Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

27 Haziran 2014 Cuma

Fırkalar Hakkında İsnadı Zayıf, Metni Şaşırtıcı Bir Rivayet!


Zikredeceğim rivayeti İbn Asakir Tarihu Dımeşk’te (32/384) Ebu’l-Feth Nasrullah b. Muhammed eş-Şafii – Nasr b. İbrahim – Ebu’l-Kasım Abdulvehhab b. Muhammed el-Umerî – Ebu’l-Hasen Ali b. Ahmed b. Gassan – Ebu Bekr Ahmed b. El-Fadl b. Cafer er-Ramehurmuzi – Ebu Bekr el-Ceyyan – Muhammed b. İsa b. İsa er-Razî – Ebu Ahmed Abdullah b. Muhammed – Hişam b. Ammar – el-Velid b. Muslim – Sevr b. Yezid – Halid b. Ma’dan - Muaz b. Cebel radıyallahu anh isnadıyla rivayet etmiştir. İbn Asakir'den Ebu Bekr el-Ceyyan’a kadar olan ravilerin durumları meçhuldür.

Muaz b. Cebel radıyallahu anh dedi ki: “Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem ile birlikte Eyyub el-Ensari’nin evinde idim. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “Sura üfürüldüğü gün hepiniz bölük bölük gelirsiniz” (Nebe 18) ayetini okudu. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in gözlerinin dolduğunu gördüm.
Dedim ki: “Ey Allah’ın rasulü! Bu ayetin tefsiri nedir?” Baygınlık gelene kadar ağladı, sonra ayıldı. Kan ter içinde kalmıştı.
Sonra dedim ki: “Ey Allah’ın rasulü! Bölük bölük gelirsiniz” ayeti ne demektir?” Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
Ey Muaz! Bana büyük bir iş sordun.” Öyle ağladı ki Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem’e bunu sormakla iyi etmediğimi zannettim. Sonra bana döndü ve şöyle buyurdu:
Ey Muaz! Ne sorduğunu biliyor musun?” Ben:
“Bana “Bölük bölük gelirsiniz” ayetinden haber ver ey Allah’ın rasulü” dedim. Şöyle buyurdu:
Bu konuda bana ilk soran sensin. Kıyamet günü olduğu zaman ümmetim on kısım olarak ayrılır ve on bölük halinde hasredilirler. Bir sınıfı maymunlar suretinde, bir sınıfı domuzlar suretinde, bir sınıfı köpekler suretinde, bir sınıfı eşekler suretinde, bir sınıfı karıncalar suretinde, bir sınıfı hayvanlar suretinde, bir sınıfı kurtlar suretinde, bir sınıfı yüzleri üzerinde, bir sınıfı binekliler olarak bir sınıfı da yayalar olarak haşredilirler. Maymunların suretinde haşredilenler; bu ümmetten Kaderiyye denilen topluluktur.” Ben:
“Ey Allah’ın rasulü! Onların alametleri ve sözleri nelerdir?” dedim. Buyurdu ki:
Ey Muaz! Onlar şüphesiz ümmetimin müşrikleridir. Allah Teâlâ’nın bazı şeyleri takdir ettiğini, bazılarını ise takdir etmediğini iddia eder, günahların yaratılmamış olduğunu söylerler. Onlar bu ümmetin müşrikleridirler. Allah Teâlâ cehennemde onlara maymunlar suretinde azap eder.” Dedim ki:
“Ey Allah’ın rasulü! Domuzlar suretinde hasredilecek olanlar kimlerdir?” Buyurdu ki:
Ey Muaz! Onlar Ehl-i İslam’ın afeti ve dini helak edenlerdir. Getirdiklerimi yalanlayanlardır. Onlara Mürcie derler.” Dedim ki:
“Ey Allah’ın rasulü! Onların alametleri ve sözleri nelerdir?” Şöyle buyurdu:
Ey Muaz! İmanın sözden ibaret olduğunu ve tıpkı şirk ehline salih amellerin çokluğunun fayda etmediği gibi, (La ilahe illallah) söz(ü) ile beraber günahların zarar vermediğini iddia ederler. Allah Azze ve Celle cehennemde onlara Haman ile beraber domuzlar suretinde azap eder.” Dedim ki:
“Ey Allah’ın rasulü! Köpekler suretinde hasredilecek sınıf nedir?” Şöyle buyurdu:
Ey Muaz! Onlar dinden ok gibi fırlayan, ümmetimin kanlarını helal sayan, onların hürmetlerini mubahlaştıran, Ashabımdan berî olan davetin ehli bir topluluktur. Onlara Haruriler denilir. İşte onlar cehennemin köpekleridirler. – bunu üç defa söyledi – Şayet onların azabı insanlara ve cinlere taksim edilecek olsa onların hepsini kuşatırdı. Dünyadaki köpeklerin havlamaları gibi onların havlamaları olur.” Dedim ki:
“Ey Allah’ın rasulü! Eşekler suretinde hasredilecek olanlar kimlerdir?” Şöyle buyurdu:
Bu ümmetten Rafıza denilen bir sınıftır.” Dedim ki:
“Ey Allah’ın rasulü! Onların alametleri nedir?” şöyle buyurdu:
Onlar müşriklerdir. Bizim sevgimizi iddia ederler de Ebu Bekr ve Ömer’den teberrî eder, onlara söverler. Cuma ve cemaati terk etmeyi benimserler. İşte onlar cehennemde en kötü mekandadırlar.” Dedik ki:
“Ey Allah’ın rasulü! Bu sınıflardan mümin olanları yok mu?” Buyurdu ki:
Ey Muaz! İmanları onlara bir fayda vermez. Zira imanı terk etmişler ve getirdiklerime muhalefet etmişlerdir. Onlar şefaatime erişemezler.” Dedim ki:
“Ey Allah’ın rasulü! Kurtlar suretinde hasredilecek olanlar kimlerdir?” Şöyle buyurdu:
Ey Muaz! Ümmetin zındıklarıdırlar.” Dedim ki:
“Ey Allah’ın rasulü! Onları vasıfla, sözleri nedir?” şöyle buyurdu:
Havzımı ve şefaatimi inkar edecek, Allah Azze ve Celle’nin benim için belirlediği faziletlerimi inkar edeceklerdir. Onlardan bir topluluk cehennemde susuz bir şekilde kurtlar suretinde haşredilecek.” Dedim ki:
“Ey Allah’ın rasulü! Senin şefaatin onlara fayda vermeyecek mi?” Buyurdu ki:
Ey Muaz! Şefaatimi kabul etmedikleri halde şefaatim onlara nasıl fayda versin?” Dedim ki:
“Ey Allah’ın rasulü! Karıncalar suretinde hasredilecek olanlar kimlerdir?” Şöyle buyurdu:
Ey Muaz! Ümmetimden saygın olanları inkar eden, ümmetime karşı taşkınlık yapan, büyüklenen kimselerdir. Cehennemde karıncalar suretinde haşredilirler.” Dedim ki:
“Ey Allah’ın rasulü! Hayvanlar suretinde haşredilecek olanlar kimlerdir?” Şöyle buyurdu:
Onlar faiz yiyenlerdir. Ancak şeytan çarpmış kimseler gibi kalkarlar.” Dedim ki:
“Ey Allah’ın rasulü! Yüzleri üzerine haşredilecek olan sınıf kimlerdir?” Buyurdu ki:
Onlar bu ümmetten suret yapanlar, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işareti yaparak alay eden ve iftira eden kimselerdir.” Dedim ki:
“Ey Allah’ın rasulü! Yayalar olarak haşredilecek olan sınıf kimlerdir?” Şöyle buyurdu:
Onlar yemîn (sağ) ehlidir.” Dedim ki:
“Binekliler olarak haşredilecek sınıf kimlerdir?” şöyle buyurdu:
Onlar Adn cennetlerinde haşredilecek olan mukarreb (Allah’a yakın) kimselerdir.”

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)