Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Kitaplarım

Çalışmalarım
 1. 10 Dakikada Ne Yapabilirsin? /Abdulmelik el-Kasım'dan tercüme - polen yayınları
 2. 30 Adımda Çocuk Terbiyesi/Salim b. Madi'den tercüme
 3. Abdulkadir el-Geylânî Hayatı ve Menkıbeleri /Te'lif - Mercan Kitap
 4. Ahir Zamanda Salih Amellerin Muhafazasına Dair Tembihler/Te'lif
 5. Ahlak/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme- Hadis Yayınları
 6. Akidemiz ve Davetimiz/Şeyh Mukbil b. Hadi/Tercüme ve Şerh
 7. Akidetu'l-Geylaniyye/Te'lif - Mercan Kitap
 8. Akidetu'l-Vasitiye Şerhi/İbn Useymin'den tercüme - Hadis Yayınları
 9. Akidetu't-Tahaviyye Üzerine Selefî Uyarılar - Abdulhamid el-Hacuri'den tercüme
 10. Alimlerin Ahlakı/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları
 11. Alimlerin İhtilafları ve Bunlara Karşı Konumumuz/İbn Useymin'den Tercüme
 12. Alimlerin ve Davetçilerin Videoya Kayıt Fitnesi/Ebu Zer el-Kalmunî'den tercüme
 13. Allah İçin Sevmek ve Allah İçin Buğzetmek/Selim b. Iyd el-Hilalî'den terceme-Hadis yayınları
 14. Allah'ın Dostları Olan Selefîlerin Özellikleri/Te'lif
 15. Allah'ın Güzel İsimleri ve Yüce Sıfatları/Te'lif
 16. Allah'ın İndirdiğinden Başkasıyla Hükmetmek /Bunder b. Nayif el-Uteybî'den terceme-Hadis yayınları
 17. Allah'ın Sevdiği ve Buğzettiği Şeyler (Adnan Tarşa'dan terceme)
 18. Allah'tan Bir Nur ve Kitab-ı Mübin (Sünnetin Vahiy Oluşu-Te'lif) (Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi kitabı içinde yayınlandı)
 19. Allah'tan Başkasına Secde Teklifi ve Cehaletin Mazeret Olması - Te'lif (Tekfir Sapması içinde yayınlandı)
 20. Altın Kaideler Şerhi (te'lif) Darussunne Mescidi tarafından basıldı.
 21. Amelî Küfür ve İtikadî Küfür Meselesi /Te'lif
 22. Amellerin Kabulünü Engelleyen Haller /Te'lif
 23. Ashabu'l-Uhdud Kıssasından İbretler /Te'lif
 24. Asr-ı Saadet'ten Hane-i Seadete/Deha Yayınları Ankara 2002/Te'lif
 25. Avnu'l-Halik Fi Vakti Fecri's-Sadık (Fecri Sadık Vakti hakkında tahkik - Ebu Muaz Raid Alu Tahir'den tercüme) - Hadis yayınlarından çıktı
 26. Avustralya Fetvaları / el-Elbânî'den Tercüme- Hadis Yayınları
 27. Ayakta Ayakkabı Giymenin Hükmü /Te'lif
 28. Beşaretu's-Subut Fi Ref'il-Yedeyni Li's-Sucud-Secdelerde El Kaldırma Hadisleri/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 29. Bid'at Ehlinin Ardında Namaz Kılmanın Hükmü/Te'lif
 30. Bid'atçi Akrabalarla Alakayı Kesmek (Te'lif)
 31. Bid'atleri Tanıma Kılavuzu (Te'lif)
