Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

18 Aralık 2019 Çarşamba

Bir Selefî ile Mâlikî Taklitçisi Arasındaki Diyalog:


Sünnet davetçilerinden biri, İmam Mâlik’in mezhebini taklit eden âlim(!)lerden biri ile karşılaşır. Onun ellerini salarak namaz kıldığını görür ve ona:
“Niçin namazda ellerini bağlamıyorsun?” diye sorar. Taklitçi ona:
“Ben Mâlikî mezhebi’ni taklit ediyorum. Mezhep ellerin namazda salınması görüşündedir” diye cevap verir. Selefî ona şöyle der:
“Fakat senin mezhebinin imamı olan İmam Mâlik rahimehullah’ın bizzat kendisinden, namazdayken sağ elini sol elinin üzerine koyduğu rivayet edilmiştir. Bu, O’nun kitabı olan Muvatta’da, kendisi tarafından zikredilmiştir.” Taklitçi der ki:
“Sonraki Mâlikî’ler bunun aksini söylüyorlar.” Selefî ona şöyle der:
“Sonrakilerin görüşü, Allah’ın Resulu sallallahu aleyhi ve sellem’in hadisinden ve mezhebinin imamının görüşünden daha mı doğru veya tercihe daha mı şayandır?” Taklitçi:
“Belki de benim bilmediğim şeyler biliyorlardır” der. Selefî ona şöyle der:
“Onların bildikleri bu şey nedir ki, onu Allah’ın Resul’u sallallahu aleyhi ve sellem’in hadisinin ve İmam Malik’in sözünün önüne geçirdiler?” Taklitçi:
“Bilmiyorum” der. Selefî der ki:
“Sen, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sahih hadisini bildiğin halde onu terk mi ediyorsun? Hâlbuki müçtehit imamlar bununla amel etmişlerdir. Bütün bunları, sonrakilerin bildiklerini zannettiğin, ama hadis midir, yoksa görüş müdür ne olduğunu bilmediğin şey yüzünde mi terk ediyorsun? Hem onların bildikleri bu şey hadis ise, sahih mi, değil mi, bunu da bilmiyorsun. Sahih olsa bile o hadisin maksada delalet edip etmediğini, önceki hadisin hükmünü kaldırıp kaldırmadığını da bilmiyorsun!
Bu, Allah’ın Resul’u sallallahu aleyhi ve sellem’e tabi olan bir müslümandan beklenecek bir davranış mıdır? Allah Azze ve Celle O’nun yolunun ne olduğunu bize açıklamış ve şöyle buyurmuştur:
De ki: İşte bu, benim yolumdur. Ben ve bana tabi olanlarla birlikte, basiretle Allah’a davet ediyorum. Ve ben asla müşriklerden değilim.” (Yusuf 108)
Taklitçi susar, fakat taklitte ısrar eder. Halkı ve kalabalıkları kışkırtamasa da, cahilleri Selefî’ye eziyet vermede başarılı olur.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)