Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

8 Ağustos 2013 Perşembe

Kişinin Safların Arkasında Tek Başına Saf Olması

Kişinin Safların Arkasında Tek Başına Saf Olması
Şeyh Ebu Iyas Mahmud b. Abdillatif'in Camiu'l-Ahkami's-Salat kitabından (3/196 vd.) tercüme eden: Ebû Muâz el-Çubukâbâdî
Saflar tamamlanmışsa kişinin safların arkasında tek başına namaz kılması caiz olur. Yanında saf oluşturması için önündeki saftan birini çekmesi gerekmez. Tek başına namaz kılanın ön saftan birini çekmesini emreden bütün hadisler zayıf ve delil getirmeye elverişli olmayan vâhî hadislerdir. Mesela Vabisa radıyallahu anh’den şöyle rivayet edilmiştir: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arkasında tek başına namaz kılan birini gördü ve: “Ey tek başına namaz kılan! Saffı tamamlasan veya önden birini yanında namaz kılması için çeksen olmaz mıydı? Namazını iade et!” buyurdu. Bunu Beyhaki ve Taberani rivayet etmişlerdir. Beyhaki dedi ki: “es-Serî b. İsmail zayıf olup bu rivayette tek kalmıştır.” İbn Abbas radıyallahu anhuma’dan: “Nebî sallallahu aleyhi ve sellem saflar tamamlanmışken namaza gelen kimseye bir kişiyi yanına çekmesini emretti.” Bunu Taberani rivayet etmiş olup, isnadı hakkında Hafız İbn Hacer: “Vâh: çok zayıf” dedi. Ön saftan birini çekmeyi meşru görenler arasında; Şafii, Ata ve İbrahim en-Nehai vardır. Bunu İbnu’l-Munzir zikretmiştir.
Malik b. Enes, Ahmed b. Hanbel, İshak b. Rahuye ve el-Evzaî ise birini çekmeyi meşru görmediler. Sahih olan budur. Zira tamamlanmış saftan birini çekmek saffı keser ve onda boşluk oluşturur. Bu ise caiz olmayıp haramdır. Abdullah b. Ömer radıyallahu anhuma’dan: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
من وصل صفاًّ وصله الله، ومن قطع صفاً قطعه الله
“Kim saffı birleştirirse Allah da onu birleştirir. Kim de safı koparırsa Allah da onu koparır” Bunu Nesai, İbn Huzeyme, Ahmed, Ebu Davud ve Hakim rivayet etmişlerdir.
Müslümanlar safları koparmakla değil, birleştirmekle emrolunmuşlardır. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: “…Size bir şey emrettiğim zaman onu gücünüz yettiği kadar yerine getirin” buyurmuştur. Bunu Buhari Ebu Hureyre radıyallahu anh’den rivayet etmiştir. Yine Müslim, Ahmed ve Darekutnî de rivayet etmişlerdir. Bu (saflar tamam iken arkada tek başına saf olmak)  güç yetmeyen bir özür halidir. Şu halde böyle olduğu zaman günah söz konusu değildir. namaz kılan kimse ön safta boşluk bulamadığı zaman mazurdur, ona günah yoktur. Saffın arkasında tek başına kıldığı namaz meşru ve sahihtir. Nitekim İbnu’l-Munzir; Hasen el-Basri, Malik, el-Evzai, Şafii ve re’y ashabının; herhangi bir özürle sınırlamaksızın mutlak olarak,  tek başına namaz kılanın namazının batıl olmayacağını söylediklerini nakletmiştir. Bizler ise bunu mutlak olarak söyleyemeyiz. Ancak safların tamamlanmış olması sebebiyle safa girmeye güç yetirememe haliyle kayıtlarız.
Ama saf tamamlanmış değilse, öndeki saffa dahil olmak gerekir. Bu durumda safların arkasında tek başına namaz kılmak caiz değildir. Zira asıl olan safların arkasında tek başına kılınan namazın batıl olmasıdır. Vabisa b. Ma’bed radıyallahu anh’den:
أن رجلاً صلى خلف الصف وحده، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الصلاة
“Bir adam safın arkasında tek başına namaz kıldı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı iade etmesini emretti.” Bunu Tirmizi, Ahmed ve İbn Mace rivayet ettiler. İbn Hibban ise şu metinle rivayet etmiştir:
إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فأمره فأعاد الصلاة
“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem safın arkasında tek başına namaz kılan birini gördü ve ona emretti, o da namazı iade etti.” Ebu Davud da bunu “Ona namazı iade etmesini emretti” lafzıyla rivayet etmiştir.
Ali b. Şeyban’dan:
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يصلي خلف الصف، فوقف حتى انصرف الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: استقبل صلاتك، فلا صلاة لرجلٍ فردٍ خلف الصف
“Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın safın arkasında namaz kıldığını gördü ve adam namazı bitirinceye kadar bekledi.” Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona: “Namaza dön, safın arkasında tek başına kılanın namazı yoktur” buyurdu. Bunu Ahmed, İbn Mace, İbn Huzeyme ve İbn Hibban rivayet etmişlerdir. Safın arkasında tek başına namaz kılanın namazı batıldır. Nassın açık ifadesinde geldiği gibi namazın iadesi gerekir.
Safa girmeden başlangıç tekbirini almak ve rüku etmek, sonra bu halde yürüyerek safa girmek mekruhtur. Bilakis başlangıç tekbiri almak için safa girmeyi beklemelidir. İmam selam verip namazdan ayrılınca da namazdan kaçırdığı kısmı tamamlar. Lakin namazdan geri kalan kimse safa girmeden tekbir alıp rüku eder, sonra safa girinceye kadar yürürse, bu sünnete aykırı olmakla beraber, namazı sahihtir. Ebu Bekre radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükuda iken (mescide) gelmiş, bunun üzerine safa girmeden rüku etmiş ve bu halde yürüyerek safa girmişti. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Rüku edip sonra safa yürüyen kimdi?” buyurdu. Ebu Bekre radıyallahu anh: “Bendim” dedi. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem: “Allah hırsını artırsın, bunu bir daha yapma” buyurdu. Ahmed, Buhari, Nesai, Beyhaki ve Tahavi rivayet etmişlerdir. “Allah hırsını artırsın, bunu bir daha yapma” sözü Ebu Bekre radıyallahu anh’ın namazının kabul edilmiş ve sahih olduğuna delalet eder. Şayet batıl olsaydı ona iade etmesini emrederdi. Ancak bu sünnete muhaliftir. “Bunu bir daha yapma” sözünün manası budur. Ebu Bekre’nin namazının geçerli olduğu; Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Mesud, Abdullah b. ez-Zubeyr, Said b. Cubeyr, Ebu Seleme b. Abdirrahman, Urve b. ez-Zubeyr, İbn Cureyc ve Ma’mer’den de rivayet edilmiştir. Bunları İbnu’l-Munzir, el-Evsat’t zikretmiştir.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)