 32. Bir Günde 1000 Sünnet/Halid el-Huseynan'dan Tercüme- Guraba Yayınları
 33. Birliği Sağlayan Bazı Unsurlar/Te'lif
 34. Birleşik Arap Emirlikleri Fetvaları- Şeyh Elbani'den Tercüme- Hadis Yayınları
 35. Bizden Olmayanlar / Daru's-Sunne Mescidi - Te'lif
 36. Cehri Zikrin Hükmü (Suyuti'den terceme, tahkik ve tenkid)
 37. Cemaât Kavramı/Te'lif 
 38. el-Cevâhiru'l-Marsufe Bicem'i Beyne'z-Zeberced ve'l-Yakute (Buhari ve Muslim'in Ricaliyle Gelen Hadisler) 6 Cilt/ Te'lif
 39. Cinsel Sapkınlıkları Savunanlara Reddiye/Te'lif
 40. Cuma Namazını Terk Edenin Kalbinin Mühürlenmesi /Te'lif
 41. Cünüp veya Hayızlı Kimselerin Kur'ân Okuması Hakkında Bir Tahkik - Te'lif
 42. Çağın Yeni Putları / Te'lif
 43. Daifu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 44. Daifu Edebi'l-Mufred/Elbani
 45. Daifu Mu'cemi's-Sagir Li't-Taberani/telif
 46. Daifu Suneni Ebi Davud/Elbani
 47. Daifu Suneni İbn Mace/Elbani
 48. Daifu Suneni'd-Darimi/telif
 49. Daifu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif
 50. Daifu'l-Munteka Li İbn Carud/telif
 51. Daifu'l-Muvatta/te'lif
 52. Davet ve Menhec / Te'lif
 53. Demokratik Seçimlere Katılmanın Hükmü /Abdurrahman el-Hacuri'den Tercüme
 54. Deylemi'nin Müsnedinden Faydalar/Seçme, tercüme, tahric ve şerh
 55. Değişmede Selefi Yolun Özellikleri/Selim b. Iyd el-Hilali ve Elbani'den terceme- Hadis Yayınları
 56. Dilin Edeplerinden/Te'lif
 57. Durretu'l-Yektâ /Te'lif
 58. Dört Kaide - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme (Muhtasar Sahih Akide içinde yayınlandı)
 59. Düğün ve Bayramlar Dışında Def Çalmanın Hükmü/ Te'lif
 60. Dünya ve Kubbesi/Modern Hurafelere Reddiye- Darussunne Dersanesi
 61. Ebu Hanife Hakkında Sahih Gerçekler (Te'lif)
 62. Ebu Nuaym'ın rivayet ettiği 40 Hadiste Sohbet Adabı (Te'lif)
 63. Ehli Hadis'in Menhecine Göre Fıkhi Kaideler (Te'lif)
 64. Ehli Hadisin Tarihi/Ahmed ed-Dihlevî'den Tercüme ve ta'lik- Ey İnsanlar Yayınları
 65. Ehli Sünnete Göre Oniki İmam (Te'lif)
 66. Ehl-i Sünnetin İman ve Tevhid Akidesi/Te'lif - Darus-sunne Dersanesi
 67. Ehli Sünnetin Esasları/Ahmed b. Hanbel'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 68. el-Akidetu Ehli'l-İslam/İbnu'l-Haddad'dan terceme
 69. el-Albâniyyât- Elbani'nin Fetvaları /Te'lif
 70. el-Cevabu'l-Hatem/Suyuti'den Terceme ve tahric
 71. el-Emru bi'l-İttiba ve'n-Nehyu Ani'l-İbtida/Suyuti'den terceme ve tahkik
 72. el-İbane - Sahabenin Dindeki Yeri/guraba yy.
