ve Adaklar- Amr Abdulmun'im Selim'den Tercüme/ Guraba yayınları
 269. Yeni Müslümanlara Karşı Muamele / Abdullah b. İbrahim el-Liheydan'dan tercüme- Hadis Yayınları
 270. Zadu'l-Gurabai'l-Mübeşşirin (Kırk hadis şerhi - te'lif)
 271. Zahidlerin Edepleri/Ebu Said el-A'rabi (tercüme ve tahric)- İnsan yayınları (Alimlerin Ahlakı kitabı içinde yayınlandı)
 272. Zakirlerin Edepleri (Te'lif)
 273. Zeberced 3 cilt (Buhari ve Muslim'in şartlarına göre hadisler) /Te'lif
 274. Zehirli Ok (Kadınların Erkeklere Bakmasının Hükmü) / Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 275. Zevzekliğin Alemi Yok! (Kevserî Hayranlarına Reddiye)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)