Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Temmuz 2010 Cuma

Neden Suretlere Karşıyız

Neden Suretlere Karşıyız?


Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî

Takdim

بِسْــــمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Şüphesiz hamd yalnız Allah'adır. O'na hamd eder, O'ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidâyet verdiğini kimse saptıramaz. O'nun saptırdığını da kimse doğru yola iletemez.

Şahadet ederim ki, Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, bir ve tektir, O'nun ortağı yoktur. Yine şahadet ederim ki, Muhammed Allah'ın kulu ve Rasûludur.

"Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekirse öyle korkun ve siz ancak Müslümanlar olarak ölünüz." (Al-i İmran; 3/103)

"Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da eşini var eden, her ikisinden birçok erkek ve kadınlar türeten Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir." (en-Nisâ; 4/1),

"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve dosdoğru söz söyleyin. O da amellerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin, günahlarınızı da mağfiret etsin. Kim Allah'a ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur." (el-Ahzâb; 33/70-71)

Bundan sonra,

Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah’ın Kelam’ı, yolların en hayırlısı Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem’in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlarıdır. Her sonradan çıkarılan şey bidattir ve her bidat sapıklıktır. Her sapıklık ta ateştedir.

Şüphe yok ki, Allah Azze ve Celle ve rasulü sallallahu aleyhi ve sellem her türlü sureti yasaklamışlar, bunları yapanları ağır ifadelerle tehdit etmişler, suret bulundurmayı yasaklamış ve görüldüğü yerde yok edilmesini emretmişlerdir. Modern asırda suretin yapılış şekillerine yenileri eklenmiş, fotoğraf makinası, kamera, hayvanların içini doldurma, hologram gibi metotlar uygulanmaya başlamıştır. Risale içerisinde ele alınacağı üzere, İslam, suretlerin yapılış şeklini hiç dikkate almadan, suret olarak ortaya çıkan herşeyi şiddetle yasaklamıştır.

Ne kadar üzücüdür ki, bazı ilim ehlinin modern şekillerde elde edilen bazı suretler hakkında kapalı ifadelerle fetva vermiş olması, günümüzde ortaya çıkan kimlik, pasaport, evlilik cüzdanı, kriminolojide suçluların yakalanması için fotoğraf kullanılması gibi zaruri haller hakkında verilmiş fetvaların genelleştirilmesine yol açmıştır. Asrımızın en büyük fitnelerinden biri olan video, tiyatro, sinema, film, resim, suret ve karikatürlerle islam’a davet/hizmet etmenin zaruret ya da islamın maslahatı olduğu vesvesesini ümmete yerleştirmede şeytan başarılı olmuştur. Şüphesiz bunlar şeytan aleyhillane’nin süslediği çirkin bidatlerdendir.

Allah’ın hükümlerini hiçe sayarak, rasulünün tehdit dolu uyarılarına kulak tıkayarak falan alimin fetvasına veya filan şeyhin yorumuna uyulmakla bu dine yardım edilemez. Bilakis bu ancak ümmetin zillete düşmesine, birbirlerine müptela edilmelerine vesile olur. Batıl, hak suretinde gelebilir, ama hak hiçbir zaman batıl suretinde gelmez.

Allah’tan muvaffakiyet dileyerek, ümmete nasihat olması, zelleye düşen alimleri taklit ederek Allah ve rasulüne muhalefetle şirke düşmemeleri, hem ferdi hayatlarında hem de islama davet alanında şeytan işi bir pislik olan suretlerden uzak durmaları, facir halefin hevalarına değil, salih selefin menhecine tabi olmaları için risaleyi dikkatlerinize sunuyorum:

Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)