 73. el-İsabe'den Seçkin Sahabeler/İhtisar ve tercüme- Sağlam Yayınları
 74. el-Lum'a Fi Ecvibeti's-Seb'a - İmam Suyuti'den Tercüme - Mercan kitap (Kainatın Sırları kitabıyla beraber Mercan Kitap tarafından yayınlandı)
 75. el-Kavlu'l-Mufid/İbn Useymin'den terceme
 76. el-Minha Fi's-Subha/Suyuti'den terceme ve tahkik
 77. es-Sunne/Harb b. İsmail el-Kirmanî'den tercüme
 78. es-Sunne/Muhammed b. Nasr el-Mervezî'den tercüme
 79. ez-Zecru Bi'l-Hecr (Alakayı Keserek Sakındırma) İmam Suyuti'den tercüme
 80. Etlerin Hükmü /Te'lif
 81. Evvabin Namazı Duha Namazıdır/Te'lif
 82. Fetvaya Cüretten Sakındırma / el-Elbânî'den tercüme
 83. el-Fevâid Fi Dirasati'l-Esanîd (Ayrıntılarıyla İsnad İnceleme İlmi - İkinci Seviye Hadisi Usûlü Dersleri) / Te'lif
 84. Fitnelerde Basiret/Muhammed İsmail Mukaddem'den Tercüme
 85. Genç Sahabeler/Heyet- tercüme - Polen yayınları
 86. Günahların Dökülüşü/Selim b. Îd el-Hilâlî'den tercüme - Hadis yayınevi
 87. Güncel Havariç Fikrine Selefin Sabit Akidesinden Cevaplar/Te'lif (Tekfir Sapması kitabı içinde yayınlandı)
 88. el-Hakîk Fi Usuli't-Tahkik (Hadis Usulü 4. Seviye Dersleri) /Te'lif
 89. Hanefî Mezhebi Nasıl Yozlaştı? (İçtihad ve Taklid) /Muhammed Bahit el-Muti'î'nin İbn Kemal Paşa'ya reddiyesinden tercüme- Ey İnsanlar Yayınları
 90. Hanımlara Fetvalar/İbn Teymiyye'den tercüme- Beka Yayınları
 91. Hanımlar İçin 1000 Fetva/Halid el-Huseynan'dan tercüme- Polen Yayınları
 92. Hasaisu'l-Mustafa Beyne'l-Guluv ve'l-Cefa/Sadık b. Muhammed b. İbrahim - tashih
 93. Hayâ Sigortası: İç ve Dış Cephe Tesettürü/Darussunne Dersanesi
 94. Hayatu'l-Enbiya Ba'de Mematihim/Beyhaki'den terceme ve tahric
 95. Hazarda Namazların Mutlak Cem'i/te'lif (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde)
 96. Hevaya Tabi Olmanın Belirtileri/Tercüme
 97. Hısnu'l-Muslim- Said el-Kahtani/ Tercüme ve Tahrici - Hadis yayınları 
 98. Hicret ve Cihad Ahkâmı/Te'lif
 99. Huşu İle Namaz/Şeyh Salih Alu'ş-Şeyh'ten tercüme -Beka yayınları
 100. İbadet Tevhidinin Delilleri - Bulûgu's-Seâde /Salah el-Budeyr'den Tercüme
 101. İbn Teymiyye Külliyatı 9.Cild (Hadis Bölümü) tercüme- Tevhid-Beka Yayınları
 102. İçkiye Devam Edenin Öldürülmesi /Te'lif
 103. İftar Vakti Hakkında Tahkik /Ebu Muaz Tahir Alu Raid'den Tercüme
 104. İftar, Sahur ve Namaz Vakitleri Hakkında Uyarılar/ Te'lif
 105. İhlâl veya İhmâl Edilen İslam Hakları/Te'lif
 106. İhtilafın Kısımları ve Muhaliflere Muamele Şekli - Abdulhamid el-Hacuri'den terceme
 107. İhvânu'l-Muslimîn ve Cihad Anlayışının Tahrifi /Te'lif
 108. İlmin Afet ve Engelleri /Te'lif
 109. İ'malu'l-Fikr/Suyuti'den Terceme ve tahric
 110. İmam es-Secezî'den Menhecî Uyarılar /Te'lif
 111. İman Esasları - Muhammed b. Abdilvehhab'dan tercüme
 112. İmanın Hakikati (te'lif)
 113. İnbau'l-Ezkiya Bi-Hayati'l-Enbiya - Suyuti'den tercüme ve tahric - Mercan kitap
 114. İsa Aleyhisselam'ın Nuzulü/ M.Halil Herras'tan Terceme-Guraba Yayınları
 115. İskender Evrenosoğluna Reddiye/te'lif - Darussunne Dersanesi
 116. İslam Davetçisinin Kılavuzu/te'lif
 117. İslam'da Münafıklara Muamele Şekli/Te'lif
 118. İslam'ı Yeniden Yorumlama Bid'ati/Terceme-Hadis yayınları
 119. İşçi ve İşveren Hukuku/Te'lif 
 120. İtikaf Hükümlerinde Orta Yol/Ali el-Halebi
 121. İttiba Tevhidi / Te'lif  (Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi kitabı içinde yayınlandı)
 122. Kabirlerde Kuran Okumak (Te'lif)
 123. Kadının Mahremsiz Yolculuğunun Haramlığı / Te'lif (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 124. Kadınlar İçin Fetvalar/ Guraba yy.
