Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

28 Haziran 2014 Cumartesi

Dinde Şeyhlere Biat Etmek Var mı? / İmam Suyutî

İmam Suyuti rahimehullah'a şöyle soruldu: "Sufilerden birisi bir şeyhe biat ediyor, sonra başka bir şeyhe de biat ediyor. Bu biatlerden hangisi bağlayıcıdır? Birincisi mi, yoksa ikincisi mi?"
 
İmam Suyuti şöyle cevap vermiştir: "Ne birincisi bağlayıcıdır, ne de ikincisi! Böyle bir şeyin aslı yoktur."
el-Hâvî Li'l-Fetâvî (1/253)
 
* Şeyh Abdüsselam eş-Şukayrî rahimehullah böyle biatlerin bid'at ve geçersiz oluşu hakkında Minhatu'l-Muhammediye adlı risalesinde geniş açıklama yapmıştır.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)