Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

6 Şubat 2020 Perşembe

Sefer el-Havali’nin Kitapları Okunur mu?
Şeyh Mukbil b. Hadi rahimehullah şöyle demiştir: “Sefer el-Havalî bid’âtçilere dostluk eden biridir.”

“Aşırı bir bid’atçidir.”

“Seçimlere katılmaya cevaz veren biridir. Onun ses kayıtlarına ve derslerine ihtiyaç yoktur.”

“Ona Allah’a dönüş yapmasını nasihat ediyorum. Allah Azze ve Celle’den onu üzerinde bulunduğu yoldan dönüş yapması için hidayet etmesini dileriz. Zira Muhammed Sürür’un davetinden etkilenen gençlerden birçok kimseyi zayi etti. Şayet salih kardeşler ona gelseler, onun mutlaka dönüş yapacağını zannediyorum. Nitekim Yemen’de yoldan dönmüş olan İhsan derneği mensupları ona tabi olmuşlardır.”

“Doğrusu davet, Sefer el-Havali ve Selman el-Avde’nin hapsedilmelerinden dolayı rahatlamıştır. Kardeşlerimizden birçok kimse bana dediler ki: “Onlar hapsedildiğinden beri gençler faydalı ilme yöneldiler.”

(el-Mecruhun İnde’l-İmam el-Vadiî No: 30)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)