 125. Kadınların Edepleri /İbn Habib es-Sülemi'den ihtisar ve terceme- Deha yayınları Ankara 2002
 126. Kadınların Edepleri/İbn Habib es-Sulemî (tam metin terceme ve tahkiki)- Ey İnsanlar Yayınları
 127. Kağıt Oyunları Oynamanın Hükmü/Meşhur Hasen Selman'dan Terceme
 128. Kainatın Sırları - (Esraru'l-Kevn) İmam Suyuti'den tercüme ve tahkik - Mercan Kitap
 129. Keyfiyyetu'l-Yedeyn Fi'l-Ka'deti Beyne's-Secdeteyn (İki Secde Arasındaki Oturuşta Ellerin Durumu)/Te'lif  (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde yayınlandı)
 130. Kıraatu Halfe'l-İmam/ İmam Buhârî'den tercüme
 131. Kırk Hadiste İslam Şahsiyeti - Ali Hasen Ali Halebi'den Terceme (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 132. Kıskançlık/Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 133. Kıyamet Alametleri/Muhammed b. Osman'dan tercüme- Polen Yayınları
 134. Kıyas ve Taklide Reddiye/Te'lif - Ey İnsanlar Yayınları
 135. KIZMA!/Ahmed Abdurrahman'dan tercüme- Polen Yayınları
 136. Kitabu'l-Cami/Kayravani'den Terceme
 137. Kitabu's-Sıfat/Darekutni'den tercüme
 138. Kolay Ezberlemek İçin Kısa Hadisler /Te'lif ve Tahric
 139. Kolaylaştırılmış Hadis Usulü Dersleri/Te'lif
 140. Kolaylaştırılmış İslam Akidesi /Şeyh Abdullah Cibrin'den Terceme-Hadis Yayınları
 141. Korona Yalanını Allah'a Ortak Koşanlara Reddiye (Bulaşıcı Hastalık Yoktur) /Te'lif
 142. Köylerde Yaşamanın ve Hicretten Sonra Bedevileşmenin Hükmü /Te'lif
 143. Kuran Hafızlarının Edepleri/Acurri (tercüme ve tahric) - İnsan yayınları (Alimlerin Ahlakı kitabı içinde yayınlandı)
 144. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Hac, Umre ve Kurban/Te'lif
 145. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Oruç Hükümleri/Te'lif
 146. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Abdest ve Namaz Ahkamı/Te'lif - Dâru's-Sunne Mescidi
 147. Kur'ân ve Sahih Sünnete Göre Zekat Hükümleri/Te'lif
 148. Kur'ân ve Sünnet Işığında Muamelât/Te'lif
 149. Kur'ân ve Sünnet Işığında Nikah ve Talak/Te'lif
 150. Kur'an ve Sünnet Işığında Sahih İlmihal/Te'lif - Kitap Dünyası (1.Baskı) Ey İnsanlar Yayınları (2. ve 3. Baskılar) Dâru's-Sunne Mescidi (4.Baskı)
 151. Kur'ân-ı Kerîm'in Tecvidi /Te'lif (Sahih Meal ile birlikte Daru's-Sunne Mescidi yayınladı)
 152. Kur'an'ın İndirilmesiyle Hüccet İkame Oldu Şüphesi /Te'lif
 153. Kuveyt Fetvaları /el-Elbanî'den Tercüme
 154. Laktu'l-Mercan- Cinler Alemi/Suyuti'den terceme ve tahric-(Mercan Kitap yayınladı)
 155. Maslahat ve Nas arasındaki İlişki- Te'lif
 156. Mehmet Çelik ve Diğer İlahiyatçılara Reddiye
 157. Kıyametin Üç Büyük Alâmeti (Mesih Deccal ve Ye'cüc ile Me'cüc) Mecdi eş-Şihavî'den terceme ve tahric (Darussunne Mescidi Yayınladı) 
