Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Temmuz 2010 Cuma

Cihazla Elde Edilen Suretlerin Durumu:

Cihazla Elde Edilen Suretlerin Durumu:


Şeyh Mustafa el-Hamami'nin fotoğraf olan re¬simlerin mübahlığını söyleyenlere karşı söylediği sözü çok beğendim:

"Muhakkak, elle yapılan resimler menedilmiştir. Bu bana göre tıpkı yırtıcı aslanı salıp da öl¬dürdüğünü öldüren veya elektrik düğmesini açıp da kendisine dokunan herkesi yok eden ya da yemeğe zehir koyup da ondan yiyen herkesi helak eden kim¬seye benzemektedir. Çünkü kendisine öldürmek it-hamı tevcih edildiğinde: “Ben öldürmedim. Zehir, aslan ve elektrik öldürdü.” Arkasından delil olarak da şu sözünü sıralar: “Öldürmek ancak el ile olandır. Ben ise elimi bu ölülere asla uzatmadım. Peki onları öldürmek nasıl olur da bana nisbet edi¬lir?”

Böyle diyene şu şekilde söylenir: Şüphesiz, ölüm, öldürme vasıtalarından herhangi biriyle ruhun çıkartılmasıdır. Zehir, elektrik ve yırtıcı hayvan da öldürme vesilelerindendir. Buna göre kim bu ve¬sileleri kullanırsa o kişi öldürme suçunu işlemiştir. İsterse elini hiç uzatmamış olsun. İşte resim de böy¬ledir. Resimden murad, sureti icad etmektir. Bütün bela resimdedir...”

Cihazla çekilen resmin günahının elle yapılandan kat kat fazla olduğunu da söy-leyebilirsin. Hatta cihazın bir anda çektiği resmi, ressam eliyle ancak senelerce uğraşarak yapar. Azap ise ne kadar resim meydana geldiğine göredir. Buradan da kesinlikle anlarsın ki, bir resmi yapmak büyük bir masiyettir.

Buna ikinci resim de eklenirse masiyet de ikinci defa olur. Böylece resim her çoğalışında o resmi yapanın gü¬nahı da hep çoğalmaktadır. Ve sen biliyorsun ki, azap da günah miktarıncadır. Buna göre resim ço¬ğaldıkça azap da çoğalır, şiddetlenir ve uzar." (el-İ’lâm, Helal ve Haram kitabının tenkidi. Şeyh Salih bin Fevzan, sayfa 40.)

Şu alimler ister el ve isterse cihazla olsun, her çeşit res¬min ve resim yapmanın haramlığını söyleyen alimlerin en meş¬hurlarıdır: Şeyh Muhammed bin İbrahim, Abdulaziz b. Baz, Muhammed Emin Şankıtî, Nasuruddin el-Albânî, Ahmed Muhammed Şakir, Şeyh Abdullah Cibrin,

Şeyhimiz Ebu Said el-Yarbuzî hafazahullah, elle veya cihaz ile elde edilen her türlü canlı suretinin haram olduğunu, islama davet veya ders amaçlı vido çekimlerinin zaruret ya da maslahat olarak değerlendirilemeyeceğini birkaç defa açıklamış, Bediuddin Şah rahimehullah’ın da bu görüşte olduğunu nakletmiştir.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)