Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

23 Şubat 2020 Pazar

Deistler Hangi Sınıf Kâfirlerdendir?

Deistler ve kendilerine "Hanifler" diyen sünnet inkarcıları münafık sınıfından değil, mürtet sınıfından kafirlerdir. Zira dinde bilinmesi zorunlu olan Kur'ân'a ve rasule iman esaslarını açık bir şekilde inkar etmektedirler. Onları Müslüman gören de kâfir olur.

Deistler ve "haniflik" iddiasında olanlar kendilerini "Müslüman" olarak isimlendirmezler. Ateist ve komünistlerde olduğu gibi, onların da kanları, malları ve ırzlarının haramlığı söz konusu değildir. Devlet yetkililerinin onları idam etmeden bırakması haramdır.
Onlara İslam selamını vermek caiz değildir, Müslümanlar üzerinde velayetleri söz konusu değildir, Müslümana varis olamazlar, öldüklerinde cenaze namazlarını kılmak ve Müslüman mezarlığına gömülmeleri caiz değildir. 
İslam'a ve İslam ehline düşmanlık eden kimseler oldukları için onlara ihsan ile muamele etmek de söz konusu değildir. Bilakis açık bir şekilde onlara karşı düşmanlığın izhar edilmesi vaciptir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur:
"İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani kavimlerine demişlerdi ki: “Biz, sizlerden ve Allah dışında taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Sizinle aramızda, siz Allah’a bir olarak iman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve bir kin başgöstermiştir.” (Mumtehine 4)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)