 158. Meşhur Muhaddisler ve İsnadlarım /Te'lif 
 159. Mezhep Mutaassıplarının Naslara Yaptıkları Tahrifler/Te'lif
 160. Muasır Tekfircilerin Fikrî Kargaşalarına Cevaplar - Te'lif
 161. Muhaddis Sufiler / Ebu Sa'd el-Malini'den tercüme, tahric ve ta'lik- İnsan Yayınları 
 162. Muhaliflere Muamele Şekli - Te'lif
 163. Muhammedun Rasulullah/ Muhammed Hıdır Huseyn'den Tercüme
 164. Muhtaç Olduğumuz "Adamlık" /Te'lif
 165. (Muhtasar) Sahih Akide- Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı) 
 166. Muhtasar Sahih İlmihal/Te'lif - Mercan Kitap
 167. el-Muktarah Fi'l-Mustalah (Hadis Usulü 1. Seviye Dersleri) /Te'lif 
 168. Multeka'l-Bahrayn Fîme'ttefaka Ala Tashîhihi Şeyhayn (el-Elbani ve Şeyh Mukbil'in Tashihinde İttifak Ettikleri Hadisler) 5 Cilt/ Te'lif
 169. Musannef/Said b. Mansur'dan terceme
 170. Musibetlerin Sebepleri ve Kurtuluş Yolu/ Te'lif
 171. Musnedu'l-Geylani (Abdulkadir Geylani'nin Rivayet Ettiği Hadisler)/Te'lif- Mercan Kitap
 172. Musnedu'ş-Şafii Bitertibi's-Sindî/Tercüme ve tahkik- Sağlam Yayınları
 173. el-Mustefâd Fi'l-İlel ve'r-Ricali'l-İsnad (Hadis Usulü 3. Seviye dersleri) /Te'lif
 174. Münafıkların 50 Alameti/Hasen el-Arumi'den tercüme- Polen Yayınları
 175. Müslümanın Hayatında İbadetlerin Etkileri/Abdulmuhsin b. Hamd Abbad el-Bedr'den tercüme
 176. Müslümanın Tarih Kültürü/Te'lif 
 177. Nafile Namazlar/Ömer b. Sâlim Bazmul'dan tercüme - Polen yayınları
 178. Namazda Ellerin Bağlanması /Te'lif (Abdest ve Namaz Ahkamı Kitabı İçinde Basıldı - Daru's-Sunne Mescidi)
 179. Namazda Sola Selamda "ve berakatuh" ziyadesi /te'lif  (Abdest ve Namaz Ahkamı içinde yayınlandı)
 180. Namazdaki Hatalar Muhtasarı/Meşhur b. Hasen'den Tercüme 
 181. Namazın Hidayetleri / Muhammed b. Abdilvehhab'dan Tercüme
 182. Nasuh Tevbesi/Komisyon/Tercüme-Guraba yy.
 183. Nebzetu'n-Nazar Fi İlmi'l-Hadis Ale'l-İhtisar/ Te'lif-Arapça
 184. Neden Suretlere Karşıyız?/Resim ve Videoların Haramlığı Te'lif
 185. Nefis Tezkiyesi/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme- Hadis yayınları
 186. Niçin Namaz Kılıyoruz/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme- Polen Yayınları
 187. Niçin Sakal Bırakıyoruz?/Muhammed İsmail Mukaddem'den tercüme - Ey İnsanlar Yayınları
 188. Nikah Talebinde Kadına Bakma Sınırı /Te'lif
 189. Niyetin Önemi/Aliyul Kari- terceme
 190. Niçin?/Ebu Nuceyd el-Mekkî'den tercüme (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 191. Niçin Selef Yolunu Tercih Ediyorum?/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis Yayınları
 192. Oruç Tutmanın Lezzeti/Tercüme
 193. Oruçla İlgili Tıbbî Konular/Dr.Ahmed b. Muhammed b. Halil'den tercüme- Hadis Yayınevi
