Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

11 Ağustos 2014 Pazartesi

Kişi Sevdiğiyle Beraberdir Sözüne Aldanma!


Hasen el-Basrî rahimehullah şöyle demiştir:
Ey Adem oğlu! “Kişi sevdiğiyle beraberdir” sözüne aldanma. Zira bir topluluğu seven, onların izlerine tabi olur. Onların izlerine tabi olmadıkça, onların yolunu takip etmedikçe, onların sünnetine uymadıkça, onların menheci üzerinde sabahlayıp, onların menheci üzerinde akşamlamadıkça, onlardan olmaya hırs göstermedikçe, onların yolunu tutmadıkça iyilerin arasına katılamazsın. Amelde kusurlu olsan bile onların yolunu tut. Zira işin başı istikamet üzere olmandır. Yahudileri, Hristiyanları ve Hevâ ehlini görmüyor musun? Nebilerini sevdiklerini söylerler ama onlarla beraber değillerdir. Çünkü onlar söz ve amelde onlara muhalefet etmişler, onların yolundan başka bir yol tutmuşlar ve cehennemlik hale gelmişlerdir. Böyle olmaktan Allah’a sığınırız.”
İbn Receb, İstinşaku Nesimi’l-Uns (s.87)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)