Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Temmuz 2010 Cuma

Bu Hadislerle İlgili Yapılan Bazı Şerhler

Bu Hadislerle İlgili Yapılan Bazı Şerhler:


Resimlerin haramlığını zikrettikten sonra İmam Nevevi (Allah O'na rahmet etsin) şöyle diyor:

"...Ve bu konunun tamamında gölgesi olanla gölgesiz olanın arasında hiçbir fark da yoktur. Mez¬hebimizin bu meseledeki özü budur: Sahabe, Tabiin ve onlardan sonraki alimlerin çoğunluğu da bu görüş doğrultusunda söylemişlerdir.O görüş Sevri'nin, Malik'in, Ebu Hanife'nin ve diğerlerinin yoludur. Seleften bazıları demişlerdir ki, ancak göl¬gesi olan nehyolunmuştur, gölgesi olmayan resimler için herhangi bir sakınca yoktur. Bu görüş yanlış bir mezheptir. Çünkü bütün resimler hakkında mutlak olarak gelen hadislerin yanı sıra Allah Rasûlü'nün, Sallallahu Aleyhi Vesellem, perdedeki resimleri red¬detmesi, bunların da mezmum (haram kılmış) ol¬duğunda hiç kimse şüphe etmez. O perdedeki re¬simlerin gölgeleri yoktur." (Sahihu Müslim Şerhi. İmam Nevevi, 14/81)

ez-Zührî şöyle diyor: "Resimdeki yasak umumidir. Üzerinde resim bu¬lunan bir şeyi kullanmak ve içinde resim bulunan eve girmek de öyledir. Bu resmin, elbise üzerine basılmiş (rakam, nakış ve resim) olmasıyla olmaması birdir. Bu resmin duvarda olması veya elbise üze-rinde olması ya da çiğnenen, basılan bir yaygı veya çiğnenmeyen bir yaygı üzerinde olması da fark etmez. Bu umumi nehiy hadislerin zahirleriyle amelden elde edilmiştir. Özellikle Müslim'in zik¬rettiği “en-Nemruka” (üzerine dayanılan yastık) ha¬disi bu umumi nehye delâlet etmektedir. Bu görüş kuvvetlidir." (Sahihu Müslim Şerhi. İmam Nevevi, 14/82)

Hafız İbn-i Hacer el-Askalani, yukarıda zikri geçen İmam Nevevi'nin özetlediği sözlerini zik-rettikten sonra diyor ki:

"Ahmed b. Hanbel'in tahriç ettiği Ali radıyallahu anh'den gelen hadis; gölgesi olanı da göl¬gesi olmayanı da, umumen hepsini kapsadığı gö¬rüşünü kuvvetlendirmektedir. Bu hadiste Allah Rasûlü Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle bu-yurmaktadır:

"Hangi biriniz Medine'ye gidip, orada hiçbir put bırakmadan hepsini kıracak ve hiç bir resim bı¬rakmadan onları yok edecek?" bu hadiste

"Kim bun¬dan herhangi bir şeyi yapmaya tekrar dönerse o kişi Muhammed'e indirileni inkar etmiştir" ibaresi de vardır. (Fethu-l Bari, 12/507 el-Babi'l Halebî baskısı)

Ve Hafız İbn-i Hacer, Aişe hadisi üzerine ko¬nuşma esnasında diyor ki: "Muhakkak ki bu resimleri yapanlar Kıyamet günü azap olunacaklardır" Devamla diyor ki: "Bu¬radan anlaşılır ki; resmin haramlığında, o resmin gölgeli veya gölgesiz olması, yağlı boya veya nakışlı olması, yontma veya dokunmuş olması arasında hiç¬bir fark yoktur..." (Fethu’l-Bari, 12/513 82)

Bu asırda bazı âlimler (!) tasvirin (fotoğrafın) caizliği görüşündedirler. Bu görüşleri konusunda hiç¬bir delil yoktur. Bilakis deliller fotoğrafın haramlığnı te'kit etmektedir (kuvvetlendirmektedir). Çünkü Allah Rasûlü Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyuruyor:

"İçerisinde resim bulunan eve Melekler girmez." Burada resmi mutlak olarak zikretmiştir. Resmin muayyen bir çeşidiyle tahsislememiştir

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)