Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

6 Şubat 2020 Perşembe

Aiz el-Karnî’nin Kitapları Okunur mu?
Şeyh Mukbil b. Hadi rahimehullah Aiz el-Karnî hakkında şöyle demiştir:

“Ben onun sabit bir sünnî olmadığını biliyorum. O İhvanî idi. Belalarından birisi şöyle demesidir: “Ben sünnîyim, İhvanîyim veya başka bir şey diyen kimseye üç gün istitabe uygulanır” (!)

O Şair ve hatiptir. Gece oduncusudur. Kasetlerinde hadislerin ve kıssaların sıhhatini araştırmaz. Diyor ki: “Hasen et-Turabi’nin fetvalarını beğeniyorum.” Bu ikinci bir iblistir! Sen ise ey Aiz, onun fetvalarını beğendiğini söylüyorsun! Yardım istenecek olan Allah’tır.

(el-Mecruhun İnde’l-İmam el-Vadiî no:49)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)