Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

31 Temmuz 2012 Salı

Fecr Hakkında Hâlâ şüphede olan horoz edinsin...

Fecir vakti hakkında hala şüphe eden veya fecrin tam doğduğu vakti tayin edemiyorum diyen varsa, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisine uyarak horoz sesine kulak versin:
"Horoza sövmeyiniz, zira o namaza çağırır" diğer rivayette: "Namaza uyandırır" diğer lafzında: "Namaz vaktinde seslenir" şeklindedir. (Bkz.: İbn Hibban 13/37, Ebu Davud 5101, Ahmed 4/115, 5/192 Humeydi 814, Abd b. Humeyd 278, Taberani 5/240, 10/16, Deylemi 7293)
Fecri her gözleyişimde tam doğuş vaktinde mutlaka horoz sesini de bizzat işittim. nitekim  İbn Hacer Fethu'l-Bari'de (6/353) bu hadis hakkında şöyle der: "Süregelen âdet, horozun fecrin doğuşunda ve zeval vaktinde ötmesidir. Allah onu bu fıtrat üzerinde yaratmıştır"
Kemaluddin ed-Dumeyrî, Hayatu'l-Hayevan'da (1/348) şöyle der: "Horozun güzel hasletlerinden birisi de geceleyin vakti çok iyi tayin etmesidir. Her gece için sesini birkaç devreye ayarlar. Devreler arasındaki zamanı çok iyi ayarlar. Geceler ister uzun olsun, isterse kısa, imsaktan önce bir miktar, imsaktan sonra da bir miktar öter ve ötüşleri birbiri ardıncadır." Sonra ed-Dumeyri, Kadı Ebu'l-Huseyn, el-Mutevellî ve er-Rafii'den namaz vakitlerinin tayini için horoza itimat etmenin cevazını ve bunun tecrübe edilmiş olduğunu nakleder.
Muhibbuddin et-Taberî rivayet ediyor: "Sahabeler yolculuğa çıktıkları zaman namaz vakitlerini bilmek için yanlarında horoz götürürlerdi."


Fecr-i Kazib'in GörüntüsüFecri Sadık'ın Görüntüsü:Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)