 194. Ölüm Sekeratı ve Şiddeti/Salahuddin Mahmud'dan tercüme, ta'lik- Polen Yayınları
 195. Önce Tevhid Ey İslam Davetçileri!/Elbani'den terceme 
 196. Örtünmenin Faziletleri, Açılmanın Kötülükleri /Te'lif
 197. Patlatma Eylemleri ve Suikast Saldırıları Fitnesi/Ebu'l-Hasen es-Suleymani'den terceme - Hadis yayınları
 198. Peçe Farzdır / Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 199. Peşin ve Vadeli Fiyat Farkı Hakkında Araştırma/Te'lif
 200. Rafıziler Hakkındaki Hadislerin Tahrici
 201. Riyazu's-Salihin'deki Tartışmalı Rivayetler/Telif
 202. Rububiyet Tevhidi/Te'lif
 203. Rüyanın Hüccet Değeri/Muhammed Ahmed İsmail Mukaddem'den terceme- Hadis Yayınları
 204. Sahih Arapça (Sarf ve Nahiv) /Te'lif
 205. Sahih Haberlerde Cin ve Şeytan/Te'lif
 206. Sahih İlim /Te'lif
 207. Sahih İtikad Hadisleri el-Caddetu'l-Beydâ 4 Cilt/ Te'lif  (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 208. Sahih Menhec / Te'lif
 209. Sahih Nebevî Tıp /Te'lif (Mercan Kitap Yayınladı)
 210. Sahihu Buduri's-Safira Li's-Suyuti/Te'lif
 211. Sahihu Cem'i'l-Fevaid Li'r-Rudanî/Te'lif
 212. Sahih Tefsîr (8 cilt) - Te'lif (Darussunne Mescidi Yayınladı) 
 213. Sahih Tesettür - Te'lif (Darussune Mescidi Yayınladı) 
 214. Sahîh Meâl/Te'lif (Darussunne Mescidi Yayınladı)
 215. Sahih Hadisler Kulliyâtı - Te'lif
 216. Sahih Hadisle Amel Etmenin Zorunluluğu /Te'lif
 217. Sahihu Esbâbi'n-Nuzul - Te'lif
 218. Sahihu'l-Ahadisi'l-Kudsiyye/Sahih Kudsî Hadis Külliyatı/Te'lif (Mercan Kitap yayınladı)
 219. Sahihu Lakti'l-Mercan Li's-Suyuti / Te'lif
 220. Sahihu Siyrati'n-Nebeviye/Elbani'den Terceme
 221. Sahihu Şerhi's-Sudur Li's-Suyuti/Te'lif - (Mercan Kitap "Kabir Hayatı" adıyla yayınladı)
 222. Salih Selefin Bid'at ve Bid'atçilerden Sakındırma Menheci /Te'lif
 223. Haktan Sapmanın Temelleri/Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı)
 224. Seferîlikte Namaz Hükümleri/Telif (Abdest ve Namaz Ahkamı kitabı içinde yayınlandı)
 225. Selcu'l-Fuad Fi Lebsi's-Sevad/Suyuti'den terceme
 226. Selefin Menheci Hakkında Gizlenen Hakikatler/Te'lif
 227. Selefîliğin Esasları-İzahu'l-Mahacce/Faysal b. Casim el-Kazzar'dan Tercüme-Hadis Yayınları
 228. Senin Dilinden Senin Dinin Ey Şia!/tercüme- Yedi İklim Kitabevi&Sadakat Yayınevi
 229. Sevban Hadisinden Latif Faydalar/Selim b. Iyd el-Hilali'den terceme-Hadis yayınları
 230. Sigaranın Hükmü (Te'lif)
 231. Sorumsuzluk ve Saptırmalar Arasında Gençlik /Ebu Enes el-Benkani'den terceme
 232. Susmanın ve Konuşmanın Edepleri/İbn Ebid-Dunya'dan terceme, tahric ve ihtisar
 233. Suyuti'den Fetvalar
 234. Sünnet Anlayışı mı, Sünnet'e Yabancılık mı? (Fethullah Gülen'e Reddiye) /Te'lif- Darussunne Dersanesi
