Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

11 Ağustos 2014 Pazartesi

Haricîler Yönetici Olursa Ne Olur?

Ali radıyallahu anh Haricîler hakkında şöyle demiştir:
"Onlar Kur’ân kârîleri değillerdir. Dinde fakih değillerdir. Te’vil hususunda alim de değillerdir. Bu işe (yöneticiliğe) ehil de değillerdir. Vallahi şayet onlar size yönetici olsaydılar elbette aranızda Kisra ve Hirakl’in amelleriyle amel ederlerdi.” Tarihu’t-Taberî (5/78)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)