 235. Sünnet İnkarcılarına Reddiye (Tarihselcilik ve Evrenselcilik Reddiyesi) /Te'lif
 236. Sünnet Müdafaası ve İttiba Tevhidi (Darussunne Mescidi yayınladı)
 237. Şerhu Hadisi Erbain/Acurri'den terceme ve hadislerin tahrici - Daru's-Sunne Mescidi yayınladı
 238. Şerhu's-Sudur (Kabir Hayatı) Tahkik ve Tercümesi/Suyuti'den tercüme ve hadislerinin tahrici
 239. Şerhu's-Sunne - el-Berbeharî /Tercüme
 240. Şeyh Elbani'den Dersler (Te'lif)
 241. Şeyh Elbani'nin Menhec Hakkında Fetvaları /Tercüme- Hadis Yayınları 
 242. Şeytanın Hizbi Olan Sünnet İnkârcılarının Şüphelerine Cevaplar /Te'lif
 243. Şimdi de Sıra Haremlik/Selamlığı İptal Etmeye mi Geldi? /Te'lif 
 244. Tasavvufun Hakikati (te'lif) Daru's-Sunne Mescidi 
 245. Tehzibu Camii Beyani'l-İlm Tercemesi
 246. Tehzibu Şerafi'l-Ashabi'l-Hadis Tercemesi
 247. Tefsir Usûlü - Te'lif - Daru's-Sunne Mescidi yayınladı
 248. Tekfir Fitnesi /Elbani'den tercüme- Ey İnsanlar yayınları
 249. Tekfir ve Nifak Kavramları - Abdullah Kadiri Ehdel'den Tercüme
 250. Tekfir Sapması / Te'lif (Darussunne Mescidi yayınladı) 
 251. Tenviru'l-Ayneyn Fi Sihahi Zevaidi'l-Mu'cemeyn (Taberani'nin Mu'cemu'l-Evsat ve Mu'cemu's-Sagir'inin Kütübü Sitte'de Geçmeyen Sahih Rivayetleri) - Te'lif
 252. Tenviru'l-Halek Fi İmkani Ru'yeti'n-Nebi ve'l-Melek/ İmam Suyuti'den Tercüme ve tahkik- Mercan kitap (Kainatın Sırları Kitabı içinde yayınlandı)
 253. Tesbih Namazının Hükmü/Telif
 254. Tesettürde Ölçüler (Te'lif) (Sahih Tesettür Kitabı içinde yayınlandı)
 255. Tevekkül- Kadı Ebu Ya'lâ el-Ferrâ'dan Tercüme ve Tahriç
 256. Tevhid ve Tevessül (Te'lif)
 257. Tevazû/Selim b. îd el-Hilalî'den tercüme-Hadis yayınevi
 258. Toplumu Islah Edici Etkenler /Şeyh İbn Baz'dan tercüme
 259. Usulu's-Sunne Şerhi / Te'lif, İmam Ahmed'in Usulu's-Sunne Şerhi
 260. el-Velâ ve'l-Berâ /Te'lif
 261. Vikayetu'l-İnsan/Vahîd Abdüsselam Bâlî'den Tercüme
 262. Yâkutetu'l-Mesânid 3 Cilt (Buhari ve Muslim Ricaliyle Hadisler) /Te'lif (Daru's-Sunne Mescidi yayınladı)
 263. Yalancı Şahitlik/Te'lif
 264. Yeminler ve Adaklar- Amr Abdulmun'im Selim'den Terceme/Guraba yayınları
 265. Yeni Müslümanlara Karşı Muamele / Abdullah b. İbrahim el-Liheydan'dan tercüme- Hadis Yayınları
 266. Zadu'l-Gurabai'l-Mübeşşirin (Kırk hadis şerhi - te'lif)
 267. Zahidlerin Edepleri/Ebu Said el-A'rabi (tercüme ve tahric)- İnsan yayınları (Alimlerin Ahlakı kitabı içinde yayınlandı)
 268. Zakirlerin Edepleri (Te'lif)
 269. Zeberced 3 cilt (Buhari ve Muslim'in şartlarına göre hadisler) /Te'lif
 270. Zehirli Ok (Kadınların Erkeklere Bakmasının Hükmü) / Te'lif  (Sahih Tesettür kitabı içinde yayınlandı)
 271. Zevzekliğin Alemi Yok! (Kevserî Hayranlarına Reddiye)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)